Anda di halaman 1dari 62

PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN

TAJUK 1 TEORI DAN MODEL PENGURUSAN KELAS KHAS


1.0 SINOPSIS
Unit ini membincangkan tentang Teori dan Model Pengurusan Kelas Khas iaitu
meliputi tajuk Terori pengurusan kelas, Model pengurusan kelas dan Pengurusan
pembelajaran murid pemulihan khas.
1.1 HASIL PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti unit ini, anda akan dapat :
1. Menghuraikan teori pengurusan kelas khas.
2. Menganalisis Model pengurusan kelas pendidikan pemulihan.
. Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh
pemahaman !ang koheren tentang teori dan amalan.
" Menggunakan pertimbangan sendiri !ang berasas untuk men!elesaikan
masalah dan membuat keputusan.
# Membuat re$leksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea
baru untuk penambahbaikan !ang berterusan.
1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK
2011 1
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
1.3 TEORI PENGURUSAN KELAS
Pengenalan
Pengurusan kelas ialah suatu aspek !ang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.
Pengurusan kelas !ang berkesan akan me%ujudkan suasana !ang kondusi$ untuk
melaksanakan akti&iti pengajaran dan pembelajaran. 'a melibatkan amalan rutin bilik
darjah !ang lancar, disiplin terka%al, penggunaan sumber p(p !ang berkesan dan
hubungan harmoni serta mesra antara murid dan guru dalam kelas.
Memberi arahan merupakan satu kaedah !ang dapat membantu guru dalam mengurus
kelas !ang membolehkan peningkatan pencapaian akademik pelajar. Pengurusan kelas juga dapat
memupuk dan memelihara tingkah laku pelajar !ang diingini dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
)e&in dan *olan +2,,"- :men!atakan baha%a kedua.dua arahan dan pengurusan
merupakan proses !ang mempun!ai tujuan di mana tindakan serta sikap guru itu bertindak adalah
untuk memudahkan guru mengurus kelas dalam pengajarandan pembelajaran
/egelka dan 0erdine +111#- :Pen!usunan $i2ikal bilik darjah boleh mempengaruhi tingkahlaku
dan pembelajaran murid.
Kounin +113,- :Seseorang guru itu perlu tahu cara men!usun tempat duduk pelajar dan
peralatan bilik darjah, mengurus pergerakan pelaja r di dalam kelas, dan menga%al disiplin pelajar
didalam kelas supa!a pengajaran dapat berjalan dengan lancar. Pengurusan kelas menunjukkan
terdapatn!a perubahan tumpuan daripada menekankan strategi disiplin kepada strategi pengurusan
bilik darjah secara proakti$ atau pre&enti$
Pengurusan !ang cekap boleh memberikan kesan !ang baik kepada proses
pengajaran dan pembelajaran. Untuk mengurus sesuatu organisasi seseorang
pengurus harus memahami konsep pengurusan dan beberapa teori !ang berkaitan.
2011 2
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
Pengurusan merupakan satu proses merancang, mengelola, memimpin, menga%al
ahli !ang dipimpin untuk sesuatu ojekti$
4ari sudut bilik darjah, pengurusan adalah satu proses sosial !ang berkaitan
dengan mengenal pasti, men!elenggara, merangsang, menga%al akti&iti murid
supa!a memenuhi objekti$ !ang dirancang
Teori ialah satu konsep berbentuk andaian dan generalisasi !ang
menerangkan secara sistematik sesuatu tingkah laku tertentu Terdapat berbagai teori
pengurusan !ang boleh digunakan untuk menguruskan sesebuah bilik darjah
berdasarkan teori pengurusan. antaran!a:
Teori hubungan manusia
Teori sistem sosial
Teori tingkah laku manusia 5 Kurt )e%in
Teori tingkah laku 5 6braham Maslo%
Teori 7 dan 8 5 4ouglas mc9regor
Teori : 5 ;illiam 9. <uchi +11=1-
0erpandukan teori di atas kita dapat mengetahui baha%a pengurusan kelas boleh mempengaruhi
pembelajaran murid. Pengurusan bilik darjah !ang e$ekti$ akan dapat mengurangkan masa guru !ang
terbuang kerana menguruskan tingkah laku murid bermasalah dan dapat menumpukan terhadap
pembelajaran murid secara akti$. Kekerapan kejadian masalah tingkah laku murid di kelas adalah
menggambarkan kegagalan guru mengurus kelas. 9uru perlu menstrukturkan ruang $i2ikal bilik
darjah supa!a dapat minimumkan masa murid tidak menumpukan perhatian terhadap pembelajaran. .
Teo! H"#"ngan Man"$!a
Teori ini diperkenalkan oleh >lton Ma!o pakar psikologi dan ?ri2 @.
Aoethlisberger ahli sosiologi tahun #,an.Teori ini digunakan untuk mengurangkan
2011 3
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
kebosanan pekerja dalam bidang industri. Pelbagai cara telah digunakan oleh pihak
pengurusan untuk mengurangkan kebosanan pekerja !ang boleh menjejaskan
produkti&iti. Tindakan !ang diambil oleh pihak pengurusan antaran!a ialah
. menukarkan %aktu bekerja
. menjarakkan masa rehat
. membaiki kaedah bekerja
. %ujud suasana kerja !ang baik B kondusi$
. memberi kebajikan kepada pekerja supa!a bermoti&asi
. memberi la!anan !ang baik kepada pekerja
Teori Pengurusan Cubungan Manusia ini !akin baha%a pekerja akan bekerja kuat
sekiran!a teori ini diamalkan oleh pihak pengurusan sumber manusia secara telus
dan adil.
Teo! S!$%e& So$!al
Teori ini dipelopori oleh @acob 9et2els dan >dgar 9uba. Mengikut teori ini
sistem sosial seperti sekolah dan bilik darjah mengandungi dua dimensi iaitu
. institusi B normati$
4imensi ini cuba mencapai matlamat sesebuah institusi +sekolah atau
bilik darjah-. Semua sistem !ang diujudkan adalah bertujuan mencapai
misi dan &isi organisasi

. peribadi B idiogra$ik

4imensi ini lebih kepada memenuhi keperluan peribadi B personaliti seseorang
pemimpin atau pengurus organisasi
2011 4
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
Pen'a(a% Ge%)el$ %e*a'a( %eo! !n! a'ala* &en+ela$,an
. keadaan dan bentuk hubungan antara ahli dalam institusi perlu di$ahami
oleh pentadbir dan pekerja
. tingkah laku ahli dalam organisasi dika%al secara normati&e atau
idogra$ik
. kon$lik akan timbul jika indi&idu tidak dapat men!esuaikan kehendak
antara matlamat indi&idu dengan matlamat institusi
. setiap indi&idu mempun!ai cara dan ga!a tersendiri
. kedua.dua dimensi penting
. pentadbir perlu memahami dan sentiasa bekerja sama dengan pelbagai
unit dalam sistem sosial
Teo! T!ng,a* La," - K"% Le.!n
Mengikut teori ini )e%in menjelaskan baha%a tingkah laku manusia dipengaruhi
dan dicorakkan oleh personaliti indi&iduBkumpulan, norma dan buda!a setempat ,
pertalian interpersonal dalam kumpulan kecil disamping kedudukan seseorang di
dalam kumpulan . <leh itu tingkah laku manusia dalam sesebuah organisasi adalah
dipengaruhi oleh persekitaran
Teo! T!ng,a* La," - A#a*a& Ma$lo.
Mengikut teori tingkah laku Maslo% kehendakBkemahuan manusia tersusun secara
hierarki, jika keperluan asas telah dicapai indi&idu akan cuba menguasai keperluan
!ang lebih tinggi. 0iasan!a manusia tidak pernah merasa puas dengan apa !ang
mereka adaBdapat
2011 5
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
Ke(el"an Ta*a( Pe%"n+", /!$!olog! 0 P$!,olog!
Sel$.actuali2ation # Perkembangan diri !ang tertinggi dan menjadi
indi&idu sempurna
Keperluan aras
asas
"

Kebanggan diri B kehormatan B pengiktira$an
Keperluan sosial B kasih sa!ang
Keperluan aras
ba%ah
2
1
Keselamatan B kerja terjamin B melindungi
ancaman baha!a B dila!an dengan baik
?isiologi: makan, minum, rehat, udara bersih dan
tidur
Aajah 1 : Keperluan manusia mengikut hieraki Maslo%
'mplikasi teori ini:
1. indi&idu dan orgnisasi berkembang, keperluan manusia juga berubah B
berkembang
2. pentadbir perlu jelas tentang peringkat keperluan indi&idu terutama
keperluan peringkat asas Brendah spt keselamatan, peraturan,
ketepatan bekerja, diskriminasi, suasana bekerja dan ganjaran
. setiap indi&idu mempun!ai keperluan !ang berbe2a
". keperluan penghargaan perlu di$ikirkan oleh pentadbir
Teo! 1 'an %eo! 2 - Do"gla$ M3Gego
Mengikut teori ini Mc9ragor dapat mengkelaskan baha%a kumpulan manusia
terbahagi kepada dua kelompok seperti rajah 2 di ba%ah

2011 6
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
Teo! 1 Teo! 2
. manusia benci kerja dan perlu
dika%al
. cita.cita rendah
. manusia dilahirkan jahat
. kekerasan boleh gerakkan indi&idu
. mementingkan indi&idu
. naluri menggerakan manusia
. kerja mendatangkan keburukan
. ka%alan daripada orang lain
. manusia suka bekerja dan tidak
pa!ah dika%al
. cita.cita tinggi, bekerja satu ibadah
dan men!eronokan
. dilahirkan baikBmulia
. tidak perlu kekerasan untuk
memoti&asikan mereka
. mementingkan kumpulan
. kerja memba%a kebaikan B
ibadah dan keseronokan
. pengarahan sendiriBkendiri

