Anda di halaman 1dari 9

LAPORAN PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI

PENGARUH SUHU TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI


UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH
Mikrobiologi
yang dibimbing oleh Bapak Agung Wi!oro" S#$d" M#Ke%
&leh '
&((ering )* Kelompok +
,# Aika Anggraini -,./.0,1,02345
6# Hani(a 7iria 8ari -,./.0,1,024,5
.# Herli99a Ba%yaroun A -,./.0,1,02465
0# Karima :akiyul(ani -,./.0,1,040.5
+# 8i9ka Nurlaili -,./.0,1,04045
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN BIOLOGI
MARET 2014
A. Topik : $engaruh Suhu Terhadap $erumbuhan Bakeri
B. T!"# :
Maha%i%;a dapa'
,# Mempela!ari pengaruh %uhu erhadap perumbuhan bakeri#
6# Menenukan iik kemaian ermal bakeri#
$. PELAKSANAAN :
,# $enanaman medium dilakukan di Laboraorium Mikrobiolgi &+#./+" ,3
Mare 6/,0#
6# Inokula%i biakan bakeri dilakukan di Laboraorium Mikrobiologi &+#./+"
6/ Mare 6/,0#
.# $engamaan perumbuhan bakeri dilakukan di Laboraorium Mikrobiolgi
&+#./+" 6, Mare 6/,0#
D. D"%"& T'o&i :
$erumbuhan merupakan pro%e% dimana berambahnya ukuran %el#
Selain manu%ia" bakeri yang merupakan makhluk hidup !uga mengalami
(a%e perumbuhan# Sel<%el bakeri aau mikroba akan eru% berambah
ukurannya %e!alan dengan berbagai (akor yang mempengaruhi
perumbuhannya#
$erumbuhan mikroba dalam %uau medium mengalami (a%e<(a%e
yang berbeda" yang beruru<uru di%ebu dengan (a%e lag" (a%e
ek%ponen%ial" (a%e %a%ioner dan (a%e kemaian# $ada (a%e kemaian
ek%ponen%ial idak diamai pada kondi%i umum perumbuhan kulur
bakeri" ke=uali bila kemaian diper=epa dengan penambahan 9a kimia
ok%ik" pana% aau radia%i -Sri Uami ' 6//45#
>alam perumbuhannya %eiap makhluk hidup membuuhkan
nuri%i yang men=ukupi %era kondi%i lingkungan yang mendukung demi
pro%e% perumbuhan er%ebu" erma%uk !uga bakeri# Menuru >arkuni
-6//,5 perumbuhan bakeri pada umumnya akan dipengaruhi oleh (akor
lingkungan# $engaruh (akor ini akan memberikan gambaran yang
memperlihakan peningkaanb !umlah %el yang berbedadan pada akhirnya
memberikan gambaran pula erhadap kur?a perumbuhannya#
Sedangkan menurur Tarigan -,3445 kebuuhan mikroorgani%me
unuk perumbuhan dapa dibedakan men!adi dua kaegori" yaiu'
kebuuhan (i%ik dan kebuuhan kimia;i aau kemi%# A%pek<a%pek (i%ik
dapa men=akup %uhu" pH dan ekanan o%moik# Sedangkan kebuuhan
kemi% melipui air" %umber karbon" nirogen ok%igen" mineral<mineral
dan (akor penumbuh#
Hal ini %e%uai dengan pendapa Sri Uami -6//45 bah;a erdapa
beberapa (akor abioik yang dapa mempengaruhi perumbuhan bakeri"
anara lain' %uhu" kelembapan" =ahaya" pH" AW dan nuri%i# Apabila
d(akor<(akor abioik er%ebu memenuhi %yara" %ehingga opimum
unuk perumbuhan bakeri" maka bakeri dapa umbuh dan berkembang
biak#
Bakeri merupakan organi%me ko%mopoli yang dapa kia !umpai
di berbagai empa dengan berbagai kondi%i di alam ini# Mulai dari
padang pa%ir yang pana%" %ampai kuub uara yang beku kia ma%ih dapa
men!umpai bakeri# Namun bakeri !uga memiliki baa%an %uhu erenu
dia bi%a eap berahan hidup" ada iga !eni% bakeri berda%arkan ingka
oleran%inya erhadap %uhu lingkungannya'
Mikroorgani%me p%ikro(il yaiu mikroorgani%me yang %uka hidup
pada %uhu yang dingin" dapa umbuh paling baik pada %uhu opimum
diba;ah 6/
o
)#
Mikroorgani%me me%o(il" yaiu mikroorgani%me yang dapa hidup
%e=ara mak%imal pada %uhu yang %edang" mempunyai %uhu opimum di
anara 6/
o
) %ampai +/
o
)@Mikroorgani%me ermo(il" yaiu
mikroorgani%me yang umbuh opimal aau %uka pada %uhu yang inggi"
mikroorgani%me ini %ering umbuh pada %uhu diaa% 0/
o
)" bakeri !eni%
ini dapa hidup di empa<empa yang pana% bahkan di %umber<%umber
maa air pana% bakeri ipe ini dapa diemukan" pada ahun ,312 di
yello; %one park diemukan bakeri yang hidup dalam %umber air pana%
ber%uhu 3.<30
o
) #
Mikroorgani%me erma%uk di dalamnya dari golongan bakeri"
kebanyakan hidup dalam ArangeA aau ki%aran %uhu erenu %a!a" mereka
memiliki %uhu mak%imum dan minimum# Apabila kondi%i %uhu
lingkung%n keluar dari ki%aran er%ebu maka bakeri er%ebu
perumbuhannya akan erhamba" bahkan mai#
E. A(") *"# B"+"#:
Ala '
Beaker gla%%, Tabung kulur, Termomeer, Waerbah,
Barum Inokula%i berkolong, Inkubaor dan Laminar Air
7lo;
Bahan '
Biakan murni bakeri, Medium nurien =air dan Medium
NA
F. $"&" K'&!"
>i%ediakan 2 abung reak%i beri%i
medium nurien =air" lalu diberi kode
A
,"
A
6"
A
."
A
0
" A
+"
A
1"
dan A
2
>inokula%ikan , o%e biakan bakeri
yang er%edia kedalam medium
er%ebu" lalu diinkuba%ikan pada %uhu
.2
o
) %elama , C 60 !am
>i%ediakan 6 buah medium lempeng
NA" lalu dibua gari% dengan
menggunakan %pidol pada bagian luar
dari da%ar =a;an peri" %ehingga
membenuk 0 kuadran
Kemudian diberilah kode K" A
,"
A
6
dan
A
.
pada keempa kuadran =a;an ,"
%era kode A
0
" A
+"
A
1"
dan A
2
empa
kuadran =a;an 6
>ipana%kan u!uh abung kulur
er%ebu di aa% dengan menggunakan
;aerbah %elama ,/ meni# Tabung
A
,
dipana%kan pada %uhu 0/
o
)"
abung A
6
pada %uhu +/
o
)" A
.
pada
%uhu 1/
o
)" A
0
pada %uhu 2/
o
)" A
+

