Anda di halaman 1dari 2

ArmCAD 6

PROGRAM ZA IZRADU VISOKOKVALITETNIH PROFESIONALNIH CRTEŽA DETALJA ARMIRANJA

RADIMPEX SOFTWARE

Radimpex Software se već više od 20 godina bavi razvojem ArmCAD-a, programa za crtanje detalja armiranja. Punih 8 godina je proteklo od izlaska prethodne verzije, programa ArmCAD 2005.

ArmCAD 6 je rezultat našeg dugotrajnog i intenzivnog rada na ugrađivanju višegodišnjeg iskustva i zahteva mnogobrojnih korisnika. U odnosu na ArmCAD 2005, ArmCAD 6 donosi sveobuhvatno unapređenje i obezbeđuje lakši, brži, tačniji proces crtanja detalja armiranja. ArmCAD 6 omogućava optimalniji utrošak armature i smanjenje troškova gradnje. Pruža još veći stepen prilagodljivosti stilovima i pravilima izrade crteža. ArmCAD 6 ima pre- gledniji, upotrebljiviji i udobniji korisnički interfejs. Dvosmerno je kompatibilan sa prethodnom verzijom što znači da može i učitavati crteže rađene sa ArmCAD-om 2005 ali i snimati svoje crteže tako da se mogu otvoriti i programom ArmCAD 2005.

GLAVNI ELEMENTI PROGRAMA ARMCAD 6

Program ArmCAD 6 omogućava crtanje, pozicioniranje, kotiranje, obeležavanje i editovanje šipki, serija šipki i mrežaste armature. Kreiranje komplet- nih i detaljnih izveštaja specifikacije, rekapitulacije i plana sečenja šipki i mreža je potpuno automatsko, a izveštaji su visokoprofesionalni i potpuno prilagodljivi različitim standardima i stilovima. Omogućeno je automatsko generisanje gotovih izvođačkih crteža na osnovu dimenzionisanja izvršenog programom Tower (verzije 5, 6 i 7). Potpuno je integrisan u programe AutoCAD, odnosno BricsCAD.

N AJVAŽNIJE NOVINE KOJE DONOSI PROGRAM A RM CAD 6

PODRŠKA ZA NOVU CAD PLATFORMU

ArmCAD 6 PROGRAM ZA IZRADU VISOKOKVALITETNIH PROFESIONALNIH CRTEŽA DETALJA ARMIRANJA RADIMPEX SOFTWARE Radimpex Software se već

Pored Autodesk-ovog programa AutoCAD, ArmCAD 6 ima izdanje i za Bricsys-ov program BricsCAD. BricsCAD je DWG kompatibilna i cenom veoma pristupačna CAD platforma. Izdanja programa ArmCAD 6 za AutoCAD i BricsCAD po funkcio- nalnosti su potpuno jednaka.

OPTIMALNIJE KORIŠĆENJE I UŠTEDA STANDARDNE ARMATURE

ArmCAD 6 sadrži kompletnu podršku za korišćenje šipki ograničene, unapred definisane dužine (nabavna, odnosno transportna dužina). Dodata je mogućnost automatske podele i nastavljanja šipki i serija šipki (konstantnih i promenljivih) na nekoliko unapred predefinisanih načina. Pozicije sa šipkama čije dužine pre- koračuju nabavnu dužinu se posebno obeležavaju, a naročito skrećemo pažnju na automatsku izradu optimalnog plana sečenja šipki kako bi količina otpada bila najmanja.

OPTIMALNIJE KORIŠĆENJE I UŠTEDA MREŽASTE ARMATURE

ArmCAD 6 donosi novu funkcionalnost – popločavanje serijama mreža u faznom načinu gradnje. Na ovaj način, parčad mreža preostala iz prethodnih faza gradnje se mogu upotrebiti u popločavanju tekuće i narednih faza što dovodi do značajne uštede armature. Uvedena je mogućnost izrade plana sečenja sa tačnim uklapanjem radi još veće uštede.

