Anda di halaman 1dari 14

UNDANG-UNDANG JENAYAH ISLAM

Oleh Muhammad Fathi Yusof


Jenayah dalam bahasa Arab disebut dengan perkataan al-Jinayah atau al-Jarimah. Perkataan al-
Jinayah ditakrifkan sebagai segala bentuk tindakan yang dilarang dan merosakkan, samada
tindakan itu ke atas badan, harta atau sebagainya. Al-Mawardi mentakrifkan enayah sebagai
segala bentuk kesalahan menurut !yariah yang boleh dihukum berdasarkan hukum Allah
samada ia adalah "isas, hudud atau ta#$ir.
%
&akrif ini 'uba membe$akan kesalahan yang boleh
dihukum dengan kesalahan yang tidak boleh dihukum oleh pemerintah. (ni menadikan skop
enayah adalah besar kerana semua kesalahan yang boleh dihukum oleh pemerintah menurut
syara# dianggap sebagai enayah.
(slam menganggap enayah satu kesalahan yang mesti dihukum kerana ia melanggar hak Allah
dan hak manusia atau makhluk lain. (slam memandang tinggi kemuliaan agama, nyawa, akal,
harta dan maruah. Pen'abulan kepada lima perkara ini adalah enayah yang perlu dihukum.
)ntuk menadikan sesuatu tindakan itu dianggap enayah, ia perlu memenuhi elemen-elemen
berikut*
+
a. ,lemen perundangan iaitu peruntukan yang elas melarang tindakan enayah itu dan
menadikannya sebagai kesalahan yang boleh dihukum.
b. ,lemen tindakan iaitu melakukan tindakan yang menadi kesalahan itu
'. ,lemen kelayakan iaitu melihat kepada umur, keupayaan, dan tanggungan
penenayah berkenaan
)ndang-undang (slam membahagikan enayah kepada tiga pembahagian utama berasaskan
kepada hukuman yang dikuatkuasakan, iaitu seperti berikut*
a. -isas dan diyat iaitu hukuman berkaitan dengan hak indi.idu mangsa atau walinya.
)mpamanya setelah hakim mendapati seseorang itu bersalah kerana membunuh,
wali mereka boleh memilih samada untuk meneruskan hukuman "isas atau
menggantikannya dengan diyat atau memaafkannya.
b. /udud iaitu hukuman yang berkaitan dengan hak Allah yang telah ditetapkan dengan
elas di dalam al--uran dan !unnah. /udud melibatkan kesalahan $ina, "a$af,
men'uri, hirabah, minum arak, dan murtad. /ukuman hudud ini kekal dan tidak boleh
diubah sehingga hari kiamat.
'. &a#$ir iaitu hukuman selain dari hudud dan "isas. /ukuman bagi kesalahan dibawah
"isas ini ditentukan oleh pemerintah atau hakim sesuai dengan suasana,
penenayah, kesalahan dan faktor lain.
0erikut adalah perbin'angan se'ara mendalam bagi setiap pembahagian enayah seperti yang
telah disebutkan
6.7.1 Qisas dan diyat
-isas bermaksud pembalasan yang serupa atas keahatan yang dilakukan oleh penenayah.
1ontohnya, bagi kesalahan bunuh dibalas dengan hukuman mati, bagi kesalahan membutakan
mata dibalas dengan hukuman membutakan mata dan seumpamanya. -isas berlaku dalam kes
pembunuhan dan kes ke'ederaan atas anggota badan
Pembunuhan (al-qatl)
/ukuman "isas bagi kes pembunuhan adalah berasaskan firman Allah*
1
Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sutaniyyah, ms.192
2
Anwarullah, Criminal Law of Islam, A.S.Noordeen, Kuala Lumpur, 1997, ms.-!
