Anda di halaman 1dari 2

ANCOVA Kajian ini bertujuan untuk mengukur kesan Penggunaan Kad Imbasan terhadap Pencapaian Kendiri berdasarkan ukuran

Pra ujian, Pos Ujian Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan Hipotesis Ho Penggunaan Kad Imbasan didapati berkesan apabila terdapat perbezaan dalam Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan Jadual dibawah dianalisis menggunakan ANCOVA untuk melihat kesan Penggunaan Penggunaan Kad Imbasan terhadap Pencapaian Kendiri berdasarkan ukuran Pra ujian, Pos Ujian Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan Jadual 1: Analisis ANCOVA untuk melihat kesan Penggunaan Penggunaan Kad Imbasan terhadap Pencapaian Kendiri berdasarkan ukuran Pra ujian, Pos Ujian Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan
Sumber PraUjian Pencapaian Kendiri DK Min Kuasa Dua 110.217 Nilai F Nilai P

27.886

.000

Didapati terdapat perbezaan signifikan kesan Penggunaan Kad Imbasan terhadap Pencapaian kendiri berdasarkan ukuran F(27.886) p<.05.Oleh yang demikian ujian Pos Hoc dilaksanakan Jadual 2 di bawah menunjukkan hasil analisis daripada ujian Post Hoc Jenis Tukey kesan Kaedah Penggunaan Kad Imbasan terhadap posujian Pencapaian Kendiri kumpulan rawatan lelaki, kumpulan rawatan perempuan dan kumpulan kawan Jadual 2: Analisis Ujian Post Hoc Jenis Tukey Kesan Kaedah Penggunaan Kad Imbasan Terhadap Posujian Pencapaian Kendiri Kumpulan Rawatan Lelaki, Kumpulan Rawatan Perempuan Dan Kumpulan Kawalan Pembolehubah Posujian Pencapaian Akademik (I) Kumpulanjan Rawatan Lelaki Rawatan Perempuan Kawalan * p < .05 (J) Kumpulanjan Rawatan Perempuan Kawalan Rawatan Lelaki Kawalan Rawatan Lelaki Rawatan Perempuan (I-J) -5.500 6.150 5.500 11.65 -6.150 -11.65 Nilai P .000* .000* .000* .000* .000* .000*

Kesimpulannya, kesan Penggunaan Kad Imbasan didapati berkesan meningkatkan tahap Pencapaian Kendiri pelajar secara signifikan antara kumpulan rawatan lelaki dan kumpulan rawatan perempuan berbanding kumpulan kawalan. Namun demikian, tidak terdapat perbezaan kesan Penggunaan Kad Imbasan terhadap gender iaitu kumpulan jantina.