Anda di halaman 1dari 2

MANFAAT DAN KEUNTUNGAN MEMPELAJARI ALJABAR LINIER CONTOH MANFAAT LAJABAR LINIER ELEMENTER dalam kehidupan eal ki!

a "aik #e$a a a"#! ak maupun k%nk e!& 'an( #e$a a )ela# akan diu aikan pada aplika#in'a* Be iku! (am"a an uni+e #aln'a, -* Man.aa! #e$a a K%nk e! a* Dapa! di(unakan dalam pe ek%n%mian& #epe !i pe hi!un(an dalam pe da(an(an& pe !anian& pe ikanan maupun hi!un(an "ia#a dalam ke#eha ian* "* Menin(ka!kan l%'ali!a# "e hi!un( "a(i pa a akun!an& "anke & maupun pe(a/ai admini#! a#i lainn'a* $* ALE dapa! "e man.aa! "a(i In#!an#i peme in!ahan 'an( "e hu"un(an den(an Ma!ema!ika #e$a a lan(#un( a!au !idak& #epe !i Badan Pu#a! 0!a!i#!ik& Da!a 1"a(an2 dalam #ua!u #ek%lah maupun peme in!ahan* -3 3* Man.aa! #e$a a A"#! ak a* Menin(ka!kan nala k i!i# ! an#.% ma!i+e Ma!ema!ika iden!ik den(an menin(ka!kan pemahaman #e !a ke!a)aman l%(ika " "e piki #e#e% an(& "e(i!u )u(a den(an ALE 'an( mampu mem"ua! nala #e#e% an( #emakin mendalam* Hal ini dika enakan #e in(n'a pen((unanan dalam peme$ahan #i%al 'an( meme lukan pemiki an l%(i# dan #i#!ema!i#& apala(i )ika dikai!kan den(an #%lu#i ALE 'an( $ende un( )a/a"an pa#!i* Hal ini !en!un'a menun!un maha#i#/a 'an( "ela)a ALE un!uk #elalu "e piki l%(i# dalam peme$ahan #e"uah ka#u#& #ehin((a !e )adi pe u"ahan da i ku an( "aik me))adi "aik& da i !idak !ahu men)adi !ahu& dan da i #uli! men)adi mudah& a!au dapa! dika!akan #e"a(ai #e"uah ! an#.%ma#i eal* "* 4ahana pen$e ahan )i/a Kai!ann'a den(an pen$e ahan )i/a adalah da i nilai pem"ela)a an ALE 'an( mem"u!ukan ke#a"a an& keule!an& ke)elian& dan pemahaman akan ilmu ALE* Hal ini dipe kua! den(an a'a! ALLah& 'an( men'a!akan 5Ke#a"a an adalah "a(ian da i Iman6& dan a'a! lain 'an( "e nada 5ALLah "e #ama % an(7% an( 'an( #a"a 6* $* Mempe !a)am da'a ima)ina#i "e piki Pem"ela)a an ALE 'an( "u!uh /ak!u $ukup "an'ak dalam "e pikii !en!un'a akan mempe !a)am ima)inad#i ki!a dalam men$a i al!e na!i.e #%lu#i #e"uah pe ma#alahan* Dalam ALE !e kadan( #a!u #%al !e dapa! "e "a(ai $a a un!uk men$a i #e"uah #%lu#i& "aik $a a $epa! maupun #i#!ema!i#* Be(i!u )u(a dalam peme$ahan nma#alah ke#eha ian& !e kadan( ki!a ha u# memainkan ima)ina#i ki!a un!uk "e an(an7an(an men$a i "e "a(ai #ulu#i 'an( !epa! dan e.i#ien* D* Aplika#i Pem"ela)a an ALE dalam Ruan( Ti(a Dimen#i3 Di#iplin u!ama dalam ma!ema!ika dida#a kan pada ke"u!uhan pe hi!un(an dalam pe da(an(an& pen(uku an !anah dan memp edik#i pe