+tiada unsur paksaan-
Ra+a* 2 4 Teo! 1 'an 2 M3Gago
Mc9regor menganggap teori 7 sebagai teori tradisional dan keban!akkan
tingkah laku manusia malas dan perlu diberi perhatian
Teori Mc9regor tidak boleh diterjemahkan sepenuhn!a dalam pentadbiran
pendidikan kerana semua guru rajin dan bertanggungja%ab
0erdasarkan kelompok manusia ini pihak pengurusan harus dapat
mengenalpasti kelompok.kelompok manusia tersebut supa!a pengeluaran menjadi
produkti$, begitu juga dengan pengurusan kelas guru harus dapat mengesan mana
2011 7
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
kumpulan murid !ang menjadi kumpulan 7 dan 8 supa!a sesuatu tindakan dapat
diambil.
Teori : 5 ;illiam 9. <uchi +11=1-
0erdasarkan keadaan mas!arakat dan buda!a orang @epun
Peningkatkan kecekapan dalam pengurusan berdasarkan kerjasama antara
pekerja
/iri teori :
. Mementingkan kerjasama antara pekerja, majikan dan subordinat
. Mengutamakan hubungan kekeluargaan dalam sesebuah organisasi.
. Ujud semangat berpasukan dan hubungan !ang rapat antara pekerja dan
majikan diutamakan
. Pekerja ada si$at amanah, disiplin !ang kuat, rasa tanggungja%ab, saling
memperca!ai dan mempun!ai moral !ang tinggi
. Utamakan semangat berpasukan
. Taat dan patuh kepada pihak pengurusan atasan
. Pentingkan perancangan jangka panjang dalam perkembangan kaki tangan
. Pekerja dapat kepuasan, produkti&iti meningkat
. Setiap pekerja terlibat dalam proses perubahan dan penilaian sesuatu
pencapaian
. Keputusan bersama dalam pen!elesaian sesuatu permasalahan
. <rganisasi sebagai suatu keseluruhan buda!a
Pelbagai teori pengurusan boleh digunakan dan disesuaikan untuk mengurus kelas.
2011 8
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
1.5 MODEL PENGURUSAN KELAS
Kelas !ang diurus dengan berkesan akan memberi kesan !ang baik kepada
proses pengajaran dan pembelajaran
0ilik darjah !ang mengandungi murid daripada pelbagai latar belakang , dan
kebolehan memerlukan satu ga!a pengurusan !ang cekap dan berkesan
6da tiga model !ang boleh digunakan untuk mengurus sesebuah kelas
pendidikan pemulihan
i- Corse.shoe
ii- Stesen
iii- Kiosk
Mo'el Ho$e-$*oe
0iasan!a murid disusun dalam barisan berbentuk ladam kuda
@ika terdapat lebih dari dua barisan murid akan disusun secara berselang
supa!a murid dapat belajar dengan selesa
Pastikan penglihatan setiap murid !ang duduk di belakang tidak terhalang oleh
murid !ang duduk di baris hadapan
@arak murid dari peti tele&is!en B papan tulis B guru bersesuaian dan
memudahkan pembelajaran murid
Sebaikn!a model ini digunakan untuk bilangan murid !ang tidak terlalu ramai
dan satu barisan ladam kuda sahaja terbentuk
Kele#!*an Mo'el
Murid mudah $okus pengajaran guru, kerana dapat melihat guru, bbm !ang guru
gunakan dan tulisan guru di papan kapur
9uru boleh memberi perhatian kepada semua murid semasa memberi arahan
atau tunjuk cara
2011 9
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
Komunikasi pelbagai hala dapat dijalankan dengan berkesan
Mo'el S%e$6en
4ilaksanakan untuk kelas !ang ramai murid dan tahap kebolehan berbe2a
Mengatasi masalah kekurangan alat untuk mendapatkan kemahiran !ang sama
Murid berpeluang belajar sendiri secara akti$ melalui pembelajaran kendiri dan
sambil bermain
0ilik darjah disusun mengikut stes!en tertentu berdasarkan kemahiran atau
akti&iti
Pembelajaran lebih berpusatkan kpd murid dan bahan
Kele#!*an Mo'el
Pembelajaran pelbagai kemahiran dijalankan serentak 5 memenuhi keperluan
pelbagaian kecerdasan murid
Masalah kekurangan alat dapat diatasi tanpa mengurangkan peluang setiap
murid belajar
4isiplin kendiri murid dapat dibentuk
Mo'el K!o$,
Seakan sama kaedah stes!en tetapi ia agak kekal di satu.satu sudut
pembelajaran dalam bilik darjah
Kiosk dibina berdasarkan kepada kepelbagaian kebolehan murid dan murid perlu
belajar mengikut minat dan kebolehan !ang berbe2a
2011 10
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
1.7 PENGURUSAN PEMBELAJARAN MURID PEMULIHAN KHAS