1
&eremahan* /ai orang-orang yang beriman, diwaibkan ke atas kamu
"isas dalam kes pembunuhan, iaitu orang merdeka dengan orang merdekan,
hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka sesiapa yang mendapat
pengampunan dari sudaranya hendakla2yang memaafkan3 mengikuti
dengan 'ara yang baik dan hendaklah 4yang dimaafkan3 membayar 4diat3
kepada yang memberi maaf dengan baik uga. Yang demikian itu satu
keringanan dari &uhan kamu dan satu rahmat, sesiapa yang melampaui
batas selepas itu , maka baginya seksaan yang amat pedih. 5an pada -isas
itu ada 4aminan penerusan3 hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya
kamu berta"wa.
3
6ebanyakan ulama membahagikan pembunuhan kepada tiga iaitu pembunuhan dengan sengaa
4qatl amd3, pembunuhan serupa sengaa 4qatl syibhu amd3 dan pembunuhan tidak sengaa 4qatl
khata3. !etiap enis pembunuhan ini dihukum dengan hukuman yang berbe$a.
%. Pembunuhan sengaa 4qatl amd)
Pembunuhan sengaa ialah apabila seseorang itu dengan sengaa dan dengan niat untuk
mematikan seseorang hidup yang tidak halal dibunuh dengan menggunakan alat, bahan atau
'ara yang kebiasaannya boleh membunuh. Pembunuhan sengaa ini berlaku apabila memenuhi
syarat berikut*
a. &ertuduh itu orang mukallaf, iaitu dewasa dan siuman.
b. Orang yang dibunuh itu adalah manusia yang masih hidup dan tidak halal darahnya.
'. Alat, bahan atau 'ara yang digunakan itu kebiasaannya boleh membunuh
d. Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaa
e. 6ematian mangsa itu adalah akibat dari tindakan tertuduh.
!etelah memenuhi syarat di atas seseorang itu boleh didakwa, dan ika dia didapati bersalah,
hukuman "isas boleh dikenakan ke atasnya. /akim seterusnya akan menyerahkan hak "isas
kepada wali kepada si mati. 7ali mempunyai pilihan iaitu samada melaksanakan "isas,
menerima diyat atau memaafkannya.
+. Pembunuhan serupa sengaa 4qatl syibhu amd)
(mam !yafie mentakrifkan pembunuhan serupa sengaa ini sebagai 8pembunuhan yang berlaku
dengan pukulan yang disengaakan, tetapi tersalah pada kesan pembunuhannya, iaitu pukulan
itu tidak bertuuan untuk membunuh tetapi ia menyebabkan kematian. (mam Abu /anifah pula
mentakrifkan pembunuhan serupa sengaa sebagai 8pembunuhan yang menggunakan selain dari
besi taam, buluh atau api atau yang seumpamanya. Pembunuhan dengan tongkat, batu ke'il
atau besar dan menenggelamkan dalam air adalah pembunuhan serupa sengaa.
9
6edua-dua
takrif ini berasaskan pendekatan berbe$a. &akrif pertama melihat kepada niat pembunuh
sementara takrif kedua menekankan soal alat yang digunakan untuk pembunuh. &akrif pertama
lebih baik kerana ia lebih luas dan turut men'akupi takrif yang dibuat oleh (mam Abu /anifah. (ni
kerana alat pembunuhan yang digunakan menunukkan niat pembunuh itu.
/ukuman bagi pembunuhan serupa sengaa ini telah disebut di dalam satu /adith iaitu
:asulullah s.a.w. bersabda*
&eremahan* 6etahuilah bahawa pembunuhan serupa sengaa dengan
'emeti, tongkat atau batu padanya diat berat iaitu seratus ekor unta dan 9;
ekor daripadanya adalah unta betina yang berumur dari enam hingga
sembilan tahun, semuanya sedang bunting.

Surah al-"a#arah$17%-179
!
