Anda di halaman 1dari 9

SI TANGGANG DERHAKA Hei Perempuan tua, jangan engkau pandai-pandai mengaku dirimu itu ibuku!

Ibuku tidak sekotor ini. Aku anak orang kaya. Lebih baik kau berambus dari sini. Penga a!, ha!au perempuan tua ini, hamba ben"i me!ihatnya! Para hadirin seke!ian, #egitu!ah kesombongan dan keangkuhan $i %anggang terhadap ibunya da!am kisah $i %anggang Anak &erhaka yang akan saya "eritakan pada pagi yang berbahagia ini. Pada 'aman dahu!u ka!a, di sebuah kampung yang terpen"i! terdapat sebuah ke!uarga yang miskin. &i da!am ke!uarga tersebut tingga! (ak )mpit dan anak tungga!nya yang bernama $i %anggang. *ehidupan mereka sehari-harian, bak kata pepetah kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Pada suatu hari, $i %anggang berkata kepada ibunya yang sedang menyapu di ha!aman rumah... Ibu, kehidupan kita ini sangat miskin. %anggang rasa e!ok!ah %angggang pergi merantau di negeri orang men"ari kekayaan. +anti... %anggang akan dirikan mah!igai yang indah dan akan %anggang ka!ungkan intan permata pada tubuh ibu... A!angkah terkejutnya (ak )mpit apabi!a mendengar hasrat anak kesayangannya itu. Apa,,, *au nak tingga!kan ibu..., Ibu sudah tua %anggang... kasihani!ah ibu... jangan tingga!kan ibu, %anggang... $ega!a rintihan dan rayuan (ak )mpit tidak diendahkan o!eh anaknya $i %anggang.. *eesokan harinya, ke!uar!ah $i %anggang meninggga!kan ibunya yang tua di kampung sendirian. $ete!ah sekian !ama berada di negeri orang, dengan berkat kerajinan $i %anggang, be!iau te!ah berjaya menjadi &atuk +akhoda. *ini, $i %anggang sudah menjadi kaya raya dan te!ah berkah in dengan seorang puteri raja yang "antik je!ita. Akibat 1

daripada keme ahan dunia yang dimi!iki $i %anggang, kini ... be!iau te!ah !upa kepada ibunya yang tua dan miskin di kampung. Pada suatu hari, isteri $i %anggang te!ah ikut serta bersam $i %anggang dan anak-anak kapa! be!ayar berniaga. &a!am pe!ayaran tersebut akhirnya kapa! $i %anggang te!ah ber!abuh di pantai berhampiran kampung ke!ahirannya. #erita kedatangan kapa! $i %anggang te!ah diketahui o!eh orang-orang kampung... Ibu $i %anggang sangat gembira dengan berita kepu!angan anaknya kesayangannya itu. %anpa ber!engah !agi (ak )mpit terus pergi berjumpa $i %anggang dengan mendayung sampan menuju ke kapa! $i %anggang untuk berjumpa anak kesayangannya itu. -h, %anggang anakku! %idakkah engkau kena! !agi ibumu ini, .indunya rasa hati ibu semenjak kepemergianmu nak... $i %anggang terkejut dengan kedatangan perempuan tua itu. &ia berasa ma!u kepada isterinya untuk mengaku perempuan yang tua dan hodoh itu ibu kandungnya. La!u $i %anggang pun mengha!au perempuan tua itu dari kapa!nya. Hei Perempuan tua, jangan engkau pandai-pandai mengaku dirimu itu ibuku! Ibuku tidak sekotor ini. Aku anak orang kaya. Lebih baik kau berambus dari sini. Penga a!, ha!au perempuan tua ini, hamba ben"i me!ihatnya! *erana ter!a!u "ed/, (ak )mpit menagis teresak-esak apabi!a dimaki dan diha!au o!eh anak kandungnya sendiri. La!u dia pun mendayung semu!a sampannya ke pantai. $etibanya (ak )mpit di pantai, dia terus menadah tangan ke !angit dan berseru !epada %uhan0 -h, %uhanku! *a!au benar $i %anggang itu ada!ah anakku yang kususui dari sususku ini dan yang ku didik dari sebesar dua tapak jari ini, tujukkan!ah ba!asan (u ke atas anak yang durhaka!!! %idak semena-mena satu ribut yang Amat kyat te!ah %ur/n. *i!at dan guruh meme"ah !angit te!ah datang dengan tiba-tiba. %erdengar!ah suara anak kapa! riuh rendah di da!am bahtera. &a!am riuh rendah itu, terdengar!ah suara $i %anggang me!aung..... Ibu.... ibu.... ibu...ampunkan dosa %anggang bu.... 2