Kon$e( Peng""$an Pe&#ela+aan
Pembelajaran bermaksud pemerolehan tingkah laku baru secara kekal melalui
pengalaman dan latihan
Pembelajaran boleh berlaku secara terancang dan tidak terancang
Pembelajaran terancang memerlukan satu bentuk pengurusan !ang cekap
supa!a pengajaran berkesan dan memberikan impak !ang n!ata kepada murid
Ben%", (eng""$an &"!'
Secara kelas
0erpasangan
'ndi&idu
0erkumpulan
Kendiri
Ke$!&("lan
Pengurusan kelas pemulihan boleh dilaksanakan dengan menggunakan model
tertentu !ang bersesuaian mengikut kesesuaian sai2 kelas Manakala pengurusan
pembelajaran dikendalikan mengikut akti&iti tertentu dan berubah dari semasa ke
semasa.
2011 11
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
2.0 SINOPSIS
Topik ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan tingkah laku
murid, jenis.jenis tingkah laku dan punca salah laku, teknik.teknik pengurusan
tingkah laku dan pelaksanaan program pengurusan tingkah laku.
2.1 HASIL PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti unit ini, anda akan dapat :
1. Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh
pemahaman !ang koheren tentang teori dan amalan.
2. Menggunakan pertimbangan sendiri !ang berasas untuk men!elesaikan
masalah dan membuat keputusan.
. Menghuraikan teori pengurusan tingkah laku murid.murid pendidikan
pemulihan.
". Mengaitkan teori pengurusan tingkah laku dengan model.model pengurusan
tingkah laku.
#. Menterjemah teknik pengurusan tingkah laku kepada akti&iti pembelajaran
!ang bermakna.
D. 0erupa!a mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran
pelaksanaan pengurusan tingkah laku murid pemulihan.
3. membuat re$leksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea
baru untuk penambahbaikan !ang berterusan.
2011
2.
PENGURUSAN TINGKAH LAKU MURID PEMULIHAN
12
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
2.2 TEORI 8 MODEL PENGURUSAN TINGKAH LAKU
De9!n!$! Dan Kon$e( Peng""$an T!nga,a* La,"
Pengurusan tingkah laku bermaksud satu rancangan untuk memodi$ikasikan
tingkah laku bermasalah ke satu matlamat !ang telah ditetapkan dengan teknik.teknik
atau kaedah.kaedah !ang sesuai.
Mo'el P$!,o'!na&!,
0erasaskan kepada teori ?reud +11"1- dan >rickson +11D- Pendekatan !ang
ber$okus pada proses keji%aan dan masalah dalaman indi&idu iaitu berkaitan dengan
personalit! seseorang. Menurut model ini, punca gangguan tingkah laku disebabkan
oleh:
. Masalah dalaman indi&idu
. ?aktor persekitaran !ang mengganggu kehidupan intrapsikik seseorang
6ntara strategi pengurusan gangguan tingkah laku di ba%ah model ini ialah:
1. Model Psikopendidikan
2. Teknik Kaunseling
. Seni >kspresi$: permainan bebas, main peranan, tarian kreati$, mu2ik, terapi
seni
". Teknik Pengurusan Tingkah )aku:
Model Psikopendidikan menjadi s!arat asas kepada teknik.teknik !ang lain. 'a
merangkumi pelbagai pendekatan psikologi dan pendidikan untuk membantu kanak.
kanak !ang menghadapi gangguan tingkah laku. 6ntara prinsip !ang ditekankan
dalam model ini ialah:
. Pemikiran dan tindakan adalah dua proses !ang saling berkaitan
2011 13
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
. Seseorang perlulah menerima dan memahami masalah !ang dihadapi oleh
kanak.kanak
. 0eri perhatian dan $okus pada masalaah !ang dihadapi serta la!an kanak.
kanak dengan adil dan kasih sa!ing
. 9uru perlu menjaga penampilan dan tingkah laku kerana ia mempengaruhi
kanak.kanak.
Teknik kaunseling boleh diguna untuk membantu guru menga%al dan
mengubah tingkah laku bermasalah melalui perbincangan secara peribadai !ang
produkti$. Teknik ini perlu dilaksanakan secara konsisten oleh pihak !ang terlatih dan
berpengalaman. 6ntara teknik !ang boleh dilaksanakan ialah:
. )i$e.space 'nter&ie%
. Aealit! Theraph!
Teknik >Epressi&e Media menggalakkan kanak.kanak meluahkan masalah
atau emosi melalui akti&iti kreati$ !ang dilaksanakan. 4ijalankan dalam satu setting
!ang terka%al dengan member kelebihan kepada domain a$ekti$ serta pembelajaran
secara kogniti$ dan psikomotor. 6ntara teknik.teknik !ang boleh digunakan:
. Permainan 0ebas
. Permainan Puppet
. Main Peranan
. Pergerakan dan Tarian Kreati$
. Penulisan Perkataan
. Terapi Seni
. Mu2ik
. ?otogra$i dan rakaman &ideo
2011 14
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
Pendekatan pengaruh tingkah laku dikatakan amat berkesan untuk mengubah
tingkah laku secara serta merta. 4ilaksanakan di dalam dan di luar bilik darjah pada
bila.bila masa sahaja.
6ntara Teknik !ang boleh diguna ialah:
. Planned 'gnoring
. Tension Aeduction Through Cumor
. 'nterest 0oosting
. Curdle Celping
. Program Aestructing
. Support $rom routine
. 4irect appeal,
. Aemo&al o$ Seducti&e <bjects,
. 6ntiseptic 0oucing
. Ph!sical Aestraint
Mo'el Pe$e,!%aan
Kesan persekitaran ke atas tingkah laku indi&idu. Pendekatan !ang diambil
dengan menggunakan persekitaran sebagai langkah inter&ensi. Menurut model ini,
punca gangguan tingkah laku ialah perubahan persekitaran !ang dilakukan oleh
manusia. 6ntara teknik !ang boleh diguna ialah:
. 'nter&ensi berpusatkan kanak.kanak
. 'nter&ensi berpusatkan persekitaran
. 'nter&ensi berpusatkan kanak.kanak dan persekitaran
2011 15
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
. 'nter&ensi berpusatkan perantaraan antara kanak.kanak dan persekitaran
Mo'el B!o9!)!,al
Menekankan kepada perkaitan tingkah laku dengan $aktor organik indi&idu
seperti keadaan $i2ikal, pen!akit !ang dialami, alahan dan ketidakupa!aan ber$ungsi
anggota badan +kecacatan-. Model ini perca!a baha%a gangguan tingkah laku
berpunca dari $aktor biokimiaBneurologikal !ang men!ebabkan $ungsi otak !ang tidak
normal, $aktor persekitaran dan baka.
Kanak.kanak !ang bermasalah tingkah laku akan menunjukkan ciri.ciri seperti:
Kurang keupa!aan belajar pada kadar !ang sejajar dengan perkembangan
intelektual, sensori.motor dan $i2ikal
Kurang keupa!aan mengurusBmengekalkan hubungan sosial !ang sesuai.
Kurang keupa!aan bertindak sesuai dengan keadaan sekitar, dan
menunjukkan tingkah laku melampau : h!perakti$, impulsi&e, kemurungan dll
Pendekatan !ang diambil melalui kaedah perubatan dengan bantuan pakar
perubatan. 0er$okuskan kepada langkah pencegahan a%al iaitu dalam tempoh
sebelum dan selepas kelahiran ba!i. 6ntara teknik 5teknik !ang boleh digunakan
ialah:
. Kaunseling genetic
. Penjagaan sebelum kelahiran +semasa mengandung-
. Penjagaan selepas kelahiran
. Ujian perubatan
. Pemakanan dan diet
. Terapi Mega Fitamin
2011 16
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
. Perubatan
4alam mengurus tingkah laku &o'el #!o9!)!,al, guru pendidikan pemulihan
memainkan peranan seperti berikut:
1. Mengenal pastikan aspek kelas dan ekologikal !ang positi$ untuk men!okong
tingkah laku.
2. Mecatatkan $aktor !ang men!ebabkan masalah tingkah laku.
. Men!ediakan prasarana instruksi !ang sesuai untuk pengurusan tingkah laku.
". Menekankan peraturan dan rutin kelas, pengulangan dan turutan tugasan
pembelajaran, mengurangkan ransangan persekitaran !ang kurang sesuai.
Mo'el T!ng,a* La,"
Menurut model ini, tingkah laku adalah hasil daripada interaksi antara indi&idu
dengan persekitaran, ia boleh diperhatikan dan diukur. Model ini bertujuan mengubah
tingkah laku !ang negati$ kepadaa !ang positi$ !ang boleh diaplikasikan dalam bilik
darjah untuk men!elesaikan masalah disiplin. Kaedah Model Tingkah )aku
merupakan pengubahsuaian tingkah laku dengan menggunakan langkah.langkah
pengurusan tingkah laku !ang sistematik berdasarkan prinsip psikologi, ia
men$okuskan kepada perubahan $aktor persekitaran untuk me%ujud tingkah laku !ang
diingini.
0erasaskan elemen 5 60/
6ntecedent ...... 0eha&ior ......./onseGuence
6ntecedent: keadaan !ang men!ebabkan sesuatu tingkah laku berlaku
0eha&ior:tingkah laku akibat dari ransangan antecedent
/onseGuence: keadaan !ang berubah akibat dari berlakun!a tingkah laku
2011 17
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
/ontoh:
6ntecedent 0eha&ior /onseGuence
*amakan sejenis
pengangkutan
keretapi bagusH
*%%(488....$(e3!al3onne3%!on$.,".e'"83g!-
#!n83g!.a(8$(e33onn8!n'e:.(*(
2011 18
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
2.3 JENIS-JENIS TINGKAH LAKU BERMASALAH
Secara umumn!a, tingkah laku bermasalah dapat dikategorikan kepada
tingkah laku bermasalah positi$ dan tingkah laku bermasalah negati$. Strategi
pengurusan tingkah laku !ang dipilih hendaklah sesuai dengan mengambil kira $aktor.
$aktor murid tersebut seperti $i2ikal, emosi, mental, tahap keterukan, dan juga $aktor
pengaruh persekitaran, dan jangka masa pelaksanaan !ang tertentu.
@enis.jenis Tingkah )aku 0ermasalah
Tingkah )aku 0ermasalah
Tingkah )aku 0ermasalah *egati$ Tingkah )aku 0ermasalah Positi$
0ergantung
disrupti$
distrukti$
'ngin tahu
proakti$
Pintar cerdas
/epat
belajar
2011 19
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
T!ng,a* La," Be&a$ala* Nega%!9
Tingkah )aku 0ermasalah
Tingkah )aku !g
menghalang
Tingkah )aku !g
mengganggu
Tingkah )aku
antisosial
0ergantung .T) !g
membaha!akan diri
4isrupti$ 5 T) !g
membaha!akan org lain
4istrukti$ 5 T) !g
membaha!akan diri, sekolah
dan mas!arakat
IKebimbangan
IPergantungan
berlebihan
IPengunduran diri
IPengasingan diri
ICiperakti$
IKelakuan nakal
I0ising
I0ergerak sesuka hati
IKeta%a kuat
I6gresi$ secara lisan B $i2ikal
IPermusuhan n!ata
IFandalisme
IKumpulan liar
I9eng
T!ng,a* la," #e&a$ala* (o$!%!9
Tingkah laku bermasalah positi$ bermaksud tingkah laku positi$ !ang
ditunjukkan oleh kanak.kanak tetapi tingkah laku itu akan menjadi bermasalah
sekiran!a dilakukan secara berlebihan atau tanpa ka%alan dan boleh menimbulkan
masalah kepadan!a. Misaln!a, si$at ingin tahu !ang berlebihan kepada seorang
kanak.kanak boleh men!ebabkann!a bertindak keterlaluan sehingga men!usahkan
dirin!a dan orang lain.
T!ng,a* la," #e&a$ala* nega%!9
2011 20
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
Tingkah laku bermasalah negati$ adalah jelas iaitu tingkah laku !ang
menimbulkan masalah kepada dirin!a dan juga orang lain. Terdapat tiga jenis tingkah
laku bermasalah negatig:
1. Began%"ng

