Anda di halaman 1dari 5

SK TERASI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
TAHUN 6
2013
NAMA : ............................
KELAS : ............................
BAHAGIAN A (60 MARKAH)
Jawab s!"a s#a$a%.
1. Apakan yang dimaksudkan dengan Da&a Ta'a%
Ka()*#+as,"$a(?
A. Keupayaan jantung mengepam darah.
B. Keupayaan buah pinggang membersihkan
darah.
C. Keupayaan paru-paru menapis oksigen.
D. Keupayaan jantung dan sistem peredaran darah berfungsi
dengan baik.
. Apakah senaman yang bo!eh meningkatkan Da&a Ta'a%
Ka()*#+as,"$a(?
A. "emba#a
B. $idur
C. Berbasika!
D. "akan
%.
Apakah yang di!akukan o!eh murid di atas?
A. "enge!ap pe!uh.
B. "engambi! kadar nadi.
C. "engambi! kadar pernafasan.
D. "enahan pendarahan !uka.
&. Kadar nadi !atihan untuk murid berumur 1 tahun ia!ah
A. antara 1'( hingga 1() denyutan seminit.
B. antara %' hingga &( denyutan seminit.
C. antara *( hingga +( denyutan seminit.
D. antara )' hingga +, denyutan seminit.
(. Apakah ke!engkapan yang digunakan semasa berbasika!?
A. Kipas
B. $opi kese!amatan
C. -am tangan
D. $anda nama
*. "engapa kita per!u memakai kasut yang sesuai semasa
berjoging?
A. untuk bergaya.
B. untuk ke!ihatan #antik.
C. untuk mendapat markah.
D. untuk kese!amatan.
). .ebe!um bersenam/ kita per!u...............
A. "enyembunyikan masa!ah kesihatan yang dihadapi.
B. "enangis kerana sakit perut.
C. "emberitahu guru masa!ah kesihatan yang dihadapi.
D. "emberitahu mak#ik kantin masa!ah kesihatan yang dihadapi.
+. .istem reproduktif berfungsi untuk.......
A. "enghasi!kan pe!uh.
B. "enghasi!kan 0uriat.
C. "enghasi!kan darah.
D. "enghasi!kan suara.
,. Apakah organ reproduktif bagi perempuan?
A. Ketiak
B. 1unggung
C. 2araj
D. 3idung
1'. Apakah organ reproduktif bagi !e!aki?
A. $e!inga
B. 4akar
C. Kaki
D. 5eher
11. 6emaja perempuan akan men#apai aki! ba!igh apabi!a
didatangi................
A. "impi Basah
B. 1e!uh
C. Demam
D. 3aid
1. 6emaja !e!aki akan men#apai aki! ba!igh apabi!a
menga!ami.........................
A. 7hti!am
B. 3aid
C. Demam
D. 8ata!-gata!
1
1%. Apakah perubahan fi0ika! bagi remaja perempuan yang aki!
ba!igh?
A. .uara menjadi garau.
B. 6ambut semakin panjang.
C. 8igi semakin besar.
D. 1embesaran payu dara.
1&. Apakah perubahan fi0ika! bagi remaja !e!aki yang aki! ba!igh?
A. .uara menjadi merdu.
B. 6ambut semakin panjang .
C. .uara menjadi garau.
D. 1ertumbuhan bu!u kening.
1(. 1ada umumnya aki! ba!igh bagi perempuan bermu!a pada
umur...............
A. hingga ( tahun.
B. + hingga 1 tahun.
C. * hingga ) tahun.
D. ( hingga + tahun.
1*. 1ada umumnya aki! ba!igh bagu !e!aki bermu!a pada
umur...................
A. hingga ( tahun.
B. + hingga 1 tahun.
C. 1' hingga 1& tahun.
D. 1 hingga 1( tahun.
1). Apakah yang menyebabkan ka9asan di seke!i!ing kema!uan
kemerahan dan gata!?
A. Kurang karbohidrat.
B. Kurang menjaga ke#antikan diri.
C. Kurang :itamin
D. kurang menjaga kebersihan diri.
1+. Apakah yang per!u di!akukan o!eh perempuan yang datang
haid?
A. "enggunakan tua!a muka.
B. "enggunakan tua!a 9anita.
C. "enggunakan !ampin bayi.
D. "enggunakan tua!a mandi.
1,. Ketika haid/ kema!uan hendak!ah dibasuh dengan
menggunakan..................
A. !osyen.
B. bedak.
C. air dan #e#air pe!untur.
D. air dan pen#u#i jagaan 9anita.
'. Bagaimanakah tua!a 9anita patut dibuang?
A. dibersihkan dengan air/dibungkus dan buang ke da!am tong
sampah.
B. dikoyakkan/ dibungkus dan dibuang ke da!am tong sampah.
C. dbersihkan dengan air/dibungkus dan ditanam ke da!am tanah.
D. digunting/ diikat dan dibuang ke da!am tong sampah.
1. Apakah yang per!u di!akukan apabi!a anda menga!ami
pertumbuhan jera9at?
A. bersihkan muka dengan air garam.
B. bersihkan muka dengan #e#air pe!untur.
C. bersihkan muka dengan #e#air pe!untur #at.
D. bersihkan muka dengan pen#u#i muka.
. Bagi menghindarkan penyakit ku!it dan kutu/ kita
harus!ah ................