%anggang ini anak ibu........ ibu ampunkan %anggang bu..... Ampunkan %anggang bu.... ampunkan %anggang bu..... #ahtera $i %anggang semakin karam, pekik dan !o!ong orang-orang di da!amnya semakin hi!ang...... akhirnya..... %anggang, isteri dan anak-anak kapa!nya menjadi batu akibat daripada penghinaan dan penderhakaan $i %anggang terhadap ibunya.... Para hadirin seke!ian0 Itu!ah ba!asannya kepada anak-anak yang tidak mengenang budi dan dan menderhaka kepada kedua orang tuanya yang te!ah bersusah payah mendidik dan membesar dari ke"i! hingga ke de asa. %erang bu!an di ma!am sepi, 1ahaya meman"ar ke pohon ke!apa, Hidup di dunia buat!ah bakti, *epada kedua ibu dan bapa. $ekian, terima kasih.

Pemotong Kayu Yang Jujur %ersebut!ah kisah nun jauh di peda!aman, tingga!nya seorang pemotong kayu yang tua dan miskin. Adapun kemampuannya hanya!ah men"ari re'eki dengan menebang pokok yang sederhana besarnya untuk dijua! sebagai kayu api. Hanya isterinya!ah peneman hidup saban hari tanpa dikurniakan anak.&ijadikan "erita, takdirnya pada suatu pagi.......Pergi!ah si tua tersebut jauh ke hutan untuk menebang pokok untuk dibuat kayu api. %idak seperti kebiasaannya, ka!i ini si isteri tidak dapat menemani si suami kerana sakit. (aka ke hutan!ah si tua seorangan a a! pagi sebe!um terbit mentari untuk men"ari kayu api. $eharian!ah si tua menebang pokok dengan kapak besinya yang te!ah u'ur seu'ur usianya.... $ehingga!ah kepenatan tidak jua dia berhenti.....%iba-tiba... genggamannya semakin !emah !a!u ter!epas kapak kesayangan dari tangannya !a!u ter"ebur keda!am sungai yg da!am. (enangis sayu!ah si tua kerana kehi!angan kapak yang menjadi pun"a re'eki... hendak terjun men"ari takut disambar arus... meratap !ah ia mengenangkan nasib...(aka...bersimpati!ah pari-pari di!angit me!ihat kegundahan si tua tersebut.... !a!u turun!ah ia bertanya... 2 ahai orang tua... kenapa bersedih hati2... &engan nada perasaan takut dan terkejut diperamati benar-benar, maka tahu!ah dia si pari-pari te!ah turun kebumi menyapakan....!a!u di"eritakan apa yang ber!aku...2#aik!ah..akan kubantu men"ari kapak engkau yang tengge!am2... !a!u dengan serta merta terjun!ah si pari-pari ke da!am sungai.... se!ang beberapa minit timbu! !ah kemba!i si paripari sambi! memba a kapak emas !a!u dihu!ur kepada situa.... &engan sedih ja ab situa 2..bukan..ini bukan kepunyaan hamba...tidak mampu hamba memi!iki kapak emas ini2....La!u terjun!ah seka!i !agi si pari-pari ke da!am sungai dan timbu! kemba!i bersama kapak perak. %idak jua mengaku si tua kerana itu bukan kapak mi!iknya. $eka!i !agi si pari-pari terjun !a!u memba a pu!a kapak gangsa. %idak juga si tua itu menerimanya sehingga!ah si pari-pari memba akannya kapak besi yang u'ur. (aka apabi!a terpandang akan kapak itu...girang!ah hatinya kerana itu!ah kapak mi!iknya. La!u si pari-pari menyerahkan kapak tersebut kepada si tua. $ebagai ba!asan kejujuranya kapak emas, perak dan gangsa turut dihadiahkan. Pu!ang!ah si tua dengan hati yang gembira. $esampainya ke rumah !a!u di"eritakan kepada isterinya apa yang

ber!aku. $i isteri turut bergembira dengan kejujuran suaminya.*eesokan harinya isteri si tua itupun sihat... +i!ai murni 3 Pengajaran 4. #ertanggungja ab men"ari re'eki. 5. %abah dengan sega!a dugaan dan "abaran. 6. .ajin berusaha untuk men"ari kayu api di hutan. 7. 8ujur dengan hak kepunyaannya sendiri. 9. $abar a!aupun kapak kesayangannya jatuh ke da!am sungai.

Cerita Anak Derhaka.

