Anda di halaman 1dari 4

INS TITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS PULAU PINANG,


PERSIARAN TI]NKU KUDIN.
BUKIT COOMBE,
11700 GELUGOR, PULAU PINANG
Telefon : 04-6603100
No.Fax: 04-6583680
Website : www.i4p.edu.my
.,1
MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN,,
Ruj Kami :
Tarikh :
tPPtAlstztJldS (
6z)
2 JAN 2014
Melaluidan salinan,
Guru Besar
Tuan/Puan,
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MELALUI MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)
BAGI GURU SEKOLAH RENDAH ANJURAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG :
PPG AMBILAN JUN 20'11 : INTERAKSITAHUN 3 SEMESTER 2 SESIJAN
-
MEl2014
PPG AMBILAN FEB 2012 INTERAKSITAHUN 3 SEMESTER 1 SESIJAN
-
MEI 2014
PPG AMBILAN KHAS FEB 2013 : INTERAKSITAHUN 2 SEMESTER 2 SESIJAN
-
MEI 2014
Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.
2. Sukacita dimaklumkan bahawa Program Pensiswazahan Guru Mod PJJ sesi Jan
-
Mei2014 akan
dijalankandilPGKampusPulauPinangsepertibutiranberikut
Tarikh lnteraksi
Interaksi 1 : Sabtu 11 Jan2A14
lnteraksi2 : Sabtu 8 Feb 2014
lnteraksi3: Sabtu 1 March2014
lnteraksi4: Sabtu 15 March 2014
lnteraksi 5 : Sabtu 5 April 2014
Tarikh Amali :(untuk Major Sains / Elektif PJK / Elektif RBT Sahaja)
1 : Ahad 9 Feb 2014
2:Ahad 2March2014
3 :Ahad 16 March 2014
*Peperiksaan
12
-
23 Mei 2014 (tertakluk pada perubahan)
Ujian Akhir Kursus : 12- 23 Mei 2014 (tertakluk kepada perubahan)
3. Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Penyelaras PPG
;
Tuan'HjAbdul Rahman Sulaiman di
talian 04-6603134. Sekian, terima kasih.
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA:'
Saya yang menurut perintah,
t-
ut.wnW
Pengarah
Sk - Fail
- "Penyelaras PPG : En. Abd Rahman Sulaiman
- KJHEP / KUKP / KUPP / KULDP
SAW AI HEOK (811021-08-5998)
SJK (C) SIN YA, ALMA,
14000 BUKIT MERTAJAM,
PULAU PINANG.
:;1il]i
'.::1.::l:::''
]'rE::-
r;1i(lir
til
'i=,
:} ii:,
:a'
',L
l
']iti;;
,E
t:
:;rltlil
;$l:;
:rit
:i)i:iE
:'i,.$t|
,1iB.1i
,():il
,6",
iiri:;tri:
lrE.i
Ei.
::,,Ifi ]
ri
:Llr.i;lliri'irll
z
-{
m
7
x
2
5
r
N
o
5
,iii
.'i
,:;{lli:i
;,i:!H:
:::::{TE.;
i#i.ii
ritxi
,ff;l
1iw
iiL:i.:*
'i.:,:a::ii.:::;].:l
-'ri,Eia:
rll' i
qelq
i't1t$
ffi
i:&@.:,i
i:ittrj
o
s
!,i::,ii,:d:.
x;
=
6r:
o- ti
to:
:i;tEEn,
i;ilPii
,r ('i::
:;:: :::::'::
ii::ait:i::::iii
:iE!]l
lttE;j;
i;::!I,:l
5.
t,:t l
lL6li
l:;::Si:,:
:o,
::::*;
:L@;i
i i,"
i;6.1i,
;.-tg:l
.116!1r
;,Ilt:::
i::i;;#
=
ail
=s
o
{
U'
=fi
2r
i
!
(-
I=
6:
N
v9
=i!
(,j
-{
e?
z
a.t
>:
N
!
2V
(D>
>q)
7r=
N
!
4l
<6
xr
N
TD
= >3
ro,
N
tD
= C=
>3
m
r
rD=
U'3
o
N
=
J
9Ei
11 r
N
3
8r
oj
=
!il
i3
s
ar,
LR
(nj
N
i::.;.1:
it:iotrj:::
):iiitl:,i::.:
i:ri(5r:i
aitB;
=
ail
=3
o
{
a
3ft
zj
N
.o
a-
-=
6s
N
+
v?
=tr ,f
e?
zu
>:
N
I
z7
rD>
>q
n=
N
!
-I
21,
XJ
N
IE
3
>=
rs,
N
tr
= C=
>
(,,
m
r
rE3
(,3
o
N
3
J
oni
'flr
N
=
sd
oj
3
=F
is
i
@
>R
UI:
N
G
c
o2
o:
J
J
r
G
N}
@ air
c
+
a
ar
x3
!
,a
=>
is
'o
.v
A=
d3
o
t\)
TD
-.=
==
z:
tr
= L=
Co
N
tr
3
C=
>
(.,
N
=
6g
{r
=
,-{
-lm
U,
>s
rii
Ar
J
tD
-=
fE
i
i:ii:,:,
iiii*ai:
iii*i;
E;:;
U:i
*ia,i
o
o
oz
()q,
=
i{
o
{
=-{
NM
U, at
o
{
'r
o
N>
@(r
o
5
a
T!
!
.7
=>
rt
!
^a
TE
o
N
t!
u=
22
j
o
3
<-3
Lo
N
tr
3
C=
>
(.,
=
6B
<J
=
J
Jti
:
a
>fi
))6
Ar
N
I!
R-=
n:
i
::i:::,,,:,r
lli:iC*i::a
l:iia/ril,i I
:r::6:*
;1Bf t
,i.,n
i#lt::1i'
(D
.o
i3
N
=
id
o
{
={
NM
(,3
o
{
{
a
'or
=3
N
r
o
o>
x3
o
5
!
.v
a=
d3
o
N
!
-v
bP
{j
m
r
>=
o
v
=E f, r,i
@i
o
TD
>=
}E
j
a
o
=m
(,,3
N
o
-=
}E
i
=
. -.1
-lm
li
j
=
+ Jl1
=o
N
iid;
ilsitti
:rlrb*
,il@rii
:If:
ta:,:an
(!
=9
i3
i
a
.o
Eq
j
a
-o
;s
trJ
N
a
tl-
=g
N
r
o
o>
x3
o
s
'o
^a
HE
o
N
!
-V
ei
m
r
>=
o
v
ah cD
il4
{;
o
(D
>=
HE
:
U'
o
=m
(,3
N
tr
-=
BE
i
=
J
lri
16
=-{
-
1Tl
=oJ
N
t:ir:.:l
i.ril{i[i]l
i;l
;i5 l
rlc '
'o
a9
=D <j
a
-o
Eq
j
@
29
> i:i
nj
N
;3
,H
!
=3
"d
!
=2
OJ
N
T
r=
U'A
I J
J
N
v
=E a6i
(,i
o
IT
r
PE
J
c
N
v
(,)E
--{
(,c{
(,
u
3
z=
>or
I
\
U,
c
=F @2
J
ID
-3
=E
i
=
Iq
::l*i:
iiiiii:i:
l::rtil:r:
.(l' ,
,,,c,.:
Gl;,.i
iii;;;;;i:..;i
:iit:;:.,:ijj
1'
23
<j
!
(-
>=
N3
N
U'
.o
EA
:
!
;3
III
J
o
or
=3
>e
1'
_(-
==
OJ
N
1
(.
re
U'A
|-J
J
7
U, IT
(,n
{p
c
r
r
x3
J
c
N
7
=g Vu
U'J
N
c
@
= 2=
>q,
\t
(r,
o
=m
(,3
N
(D
-=
=E
i
3
TI
ii:
irilJ:"r:
:i:t{iiF.tl,
;:;ilfiiri:
1:lE1!::'
&t
!
(-
>=
N3
N
a
.o
Eq
j
i
!
f
f :
x
x
I
,
o
I
-
-
N
x
, i
1
-l
o
o
o
J
c
o
3
I
o
o
o
J
-{
J.
o
f
I
o
o
x
-
sr
F'
o
a
=3
-
o
f
x
o
=
x
J
o
f
o
a
8
x
3
T
o
l
J
o
o

