Anda di halaman 1dari 5

PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM LINUS NUMERASI

SK BUKIT MAHKOTA
SESI 2014
ISU : Kurangnya penguasaan dan pemahaman murid berkaitan asas nombor 0-10 dan nilai
nombor serta pendedahan tentang penggunaan Matematik dalam kehidupan seharian.
MATLAMAT STRATEGIK : Memperkasakan murid dengan kemahiran asas Matematik dengan lebih berkesan dan
menyeronokkan.
BIL OBJEKTIF KPI
SASARAN
INISIATIF / STRATEGIK
TOV 2013 2014 2015 2016
1.
Memastikan murid Tahun
1dan 2 dapat memahami
asas nombor dari konstruk 1
hingga konstruk 12 pada
pertengahan tahun pertama.
Bilangan murid
linus yang lulus
saringan 1 , 4 dan 7
akan meningkat.
0! "! #0! #$! #7!
%rogram &'elik (ombor)
%rogram
&*akan +ebaya)
%rogram
&Mentor Mentee)
2.
Meningkatkan ke,ahaman
dan penguasaan murid
Tahun 1, 2 dan $ dalam
kemahiran-kemahiran
Matematik pada akhir Tahun
1, 2 dan $.
Bilangan murid
yang menguasai
kemahiran
Matematik se-ara
menyeluruh akan
meningkat.
7"! 0! "! #0! #"!
PELAN TAKTIKAL PROGRAM LINUS NUMERASI
SK BUKIT MAHKOTA
SESI 2014
Naa S!"a!#$%
Menggunakan pelbagai strategi untuk meningkatkan penguasaan murid Tahun 1, 2 dan $ dalam
kemahiran asas nombor dan pengetahuan Matematik se-ara menyeluruh.
B%& P"'(#) T/(a*a+ T#,'- K'./S/+#" O/!0,/! KPI
P#&a1
K'1!%$#1.%
1.
%rogram &'elik
(ombor)
.uru
Matematik
Tahun 1 , 2
dan $
1" minit a/al sebelum
/aktu %0%
- Kad nombor
- +et akti1iti
- *ekod
analisis murid
Murid dapat
mengenal dan
menyebut nombor
dan nilainya.
Murid yang
mengenal asas
nombor akan
meningkat.
- +et (ombor
- 2atih tubi
- Kui3
- .an4aran
5adiah6
pu4ian
2.
%rogram
&*akan +ebaya)
+etiap kali /aktu %0%
- Kad nombor
- 'arta
- .ambar
- Kad imbasan
- %embilang
- +et 7kti1iti
Murid dapat
menguasai
kemahiran
Matematik.
Bilangan murid
yang akan
melepasi u4ian
pelepasan akan
meningkat.
- 2atih tubi
- Bimbingan
rakan sebaya
- +et akti1iti
$.
%rogram
&Mentor Mentee)
Mulai pertengahan
semester
82 minggu 1 kali9
- Kad-kad nombor
- Kad +oalan
- Buku 7kti1iti
- %embilang
Murid dapat
mengaplikasikan
pengetahuan
Maematik dalam
penyelesaian
masalah harian.
Bilangan murid
yang dapat
menguasai
kemah
- +et
penulisan.
- .an4aran
5adiah
PELAN OPERASI 213 PROGRAM LINUS NUMERASI
SK BUKIT MAHKOTA
SESI 2014

Naa P"'$"a %rogram &'elik (ombor).
O+(#)!%4 Ja1$)aa.a P#15#) %ada a/al bulan :anuari hingga 7pril murid Tahun 1dan 2 akan dapat mengenal dan menilai
nombor serta kemahiran asas dalam Matematik
K'. / K#"(a

Kad nombor, +et akti1iti, *ekod analisis murid
La1$)a- P"'.#. K#"(a Ta1$$/1$(a*a+ T#,'- P&a1 K'1!%$#1.% / S!a!/.
1. Mesyuarat :a/atankuasa Ker4a
.uru Matematik 2inus
(umerasi
1 hari
%emberitahuan kepada .B6.%K16.uru
Kelas Tahun 1 dan 26+emua .uru Tahun
1 dan 2
2. Maklumat disampaikan kepada murid 1 hari %emberitahuan kepada murid
$. %enyediaan Bahan
1 minggu dari tarikh
pelaksanaan
%enyediaan Bahan
4. %elaksanaan %rogram
1" minit a/al
sebelum /aktu %0%
PELAN OPERASI 223 PROGRAM LINUS NUMERASI
SK BUKIT MAHKOTA
SESI 2014
Naa P"'$"a

%rogram &*akan +ebaya).
O+(#)!%4 Ja1$)aa.a P#15#) %ada a/al bulan ;ebruari hingga 7pril murid Tahun 1 dan Tahun 2 akan dapat menguasai
kemahiran- kemahiran Matematik se-ara menyeluruh.
K'. / K#"(a

Kad nombor, 'arta, .ambar, Kad imbasan, %embilang, +et 7kti1iti
La1$)a- P"'.#. K#"(a Ta1$$/1$(a*a+ T#,'- P&a1 K'1!%$#1.% / S!a!/.
1. Mesyuarat :a/atankuasa Ker4a
.uru Matematik 2inus
(umerasi
1 hari
%emberitahuan kepada .B6.%K16.uru
Kelas Tahun 1dan 26+emua .uru Tahun 1
dan 2
2. Maklumat disampaikan kepada murid 1 hari %emberitahuan kepada murid
$. %enyediaan Bahan
1 minggu dari tarikh
pelaksanaan
%enyediaan Bahan
4. %elaksanaan %rogram
+etiap kali /aktu
%0%
PELAN OPERASI 233 PROGRAM LINUS NUMERASI
SK BUKIT MAHKOTA
SESI 2014
Naa P"'$"a

%rogram &Mentor Mentee).
O+(#)!%4 Ja1$)aa.a P#15#) %ada a/al bulan Mei hingga <ktober murid Tahun 1 akan dapat menguasai kemahiran
Matematik dalam penyelesaian masalah.
K'. / K#"(a

+tesen-stesen, Kad +oalan

La1$)a- P"'.#. K#"(a Ta1$$/1$(a*a+ T#,'- P&a1 K'1!%$#1.% / S!a!/.
1. Mesyuarat :a/atankuasa Ker4a
.uru Matematik 2inus
(umerasi
1 hari
%emberitahuan kepada .B6.%K16.uru
Kelas Tahun 1dan 26+emua .uru Tahun 1
dan 2
2. Maklumat disampaikan kepada murid 1 hari %emberitahuan kepada murid
$. %enyediaan Bahan
1 minggu dari tarikh
pelaksanaan
%enyediaan Bahan
4. %elaksanaan %rogram
1" minit /aktu %0%
82 minggu 1 kali9