Murid.murid mempun!ai masalah untuk berdikari, bimbang, menarik diri
daripada akti&iti.akti&iti. Terdapat dua jenis tingkah laku bergantung, iaitu:
a. Pengundur diri
Suka menjauhkan diri daripada orang lain !ang kurang disenangi. Tingkah
laku ini juga dijadikan sebagai mekanisme helah bela diri untuk mengelakkan diri
daripada berkomunikasi dengan orang lain. Kanak.kanak !ang bermasalah tingkah
laku pengundur diri selalu menarik diri daripad asituasi !ang kurang selamat.
6kibatn!a kanak.kanak akan menjadi: tidak !akin diri, tidak dapat men!elesaikan
masalah.masalah dll. /ontoh: ponteng sekolah, tidak mahu menja%ab soalan, tidak
melibatkan diri dalam permainan B ko.kurikulum
b. Kebimbangan
Perasaan kurang senang atau takut akibat anggapan baha%a sesuatu !ang
tidak diingini akan berlaku. Keadaan ini akibat daripada pengalaman emosi !ang
tidak menggembirakan !ang dialami oleh seseorang .
2. D!$%"(%!9
Menjejaskan kelicinan proses p(p. Perlakuan sentiasa mengganggu
perjalanan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Tingkah laku ini juga berlaku di
luar kelas dan juga di rumah. /ontoh : Tingkah laku agesi$ adalah seperti suka
memulakan pergaduhan, suka bergaduh, suka memaki hamun, dan sebagain!a.
2011 21
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
. D!$",%!9
Menunjukkan kelakuan $i2ikal ( lisan !ang membaha!akan diri sendiri, orang
lain, sekolah, sosial. /ontoh : merosakkan benda seperti kerusi meja, barangan
ka%an sekelas, mengo!ak poster atau notis di papan ken!ataan dan sebagain!a.
P"n3a $ala* la,"
Tingkah laku !ang ditunjukkan oleh kanak.kanak berpunca daripada $aktor.$aktor
tertentu. 9uru perlu memahami $aktor.$aktor !ang menjadi punca masalah tingkah
laku muridn!a supa!a menjadi panduan dalam merangka program pengurusan
tingkah laku bagi murid tersebut. Aoger Stancli$$e +tidak bertarikh- telah
men!enaraikan 1 $aktor !ang dikaitkan dengan masalah tingkah laku kanak.kanak.
i. persekitaran
ii. tekanan psikologikal
iii. ketakutan dan $obia
i&. peneguhan !ang kurang sesuai
&. kemahiran komunikasi dan sosial !ang terhad
&i. kesukaran tugasan
&ii. akti&iti dan tahap rangsangan
&iii. kesihatan dan perubatan
iE. jangkaan tingkah laku
/a,%o (e$e,!%aan
Sesetengah kanak.kanak sangat sensiti$ terhadap persekitaran seperti bun!i
bising, sejuk, panas, dan lain.lain. Perubahan tingkah laku akan ditunjukkan
2011 22
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
terutaman!a bagi kanak.kanak !ang mengalami kecacatan teruk, autisme, dan lain.
lain.
Te,anan ($!,olog!
'ndi&idu !ang mengalami masalah tingkah laku obsesi$ dan tingkah laku !ang
sudah menjadi tabiatn!a akan berasa senang dengan tingkah laku tersebut. Mereka
akan berasa tertekan apabila kebiasaan tingkah laku itu diganggu atau dihalang.
Ke%a,"%an 'an 9o#!a
?obia adalah ketakutan !ang keterlaluan terhadap sesuatu. ?obia termasuk
juga takut terhadap sesuatu !ang berbaha!a seperti ular atau ketinggian !ang
melebihi tahap baha!a sebenar perkara tersebut. Ketakutan ini boleh men!ebabkan
baha!a kepada indi&idu tersebut seperti berlari melintas jalan ra!a kerana takutkan
anjing.
Peneg"*an 6ang ,"ang $e$"a!
Tingkah laku bermasalah ada kalan!a dikukuhkan secara tidak sengaja.
Tindak balas semula jadi kita secara serta merta terhadap tingkah laku tertentu ada
kalan!a menjadikan tingkah laku itu lebih teruk. Sebagai contoh, seorang kanak.
kanak !ang enggan makan ubat akan dipujuk serta dijanjikan dengan beberapa
ganjaran oleh ibu dan bapan!a. <leh itu, kanak.kanak itu akan sengaja enggan
makan ubat kerana mahukan perhatian daripada ibu bapan!a.
Ke&a*!an ,o&"n!,a$! 'an $o$!al 6ang %e*a'
2011 23
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
Terdapat bukti !ang jelas menunjukkan baha%a kadar tingkah laku
bermasalah !ang tinggi di kalangan kanak.kanak !ang kurang berkomunikasi
berbanding kanak.kanak !ang boleh berkomunikasi dengan baik.
Ke$",aan %"ga$an
Kesukaran tugasan boleh men!ebabkan kanak.kanak melakukan kesilapan
dan mengalami kegagalan. Keadaan kekece%aan ini berkait rapat dengan masalah
tingkah laku !ang mereka tunjukkan.
A,%!;!%! 'an %a*a( ang$angan
Kekurangan akti&iti !ang membina akan men!ebabkan berlakun!a masalah
tingkah laku. Sebagai contoh, guru bukan han!a setakat memberi mainan atau buku
kepada muridn!a tetapi perlu mengajar murid tersebut kemahiran !ang perlu untuk
melakukan akti&iti tersebut.
Ke$!*a%an 'an (e"#a%an
Kesakitan atau keadaan tertekan !ang berkaitan dengan keadaan kesihatan
tertentu boleh men!ebabkan rasa kurang selesa dan boleh men!ebabkann!a
berkelakuan kurang sesuai.
Jang,aan %!ng,a* la,"
6da kalan!a ibu bapa atau guru menjadi letih dengan tingkah laku kanak.
kanak.kanak dan membiarkann!a berkelakuan sedemikian dengan anggapan
baha%a tingkah laku itu akan hilang dengan sendirin!a. @angkaan terhadap tingkah
laku kanak.kanak tersebut adalah rendah daripada !ang sepatutn!a. Sebenarn!a
2011 24
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
mereka ini terperangkap dengan anggapan baha%a itulah si$at kanak.kanak tersebut
dan tidak boleh diubah lagi +the %a! heBshe is-.
2." T>K*'K.T>K*'K P>*9UAUS6* T'*9K6C )6KU
Te,n!,-%e,n!, Peng""$an T!ng,a* La,"
A. Menambahkah/
mengekalkan
tingkah laku
0. MengurangkanB
menghapuskan
tingkah laku
/. Membentuk
tingkah laku baru
1. Peneguhan
positif
2. Peneguhan
negatif
3. Kontrak
4. Ekonomi token
1. Penghapusan +eEtinction-
2. Time.out
. Kejemuan
". Cukuman
#. <&ercorrection
D. Aesponse cost
3. 4isensitisasi
1. Pembentukan
+shaping-
2. Modeling
. Aantaian
+chaining-
A. Pen!ng,a%an8(enge,alan %!ng,a* la," (o$!%!9
1. Peneg"*an Po$!%!9
Proses ganjaran bagi tingkah laku !ang sesuai untuk meningkatkan
kemungkinan tingkah laku tersebut berterusan dan berulang.
4alam mengguna teknik tersebut, perkara.perkara !ang perlu diberi perhatian
seperti berikut:
1. Peneguhan han!a diberikan kepada tingkah laku !ang dirancang untuk diubah.
2. Peneguhan diberi sebaik sahaja tingkah laku !ang diingini ditunjukkan.
2011 25
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
. Pada peringkat a%al, peneguhan perlu diberi setiap kali tingkah laku
ditunjukkan.
". 6pabila tingkah laku !ang dikehendaki mencapai tahap maksimum peneguh
diberi secara intermiten +guna jadual peneguhan-.
#. Peneguh sosial diberi serentak bersama peneguh tangible ( edible.
D. Peneguh seharusn!a sesuai dengan pencapaian kanak.kanak.
3. Peneguh seharusn!a menjadi satu perkara istime%ah kapada kanak.kanak.
=. Kanak.kanak perlu menganggap peneguh itu sebagai ganjaran, jika tidak ia
tidak akan mendatangkan kesan.
1. Tidak semua peneguh boleh diterima oleh semua kanak.kanak.
1,. >lakkan memberi peneguh berbentuk barangan setiap masa ada perubahan
tingkah laku.
11. Sediakan pelbagai peneguh untuk mengelakkan rasa bosan dan juga untuk
memenuhi pilihan !ang sentiasa berubah.
2011 26
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
0erbandingan @adual Peneguhan
Peneg"*an
#e,ala %e%a(8
/!:e' !n%e;al
Ga+aan '!#e!
$e%!a( +ang,a
&a$a 6ang %e%a(
K"!) &!ngg"an T!ng,a* la,"8
e$(on *!lang
'engan 3e(a%
Peneg"*an
n!$#a* %e%a(8
/!:e' a%!o
Peneg"*an
n!$#a* #e"#a*8
<a!a#le a%!o
Peneg"*an
#e,ala #e"#a*8
<a!a#le !n%e;al
Ga+aan '!#e!
$ele(a$ #!langan
e$(on 6ang
%e%a(
Ke+a '!#a6a
&eng!,"% ,a'a
T!ng,a* la,"8
e$(on *!lang
'engan
$e'e*ana 3e(a%
Ja'"al
Ben%",
gan+aan
Ga+aan '!#e!
$e%!a( &a$a
#e"#a* -"#a*
Po( ,"!)
T!ng,a* la,"8
e$(on *!lang
'engan #ela*an
Gan+aan '!#e!
$ele(a$ #e#ea(a
#!langan
gea,#ala$
Pe&a!nan %e,a-
%e,!
T!ng,a* la,"8
e$(on *!lang
'engan $anga%
#ela*an
=on%o* gan+aan Ke$an %!ng,a*
la,"8e$(on
Peneguh: Sesuatu objek B situasi !ang dapat meneguhkan B mengekalkan
tindakbalasB kelakuan pada masa akan datang.
Terdapat jenis peneguh iaituJ
i. Primer : ganjaran berasaskan keperluan biologikal. Mudah hilang
peberkesanaann!a.
/ontoh: makanan, minuman, suasanan !ang selesa dll.