A&dul 'hani A(mi &. Idris, Mengenal Qanun Jenayah Islam, Al-)ida*ah +u&lisher, Kuala Lumpur, 1997,
ms. 1%7
2
<. Pembunuhan tidak sengaa 4qatl khata)
Pembunuhan tidak sengaa adalah perbuatan yang menyebabkan kematian tetapi tidak dilakukan
dengan niat membunuh. /ukumannya adalah diyat sebanyak seratus ekor unta. /ukuman diyat
ini berasaskan firman Allah*
&eremahan* !esiapa yang membunuh orang beriman dengan tidak
sengaa maka dia perlu membebaskan seorang hamba dan membayar diyat
kepada keluarga si mati ke'uali ika mereka 4keluarga si mati3
memaafkannya.
Kesalahan mencederakan anggota badan
6esalahan men'ederakan adalah tindakan yang melukakan, men'a'atkan, atau menyakitkan ke
atas anggota atau mana-mana bahagian badan. (a uga dibahagikan kepada ke'ederaan dengan
niat dan ke'ederaan tidak sengaa. /ukuman bagi ke'erderaan adalah seperti berikut*
a. Qisas iaitu hukuman ke'ederaan ke atas anggota yang di'ederakan. /ukuman ini
dikenakan ke atas anggota yang mempunyai sendi-sendi dan dapat dipastikan
persamaannya seperti ari-ari tangan dan kaki, mata, telinga, hidung, tangan, kaki,
kemaluan lelaki dan gigi. 0agi anggota lain, hukumannya diganti dengan diat kerana
sukar untuk dipastikan persamaannya.
=
/ukuman "isas ini diatuhi ke atas
ke'ederaan se'ara sengaa.
b. Diyat iaitu hukuman gantirugi atau denda yang dikenakan sebagai gantirugi ke atas
anggota badan yang dipotong atau dilukakan oleh penenayah. 5iat dikenakan ika
pesalah melakukan kesalahan ke'ederaan tidak sengaa atau ika hukuman "isas
tidak dapat dialankan dengan sebab-sebab tertentu seperti penenayah
sememangnya 'a'at, atau mangsa telah memaafkannya dari pelaksanaan "isas.
6adar diyat ini ditetapkan berasaskan anggota yang di'ederakan 'ontohnya %;; ekor
unta bagi anggota yang tunggal sepert lidah, kemaluan lelaki, =; ekor unta pula
didenda bagi anggota kembar seperti telinga dan seterusnya. 6adar diyat uga boleh
dikira berasaskan fungsi anggota tersebut seperti %;; ekor unta untuk kehilangan
fungsi pendengaran dari kedua-dua telinga, dan kehilangan fungsi menghidu dan
seterusnya. 5iyat uga boleh dilihat dari sudut kadar luka umpamanya luka yang
mengena daging setelah kulit 4al-badhiah3 diyatnya < ekor unta, luka yang masuk
dalam daging 4al-mutalahimah3 diyatnya 9 ekor unta, luka yang mematahkan tulang
4al-hasyimah3 diyatnya %; ekor unta dan seterusnya.
&egasnya hukuman "isas dalam kes pembunuhan dan ke'ederaan menunukkan keadilan (slam
iaitu memberikan hukuman setimpal dan sama dengan kesalahan yang dilakukan. /ukuman ini
akan menadikan penenayah akan lebih takut untuk melakukan enayah, baik enayah
pembunuhan atau ke'ederaan. -isas tertakluk kepada hak mangsa ke'ederaan atau wali si mati
kerana fitrah manusia yang inginkan sesuatu keahatan yang dilakukan ke atas diri seseorang
atau keluarganya dibalas dengan seadilnya. 1ara ini dapat mengelakkan dari berlakukan
permusuhan dan pertentangan berlarutan akibat dari enayah yang berlaku. /ukuman diyat pula
membuktikan betapa (slam mengutamakan hubungan kemanusiaan sesama anggota
masyarakat. !ikap bermaaf-maafan adalah satu perkara yang amat di alu-alukan bagi memadam
dendam yang berpanangan.
6.7.2 Hudud
,
A&dul 'hani A(mi &. Idris, Mengenal Qanun Jenayah Islam, ms. 19!