I u! I u! Am"unkan Tanggang i u# Tanggang

er$o%a ke"a$a i u! Itu!ah sebahagian

dia!og yang di!a:a'kan o!eh $i %anggang kepada ibunya. Hai ka an-ka an! Apa khabar, Hari ini saya bukannya hendak ber"erita *isah $i %anggang, tetapi untuk menyampaikan sebuah "erita yang !ebih kurang sama dengan "erita $i %anggang iaitu mengenai seorang anak yang derhaka kepada ibunya. *isah yang akan saya sampaikan pada hari ini ber!aku di negeri Arab. Pada 'aman dahu!u ada seorang pemuda yang sangat dihormati o!eh jiran-jirannya kerana ketinggian i!munya. Pemuda itu sangat disenangi o!eh orang ramai kerana budi pekertinya yang baik. ;a, ka an-ka an, kita juga harus mempunyai budi pekerti yang mu!ia jika kita mahu disukai o!eh orang !ain. Pemuda itu menjadi permata hati dan kesayangan ibunya, apatah !agi dia merupakan anak tungga!. <a!aupun dianggap sudah beri!mu, tetapi pemuda itu merasakan i!munya be!um memadai. &ia ber"adang hendak ke (akkah untuk be!ajar pe!bagai i!mu !agi. &ia juga ingin menda!ami i!mu yang sudah dipe!ajari. #aginya, menuntut i!mu itu tidak ada titik perhentiannya. #agus ya ka an-ka an sikap yang dimi!iki o!eh pemuda itu. $emakin banyak kita be!ajar, semakin banyak pu!a perkara yang kita ketahui. Pemuda tadi pun memberitahu niatnya untuk ke (akkah kepada ibunya.

I u& %aya

er'a$ang hen$ak ke (akkah untuk men$a)ami i)mu "engetahuan agama

$engan u)ama*u)ama e%ar $i %ana# Saya menghara"kan kei+inan $an re%tu $ari"a$a i u&, beritahu pemuda dengan suara yang !embut. Anakku& engkau a$a)ah mutiara hati i u# I u akan men$erita ka)au engkau "ergi ke %ana# -agi "un i u %u$ah tua# I u ti$ak %anggu"
yang sebak. Pemuda itu sangat hampa mendengar kata-kata ibunya itu. &ia sangat sedih kerana ibunya tidak membenarkan dia pergi menuntut i!mu di (akkah. $ema!aman dia tidak dapat tidur memikirkan ha! itu. *eesokan harinya, se"ara senyap-senyap pemuda itupun berangkat ke (akkah. &ia tidak menghiraukan nasihat ibunya supaya tidak meningga!kan ibunya seorang diri. Pada pagi 6

er"i%ah $engan engkau

ertahun*tahun )amanya# .ata)kan %ahaja niatmu itu nak&, kata ibunya dengan suara

itu, ibu pemuda itu ter"ari-"ari di mana anaknya. A!angkah sedih hati ibu tua itu apabi!a mengetahui baha a anaknya te!ah meningga!kannnya. (aka berdoa!ah ibu tua itu. Ya&

A))ah! Hatiku %ungguh ter)uka kerana anakku ti$ak mahu men$engar


anita tua itu merintih dan merayu-rayu.

na%ihatku# Anakku "ergi juga /a)au"un tan"a kei+inanku# Ya A))ah turunkan)ah %ek%a ke"a$a anakku itu Ya A))ah#, $uara
*asihan ya, ka an-ka an, kesayangannya. anita tua itu te!ah ditingga!kan seorang diri o!eh anak

Pemuda itu akhirnya sampai juga ke kota (akkah. &ia meneruskan pengajian i!mu agama di kotayang masyhur dengan tempat-tempat pengajian i!mu itu. Pada suatu ma!am te!ah ber!aku satu ke"urian di kota (akkah. $eorang pen"uri te!ah masuk ke da!am rumah seorang saudagar kaya. *ebetu!an pada aktu itu saudagar kaya masih be!um tidur !ena. $audagar kaya te!ah menyedari tentang kehadiran pen"uri tersebut !a!u segera bangun. (enyedari ha! itu, pen"uri itu !ari !intang-pukang. &ia te!ah me!arikan diri ke arah sebuah masjid dan bersembunyi di da!am masjid tersebut. $audagar itu terus mengejar pen"uri itu. $e"ara kebetu!an pada masa itu, pemuda yang be!ajar di kota (akkah berada di da!am masjid itu. &ia sedang khusyuk ber'ikir. &ia tidak menyedari akan kedatangan pen"uri yang dikejar o!eh saudagar tadi. $ebagai !angkah untuk menye!amatkan diri, pen"uri yang dikejar itu berteriak sambi! menunjuk-nunjuk ke arah pemuda yang sedang duduk ber'ikir itu. *asihan ka an-ka an, tanpa bersoa! ja ab pemuda yang ber'ikir itu te!ah ditangkap o!eh saudagar tadi.