ii. SekunderBSecondar! : permainan, akti&iti !ang diminati, perhatian, token,
%ang, sen!uman, pujian dll
Mengenal Pasti Peneguh
Tidak semua peneguh boleh diterima oleh semua kanak.kanak.
Sediakan pelbagai peneguh untuk mengelakkan rasa bosan dan juga untuk
memenuhi pilihan !ang sentiasa berubah.
2011 27
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
)ihat kesan terhadap peneguh sedia ada dan gabungkan dengan peneguh
!ang lain.
>lakkan memberi peneguh berbentuk barangan setiap masa ada
perubahan tingkah laku.
Semasa memilih peneguh, elakkan:
Pelbagaikan peneguh B guna peneguh !ang berlainan untuk setiap tingkah
laku sasaran.
6%as terhadap jumlah peneguh !ang diberikan B beri secukupn!a.
>lakkan memberi peneguh edible atau beri seminima !ang boleh.
Menghapuskan peneguh:
Peneguh berbentuk sosial ( barangan diberi secara berselang.seli pada
jadual !ang ditetapkan +peneguh barangan diperlukan dalam situasi tertentu
sahaja-.
Peneguh sosial diberi pada jadual !ang ditetapkan manakala peneguh
barangan diberikan menurut situasi ( akhirn!a ditiadakan.
Peneguh sosial diberi pd jadual !ang berbe2a dan akhirn!a dihapuskan
apabila program tamat.
2. Peneg"*an Nega%!9
2011 28
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
Stimuli !ang dipindahkan atau dihapuskan dengan tujuan menguatkan tingkah
laku positi$ supa!a ia dapat diteruskan.
a. MelariB>scape: menhentikan stimuli !ang %ujud.
/ontoh 1: 9uru menghalau murid !ang membuat bising dari kelas dapat
menambahkan peluang murid.murid lain belajar tanpa gangguan.
/ontoh2. 9uru marah murid kerana tidak men!iapkan kerja rumah, untuk
menghentikan kemarahan guru, murid cepat men!iapkan kerja rumah.
b. MengelakB6&oidance: berlaku apabila mengelakkan respon daripada
menghentikan stimuli.+ an2aman boleh dielakkan jika muird menunjukkan kelakuan
!ang diingini.-
/ontoh: Murid mengikut arahan guru untuk mengelakkan dimarahi guru.
/ontoh 2: Sekumpulan murid.murid sedang tekun men!iapkan tugasan !ang
diberikan apabila diberitahu oleh gurun!a baha%a mereka tidak perlu men!iapkan
tugasan di rumah sekiran!a mereka dapat men!iapkan tugasan pada tempoh !g
ditetapkan.
Teknik ini boleh men!akiti atau menghindari seseorang kerana tingkah laku
operann!a kurang sesuai, seperti mengejek kesilapan indi&idu di hadapan orang lain
tidak akan mengubah sikap indi&idu itu tetapi menambah kebarangkalian berlakun!a
tingkah laku operan itu lagi.
3. Kon%a, (e+an+!an >3on%!gen36 3on%a3%!ng?
Persetujuan di antara dua pihak atau lebih +guru dan murid- secara lisan atau
bertulis. Murid dipertanggungja%abkan terhadap perkara atau akti&iti !ang dipilih.
Kontrak akan berja!a jika murid $aham akan tingkah laku !ang hendak diubah dan
2011 29
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
murid $aham akan kesan !ang akan berlaku.
Kebaikan kontrak4
Kontrak mudah diaplikasikan dalam persekitaran biasa tanpa menghadkan
penglibatan murid daalm akti&iti pengajaran ( pembelajaran.
?okus utama guru ialah memberi peneguhan positi$ tingkah laku !ang
sesuai !ang dipersetujui dalam kontrak.
Kontrak boleh diubahsuai B ditulis semula untuk memenuhi keperluan
semasa.
Kontrak boleh dilaksanakan terhadap indi&idu, sekumpulan B seluruh kelas.
6kibat darrpada mematuhi B melanggar perjanjian, di$ahami dengan jelas
oleh murid dan guru.
@. E,ono&! %o,en
Satu sistem membahagikan beberapa peneguhan simbolik !ang akan
ditukarkan kepada peneguh sebenar !ang diidamkan. 'a merupakan suatu sistem
merit ditentukan berdasarkan kriteria respons terhadap tingkah laku !ang diingini.
4alam program ekonomi token, murid.murid akan berusaha untuk mendapat skor
merit, skor merit +token- ini dikumpulkan dan boleh ditukarkan seterusn!a dengan
pelbagai peneguh !ang diidamkan.
Untuk membentuk program token ekonomi !ang berkesan, guru pendidikan
pemulihan perlu mengambil kira beberapa perkara:
a. Token: seharusn!a terdiri daripada benda !ang dapat dibilang dan
dinampak.
b. Token: perlu menarik, diminati murid, mudah disimpan, sukar ditiru.
c. Murid perlu jelas dengan peraturan.peraturan untuk memdapat token.
2011 30
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
Tingkah laku !ang akan men!ebabkan token ditarik balik juga perlu
diterangkan dengan jelas.
d. Sistem untuk menebuskan token perlu jelas: termasuk jumlah token dan
tempoh tebusan.
e. Sistem mencatat perlu lengkap dan jelas:catatan perlu dibuat terhadap
setiap tingkah laku sasaran, perubahan tingkah laku, perkembangan dan
keberkesanan program dan ganjaran !ang diberikan.
Lang,a*-lang,a* (ela,$anaan (oga& e,ono&! %o,en :
1. Pilih tingkah laku sasaran : senaraikan tingkah laku sasaran + tempoh masaB
secara beringkat-
2. Tegaskan tingkah laku !ang telah dipilih dan n!atakan kepada murid.
. Menentukan peraturan.peraturan :
tingkah laku !ang mendapat token dan ganjaran.
tingkah laku !ang ditarik balik token Bganjaran dll.
". Tentukan peneguhan untuk penukaran token.
#. Tentukan dan pamerkan menu untuk penukaran token: menu tersebut
seharusn!a:
men!atakan nilai token,
tidak perlu panjang,
perlu dinilai dan ditukar dari semasa ke semasa.
D. 6dakan sistem penukaran token !ang mudah tetapi berkesan.
B. Meng"ang,an8&el"("$,an %!ng,a* la," nega%!9
1. Peng*a("$an8e:%!n3%!on
2011 31
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
Teknik ini agak sukar untuk dilaksanakan kerana tingkah laku !ang tidak
bersesuaian itu sukar untuk diabaikan tanpa ditegur. /ara ini han!a sesuai bagi
tingkahlaku !ang tidak membaha!akan diri indi&idu dan orang lain+ Shea ( ;alker,
111#-.
Panduan untuk melaksanakan teknik ini:
a. 6pabila tingkahlaku ditunjukkan, guru perlu bertindak pasi$ tanpa
menunjukkan apa.apa tanda !ang guru nampak tingkahlaku tersebut.
b. Teruskan akti&iti dengan apa sahaja akti&iti !ang sedang dilakukan.
c. @ika tingkahlaku berterusan, tinggalkan tempat tersebut.
*amun begitu, sebagai guru kita perlu pandai menga%al keadaan dan
memastikan tindakan !ang kita ambil tidak mendatangkan kesan negati$ kepada
murid dan juga guru.
2. Penga$!ngan8%!&e-o"%8 $"$(en$!on
Merupakan teknik di mana guru akan meletakkan murid !ang menimbulkan
masalah displin di kerusi !ang berasingan atau di sudut khas+>e 6h Meng,1113-.
Pengasingan dilakukan adalah untuk menenangkan keadaan kelas juga lebih kepada
untuk menenangkan murid tersebut agar dapat menenangkan $ikiran, teknik ini
diguna apabila seorang kanak.kanak berlakuan !ang merbaha!akan diri atau rakan.
rakan lain.
@angka masa time.out adalah bergantung kepada setiap kanak.kanak,
misaln!a untuk kanak.kanak !ang hiperakti$, masa kurang # minit sudah bersesuaian,
manakala untuk kanak.kanak normal, mungkin ambil masa !ang lebih panjang.
Menurut ;alker dan Shea +11=D-, jangka masa berkesan !ang digunakan untuk Ktime
2011 32
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
outL haruslah di antara e&(a% atau l!&a minit tetapi tidak melebihi sepuluh minit.
Keberkesanann!a akan hilang sekiran!a pelajar dikenakan tindakan !ang terlalu
singkat atau terlalu lama. 9uru digalakkan untuk menggunakan jam loceng untuk
memastikan had masa pengasingan tidak dilanggar.
Tempat !ang sesuai dijadikan sebagai tempat time.out termasuk bilik
kecilBtempat !ang sun!i dan sudut.sudut !ang jauh dari rakan.rakan lain. Setelah
selesai hukuman tersebut dilaksanakan, kanak.kanak tersebut haruslah diterangkan
tentang kesalahan !ang telah dilakukan dan kenapa dia dikenakan hukuman. guru
pendidikan pemulihan perlu membuat catatan setiap kali time.out digunakan.
3. Ke+e&"an8Sa%!a%!on ,e+ela,an >$a%!a%!on?
Membiarkan murid melakukan tingkah laku itu hingga dia jemu melakukann!a
dan berhenti sendiri. 0ukan semua situasi boleh menggunakan teknik ini. Teknik ini
sesuai diguna dalam keadaan !ang boleh ditolerasi buat seketika kerana pelajar tidak
dipaksa untuk berhenti atau menahan daripada melakukan tingkah laku tersebut.
Sebalikn!a dia digalakkan untuk meneruskann!a sehingga pelajar itu sendiri merasa
penat dan terus berhenti.
@. H","&an8'en'aan
Tujuan teknik ini diguna ialah untuk menghentikan tingkah laku !ang tidak
diingini. ia merupakan satu inter&esi tingkahlaku !ang negati$ %alaupun hasiln!a
mungkin positi$. 'nter&esi ini berkesan apabila hak !ang hilang secara natural akibat
daripada tingakahlaku !ang tidak sesuai+ Shea( ;alker, 111#-.
Untuk menjalankan teknik ini beberapa panduan boleh diikuti:.
a. Pastikan pelajar $aham kaitan antara tingkahlaku dan kehilangan hak.
2011 33
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
b. Pastikan pelajar $aham tingkah laku !ang didenda akibat daripada
tingkah laku !ang ditunjukkan.
c. 6plikasikan tekhik kehilangan hak dengan adil kepada semua pelajar.
d. @angan mengugut pelajar.
e. @angan pertikaikan undang.undang dan dendaan apabila hukuman telah
dijalankan.
$. 9uru jangan melibatkan emosi semasa menjalankan hukuman.
g. 9uru perlu sentiasa tegas.
h. 0eri peneguhan kepada tingkah laku !ang sesuai.
5. O;e3oe3%!on8 (e&#e%"lan
Pembetulan ditekankan setiap kali murid berlaku kesalahan sehingga tingkah
laku tersebut tidak berulang lagi.
7. Re$(on$e 3o$%
Murid akan ditanggungja%abkan terhadap kelakuan sendiri, ganjaran akan
ditarik balik sekiran!a murid tidak mematuhi peraturan.
A. D!$en$!%!$a$!
Mengurangkan tingkah laku secara perlahan.lahan sehingga tingkah laku
tersebut lupus.
/ontoh: guru membantu murid menjalankan terapi dan bertindak secara beransur.
ansur untuk menghilangkan rasa gugup atau takut !ang berlebihan takut bercakap di
depan kelas, $obia dll.
2011 34
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
=. Me&#en%", %!ng,a* la," #a"
1. Pe&#en%",an >$*a(!ng?
Pemberian pengukuhan kepada perlakuan.perlakuan !ang dilakukan oleh
murid !ang menjurus kepada pembentukan perlakuan !ang dikehendaki. 'a
merupakan satu sistem pengukuhan !g sistematik, segera dan berturutan hampir
kepada tingkah laku sasaran sehinggalah benar.benar tingkah laku sasaran dikuasai.
)angkah.langkah:
a. Pilih tingkah laku sasaran.
b. Perolehi data asas B Kbaseline dataL.
c. Pilih pengukuhan !ang sesuai B berpotensi.
d. Kukuhkan secara berturutan bilamana tingkah laku sasaran ditunjukkan.
e. Kukuhkan tingkah laku baru setiap kali ia berlaku B %ujud.
$. Pengukuhan tingkah laku dilakukan pada jadual !ang ber&ariasi.
2. Po&(%!ng
4igunakan untuk mendapatkan rangsangan tertentu !ang dipilih sebagai tanda
atau klu kepada murid untuk melaksanakan tingkah laku !ang dikehendaki secara
lisan, gerak badan +gesture- dan $i2ikal.
3. Mo'el!ng
2011 35
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
0erasaskan teori pembelajaran sosial 0andura, iaitu menggunakan %atak.
%atak +murid,guru - !ang disukai dan dihormati untuk diteladani oleh murid supa!a
menghasilkan tingkah laku !ang diingini. Prosedurn!a seperti berikut:
a. 6ttention
b. Aetention
c. Aeproduce