/udud dari segi bahasa bermaksud sempadan, had, halangan atau sekatan. 5ari sudut istilah
pula bermaksud hukuman yang tidak boleh dipinda yang ditetapkan oleh Allah dalam Al--uran
dan !unnah. /udud dianggap sebagai hak Allah, dan hukumannya tidak boleh diubah, dipinda,
ditambah atau dikurangkan oleh badan perundangan, pemerintah atau hakim.
&erdapat enam kesalahan hudud yang disepakati oleh semua ulama, iaitu*
a. >ina
b. -a$af 4Menuduh seseorang melakukan $ina tanpa saksi3
'. Men'uri
d. /irabah 4rompakan3
e. Minum arak
f. Murtad
6esalahan lain yang tidak disepakati oleh para ulama adalah pemberontakan 4al-baghyu3, liwat,
hubungan se? dengan haiwan, sihir, lari dari medan perang, dan beberapa kesalahan lagi.
%. >ina
>ina adalah persetubuhan antara seorang lelaki dengan seorang wanita yang bukan pasangan
suami isteri. >ina adalah perbuatan kei yang diharamkan. !emua persetubuhan di luar
perkahwinan adalah $ina ke'uali dalam kes wati syubhah iaitu persetubuhan yang dilakukan
oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan yang disangka adalah isterinya yang sah
sedangkan perempuan tersebut adalah orang lain. Wati syubhah uga berlaku apabila dia
bersetubuh yang seorang perempuan kerana perkahwinan yang disangkakan sah sedangkan
perkahwinan itu adalah tidak sah.
!esuatu kesalahan $ina boleh disabitkan melalui 'ara iqrar atau pengakuan pen$ina sendiri
seperti yang berlaku dalam kes Ma#i$ bin Malik dan kes pengakuan $ina oleh al-@hamidiyah pada
$aman :asulullah dan kes pengakuan $ina anak kedua !ayyidina )mar bernama )baidillah atau
Abi !hamhah, ketika dia menadi 6halifah. Menurut Abdul :ahman (. 5oi, kebanyakan hukuman
hudud yang dialankan pada $aman :asulullah dan empat 6hulafa al-:asyidin diatuhi
berasaskan kepada iqrar atau pengakuan.
!elain dari itu $ina uga boleh disabitkan melalui kesaksian empat orang saksi lelaki Muslim serta
mukallaf dan adil. !aksi itu uga menyaksikan keadian $ina iaitu kemaluan lelaki masuk ke dalam
kemaluan perempuan se'ara elas serta mereka perlu memberikan kesaksian menggunakan
perkataan yang terus-terang bukan kiasan atau sindiran.
/ukuman $ina adalah berbe$a mengikut status pen$ina. Pen$ina yang sudah berkahwin se'ara
sah dan telah menikmati persetubuhan dalam perkahwinan itu dikenali sebagai 8 muhsan.
Pen$ina yang belum berkahwin atau sudah berkahwin tetapi belum merasai nikmat persetubuhan
dalam perkahwinan itu, pesalah itu dikenali sebagai ghairu muhsan atau bukan muhsan.
/ukuman mereka adalah seperti berikut*
a. 0agi pen$ina bukan muhsan hukumnya adalah sebat sebanyak seratus kali sebatan.
/ukuman bagi wanita yang mengandung ditangguhkan sehingga tempoh penyusuan
amat. /ukuman bagi pen$ina yang sakit ditangguhkan sehingga dia sembuh. :otan
yang digunakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu ke'il iaitu lebih kurang satu meter
panang dan satu sentimeter garis pusat. !ebatan dibuat pada merata-rata tubuh
ke'uali muka, kepala, dada dan kemaluan. !ebatan mesti dilakukan se'ara
sederhana iaitu pegawai yang menalankan hukuman tidak boleh mengangkat rotan
itu tinggi hingga ke paras kepalanya. Pesalah dihukum dengan memakai pakaian
yang nipis menutup aurat. Jika semasa sebatan dilakukan, pesalah itu didapati tidak
mampu menerima sebatan, maka atas pengesahan pegawai perubatan, sebatan itu
perlu ditangguhkan sehingga pesalah itu sembuh kembali. 0agi hukuman yang sabit
!
dengan iqrar atau pengakuan, pesalah boleh menarik balik iqrarnya ketika hukuman
dialankan.