pada %uhu 4/
o
" A
1
pada %uhu 3/
o
)"
dan A
2
pada %uhu ,//
o
)
Seelah pemana%an" dileakkan abung
kulur er%ebu pada rak abung dan
dibiarkan pada %uhu kamar + meni#
>iinokula%ikan biakan bakeri dalam
keu!uh abung kulur er%ebu pada
permukaan lempeng NA %e=ara 9ig
9ag dengan menggunakan !arum
inokula%i berkolong %ebanyak , o%e"
%e%uai dengan kode kuadran#
Kuadran dengan kode K digunakan
%ebagai konrol yang idak
dinokula%ikan dengan bakeri
>ilakukan perlakuan no , %ampai 2
er%ebu dengan menggunakan biakan
murni bakeri
>iinkuba%ikan biakan bakeri pada
medium lempeng NA er%ebu pada
%uhu .2
o
) %elama , C 60 !am
>iamai perumbuhan bakeri pada iap
kuadran# >i=aa ada idaknya
perumbuhan bakeri
G. D")" P'#-".")"# :
No Nama
$erumbuhan Bakeri $ada Suhu
0/) +/) 1/) 2/) 4/) 3/) ,//)
,# Bakeri
A
Tumbuh
-DDD5
Tumbuh
-DDD5
Tumbuh
-DDD5
Tumbuh
-DDD5
Tumbuh
-DDD5
Tumbuh
-D5
Tidak
Tumbuh
-<5
Keerangan '
DDD ' perumbuhan bakeri %anga banyak
DD ' perumbuhan bakeri banyak
D ' perumbuhan bakeri %ediki
- ' idak ada perumbuhan bakeri
H. A#"(i%i% D")" :
$ada per=obaan yang elah dilakukan dan daa yang diperoleh" er!adi
perbedaan perumbuhan bakeri pada %uhu erenu# $ada %uhu 0/) bakeri
umbuh banyak -DDD5# $ada %uhu +/) bakeri !uga umbuh banyak -DDD5#
$ada %uhu 1/) bakeri !uga umbuh banyak -DDD5# $ada %uhu 2/) bakeri
!uga umbuh banyak -DDD5# $ada %uhu 4/) memiliki ke%aman" bakeri !uga
umbuh banyak -DDD5# $ada %uhu 3/) bakeri umbuh" eapi mngalami
penurunan -D5# $ada %uhu ,//) bakeri idak mengalami perumbuhan -<5#
I. P'./"+"%"# :
Berda%arkan daya ahan %uhu" bakeri dapa dikelompokkan men!adi ."
yaiu '
,# $%ikro(olik" bakeri ini dapa umbuh pada %uhu / < 6/)
6# Me%o(ilik" bakeri ini dapa umbuh pada %uhu 6/ < +/)
.# Termo(ilik" bakeri ini dapa umbuh pada %uhu 0/) aau lebih#
$ada %uhu 0/) ergolong bakeri Me%o(ilik" bakeri ini dapa berahan
hidup erhadap %uhu %edang# $ada %uhu +/) bakeri ini ergolong bakeri
me%o(ilik" yaiu bakeri yang mampu berahan hidup pada %uhu %edang#
$ada %uhu 1/) ergolong bakeri !eni% ermo(ilik" bakeri ini mampu
berahan hidup pada %uhu inggi# $ada %uhu 2/) ergolong !eni% bakeri
ermo(ilik" bakeri ini mampu berahan hidup pada %uhu inggi# $ada %uhu
4/) ergolong !eni% bakeri ermo(ilik yaiu dapa berahan hidup pada
%uhu inggi" pada %uhu 3/) ergolong !eni% bakeri ermo(ilik " mampu
berahan hidup pada %uhu inggi eapi !umlah koloinya %emakin %ediki#
$ada %uhu ,//) idak umbuh bakeri#
Bakeri dari ha%il pengamaan kelompok kami" bakeri kami erma%uk