Untuk menjalankan teknik ini beberapa panduan boleh diikuti:
a. Kanak.kanak perlu bersedia dari segi kogniti$.
b. Perlu memilih model !ang sesuai, diterima oleh kanak.kanak.
c. Model 5 sebaik.baikn!a seba!a dengan kanak.kanak.
La%!*an
2011
a. 4aripada pengalaman anda sendiri, pilih beberapa tingkah
laku !ang dirasakan sesuai ditangani dengan teknik kontrak.
0erikan sebab mengapa teknik ini baik digunakan bagi
respon tersebut.
b. 0erikan pendapat anda tentang kebaikan dan keburukan
teknik dendaan.
36
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
TAJUK 3 PERANAN PENTADBIR DALAM PROGRAM
PENDIDIKAN PEMULIHAN
3.0 SINOPSIS
Unit ini membincangkan tentang Peranan Pentadbir 4alam Program Pendidikan
Pemulihan !ang melibatkan @abatan Pelajaran Khas Kementerian Pelajaran Mala!sia,
@abatan Pelajaran *egeri, Pega%ai Pelajaran 4aerah dan Pentadbir SekolahJ struktur
organisasi program iaitu Pen!elaras, 9uru dan badan kebajikan ibu bapa.guruJ iklim
sekolah iaitu jenis populasi murid, ciri dan sai2 organisasi, dan sumber tenaga.
3.1 HASIL PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti unit ini, anda akan dapat :
1. Mengamalkan nilai.nilai murni melalui tingkah laku !ang dapat dijadikan
sebagai contoh !ang baik +.-
2. Pihak !ang berkepentingan bertanggungja%ab terhadap pelajar dari aspek
keselamatan, bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan
agama +".-
. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran !ang dikuasai dalam kehidupan
seharian+3."-
3.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK
2011 37
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
PENGENALAN
Pendidikan pemulihan adalah suatu usaha untuk memenuhi kehendak mereka
!ang menghadapi masalah pembelajaran iaitu kegagalan belajar !ang tidak dapat
ditentukan, $aktorn!a termasuklah persekitaran dan pengalaman hidup masing.
masing. Program Pendidikan Pemulihan mengutamakan perinsip Mmen!elesaikan
masalah sea%al mungkinM supa!a tidak menjadi kronik dan berterusan hingga ke
tahap 2 sekolah rendah dan ke peringkat sekolah menengah. Sekiran!a mereka tidak
diberi pemulihan, mereka mungkin gagal memperoleh pendidikan !ang perlu dan
potensi mereka akan terbenam. Mereka diberi keutamaan dan penumpuan !ang
lebih untuk mencapai ,., dalam menangani masalah M.
2011 38
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
"Pengajaran yang bercorak individu yang direka untuk memenuhi keperluan-
keperluan pendidikan yang berkaitan dengan murid-murid kurang upaya. PK
menyediakan peluang-peluang pembelajaran yang tidak dapat disediakan dalam
kurikulum yang baku atau biasa."
(Culcutta,R.., !ompkins ".R.#undamentals o$ %peacial &ducation, '((()
6dalah menjadi tugas para pentadbir pada semua peringkat untuk memastikan
objekti$ program pendidikan pemulihan dapat dicapai. Setelah mengikuti program ini
dalam masa !ang ditentukan murid boleh :
i. Menguasai kemahiran asas M
ii. Meneruskan pembelajaran dikelas biasa
iii. Menambah sikap ke!akinan diri dan sikap positi$ terhadap pembelajaran
i&. Memberi peluang mereka berinteraksi dengan mas!arakat untuk
meluahkan perasaan mereka.
3.3 Peanan Pen%a'#! Dala& Poga& Pen'!'!,an Pe&"l!*an
Struktur dan organisasi pentadbiran pendidikan di Mala!sia dibentuk
berdasarkan kepada sistem politik dan pentadbiran negara. Sistem pendidikan di
Mala!sia merupakan sistem pendidikan berpusat. Struktur organisasi Kementerian
Pelajaran Mala!sia adalah sangat besar, namun secara ringkas terbahagi kepada
lima peringkat iaituJ
2011 39
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
i. >ksekuti$
ii. Pengurusan
iii. Pen!eliaan
i&. Teknikal
&. Pelaksana
Kelima.lima peringkat di atas boleh dikategorikan kepada empat bahagianBstruktur
pentadbiran, iaitu: Peringkat Persekutuan, Peringkat *egeri, Peringkat 4aerah dan
Peringkat Sekolah.
Aajah 1 berikut menunjukkan secara jelas Cierarki Struktur <rganisasi Kementerian
Pelajaran Mala!sia.
2011 40
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
Kementerian Pelajaran terdiri daripada dua puluh bahagian. 4ua belas
bahagian pro$essional dan lapan bahagian pentadbiran. Tiap.tiap bahagian
pro$essional diketuai oleh seorang pengarah sementara bahagian penda$taran
Sekolah dan 9uru di ketuai oleh Timbalan penda$tar 0esar dan bahagian *a2ir
diketuai oleh seorang ketua *a2ir persekutuan. Tiap.tiap bahagian pentadbiran pula
diketuai oleh seorang setiausaha kecuali bahagian pentadbiran diketuai oleh seorang
ketua penolong setiausaha.
Telah dikenal pasti pihak !ang bertanggung ja%ab dalam mengurus tadbir Program
Pendidikan Pemulihan pada setiap peringkat ialah:
i. @abatan Pelajaran Khas 5 Kementerian Pelajaran Mala!sia +KPM-
ii. @abatan Pendidikan *egeri
iii. Pejabat Pendidikan 4aerah
i&. Pentadbir Sekolah
3.3.1 Ba*ag!an Pen'!'!,an K*a$ - KPM
0ahagian Pendidikan Khas +0PK- adalah satu cabang dalam program pendidikan di
KPM. 0ahagian ini diketuai oleh seorang Pengarah dan dibantu oleh tiga orang
Timbalan Pengarah serta seorang Ketua Penolong Pengarah. 0PK memba%a &isi
iaitu pendidikan berkualiti menjana kecerlangan murid berkeperluan khas selaras
dengan sistem pendidikan kebangsaan. Misi 0PK pula ialah untuk membangunkan
modal insan berkeperluan khas !ang cemerlang berasaskan sistem pendidikan
!ang berkualiti, memberi penekanan kepada perkembangan potensi diri, membina
keupa!aan berda!a saing, memupuk pengamalan penerapan nilai murni dan
melebarkan perkongsian pintar dengan pelbagai pihak.
2011 41
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
T"n+ang "%a&a >=oe B"$!ne$$? Pen'!'!,an K*a$ +PK- adalah untuk membolehkan
setiap murid berkeperluan khas memperolehi pendidikan !ang berkualiti selaras
dengan matlamat Plan 'nduk Pembangunan Pendidikan +P'PP-.
Pe&#ang"nan Mo'al In$an4 M"!' Be,e(el"an K*a$
Modal insan adalah aset *egara !ang perlu dibangunkan. Sehubungan itu telah
termaktub perundangan berkaitan PK. )angkah.langkah membuat pengesanan dan
inte&ensi a%al murid berkeperluan khas dilakukan pada peringkat sekolah rendah.
KPM telah merangka kurikulum pendidikan khas mengikut tahap ke$ungsian murid
khas !ang dan mengenal pasti kemahiran.kemahiran murid khas !ang perlu
dibangunkan.
Pe"n'angan Be,a!%an Pen'!'!,an K*a$
Pihak kerajaan Mala!sia sangat mengambil berat akan kebajikan golongan !ang
perlukan pemulihan ini, justru itu beberapa akta berkenaann!a telah di mantapkan.
6ntaran!a :
6kta pendidikan 111D 5 peraturan pendidikan +PK- 1113 tentang program
pendidikan khas dan kurikulum
6kta pendidikan +pindaan- 2,,2 5 pendidikan rendah adalah ditetapkan
menjadi pendidikan %ajib
6kta <KU 2,,= 5 perkara 2=: akses kepada pendidikan 5 orang kurang upa!a
tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan umum atas asas
ketidakupa!aan +mengikuti pendidikan prasekolah, rendah, menengah dan
tinggi J termasuk latihan &okesional dan pembelajaran sepanjang ha!at
/on&ention on the rights o$ the child, U*>S/< +11=1-
@omtein %orld con$erence on education $or all, U*>S/< 111,
O#+e,%!9 Pen'!'!,an K*a$
i. men!ediakan peluang dan kemudahan pendidikan khas untuk mBm
berkeperluan khas
2011 42
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
ii. men!ediakan pendidikan !ang sesuai dan rele&an kepada setiap murid
berkeperluan khas
iii. men!ediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid
bekeperluan khas
i&. men!ediakan bahan p(p !ang mencukupi dan terkini
&. memastikan tenaga pengajar !ang mencukupi dan terlatih dalam bidang
pendidikan khas
/"ng$! Pen'!'!,an K*a$
i. Memastikan semua dasar, program dan akti&iti !ang dipertBj dilaksanakan
bertepatan serta selaras dengan dasar dan ?PK
ii. Merancang, men!elaras, memandu dan menilai program dan akti&iti !ang
berkaitan dengan kecemerlangan program akademik, kokurikulum dan
peningkatan sahsiah murid PK
iii. Merancang, mengurus dan menga%al sumber dengan sempurna bagi
memastikan pengurusan PK berkualiti dan bertara$ dunia
i&. Merancang peningkatan ino&asi dan kreati&iti dalam pelaksanaan program dan
akti&iti PK
&. Merancang dan mengurus persediaan pengoperasian institusi baharu di
ba%ah 0ahagian PK
&i. Menjadikan 0PK sebagai penanda aras program PK dalam dan luar negara
&ii. Merancang dan me%ujudkan kolaborasi !ang mantap dan berkualiti dengan
pelbagai agensi luar di dalam pelaksanaan program dan akti&iti PK
A$(e,-a$(e, K"!,"l"& Pen'!'!,an K*a$
Kurikulum Pendidikan Khas adalah:
i. Kurikulum kebangsaan biasa B diubah suai
ii. Kurikulum berasaskan kemahiran
2011 43
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
iii. Kurikulum ber$ungsi +termasuk kemahiran diri-
Ga!$ Pan'"an Pela,$anaan Poga& Pe&"l!*an K*a$
Memantapkan usaha membantu kira .kira 1,,,,,, murid sekolah rendah
di kenal pasti belum menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan
mengira+M-.
Memasti kan semua muri d sekolah rendah !angtidak mempun!ai masalah
kesihatan menguasai kemahiranM akhir Tahap Satu iaitu selepas
tamatpersekolahan Tahun Tiga.
Menekankan kepentingan penubuhan @a%atankuasa Pemulihan Khas peringkat
jabatan pelajaran negeri+ @P* -, pej abat pelajaran daerah +PP4- dan
sekolahbagi memantau perkembangan pelaksanaann!a.
0ertujuan men!elaras pelaksanaan Program Pemulihan Khas di sel uruh
*egara.
Peanan Ja#a%an Pen'!'!,an K*a$ KPM
i. Memberi kelulusan untuk membuka kelas pendidikan khas
ii. Menjalankan latihan untuk guru pendidikan khas
iii. Men!ediakan ke%angan untuk pengurusan program pendidikan khas
Poga&-(oga& Pen'!'!,an K*a$
i. Sekolah.sekolah khas untuk murid.murid
a. bermasalah penglihatan +buta langsung dan rabun-
b. bermasalah pendengaran +pekak teruk dan separa pekak-
c. bermasalah pembelajaran +autisme, do%n sindrom, .serebral palsi,
hiperakti$, disleksia,dan terencat akal + 2= SKPK, 2SMPK ,( 2
SMPKF-
2011 44
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
ii. Program 'ntegrasi Pendidikan Khas +bermasalah penglihatan dan masalah
pendengaran atau bermasalah pembelajaran + 1#,1 program di 1", buah
sekolah-
iii. Program K'6 2 M 5 pen!elaras
i&. Program pemulihan khas +tahun 2 ( -
&. Program Pendidikan Murid <rang 6sliB Penan dan Kelas <rang 6sli 4e%asa
+ 1, tahun 2,,= dan 1, tahun 2,,1- 5 K>46P +program one o$$- J contoh
Paloh 'nai,Phg
&i. Program Sekolah Model khas Komprehensi$ AMK 1 diingkatkan +Prasekolah 5
Tingkatan +1N1 buah-
&ii. Program 0anduan Muda dan @u&ana + D sekolah integreti dan 2 sekolah Cenr!
9urne!-
&iii. Program Transisi ke Kerja!a + D buah rintis +2,,3-, 1D buah peluasan +2,,=-
dan 2 buah program bagi setiap negeri +dalam perancangan 2,,1 -
iE. Program Aintis Pendidikan Khas pelbagai kecacatan, do%n sindrom dan
disleksia +multiple.disabilities and pre&enti&e de&elopmental disorder-
E. Program Aintis Murid Pintar /erdas dan 0erbakat P/0
Ei. Pusat Perkhidmatan Pendidikan khas +PK- 5 1" buah
Eii. Program <utreach Pendidikan Khas
Eiii. Program *')6M +*adi 'lmu 6malan Membaca- khas untuk murid berkeperluan
khas
)atihan
2011 45
.1 a. @elaskan matlamat pendidikan pemulihan di Mala!sia.
b. Senaraikan lima objekti$ pendidikan pemulihan.
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
S!a(a,a* Pelanggan BPK
i. Pelanggan 4alaman
ii. semua %arga 0PK
iii. Pelanggan )uaran
a. semua bahagian di ba%ah KPM, semua @P*, PP4, PP4K, sekolah.
sekolah +Pkn. Khas, Program Pkn. Khas 'ntegrasi dan 'nklusi$-
b. 6ntara Kementerian +Kem. Kesihatan Mala!sia, Kem. Pembangunan
;anita, Kem. Pengajian Tinggi, Kem. Sumber Manusia-
c. 6ntara @abatan 5 0P9B'P9M , @ab Cal >h%al <rang 6sli, @ab. Penjara,
0ank Simpanan *asional
i&. *9< 5 0adan 0ukan Kerajaan
Semua *9< !ang berkaitan dengan masalah penglihatan, pendengaran
dan masalah pembelajaran, contoh:
a. Persatuan 6utisme
b. 4o%n Sindrom
c. 4isleksia
d. 64C4B644 5 tumpuan perhatian singkat
e. Terencat 6kal
&. Pihak s%asta +T*0-
&i. Pihak ibu bapa
&ii. Pelajar PK
&iii. Pengetua, 9uru 0esar dan guru.guru
2011 46
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
iE. Pembantu Pengurusan Murid +PPM-, +akademik dan asrama-
3.3.2 Ja#a%an Pela+aan Nege!
Peranan @P* dalam melaksanakan program Pendidikan Pemulihan ialah:
i. melantik guru pendidikan pemuihan
ii. memantau pelaksaan program
iii. memastikan pihak sekolah menghantar data pada masa !ang
ditetapkan dan dikemukakan kepada @PK
3.3.3 Pe+a#a% Pela+aan Daea*
Peranan PP4 dalam melaksanakan program Pendidikan Pemulihan ialah:
i. Mengedarkan surat siaran tentang program pemulihan di sekolah2
+SK,S@K/, dan S@KT-
ii. memantau pelaksanaan program pemulihan
iii. memastikan semua guru besar memahami prosedur pelaksanaan
program pendidikan pemulihan
i&. mengedarkan soalan ujian pelepasan ke semua sekolah rendah
&. memastikan ujian dijalankan mengikut tarikh !ang ditetapkan
&i. mengumpul dari piak sekolah dan menganalisa data ujian
&ii. menghantar data ke @P*
3.3.@. Pen%a'#! 8 Peng""$ Se,ola*
2011 47
3.2
6pakah sumbangan !ang telah dilakukan oleh pihak
s%asta dalam program pendidikan pemulihan di negara
iniO
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
Peranan Pentadbir sekolah dalam melaksanakan program Pendidikan
Pemulihan ialah:
i. memastikan menerima guru pemulihan khas !ang terlatih
ii. memastikan program dijalankan memenuhi keperluan !ang diperlukan
dan mengikut buku panduan pelaksanaan !ang ditetapkan
iii. menerima soalan penapisan dari PP4
'F. memastikan ujian penapisan dijalankan mengikut masa !ang ditetapkan
F. me%ujudkan jBk pemulihan khas pkt sekolah
F'. memastikan jBk kurikulum sekolah merancang program kecemerlangan
untuk murid pemulihan
F''. men!ediakan prasarana bilik darjah !ang cukup
F'''. memasikan semua peralatan B bahan !ang dibekalkan untuk kelas
pemulihan berada di kelas pemulihan
'7. men!alurkan ke%angan
Pengurus sekolah perlu memastikan program pendidikan pemulihan
dilaksanakan mengikut panduan !ang ditetapkan
2011 48
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
La%!*an
1. 0ahagian Pendidikan Khas memainkan peranan besar dalam pelaksanaan
Program Pendidikan Pemulihan di sekolah rendah.