/ukuman ini adalah ketetapan Allah berasaskan firmanAya*
Terjemahan !en"ina wanita dan #en"ina lelaki hendaklah disebat dengan seratus
kali sebatan dan janganlah #erasaan belas ke#ada kedua-duanya menghalang kamu
dalam menegakkan agama $llah% jika sekiranya kamu beriman dengan $llah dan
hari akhirat.
B
b. 0agi pen$ina muhsan, hukumannya adalah ream dengan batu yang sederhana
besar sehingga mati. /ukuman dilakukan se'ara terbuka dan disaksikan oleh orang-
orang (slam. /ukuman bagi wanita yang mengandung dan orang sakit uga
ditangguhkan seperti dalam kes pen$ina bukan muhsan. Pesalah dikenakan pakaian
yang menutup aurat. 0agi pesalah yang sabit kerana iqrar, mereka boleh menarik
balik iqrar ketika hukuman beralan.
&ukuman rejam ini adalah keteta#an $llah se#erti yang termaktub di dalam
'unnah (abi '.$.W. di antaranya
))Terjemahan Dari $bi &urairah r.a. 'e*rang lelaki datang menemui +asulullah
s.a.w. ketika baginda sedang berada dalam masjid. Dia memanggil (abi lalu
berkata ,a +asulullah% saya telah ber"ina. +asulullah tidak memandangnya%
memalingkan diri dari#adanya. -rang itu mengulangi kata-kata itu sehingga em#at
kali. .aka setelah ia mengaku sebanyak em#at kali% (abi memanggilnya dan
berkata $dakah awak gila/ Dia menjawab Tidak. +asulullah bertanya $dalah
engkau muhsan/ Dia menjawab ,a. .aka +asulullah besabda 0awalah dia dan
rejamkanlah dia% maka kami #un merejamnya.
C
1)Terjemahan Tidak halal darah se*rang muslim ke2uali karana salah satu dari tiga
#erkara ka3ir sesudah beriman% ber"ina sesudah ihsan 4muhsan)% membunuh nyawa
bukan kerana nyawa 4qisas3
/ukuman $ina hanya dikenakan ika ia dilakukan se'ara sukarela. Jika ia dilakukan se'ara paksa
atau dirogol maka ia dike'ualikan dari hukuman. (slam mengharamkan $ina dan mengenakan
hukuman keras ke atas pelakunya kerana $ina adalah perbuatan yang sangat iik yang boleh
meruntuhkan institusi kekeluargaan dan moral masyarakat.
+. -a$af
-a$af bermaksud membuat tuduhan $ina terhadap seorang (slam yang akil baligh dan dikenali
sebagai seorang yang bersih dari perbuatan $ina tanpa dibuktikan dengan empat orang saksi.
-a$af boleh berlaku dengan membuat kenyataan se'ara elas seperti mengatakan seseorang itu
telah ber$ina, atau dengan 'ara tersirat seperti menyatakan bahawa seseorang itu bukan anak
atau bukan bapa kepada seseorang yang tertentu.
-rang yang melakukan qa"a3 disebat dengan 56 kali sebatan ke2uali jika dia
da#at membawa 7 *rang saksi yang da#at mensabitkan kesalahan *rang
yang dikatakan ber"ina tadi dengan kesalahan "ina. &ukuman ini
berasaskan ke#ada ke#entingan keh*rmatan dan maruah di kalangan
masyarakat. 8a juga untuk memastikan tidak ada sebarang tuduhan "ina
yang dibuat tan#a asas yang kukuh% kerana tuduhan "ina itu suatu yang
amat memalukan dan b*leh mem#*rak-#erandakan keharm*nian keluarga.