Engkau hen$ak men'uri $i rumah aku ya0 Pan$ai er$a)ih $an er"ura*"ura /arak& konon!, kata saudagar kaya itu. Pemuda yang ber'ikir tadi te!ah diba a menghadap raja.
Tuanku& "emu$a ini te)ah men'ero oh rumah "atik $engan niat hen$ak men'uri#

Patik'u a menangka"nya teta"i $ia te)ah me)arikan $iri $an 'u a er%em unyi $i $a)am %e uah ma%ji$# Dia er"ura*"ura /arak $engan er+ikir# (ujur)ah a$a
ajah

"emu$a yang mem eritahu "atik $i mana $ia

era$a&, kata saudagar kaya itu kepada

raja. .aja yang mendengar kata-kata saudagar itu tidak bersoa! banyak. &engan tangan dan kakinya.

yang murka, baginda te!ah menjatuhkan hukuman ke atas pemuda itu dengan memotong

.utakan juga matanya# Jangan


dijatuhi hukuman yang begitu berat.

e)a% ka%ihan )agi ke"a$a "en'uri ini&, titah

baginda dengan tegas. *asihan ya ka an-ka an pemuda yang tidak bersa!ah itu te!ah $ete!ah hukuman dija!ankan, sa!ah seorang pega ai istana yang menja!ankan hukuman itu berjumpa dengan raja. Tuanku& hukuman te)ah $ija)ankan&, kata pega ai itu kepada raja.

.agu%! Sekarang kamu arak "emu$a yang ku$ung itu $i %e"anjang ja)an# Katakan ke"a$a orang ramai
raja itu !agi. Pemuda yang sudah kudung itu diarak ke seke!i!ing #andar untuk diper!ihatkan kepada orang ramai. *etika diarak, pega ai-pega ai istana memberitahu orang ramai tentang apa yang diperintahkan o!eh raja. $uatu ketika pemuda yang sudah kudung itu menegur pega ai-pega ai istana.

aha/a ini)ah aki atnya ka)au 'u a men'uri harta orang#, *ata

(enga"a kamu

erkata $emikian0 Aku

ukan "en'uri# Aku hanya $erhaka ke"a$a a)a%an anak yang $erhaka ke"a$a

i uku! Katakan ke"a$a orang ramai ini)ah

i unya&, Pega ai-pega ai istana hairan dengan penje!asan pemuda itu. $ete!ah
mendengar "erita pemuda itu, tahu!ah mereka baha a pemuda itu tidak bersa!ah tetapi apakan daya, nasi te!ah menjadi bubur.Pemuda itu te!ah di!epaskan dan dihantar pu!ang ke rumahnya. $etibanya di muka pintu, pemuda itu termenung seketika. &ia tidak tahu "ara yang pa!ing baik untuk tidak mengejutkan ibunya. Pemuda yang kudung itu pun berpura-pura menjadi peminta sedekah supaya ibunya mun"u! di muka pintu. Apabi!a mengetahui ada peminta sedekah di !uar rumahnya, perempuan tua itu pun ke!uar memba a roti untuk disuapkan ke da!am mu!ut pemuda yang kudung itu. $ebaik-baik sahaja roti itu hendak disuapkan, pemuda itu pun merebahkan dirinya di atas ribaan ibunya !a!u berkata,

I u1 maa2kan %aya i u# Saya

ukan "engemi%# Saya ia)ah anak i u# Saya te)ah

er$o%a ke"a$a i u# Am"unkan)ah anakmu ini& i u!,


(enyedari pemuda yang kudung itu ia!ah anak kesayangannya, perempuan tua itu pun mendakap anaknya sambi! menangis. &ia tidak sanggup me!ihat penderitaan yang ditanggung o!eh anaknya itu. $i ibu benar-benar menyesa! mendoakan perkara yang buruk terhadap anaknya. Perempuan tua itu pun menadah tangan !a!u berdoa,

Ya& A))ah& %ega)a ke%a)ahan yang $i)akukan o)eh anakku te)ah aku am"unkan# Aku ti$ak %anggu" me)ihat "en$eritaan anakku ini# Kau akhiri)ah hi$u"ku ini %ama anakku %ekiranya mati itu )e ih aik agi kami $an agama kami#, er%ama*

&oa ibu tua itu akhirnya diperkenankan A!!ah. %idak berapa !ama kemudian ibu tua itu menghembuskan na:asnya yang terakhir kerana sakit dan diikuti pu!a o!eh anaknya yang "a"at itu. &emikian!ah tadi ka an-ka an satu kisah yang patut kita jadikan te!adan. Ingat!ah menderhaka kepada ibu bapa, ada!ah amat besar dosanya. &i dunia !agi kita akan mendapat ba!asannya. $yurga itu di ba ah tapak kaki ibu. $ebe!um saya mengundur diri dengarkan!ah pantun ini. (asukkan paku ke da!am raga, Hati-hati jangan ter!uka= %ingkah !aku per!u dijaga, 8angan menjadi anak derhaka. $ekian, terima kasih. 8umpa !agi ka an-ka an