i. 4apatkan /arta <rganisasi 0ahagian Pendidikan Khas +0PK-, Kementerian
Pelajaran Mala!sia.
ii. Senaraikan peranan mereka dalam Pendidikan Pemulihan:
. 0PK
. @abatan Pelajaran *egeri +@P*-
. Pejabat Pelajaran 4aerah +PP4-
4apatkan maklumat berkaitan daripada )aman ;eb
2011 49
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
3.5.5 Peanan G"" BM 8 KIA 2 M
i. menjalankan p(p merentas kurikulum bersama guru P@, Mu2ik, dan
P.Seni.
ii. menjalankan ujian penapisan dan ujian pelepasan K'62M
iii. men!emak kertas ujian
i&. menganalisis keputusan ujian
&. menghantar data ke PP4
&i. men!impan set soalan sebagai akta rahsia rasmi kerajaan
9uru pemulihan perlu kreati$ men!ediakan bilik darjah !ang kondusi$
2011 50
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
bagi menarik dan mengekalkan minat murid untuk belajar.
a- 0eri pengertian Pendidikan Pemulihan dalam perkataan anda sendiri. 0anding
dan be2akan Pendidikan Pemulihan dan Pendidikan Khas.
b- 0ahaskan PPengalaman pendidikan pemulihan adalah penting untuk kanak.
kanakP.
4unia pendidikan sekarang lebih $okus kepada murid.murid !ang istime%a ini. Tidak
kira mereka berada dalam kelas pemulihan khas atau pendidikan khas. Pelbagai
program, cara dan kaedah !ang dijalankan untuk membantu murid.murid menguasai
kemahiran M. Peranan semua peringkat sangat penting bagi memastikan program
!ang dirancang berja!a mencapai objekti$ !ang ditetapkan.
2011 51
TUTORIAL
RUMUSAN
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
"%pecial %chool* means a school providing special education
treatment $or pupils under a disability"
AU@UK6* :
http:BB%%%.scribd.comBdocB13=3=1#BPengurusan.Program.Pemulihan.Khas.pind.
2,,D.,D
0uku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas + Masalah Penguasaan M -
$ile:BBB/:BUsersBuserB4ocumentsBPeranan.Pentadbir.4alam.Program.Pemulihan.
Khas.htm
http:BBkasih.skjap.blogspot.comB2,,=B1,Bpemulihan.khas.kelas.kasih.html
http:BBkasih.skjap.blogspot.comB2,,=B1,Bcarta.organisasi.html
Morrison 9.S + 2,,1 -, >arl! /hildhood >ducation Toda! + =th >dition -, *e% @erse! :
Merill Printice Call.
0re%er, @.6 + 1112 - 'ntroduction to >arl! /hildhood >ducation Preschool Through
Primar! 9rade , 0oston : 6ll! and 0acon.
2011 52
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
@.0 SINOPSIS
Tajuk ini akan menghuraikan dan membincangkan mengenai bidang tugas guru
pendidikan pemulihan, peranan guru pendidikan pemulihan dan jadual %aktu
guru pendidikan pemulihan.
@.1 HASIL PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti unit ini, anda akan dapat :
1. Pihak !ang berkepentingan bertanggungja%ab terhadap pelajar dari aspek
keselamatan, bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan
agama.
2. Pihak !ang berkepentingan me%ujudkan hubungan mesra dan kerjasama !ang
erat dengan ibu bapaBpenjaga dan mas!arakat.
. 0erusaha berkomunikasi dengan berkesan untuk me!akinkan pelbagai pihak
supa!a terlibat dalam membuat keputusan.
". Mengamalkan berkomunikasi dengan pelbagai cara secara e$ek$i$.
#. Mengamalkan muhasabah diri, menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.
2011 53
TAJUK @ PERANAN GURU-GURU PEMULIHAN KHAS
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
D. Mengenal pasti ke%angan, tenaga manusia, bahan dan peralatan serta
pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan.
3. Mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup guru pendidikan
pemulihan.
=. Mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungja%ab baharu.
1. Mengamalkan kebolehan bekerja secara berpasukan.
1,. Mengamalkan prinsip.prinsip Aukun *egara dan ?alsa$ah Pendidikan
Kebangsaan dalam kehidupan seharian.
@.2 BIDANG TUGAS GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN
i. Merancang dan melaksanakan program pemulihan khas mengikut prosedur
!ang telah ditetapkan.
ii. Menjalankan kerja.kerja pemulihan khusus untuk murid murid lemah !ang
terpilih dari Tahun 2 hingga Tahun D. Keutamaan hendaklah diberi kepada
murid.murid Tahun 1 hingga .
ii. Membantu guru.guru mata pelajaran dalam hal:
. Mengenalpasti murid.murid lemah !ang memerlukan pengajaran pemulihan
sama ada di kelas biasa atau kelas khas.
. Merancang dan men!ediakan akti&iti.akti&iti serta bahan.bahan pemulihan.
. Mengatur jadual %aktu untuk pengajaran pemulihan khas.
iii. Mengajar sebagai guru pembimbing untuk membantu guru mata pelajaran
asas sekiran!a keadaan memerlukan.
&i. 0erjumpa dan berbincang dengan guru , ibubapa, doktor, pega%ai kebajikan
2011 54
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
dan pihak.pihak lain !ang boleh membantu untuk mendapatkan maklumat
lanjut tentang tingkah laku, kesihatan dan keterangan lain mengenai latar
belakang murid.