-
Surah an-Nur$ 2
7
)adi.h Mu..afa# /alaihi
,
/ukuman hudud ke atas pesalah "a$af adalah satu ketetapan Allah berasaskan firmanAya*
Terjemahan Dan *rang-*rang yang menuduh wanita-wanita yang
muhsanat4baik) dan kemudian mereka gagal membawa em#at *rang saksi%
maka sebatlah mereka dengan la#an #uluh sebatan9
5

<. Men'uri
Men'uri atau sari"ah ditakrifkan sebagai memindahkan dengan 'ara bersembunyi harta alih
daripada agaan atau milikan tuannya tanpa persetuuan tuannya dan perbuatan itu dilakukan
dengan niat untuk menghilangkan harta itu daripada agaan atau milikan tuannya. 6e'urian apak
berlaku apabila memenuhi syarat-syarat berikut*
a. Ailai harta yang di'uri itu men'ukupi nisab iaitu D dinar emas 42.<B gram emas3 atau tiga
dirham perak.
b. /arta itu adalah bernilai menurut syara#, adi men'uri arak, dadah dan seumpamanya
tidak dikenakan hukuman hudud.
'. /arta yang disimpan itu berada di tempat yang sesuai iaitu pemiliknya mengambil
langkah yang waar untuk menaga harta itu
d. &ertuduh bukan pemilik penuh ke atas harta itu
e. 6esalahan itu tidak dilakukan dalam keadaan amat mendesak, seperti perang,
kebuluran, penyakit dan ben'ana lam
f. Pen'uri itu bukan keluarga pemilik barang
g. &uan punya harta tidak menafikan tentang ke'urian itu walau pun pesalah mengakuainya
/ukuman bagi kesalahan men'uri adalah potong tangan kanan iaitu di bahagian pergelangan
tangan pada sendi yang menyambungkan tapak tangan dengan lengan. 0agi kesalahan kedua,
dikenakan hukuman potong kaki kiri dipergelangan buku lali iaitu di bahagian tengah kaki,
manakala tumit kaki masih boleh digunakan untuk berdiri atau beralan. /ukuman ini berasaskan
firman Allah*
Terjemahan !en2uri lelaki dan #en2uri wanita% maka hendaklah di#*t*ng
tangan kedua-duanya sebagai balasan atas a#a yang mereka lakukan dan
sebagai #engajaran yang da#at men2egah dari $llah% sesungguhnya $llah
.aha !erkasa lagi .aha 0ijaksana.
:
9. &irabah
&irabah adalah perbuatan merampas harta orang lain dengan kekerasan atau ugutan oleh
seseorang atau kumpulan yang bersenata atau alat yang boleh digunakan sebagai senata.
:ompakan adalah satu enayah yang besar dan bahaya. Oleh itu hukuman yang dikenakan ke
atas mereka mestilah berat dan keras. 0erbe$a dengan pemberontakan, enayah hirabah ini tidak
dilakukan untuk tuuan politik tetapi semata-mata untuk merampas harta dan merosakkan
keamanan negara. /ukuman hirabah ini berasaskan firman Allah*
Terjemahan 'esungguhnya balasan *rang-*rang yang yang memerangi
$llah dan +asulnya dan berbuat ker*sakan di atas muka bumi ini adalah
agar mereka dibunuh ataudisalib atau di#*t*ng tangan dan kaki mereka
se2ara bersilangatau dibuang negeri9
0erdasarkan ayat ini, terdapat per'anggahan pendapat ulama berkaitan dengan hukuman
kesalahan hirabah. Al--uran menyebut tiga bentuk hukuman iaitu* hukuman mati, hukuman salib,
%
Surah al-Nur$!