i#!i/a dalam a#! %n%mi* Ke!i(a ke"u!uhan ini #e$a a umum "e kai!an den(an ke!i(a pem"a(ian umum "idan( ma!ema!ika, #!udi !en!an( #! uk!u & uan( dan pe u"ahan* Pela)a an !en!an( #! uk!u dimulai den(an "ilan(an& pe !ama dan 'an( #an(a! umum adalah "ilan(an na!u al dan "ilan(an "ula! dan %pe a#i a i!me!ikan'a& 'an( #emuan'a i!u di)a"a kan dalam al)a"a da#a * 0i.a! "ilan(an "ula! 'an( le"ih mendalam dipela)a i dalam !e% i "ilan(an* In+e#!i(a#i me!%de7me!%de un!uk meme$ahkan pe #amaan ma!ema!ika dipela)a i dalam al)a"a a"#! ak& 'an( an!a a lain& mempela)a i !en!an( in( dan .ield& #! uk!u 'an( men((ene ali#a#i #i.a!7#i.a! 'an( umumn'a dimiliki "ilan(an* K%n#ep +ek!% & di(ene ali#a#i men)adi +ek!% uan( dipela)a i dalam al)a"a linie & 'an( !e ma#uk dalam dua $a"an(, #! uk!u dan uan(* 3 Ruan( Ti(a Dimen#i&penuli# mak#udkan #e"a(ai uan( lin(kup kehidupan "aik dalam pem"ela)a an di kela# maupun dalam kehidupan #eha i7ha i* Aplika#i ALE dalam kehidupan #eha i7ha i dapa! ki!a ilu#! a#ikan dalam #!udi ka#u# di "a/ah ini* C%n!%h #%al #ede hana adalah #e"a(ai "e iku!* Andi mem"eli "uku dan pen#il #eha (a Rp -899* Ia in(a! ha (a "uku Rp :99 namun ia lupa ha (a pen#il* Be apakah ha (a pen#il Andi; Ma#alah !e #e"u! )ika di!uli#kan adalah #e"a(ai "e iku!, Ha (a Buku < Ha (a Pen#il = Rp -899 Rp :99 < Ha (a Pen#il = Rp -899 Be apa Ha (a Pen#il; Dalam pe #amaan ma!ema!ika& un!uk men'ede hanakan penuli#an& ki!a "i#a #im"%lkan ha (a "uku den(an " dan ha (a pen#il den(an p* Jadi

ki!a "i#a menuli#kan pe #amaan ma!ema!ikan'a #e"a(ai "e iku!, " < p = -899 :99 < p = -899 Be apa nilai p; Nilai p 'an( memenuhi adalah >99& )adi ha (a p 1pen#il2 adalah Rp >99* Teknik pen'ele#aian pe #amaan #epe !i ini dan pe #amaan 'an( le"ih umi! lainn'a dipela)a i dalam "idan( al)a"a 0elain $%n!%h di aa!#& ALE )u(a dapa! diaplika#ikan un!uk menen!ukan !in((i p%h%n den(an p in#ip ma!e i ke#e"an(unan* Thale#& ma!ema!ika/an !e kenal dan ?unani menun)ukkan $a a men(uku !in((i #ua!u "enda men((unakan p in#ip ke#e"an(unan* C%n!%hn'a& un!uk men(hi!un( !in((i p%h%n dilakukan den(an $a a #e"a(ai "e iku!* Tempa!kan #e"uah !%n(ka! 'an( pan)an(n'a dike!ahui 1mi#aln'a m2 di u)un( "a'an(an p%h%n* Kemudian hi!un( pan)an( "a'an(an !%n(ka! dan pan)an( "a'an(an p%h%n* Mi#aln'a& pan)an( "a'an(an !%n(ka! 3 m& dan "a'an(an p%h%n 39 m* Pada ilu#! a#i (am"a !e liha! kedua #e(i!i(a !e #e"u! adalah #e"an(un* Den(an p in#ip ke#e"an(unan& dipe %leh pe #amaan, @A39 = -A3 maka& @ = -A3 B 39 =-9* Jadi& !in((i p%h%n ki a7ki a -9 m Den(an $%n!