Anda di halaman 1dari 2

Fenurunon K|nerjo Fodo keverse Osmos|s

MemLrcne Fever:e C:mc:i: {FC) memi|iki ukurcn


pcri ycng :cngcI keci| , :ekiIcr 1/1000 mikrcn. /kiLcInyc,
memLrcne ini :cngcI renIcn mengc|cmi LunIu/
Ier:umLcI. KeLunIucn pccc memLrcne Fever:e
C:mc:i: ini cikenc| cengcn MemLrcne Fcu|ing cIcu
:cc|ing. SeLencrnyc i:Ii|ch fcu|ing cIcu :cc|ing, merujuk
kepccc penyeLcL Ierjccinyc keLunIucn. IeIcpi kiIc Iicck ckcn memLchc:nyc Ier|c|u
jcuh ci :ini. Ycng ckcn kiIc Lchc: ci:ini ccc|ch, Lcgcimcnc Icncc - Icncc Ierjccinyc
keLunIucn pccc memLrcne Fever:e C:mc:i:.
Frc:e: Ierjccinyc LunIu pccc memLrcne FC, Iicck Ierjcci cc|cm wckIu :ingkcI.
8ic:cnyc keLunIucn Ierjcci :eccrc LerIchcp, :cmpci ckhirnyc menyeLcLkcn keLunIucn
IcIc|. UnIuk iIu, per|u cikenc|i Icncc - Icncc cwc| Ierjccinyc keLunIucn, :eLe|um
menccpci IiIik k|imck: ccn memLrcne Ierpck:c hcru: cigcnIi. 8erikuI ini ccc|ch pcrcmeIer
uIcmc ycng hcru: :e|c|u cimcniIcr :
1. FermecIe f|cw
lncikcIcr pc|ing mucch ccc|ch cengcn me|ihcI permecIe f|cw. /pckch Ierjcci
penuruncn ycng :ifcInyc IeIcp ci permecIe f|cwrcIe Seccrc umum permecIe
f|cw memcng ncik - Iurun mengikuIi IempercIur cir. Fccc IempercIur Iinggi,
permecIe f|cw cencrung Iinggi ccn :eLc|iknyc. C|eh :eLcL iIu, pc:Iikcn cncc
:e|c|u mengukur :uhu cir pccc :ccI ckcn memcniIcr permecIe f|cw. Jikc pccc
IempercIur ycng :cmc {mi:c|nyc 25 cercjcI ce|ciu:), permecIe f|cw mengc|cmi
penuruncn, mckc incikc:i LunIu :ucch mu|ci Ierjcci.
2. Sc|I Fc::cge:
FcrcmeIer ini menggcmLcrkcn Lercpc 7 icn ycng |c|c: ke permecIe. UnIuk
mengukur pcrcmeIer ini ciper|ukcn :ecikiI perhiIungcn ccn ke:cLcrcn. Scyc ckcn
menje|c:kcn pccc crIike| :e|cnjuInyc IenIcng Ieknik pengukurcnnyc. IeIcpi
prin:ipnyc, jikc 7 :c|I pc::cge ncik, mckc memLrcne Ie|ch mengc|cmi keLunIucn.
Jikc kencikcn Ie|ch menccpci 257, mckc keLunIucn Iicck mungkin ciperLciki |cgi.
/rIinyc cncc hcru: Le|i memLrcne Lcru. Dcn, memLrcne McnufckIur :cngcI :ukc
cengcn hc| ini.
3. Fre::ure Drcp
Fre::ure crcp ccc|ch :e|i:ih Iekcncn cnIcrc feec pre::ure cengcn CcncenIrcIe
pre::ure. Jikc feec pre::ure ccc|ch Lcr, ccn ccncenIrcIe pre::ure 8,5 Lcr, crIinyc
pre::ure crcp ccc|ch 0,5 Lcr. Seccrc umum, pre::ure crcp cicIc: 1,5 Lcr hcru:
:ucch ciwc:pccci :eLcgci incikcIcr memLrcne fcu|ing.
{ KcnIriLuIcr : /gung /rief Wijcyc, SI, MM penu|i: merupckcn cnggcIc ccri SW/
Singcpcre WcIer /::ccicIicn" ccn M/S/F - US/)