UNAPREĐENJA U CRTANJU I OBELEŽAVANJU

Uvedene su nove vrste pokazivača – takozvani “kontra” pokazivači kao i obeležavanje pokazivača “mini” oznakom pozicije. Omogućeno je dodatno podešavanje uvođenjem dodatnih parametara - npr. podešavanje razmaka u ispisu kote ili podešavanje boje pokazivača strelice. Omogućeno je i zada- vanje zasebne boje za svaki entitet koja nadjačava standardnu boju tog entiteta. Dodat je poseban, “ekstra-retki” prikaz serija, u kojem korisnik ručno ili poluautomatski može zadati koje šipke serije se crtaju a koje ne, ali i poseban način prikaza serije u osnovi sa prikazanom prvom i poslednjom šipkom. Pored toga omogućen je i “puni prikaz” koji čine prave geometrije šipki u oborenom položaju. Kako bi se olakšao rad sa Layout-ima i različitim razmerama u njima, omogućeno je uticanje na veličinu svake kote pojedinačno. Promenama u pozici- jama grip tačaka dobijeno je lakše rukovanje i bolje postavljanje kota specifikato- ra, poprečnog preseka i oznake preseka.

UNAPREĐENJA U ZADAVANJU ŠIPKI

Omogućeno je lako ubacivanje novih segmenata šipke na početak ili kraj, pretva- ranje “obične” uzengije u “seizmičku” (sa preklopljenim segmentom) i obrnuto, a za tipske šipke je uvedena posebna vrsta specijalnih sa 3D geometrijom za lakše definisanje takozvanih “jahača”. Omogućeno je direktno instanciranje reprezenta (umesto prave instance šipke) pri pravljenju nove pozicije.

ArmCAD 6 PROGRAM ZA IZRADU VISOKOKVALITETNIH PROFESIONALNIH CRTEŽA DETALJA ARMIRANJA RADIMPEX SOFTWARE Radimpex Software se već

UNAPREĐENJA U ZADAVANJU SERIJA ŠIPKI

Uvedena je mogućnost fiksiranja jednog od parametara gustine šipki – broja komada ili razmaka kako bi ostali nepromenjeni prilikom gripovanja serije. Kod promenljive serije u osnovi omogućeno je da se uneta oblast odnosi na izabrani segment šipke, a ne kao do sada isključivo na celu šipku. Uvedeno je postavljanje na crtež reprezenta varijabilne pozicije sa tačnom geometrijom jedne od šipki, i postavljanje na crtež radioničkog crteža – takozvanog “specifikatora sa tablicom”.

UNAPREĐENJA U PRAVLJENJU POPREČNIH PRESEKA

Pri vađenju preseka omogućeno je lako ručno podešavanje “dubinskog” redosle- da presečenih šipki i pametno pamćenje redosleda pri uzastopnom vađenju po- prečnih preseka iz istog nosača. Omogućeno je postavljanje šipki u poprečnom preseku bez kota, kao i njihovo naknadno kotiranje.

NOVINE U FUNKCIJAMA ZA UREĐIVANJE

UNAPREĐENJA U ZADAVANJU SERIJA ŠIPKI Uvedena je mogućnost fiksiranja jednog od parametara gustine šipki – broja

U bazi pozicija šipki i mreža su uvedene nove vrste sortiranja kao i istovremeno sortiranje po više kriterijuma sa mogućnošću zadavanja njihovog priori- teta, kao i mogućnost jedinstvene prenumeracije u okviru više oplata. Izvršeno je interno razdvajanje stilova kotiranja šipki i uzengija kako bi se omogu- ćio lakši izbor pravog stila kotiranja. Omogućeno je zaključavanje i zaštita od menjanja gripovanjem po celim oplatama ili po pojedinačnim pozicijama, zasebno za geometriju šipke i kote. Prilikom kreiranja novih entiteta omogućeno je lako postavljanje parametara prikaza, kao i direktno pozivanje dijaloga za oplate i dijaloga za stilove kotiranja. Uvedena je i mogućnost upozoravanja korisnika u slučaju korišćenja geometrije sa prevelikim koordina- tama, kao i upozorenja pri formiranju ne-ravanske odnosno šipke sa 3D geometrijom kao mera zaštite od grešaka izazvanih crtanjem po 3D podlogama.