o
;
J
o
l
@
x
r
o
{
I
J
g
I
l
XN
DO
Di
r6.
J

o
a
6
x
o
o
o
f
o
l
o
o
l
o
*t
o
o
J
o
{
-t
o
'.
x
I
z z
D
3
3
D
L
N
3
2
D
r
N
U
-
o
l
f
o
o
f
c
o
E:
)
o
r
o
o
o
o
=
o
f
x
z
N
o
3
E
f
f
l
z
)
f
!
!
:
s
C
o.
c
o
:
=
c
J
o
N.
N.
x
U
o
=
-
o
6
(t
a
o
=
3
o
:
o
a
N
o
f,
0,
o
o
C
3
o
J
3
o
o
x
N
c_
o
3
3
z
o
-
C
N
o
5
a
o
I
x
N
o
{
o
J
a
l
o
o
g
-
z
!
I
-(
t
I
N
f
3
E
z
L
3
,'
n
x
z
G
x
n
2
x
z
o
a
o
N
o
J
o
o
^
o
J
3
o
f
a
D
)
f
!
)
f
:)
J
f,
c
f.
o
=
o
c
@
o
o
7
j
D
f
l
D
l
D
D
f
5
5
:
U
l
X
I
D
f
2
D
!
=
o
,
2
o
3
o
J
J
o
o
x
n
o
=o
J
=
a
3
n
o
f
o
tr
3
o
a
c
f
o
o
d
o
f,
a
z
)
J
I
D
t
D
a
)
I
!
l
5
ad
o
l
o
3.
o
o
o
x
o
3
c
f
c
U
=
7
U,
b
I
a
-.{
-t
r
x
n
a
t
z
?
]
!
)
J
J
n
3
a
x
f
,
:
F
!
a
!
n
f
D
D
2
l
tr
o
5
o
f
o
a
o
o
I
o
o
Ch
o
o
l
-.,1
o
f
a
3
o
5
o
3
o
o
N
l
o
q
o
f
o
=
N
l
o
l
o
f
a
N
o
o
o
o.
l
x
-t
o
l
r
o
x
J
o
o
l
x
o
f
=.
-
= o
o
f
c
o
f
x
o
d
v
o
J
f
o
f
<h
c
d
J
0
f
6
U)
f
o
J
o
C
5'
x
N
=)
o
3
o
f
o
3
o
o
z
o
x z
n
J
-
a
r
-t
th
I
N
J
o
N
o
o
o
x
x
J
o
I
s
l
o
o
o
5
z
o
il
=
I
l
-
o
,
a
o