bakeri ermo(ilik karena dapa umbuh mak%imal pada %uhu 3/)# >alam
eori di%ebukan bah;a" apabila %uhu diaa% 0/) erma%uk bakeri
ermo(ilik#
$ada %uhu ,//) bakeri idak dapa umbuh karena pengaruh
beberapa (akor# Hal ini %e%uai dengan pendapa Sri Uami -6//45 bah;a
erdapa beberapa (akor abioik yang dapa mempengaruhi perumbuhan
bakeri" anara lain' %uhu" kelembapan" =ahaya" pH" AW dan nuri%i# Apabila
(akor<(akor abioik er%ebu memenuhi %yara" %ehingga opimum unuk
perumbuhan bakeri" maka bakeri dapa umbuh dan berkembang biak dan
%ebaliknya apabila idak memenuhi %yara " maka bakeri idak akan
umbuh#
>alam per=obaan yang dilakukan" inokula%i biakan bakeri yang %ama
pada kelompok + dan 1" eapi mendapakan ha%il yang berbeda# Hal ini ada
beberapa (akor yang menyebabkan perbedaan" dianaranya adalah pada
;aku inokula%i bakeri" pengambilan bakeri idak %ama" !adi !eni% bakeri
!uga idak %ama %elain iu ukuran aau banyaknya bakeri yang di
inokula%ikan !uga berpengaruh#
J. Di%k%i :
,# Bela%kan pengaruh keu!uh ma=am %uhu er%ebu dalam per=obaan ini
erhadap perumbuhan bakeri
6# Suhu berapakah yang merupakan iik kemaian ermal bakeri<bakeri
yang digunakan dalam per=obaan iniE
.# Bela%kan mekani%me kemaian bakeri akiba perlakuan dengan %uhu inggi
Ba;ab
,# Suhu berpengaruh erhadap perumbuhan bakeri" pada per=obaan ini
erliha bakeri mampu unuk hidup pada %uhu 0/
o
)" +/
o
)" 1/
o
)" 2/
o
)" 4/
o
"
dan pada %uhu 3/
o
) bakeri erliha umbuh dengan baik" eapi idak
diemukan perumbuhan bakeri pada %uhu ,//
o
)
6# Suhu yang di!adikan iik ermal kemaian bakeri adalah pada %uhu ,//
o
)
karena pada %uhu ini bakeri idak umbuh dan membenuk koloni#
.#
K. K'%i.p("# :
,# Berda%arkan daya ahan %uhu" bakeri dapa dikelompokkan men!adi ."
yaiu '
a# $%ikro(olik" bakeri ini dapa umbuh pada %uhu / < 6/)
b# Me%o(ilik" bakeri ini dapa umbuh pada %uhu 6/ < +/)
=# Termo(ilik" bakeri ini dapa umbuh pada %uhu 0/) aau lebih#
6# Bakeri idak umbuh pada %uhu ,//)" hal ini di%ebabkan beberapa
(akor" yaiu %uhu" kelembapan" =ahaya" pH" AW dan nuri%i#
.# $ada $er=obaan" ha%il pengamaan kami" bakeri ini !eni% bakeri
ermo(ilik karena dapa umbuh pada %uhu diaa% 0/)#
D"0)"& P%)"k" :
Ha%ui" Uami Sri# 6//4# $eun!uk $rakikum Mikrobiologi# Malang' Uni?er%ia%
Negeri Malang#
>arkuni" No?iar# 6//,# Mikrobiologi# Malang' BI)A
Tarigan" Beneng# ,344# $enganar Mikrobiologi# Bakara' >eparemen $endidikan
dan Kebudayaan >irekora Benderal $endidikan Tinggi $royek $engembangan
Lembaga $endidikan Tenaga Kependidikan
LAMPIRAN

-Gambar $erumbuhan Bakeri pada iap Kuadran 5