NOVINE U POMOĆNIM ALATIMA

Omogućeno je arhiviranje i jednostavan prenos svih konfiguracionih fajlova (stilova kotiranja, propisa, formata izveštaja

...

)

sa računara jednog korisnika

na drugi. Omogućena je masovna automatska promena stila kotiranja u već nacrtanom crtežu. Pri postavljanju okvira crteža bilo kojeg formata moguće

je dobiti obeležena mesta savijanja u skladu sa više standardnih načina savijanja.

NOVINE U IZVEŠTAJU

UNAPREĐENJA U ZADAVANJU SERIJA ŠIPKI Uvedena je mogućnost fiksiranja jednog od parametara gustine šipki – broja

Omogućeno je generisanje novih vrsta izveštaja - rekapitulacija šipki za svaku oplatu, rekapitulacija šipki po SNIP propisima, plan sečenja šipki. Dodato je prika- zivanje novih vrsta podataka, kao što su neto količina ugrađenih mreža, ukupna dužina i težina ugrađenih šipki, broj komada celih šipki, dužina i težina šipki pri sečenju. Omogućeno je istovremeno generisanje dva izveštaja specifikacije šip- ki sa zasebnim sadržajem. Uvedeno je da izveštaj svake oplate počinje na novoj strani kao i da se svaki pojedinačni izveštaj isključi. Omogućeno je zasebno po- dešavanje prikaza tablica u vidu zasebnih fontova zaglavlja tablica i podešavanja boje linija u tablicama. Unapređeno je iscrtavanje simbola šipke u specifikaciji omogućavanjem drugačijeg obeležavanja lučnih, kosih i varijabilnih segmenata. Uvedena je i mogućnost automatskog obeležavanja neažurnih izveštaja na crte- žu nakon bilo koje izmene koja utiče na specifikaciju kako bi se korisnik obavestio da je potrebno ponovno generisanje izveštaja.

NOVINE U KORISNIČKOM INTERFEJSU

Kontrola i upravljanje programom su unapređeni pravljenjem preglednijih dijaloga i njihovom logičnijom organizacijom uz prikaz dodatnih podataka.

JEDNOSTAVAN PRELAZAK SA ARMCAD-a 2005

ArmCAD 6 je potpuno kompatibilan sa prethodnom verzijom. Svi crteži nacrtani programom ArmCAD 2005 mogu se otvoriti programom ArmCAD 6. Pored toga, omogućena je i veza unazad, odnosno snimanje crteža rađenog u ArmCAD-u 6 u format programa ArmCAD 2005. To se jednostavno obav- lja korišćenjem posebne komande “Snimanje u format ArmCAD 2005”. Ovako izvezen crtež, otvoren u ArmCAD-u 2005 biće istovetan izvornom crtežu osim što neće imati sve nove detalje i opcije prikaza svojstvene ArmCAD-u 6.

CENE NADOGRADNJE ZA KORISNIKE STARIJIH VERZIJA

Nadogradnja na ArmCAD 6 za AutoCAD

sa pojedinačne verzije ArmCAD 2005 A10/A13

400 €

sa mrežne verzije ArmCAD 2005 A10/A13

400 + N x 40 €

sa pojedinačne verzije ArmCAD 2005

500 €

sa mrežne verzije ArmCAD 2005

550 + N x 40 €

Nadogradnja na ArmCAD 6 za BricsCAD i AutoCAD

sa pojedinačne verzije ArmCAD 2005 A10/A13

600 €

sa mrežne verzije ArmCAD 2005 A10/A13

600 + N x 60 €

sa pojedinačne verzije ArmCAD 2005 sa mrežne verzije ArmCAD 2005

700 € 750 + N x 60 €

KONTAKT

RADIMPEX SOFTWARE Brsjačka 3 11000 Beograd Tel: 381 11 3809 158 Fax: 381 11 3809 159 email: info@radimpex.rs web: www.radimpex.rs

UNAPREĐENJA U ZADAVANJU SERIJA ŠIPKI Uvedena je mogućnost fiksiranja jednog od parametara gustine šipki – broja