Anda di halaman 1dari 3

MATERI PERKULIAHAN

AGAMA ISLAM I
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
No. POKOK
BAHASAN
MATERI METODE
1 Konsep
Ketuhanan dalam
Islam
Filsafat ketuhanan dalam Islam
aSiapakah tuhan itu
!Se"a#ah pemiki#an manusia Tentan$ Tuhan
%Tuhan menu#ut a$ama&a$ama
dPem!uktian 'u"ud Tuhan
&Diskusi
&Semina# ke%il
&Penu$asan (men%a#i
!uku)
2 Keimanan*
Keta+'aan dan
Implementasi
Iman dan Ta+'a
dalam kehidupan
mode#n
% Pen$e#tian Iman dan ,u"ud Iman
d P#oses te#!entukn-a Iman dan Tanda&tanda
o#an$ !e#iman
e Ko#elasi anta#a keimanan dan keta+'aaan
f P#o!lematika Iman dan Ta+'a dalam
men"a'a! tantan$an kehidupan mode#en
&Diskusi
&Semina# ke%il
&Penu$asan
(mem!uat %ontoh
tentan$ iman)
3 Konsep Manusia
dalam Islam
a Konsep Manusia
. siapakah manusia
/ pe#samaan dan pe#!edaan manusia
den$an makhlu+ lain
! Eksistensi dan ma#ta!at manusia
. tu"uan pen%iptaan manusia
/ Fun$si dan pe#an manusia -an$
di!e#ikan oleh Allah se!a$ai ham!a dan
khalifah Allah
&Diskusi
&Semina# ke%il
&Penu$asan
4 Hukum* Ham dan
demok#asi dalam
Islam (pen$e#tian)
a Sum!e# Hukum islam
& Al&0u#1an
& Al&Hadith
& I"tihad
! Fun$si Hukum Islam dalam kehidupan
!e#mas-a#akat
& Diskusi
& Semina# ke%il
& Penu$asan Klipin$
media
(makalah2a#tikel)
5 Kont#i!usi umat
Islam dalam
pe#umusan
s-stem hukum
nasional
a Kont#i!usi umat Islam dalam pe#umusan
s-stem hukum nasional
! Konsep HAM dan Demok#asi
.Pen$e#tian HAM menu#ut Islam
/Pen$e#tian Demok#asi menu#ut Islam
& P#insip !e#mus-a'a#ah
& P#insip dalam al&I"ma1 (konsensus)
% Islam dan pene$akan anti ko#upsi
Diskusi
& Semina# ke%il
& Penu$asan Klipin$
media
(makalah2a#tikel)
6 Etika* Mo#al dan
Akhla+
a. Pen$e#tian etika* mo#al dan akhla+
b. Ka#akte#istik etika Islam
c. Hu!un$an tasa'uf den$an akhla+
d. Aktualisasi akhla+ dalam kehidupan
mas-a#akat
. Akhla+ kepada Allah S,T
/ Akhla+ kepada di#i sendi#i
3 akhla+ kepada o#an$ lain
4 akhla+ kepada lin$kun$an
& Diskusi
UTS
7 IPTEK dan seni a. Pen$e#tian IPTEK dan Seni & Diskusi
dalam islam b. Inte$#asi iman* ilmu* teknolo$i dan seni
c. Keutamaan o#an$ -an$ !e#ilmu
d. Tan$$un$ "a'a! ilmu'an te#hadap
lin$kun$an
& Studi kasus
& Semina# ke%il
& Penu$asan
('a'an%a#a ke
lin$kun$an kampus)
8 Ke#ukunan anta#
umat !e#a$ama
a. Islam a$ama #ahmat !a$i selu#uh alam
b. 5khu'ah Islami-ah dan ukhu'ah
insani-ah
c. Ke!e#samaan dalam plu#alitas
& Diskusi
& Studi kasus
& Semina# ke%il
& Penu$asan (klipin$
media)
Mas-a#akat
Madani
a. Pen$e#tian mas-a#akat madani
b. Konsep mas-a#akat madani dan
ka#akte#istikn-a
c. Pe#anan umat Islam dalam
me'u"udkan mas-a#akat madani
& Diskusi
& Studi kasus
& Semina# ke%il
(mem!uat %ontoh
mas-a#akat madani
dalam aktualitas
kehidupan)
1! Kese"ahte#aan
5mat
a Mana"emen 6akat
! Mana"emen infa+
% Mana"emen shada+ah
d Mana"emen 'a+af
e Sistem ekonomi Islam dan
kese"ahte#aan umat
& Diskusi
& Studi kasus
& Semina# ke%il
& Penu$asan
11 Ke!uda-aan
Islam
a. Konsep ke!uda-aan dalam Islam
b. P#insip&p#insip ke!uda-aan Islam
c. Se"a#ah Intelektual umat Islam
d. Mas"id se!a$ai pusat pe#da!an Islam
e. Nilai&nilai Islam dalam !uda-a
Indonesia
& Diskusi
& Studi kasus
& Semina# ke%il
& Penu$asan
& O!se#7asi lapan$an
(mem!uat lapo#an
tentan$ mas"id
!e#se"a#ah di "a'a
timu# dan !uda-a
Islam -an$
dikem!an$kan)
12 Sistem politik
Islam
a. Pen$e#tian kepemimpinan dan politik
dalam Islam
b. P#insip&p#insip dasa# politik (si-asah)
Islam
c. P#insip&p#insip politik lua# ne$e#i dalam
Islam
d. Kont#i!usi umat Islam dalam
pe#politikan nasional
& Diskusi
1. UTS : Semua materi Pokok Bahasan 1-6
2. UAS : Semua materi Pokok Bahasan 7-12
3. PBA : Tes Baca Al ur!an dilaksanakan oleh PBA U"#$
KOMPONEN NILAI AKHIR (NA)
%& %ilai Prosentasi akumulati'
1. UTS 3() *()
2. UAS 3() 6( )
3. PBA 2( )
21*. Tu+as 2() ,mandiri 1( )
-kelom.ok 1( )/
Total 1(( ) 1(( )