%h7$%n!%h aplika#i !e #e"u! diha apkan #i#/a dapa! men(aplika#ikan ma!e i 'an( dipela)a i dalam kehidupan #eha i7ha in'a* Jadi& ma!ema!ika 1ALE2 "ukan han'a !e% i& !e!api "e makna dalam kehidupan n'a!a #i#/aC* *1den(an pen((unaan #'m"%l #epe !i $%n!%h di a!a# %!%ma!i# penuli#ann'a le"ih #in(ka!&2 0elain aplika#i k%nk e! da i Al)a"a Linea Elemen!e #epe !i $%n!%h di a!a#& ki!a )u(a dapa! men(aplika#ikan nilai pem"ela)a an ALE 'an( "e #i.a! a"#! ak dian!a an'a, -* Di!in)au da i P#ik%l%(i Ji/a Pem"ela)a an ALE #elama #a!u #eme#!e !elah mem"e i pen$e ahan "a(i )i/a penuli#& 'akni "e upa nilai p#ik%l%(i )i/a 'an( "e upa ke#a"a an& ke!eli!ian& maupun ke)elian dalam #e!iap C 10um"e , Ma!hema!i$# .% Au#! alian 0$h%%l& -::32 meme$ahkan ma#alah* Hal ini dika enakan ke!ika ki!a "ela)a AlE den(an "%"%! C #k# #elama -89 meni!& !e kadan( dihan!ui %leh a#a ke)enuhan dan kepu#in(an aki"a! ha u# men'ele#eaikan "e"e apa #%al 'an( "u!uh ke!eli!ian dan ke#a"a an* 3* A#pek M% al 0elain nilai P#ik%l%(i& )u(a !e dapa! nilai m% al 'an( "aik 'akni 5Ke!ika ki!a mau "e u#aha un!uk "e u"ah& pa#!i ada )alan6& "e(i!u )u(a dalam pem"ela)a an ALE 'an( menun!un ki!a un!uk melakukan pe u"ahan pe ada"an da i ke!idak!ahuan men)adi #e"uah pemahaman !e hadap #e"uah pe #%alan 'an( men'enan(kan& apala(i ke!ika ki!a #udah !ahu "a(aimana me!%de peme$ahan #e"uah pe ma#alahan& maka ki!a akan #emakin !e !an!an( un!uk melakukan ! an#.% ma#i da i #ekeda memahami men)adi men(ua#ai* Apala(i ini didukun( kapa#i!a# ki!a 'an( dipe #iapkan un!uk men)adi pendidik* C* A#pek 0%#ial dan A(ama Dalam kehidupan eal 1n'a!a2& nilai pem"ela)a an ALE !en!u #an(a! "e (una& apala(i #e"a(ai uma! 'an( "e a(ama dan hidup dalam ma#'a aka! !en!ulah pen(kalkula#ian dam hidup me upakan #e"uah keni#$a'aan*Dalam kehidupan "e a(ama ki!a di!un!u! "e k%munika#i den(an Allah& 'an( )ela# ki!a ha u# !ahu pe hi!un(an ki!a dalam "e i"adah& #e !a kalkula#i amalan dan d%#a 'an( ki!a lakukan& #ehin((a dapa! menin(ka!kan iman dan !aD/a* Dalam kai!ann'a den(an kehidupan #%$ial dian!a an'a adalah #e"e pa "e#a ha !a 'an( !elah ki!a Eaka!kan& #e"e apa "an'ak amalan ke"aikan ki!a dalam ma#'a aka! dan #e"e apa !ak !e de.ini#ikann'a d%#a dan ke#alahan ki!a* Dan ke#emua ini !idak lepa# da i pem"ela)a an ALE 'an( dapa! ki!a am"il i" ahn'a*

Anda mungkin juga menyukai