& . Melaksanakan penilaian dan merekodkann!a secara berterusan untuk
mengetahui prestasi murid.murid !ang mengikuti kelas pemulihan. 'si.isi
rekod hendaklah mengandungi:
. )aporan prestasi murid.
. )atar belakang murid.
. )aporan kesihatan murid.
. Casil.hasil temubual dan rujukan
&ii. Men!ediakan $ail diri bagi setiap murid pemulihan.
?ail diri murid mengandungi:
. 0orang Pencalonan.
. 0orang )atar belakang Murid Pemulihan.
. 0orang Pengumpulan Maklumat.
. Ujian Saringan dan 4iagnostik
. )embaran Kerja
. Casil Penilaian !ang telah dijalankan.
. /atatan.catatan lain !ang berkaitan dengan murid.
iiiE. Membentuk ja%atankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli
@a%atankuasa Kurikulum Sekolah.
iiE. Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah di mana keadaan
memerlukan.

Eii. Tugas.tugas !ang berkaitan dengan kebajkan murid.murid pemulihan di
2011 55
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
sekolah.
T"ga$-%"ga$ la!n4
- Membuat runding cara dengan ibu bapa B penjaga murid.
- Membuat pen!ediaan bahan . bahan pengajaran.
- Mengemaskinikan rekod 5 rekod.
- 0imbingan dan Kaunseling kepada murid.
- Aunding cara dengan guru kelas B mata pelajaran tentang perkembangan
murid kelas biasa.
- Aunding cara dengan 9uru 0esar untuk meningkatkan mutu pencapaian
murid.
- Mengemaskinikan sudut 5 sudut pameran pembelajaran.
- Sentiasa memikirkan bagaimana untuk mempertingkatkan mutu pengajaran
dan pembelajaran di kelas pemulihan.
- Pengurusan dokumen.dokumen penting:
Tak%im, @adual ;aktu, 6gihan Tugas
Surat.men!urat
Minit.minit Mes!uarat
)aporan akti&iti
Aekod Ke%angan
0uku Stok
. Pengurusan Sumber:
2011 56
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
Menetapkan keperluan program
Memperoleh dan agihan sumber ke%angan
Memperoleh dan agihan sumber.sumber lain

@.3 JADUAL BAKTU GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN
a? Ja'"al Ba,%"
i- 6gihan ;aktu Mengajar:
i- 6gihan ;aktu Mengajar
Ta*"n
Ma%a (ela+aan J"&la*
Ba*a$a Mela6" Ma%e&a%!,
2 = kali E , minitQ2", 3 kali E ,
minitQ21,
"#, minit
= kali E , minitQ2", 3 kali E ,
minitQ21,
"#, minit
J"&la* @C0 &!n!% @20 &!n!% D00 &!n!%
ii- ;aktu Persediaan :
;aktu Panduan 4an Persediaan +" E , minit Q12, minit-
hendaklah dimasukkan dalam jadual %aktu dan din!atakan akti&itin!a dalam
0uku Aekod Mengajar. 6kti&iti.akti&iti !ang boleh dilaksanakan dalam ;aktu
Panduan dan Persediaan adalah seperti berikut :
a. Membuat rundingan dengan ibu bapa atau penjaga murid.
2011 57
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
b. Membuat persediaan bahan.bahan pengajaran dan pembelajaran.
c. Mengemas kini rekod.rekod
d. Aunding cara dengan guru kelas atau guru mata pelajaran tentang
perkembangan murid di kelas biasa.
$. Perbincangan dengan guru besar untuk meningkatkan pencapaian
murid.
g. Mengemas kini sudut.sudut pameran pembelajaran.
iii- ?aktor penting dalam pengurusan jadual %aktu:
a- Tentukan masa !ang diperlukan mengikut keperluan kelas
berpandukan jadual %aktu induk sekolah.
b- Selaraskan dengan mata pelajaran 0ahasa Mala!sia dan Matematik.
c- /atatkan %aktu panduan dan persediaan
d- @adual %aktu mestilah dipamerkan di Auang Pengurusan dalam bilik
darjah.
e- @ika perlu, dapatkan kerjasama daripada @a%atankuasa Pembentukan
@adual ;aktu Sekolah.
@.@ PERANAN GURU PEMULIHAN
!. Se#aga! Pen!la! > An A$$e$$&en% Role ?
. Men!edia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti murid.murid
!ang memerlukan pemulihan khas.
. Menjalankan Ujian 4iagnostik untuk mengenal pasti masalah pembelajaran
!ang khusus !ang dihadapi oleh murid.murid.
2011 58
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
. Menjalankan penilaian berterusan dan merekodkann!a dengan rapi dan
tersusun.
- /ara melaksana penilaian : ?ormalBTak $ormal
- Tujuan mengadakan penilaian mesti jelas
- 0ersikap jujur semasa menilai
- Menilai semua dokumen a%al 5 K'62M sebelum pengesahan penempatan
- Ujian Pencapaian setiap bulan 5 mengesahkan tahap penguasaan kemahiran
!!. Pe$,!(%!9 > Pe$3!(%!;e Role ?
. Merancang dan men!elia serta melaksanakan program indi&idu bagi kanak.
kanak !ang mempun!ai masalah pembelajaran !ang tertentu.
. Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana
keadaan memerlukan.

!!!. Peanan Penga+aan >A Tea3*!ng T*ea(e"%!,-
. Mengajar dan membantu murid.murid !ang lambat dan menghadapi masalah
kemahiran asas M.
. Mengajar bersama.sama dengan guru mata pelajaran sebagai R team
teaching P B R guru pendamping P sekiran!a perlu.
2011 59
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
!;. Peanan K*!'&a% Ban%" > A S"((o%!;e Role ?
. Membantu guru.guru merancang dan penambahbaikkan akti&iti.akti&iti dan
bahan.bahan pengajaran dan pembelajaran.
. Membimbing guru.guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid.
murid !ang menghadapi masalah M.
;. Peanan Pe*"#"ngan > A L!a!$on Role ?
. 0erbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid untuk mendapatkan
maklumat murid.
. Memberi cadangan kepada ibu bapa untuk membantu pembelajaran anak.
anak mereka.
@.5 =IRI-=IRI GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN 2ANG BAIK
. Sabar
. 0ertanggungja%ab
. 0ersikap positi$
. Aajin
. Pengurusan masa
. 'khlas
- Passionate
. Kolaborati$
@.7 H"#"ngan In%e(e$onal
. Pengurusan sekolah
. Aakan sekerja
. 'bu bapa B %aris
. Pelajar
2011 60
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
La%!*an4
a. 4engan bantuan pengurusan gra$ik, tunjukkan peranan.peranan
seorang guru pendidikan pemulihan khas.
b. 0incangkan secara kumpulan kecil bagaimana guru pemulihan
boleh menjalinkan hubungan interpersonal dengan:
. Pengurusan sekolah
. Aakan sekerja
. 'bu bapa B %aris
. Pelajar
)a!ari laman %eb untuk mendapatkan maklumat tambahan
2011 61
PKP 3103 PERKHIDMATAN DALAM PEMULIHAN
2011 62