r
o
o
x
f,
l
f
5
{
x
g
l
-t
o
l
o
f,
a
o
f
@
x
@
o
-
<h
c
6
o
3
s
l
o
3
o
o
N-
N
7
x
o
o
o
q,
F
0,
o
o
t
o
x
AI
3
c
o
!
I
I
s
(o
t
7
c
c
7
>
=
T
rI
z
U,
o
J<
}R
=>
;I
(h^
m9
=: m4
g,L
1=
MJ
7:
u!
"rr^:
g
>:
i::
Pf i
#p
$ a:
'0i
i
-r,
!, :
c)3:
f
a N
z
N
U,
I
x
-t
x
I
U
U
f
t
3
2
.
o
= o-
a
q)
{
9,
t-
o,
s
N
c
x
o)
=
o
z
o
x
N
o
{
0)
3
a
J
0)
o
o-
5'
I
0,
N
s
6
d
f
i
x
o'
o
o
J
c
o
f
-l
6'
x
o
q)
J
o
f
o
o
3
o
x
-
o
=
a
3
.l.
o
= o
x
U.
I
t
D
I
I
r.
:
I
-t
r
I
z
@
U.
L
!
D
T
I
q
L
f
{
0)
I
a
6
3
0,
:
x
f,
ID
o
f
U.
f
0)
+
o-
0)
7
0)
3
0)
x
o

?-
o
o
I
o
0)
)
o
i
-t
o)
3
r
o
A)
f
I
c
OJ
x
z
o
oi
N
0)
f
= o)
3
o)
CL
<l')
= o)
N
x
U)
= AJ
=.
o
=
I
n
o,
3
0)
5
0,
x
q,
r
g)
o
o
0)
f
x
L
A)
=N
ll)
:,
L
A'
q,
o,
x
a
B
v
(h
-t
!
x
>
E
@
a
z
@
o
o_
3
o
o
=v
lt)
=0)
3
It)
f
3
E
o
f
o
E
(h
o
0,
I
o)
f
o
-
o
f
r
lD.
o
f
o
o
x
=
3
0)
CL
v
a
f
q)
o
t
or.
o
@
0)
-
@
c
o
il
3
ID
f
o
3
4
I
z
0,
I
c
o
o
=
q)
6
0)
a.
U)
c
5
o-
o)
d
3
x
BIt:
F
Xri L
o
^-0
|
3 5:i *
is-hE;
tr o P.: i
s+i
i
'
-o
O.r I
!r:
(ct
z
tUl
a1
8l
nq
>-t
3a
!m
trz
6o
ao
iIr
*>z
>*o
uz
t-
92ai
=5c
q:I
mt=
4
o'o
-EE
tr!
rC
li
.Tt
t_
S's
N?
=> Nz
o
I
5
6
E
{
c
u
=
v
o
r
N
o
5
=!
dE
6c.
fqt
Efl
oa
!!
EO
AI
c
!
A'
(o
o
o
AI
7
!,
o
o
:,
iz
oa
o{
a-
>-l
=t-
'o
-l
m!
g2
SE
ilI
t>z
=qq
EEE
frEe
3=P
Pb
IE
xr
*P
'r!
EE
ao
B
v
!
a
T 2 U.
x
!
N
3
(t
CL
v
0,
5
3
x
T
OJ
3
:,
o.
o
a
5
io
=
x
T
c
at
3
o
o,
il
f.
:,
J
o
:
x
2
o
3
q)
{
0,
=
3
!,
o.
A)
il
c
2S
x
(n
0)
{
!
= 0,
=
>
5
z
@
-0
o
D >
z
o
a
5
a
0)
o-
!r
!
q
o
o
o)
o
O)
E
:,
=
0,
:
6'
3
x
v
o
9
o
=
3
o
f
o.
J
0,
3
o
3
0,
x
(t
o.
r
o,
*-
(,
o
o.
v
0,
=
3
o,
f
x
Eg"ii
F
trr{ i A
O a-O !
='
EEHb
i
Easi
g
E
+i i
il"=i
i
o
x
o
3
!
c
o
|0
c
o
c
!
c
o