Anda di halaman 1dari 2

check kolerasi

analyse > correlate> bivariate


ramalan mesti run multiple regreasi
Soalan dan Hipotesis
PB- Pemikiran Kritikal
PTB- Skor X1 X! X" X#X$
1% Hubungan antara PTB &aktor dgn PB
Soalan ka'ian
1% (dakah terdapat hubungan sig% antara &aktor X1 dengan pemikiran kritikal)

r*%+,, P*+%++
H1 - Terdapat hubungan sig% antara X1 pemikiran Kritikal
H+ - Tiada hubungan sig% antara X1 pemikiran Kritikal
H(1 - Terdapat hubungan sig% antara X1 pemikiran Kritikal
!% (dakah terdapat hubungan sig% antara &aktor X! dengan pemikiran kritikal)
H! - Terdapat hubungan sig% antara X! pemikiran Kritikal
H+ - Tiada hubungan sig% antara X! pemikiran Kritikal
H(! - Terdapat hubungan sig% antara X!pemikiran Kritikal
"% (dakah terdapat hubungan sig% antara &aktor X" dengan pemikiran kritikal)
H" - Terdapat hubungan sig% antara X" pemikiran Kritikal
H+ - Tiada hubungan sig% antara X" pemikiran Kritikal
H(" - Terdapat hubungan sig% antara X"pemikiran Kritikal
#% (dakah terdapat hubungan sig% antara &aktor X# dengan pemikiran kritikal)
H# - Terdapat hubungan sig% antara X# pemikiran Kritikal
H+ - Tiada hubungan sig% antara X# pemikiran Kritikal
H(# - Terdapat hubungan sig% antara X#pemikiran Kritikal
$% (dakah terdapat hubungan sig% antara &aktor X$ dengan pemikiran kritikal)
H$ - Terdapat hubungan sig% antara X$ pemikiran Kritikal
H+ - Tiada hubungan sig% antara X$ pemikiran Kritikal
H(# - Terdapat hubungan sig% antara X$pemikiran Kritikal
,% (dakah .aktor X1X!X" X# X$ merupakan peramal kepada pemikiran kritikal)
H1-B1/-
H+- .aktor X1X!X" X# X$ B0K(1 merupakan peramal kepada pemikiran kritikal)
H,- .aktor X1X!X" X# X$ merupakan peramal kepada pemikiran kritikal)
y
2a3apan utk soalan ! - maka 41 hingga 4$ adalah peramal sig% kepada pemikiran kritikal
y hat pb* b+5b141 hingga b14$
ru'uk 'adual koe&&iceint
ganti nilai * +%"!5+%!+5+%!+5+%!+5+%!15+%!+
Semua b tidak e6ual to 7ero
tolak null
terima hipotesis ka'ian
persamaan pia3ai
7y hat*b1741*
+%"$7415%+"874!5+%",74" sampai 47
collinearity harus diterangkan
r s6uare yang menentukan penyumbang yang paling tinggi