Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Kelas : Tahun 5
Jumlah pelajar : 12 Orang
Tarikh : 19 September 2012
Masa : 8.00 pagi 9.00 pagi (1 jam)
Tema : Menyiasat Benda Hidup
Bidang Pembelajaran : 2. Kemandirian Spesis
Tajuk : Kemandirian Spesis Haiwan
Objektif Pembelajaran : 2.1 Memahami bahawa setiap haiwan mempunyai
cara yang tersendiri untuk memastikan kemandirian
spesisnya.
Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
i. Memberi 2 contoh haiwan yang menjaga telurnya.
ii. Memberi 2 contoh haiwan yang tidak menjaga
telurnya.
iii. Memberi 2 contoh haiwan yang menjaga anaknya.
Strategi Pembelajaran : Konstruktivisme dan Pembelajaran Koperatif
Aktiviti Pembelajaran : Penggunaan teknologi, simulasi, perbincangan
dan pembentangan.
Kemahiran Proses Sains : Memerhati, menghubung kait dan meramal dan
berkomunikasi
Nilai Murni : Menyayangi benda hidup, bekerjasama, berani, yakin
dan berfikir secara rasional.
Alat Bantu Mengajar : Kit Pembelajaran, komputer riba, layar putih dan
pembesar suara.
Bahan Bantu Mengajar : Pen penanda dan kertas manila.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
FASA
PENGAJARAN
(MASA)

ISI
KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

CATATAN

Orientasi
(5 minit)

Memperkenalkan
tajuk

Aktiviti Pembelajaran: Simulasi

1. Guru akan meminta dua
orang pelajar tampil ke
hadapan dan melihat slaid
yang menunjukkan
gambar haiwan.
2. Pelajar 1 akan meniru
bunyi haiwan tersebut.
3. Pelajar 2 akan meniru
pergerakan haiwan
tersebut.
Soalan :
1. Apakah nama haiwan
tersebut?
2. Bagaimanakah haiwan
tersebut membiak?
3. Bagaiman harimau
menjaga anaknya?
4. Bagaimana Penyu
menjaga telurnya?

Guru menerangkan tajuk
pelajaran pada hari ini adalah
mengenai kemandirian spesis
haiwan.ABM/BBM
Kit Pembelajaran
(Kit 1,2,3 dan 4)


Kemahiran
Proses Sains
Memerhati
Berkomunikasi

Nilai Murni
Berani, yakin dan
berfikir secara
rasional
FASA
PENGAJARAN
(MASA)

ISI
KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

CATATAN

Pencetusan
Idea
(20 Minit)

Mengetahui
pengetahuan
sedia ada murid

Aktiviti Pembelajaran:
Perbincangan / Pembentangan

1. Murid akan dibahagikan
kepada 3 kumpulan.
2. Setiap kumpulan akan
menyelesaikan tugasan
yang berbeza.
3. Contoh:
Kumpulan A
Menyenaraikan 4 jenis
haiwan yang menjaga
telurnya dan bagaimana?
Kumpulan B
Menyenaraikan 4 jenis
haiwan yang tidak
menjaga telurnya dan
bagaimana?
Kumpulan C
Menyenaraikan 4 jenis
haiwan yang menjaga
anaknya dan bagaimana?
4. Setiap kumpulan akan
membentangkan hasil
perbincangan mereka.ABM/BBM
Kit Pembelajaran
(Kit 5,6,7 dan 8)

Kemahiran
Proses Sains
Berkomunikasi
Menghubung kait
dan meramal

Nilai Murni
Yakin, berfikir
secara rasional,
bekerjasama dan
sifat ingin tahu
terhadap alam
sekeliling
FASA
PENGAJARAN
(MASA)

ISI
KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

CATATAN

Penstrukturan
Semula Idea
(20 Minit)

Mengolah idea
dan pendapat
murid-murid
menjadi kerangka
pengetahuan
yang baru

Aktiviti Pembelajaran:
Perbincangan
1. Guru menayangkan slaid
mengenai cara-cara haiwan
yang:
Menjaga telurnya
Tidak menjaga telurnya
Menjaga anaknya
2. Guru membetulkan idea atau
pendapat murid yang kurang
tepat berdasarkan kepada
pembentangan mereka.

ABM/BBM
Kit Pembelajaran
(Kit 9,10,11,12,13
dan 14)


Kemahiran
Proses Sains
Berkomunikasi

Nilai Murni
Yakin dan berfikir
secara rasional.

Aplikasi Idea
(10 Minit)Mengaplikasikan
pengetahuan
baru didalam
kehidupan
seharian
Aktiviti Pembelajaran:
Perbincangan
Soalan Uji Minda :
1. Bagaimana cara ikan paus
menjaga anaknya?
2. Murid diberi masa selama 3
minit untuk berbincang
didalam kumpulan.
3. Guru menayangkan slaid dan
menerangkan cara ikan paus
menjaga anaknya.
4. Guru menerangkan ikan
paus adalah mamalia dan
menerangkan ciri-ciri
mamalia.


ABM/BBM
Kit Pembelajaran
(Kit 15)

Kemahiran
Proses Sains
Berkomunikasi
Menghubung kait
dan meramal

Nilai Murni
Berani, yakin dan
berfikir secara
rasional
FASA
PENGAJARAN
MASA

ISI
KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

CATATAN

Refleksi
(5 Minit)

Peneguhan

Aktiviti Pembelajaran:
Perbincangan

1. Guru membimbing murid
membuat kesimpulan
bahawa terdapat:
i. Haiwan yang menjaga
telurnya.
ii. Haiwan yang tidak
menjaga telurnya.
iii. Haiwan yang menjaga
anaknya.
2. Guru menegaskan
kepentingan haiwan
memastikan kemandirian
spesisnya.
3. Lembaran kerja secara
individu.ABM/BBM
(Kit 16)

Kemahiran
Proses Sains
Berkomunikasi
Menghubung kait
dan meramal

Nilai Murni
Yakin, berfikir
secara rasional
dan bekerjasama