A. berkongsi pakaian/ tua!a dan sikat.
B. berkongsi makanan.
C. e!akkan berkongsi pakaian/ tua!a dan sikat.
D. e!akkan berkongsi bo!a/ buku dan pensi!.
%. Kita per!u mandi dan #u#i rambut supaya ...........................
A. badan dan rambut bersih/ tidak berbau dan berasa segar.
B. badan dan rambut menyer!ah dan bersinar sentiasa.
C. !eher dan te!inga menjadi !ebih peka.
D. mudah untuk memikat teman seke!as.
&. Ketiak berbau bo!eh die!akkan dengan
mennggunakan ...............
A. putik kapas
B. deodoran
C. tisu
D. bedak ta!kum
(. Berapa ka!i kita per!u menggosok gigi da!am sehari?
A. 1 ka!i
B. ka!i
C. % ka!i
D. & ka!i
*. 7smai! seorang murid yang se!a!u bersenam pada 9aktu
petang bersama-sama bapanya. $etapi da!am ujian !ari
u!ang-a!ik dan !ari pe#ut yang dibuat o!eh guru 1endidikan
-asmani/ didapati keputusannya tidak mengga!akkan. 7ni
menunjukkan 7smai! seorang yang tidak ;;;.
A. kukuh
B. kuat
C. #ergas
D. gagah
2
). Akti:iti berikut memer!ukan a!atan ,-"a$*.............
A. !ari pe#ut 1''m
B. rejam 5embing
C. !ontar 1e!uru
D. !ompat $inggi
+. 1eranan protein ia!ah.....................
A. meme!ihara penyakit
B. membeka!kan haba
C. memberi tenaga
D. membantu proses tumbesaran
,. Daging/ ikan/ ayam dan keka#ang mengandungi .....
A. !emak
B. protein
C. karbohidrat
D. :itamin dan minera!
%'. <bat ia!ah bahan yang digunakan untuk ............
A. men#erna makanan
B. menyihatkan otak
C. membina kesihatan
D. men#egah dan menyembuhkan penyakit
%1. 8aya .............. membo!ehkan seseorang murid me!ompat
!ebih tinggi da!am a#ara !ompat tinggi.
A. sadd!e= pe!ana
B. forsbury f!op
C. gunting
D. kuadron
%. <ntuk menja!ankan akti:iti !ompat tinggi/ a!atan ini per!u
disediakan.
A. skita!/ pita ukur/ tong air dan penutup kepa!a.
B. bo!a/ jaring/ jam randik dan 9ise!.
C. tiang !ompat tinggi/ ti!am dan pita ukur.
D. tiang !ompat tinggi/ ti!am dan kaset.
%%.
3
BAHAGIAN B (20 MARKAH)
$u!iskan > ? @ bagi ja9apan yang benar dan > A @ bagi ja9apan yang tidak benar.
1 "anusia te!ah dijadikan o!eh $uhan se#ara berpasang-pasangan.
.ha!in 4ukif!i ada!ah ah!i sukan perahu !ayar yang terkena!.
%
$ekanan perasan bo!eh mengakibatkan seseorang itu menga!ami penyakit berjangkit yang
berbahaya.
& .usu tepung merupakan produk bijirin.
( Buah !imau kaya dengan :itamin C.
* B#ta#y merupakan sejenis dadah yang berbahaya.
) Antara penyebab penyakit kanser paru-paru ia!ah rokok.
+ <ntuk mengurangkan berat badan kita per!u makan makanan berprotein sahaja setiap hari.
,
-ika kita menga!ami tanda-tanda menghidapi penyakit/ kita hendak!ah segera
mendapatkan ra9atan daripada doktor.
1' Contoh a#ara !umba !ari berganti-ganti ia!ah !ari pe#ut 1''meter.
BAHAGIAN . (20 MARKAH)
7si tempat kosong dengan ja9apan yang sesuai.
4
buah-buahan tekong sentuhan kitar paru-paru
seimbang pengadil Aids
bersarapan perkhemaha
1. 1enyakit ;;;;;;.. bo!eh dijangkiti me!a!u perkongsian jarum.
. "emakan banyak ;;;;;;;;;; akan menge!akkan daripada penyakit buasir.
%. Da!am sukan sepak takra9/ sepak mu!a di!akukan o!eh ;;;;; untuk memu!akan permainan.
&. Di da!am satu pertandingan bo!a ba!ing terdapat dua orang ;;;;;;;;;;
(. Kita mempunyai !ima deria iaitu deria bau /rasa/ dengar/ !ihat dan ;;;..;;..
*. 2ungsi ;;;;;;;;;. ada!ah sebagai organ pernafasan manusia.
). "engama!kan pemakanan yang ;;;;;;;;;;. ada!ah penting untuk menjaga kesihatan.
+. Kita hendak!ah ........................... sebe!um kita pergi ke seko!ah supaya kita mempunyai tenaga untuk be!ajar.
,. <ntuk menge!akkan pen#emaran a!am sekitar/ kita per!u............................... bahan - bahan buangan seperti boto! p!astik dan surat khabar .
1'. Akti:iti ;;;;;;;. ada!ah sa!ah satu akti:iti masa senggang yang mendatangkan banyak faedah.
5

Anda mungkin juga menyukai