9
Surah al-Ma /idah$ %
-
hukuman potong tangan serta kaki se'ara bersilang dan buang negeri. 6ebanyakan ulama
menghuraikan hukuman hirabah seperti berikut*
a. dihukum bunuh dan selepas itu disalibkan ika mangsa enayah itu dibunuh dan
hartanya atau harta orang lain diambil
b. dihukum bunuh sahaa ika mangsa enayah itu dibunuh dengan tiada sebarang harta
diambil
'. dihukum potong tangan kanan dan kaki kiri, ika harta diambil tanpa menyebabkan
kematian atau ke'ederaan mangsa
d. hukuman buang negeri bagi pesalah yang hanya mengganggu lalu-lintas sahaa
=. 'yurb atau Meminum arak
'yurb di sini membawa maksud meminum arak atau sebarang minuman yang memabukkan.
Arak adalah ibu segala keahatan dan ia boleh mendorong kepada enayah-enayah lain.
/ukuman bagi peminum arak adalah sebatan sebanyak 9; kali. Ada ulama yang menetapkan
sebatan sebanyak E; kali. 6edua-dua pendapat ini berasaskan hadith berikut*
Terjemahan Diriwayatkan dari#ada $nas bin .alik r.a. bahawa se*rang
#eminum arak telah dibawa ke hada#an +asulullah s.a.w. maka baginda
memukulnya dengan #ele#ah tamar sebanyak 76 kali. ;ata $nas begitulah
juga dilakukan *leh ;hali3ah $bu 0akar. $#abila "aman ;hali3a <mar% beliau
bermesyuarat bersama #ara sahabat lalu $bdul +ahman bin $u3 berkata
bahawa% sekurang-kurangnya hukum hudud itu adalah 56 kali sebatan. =alu
<mar mengarahkan hukuman 56 kali sebatan.
)6
/ukuman hudud ini dikenakan kalau peminum itu meminumnya dengan sengaa dan mengetahui
minuman tersebut adalah arak. &iada bukti yang menunukkan :asulullah !allallahu FAlaihi
7asallam menetapkan alat-alat tertentu untuk menyebat peminum arak. 6adang-kadang baginda
menyebat dengan selipar, kadang-kadang dengan pelepah tamar, kadang-kadang dengan rotan
dan kadang-kadang dengan tangan dan selipar.
%%
6aedah merotan dengan alat yang berbe$a-
be$a ini menunukkan betapa hukuman undang-undang (slam tidaklah bersifat kasar dan keras
seperti yang didakwa. (a auh berbe$a dengan 'ara sebatan yang digunakan dalam sistem
hukuman yang diperkenalkan oleh undang-undang 0arat. Fakta ini menunukkan bahawa tuuan
terpenting hukuman ini adalah untuk mendidik dan memberi peringatan kepada pesalah tadi,
bukan untuk menyeksa dan menyakitkannya. Apa yang penting undang-undang (slam boleh
menimbulkan rasa gerun kepada rakyat agar tidak melakukan sebarang enayah.
B. +iddah
+iddah atau irtidad adalah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (slam yang mukallaf
dengan membatalkan (slam dan imannya iaitu keluar dari agama (slam samada dengan
perkataan, atau perbuatan. Orang yang keluar dari agama itu disebut sebagai murtad. Jenayah
adalah satu kesalahan yang besar terhadap agama, kerana ia menunukkan satu penghinaan
terhadap agama dan kepada Allah.
/ukuman bagi kesalahan riddah adalah dibunuh sehingga mati setelah diberi peluang bertaubat
selama beberapa hari. /ukum ini berdasarkan beberapa dalil antaranya*
)) Terjemahan &adith Dari 8bn $bbas r.a. +asulullah s.a.w. bersabda
'esia#a yang menukar agamanya% maka bunuhlah dia
)1
10
Mu..afa# /alaihi
11
A&dul 'hani A(mi &. Idris, Mengenal Qanun Jenayah Islam, ms. ,-
12
1iwa*a. "u2hari dan A&u 3awud
7
1) Terjemahan &adith Dari 8bn .asud r.a% bahawa +asulullah s.a.w. telah
bersabda Tidak halal darah se*rang muslim ke2uali dalam salah satu dari
tiga #erkara ka3ir sesudah beriman% ber"ina sesudah muhsan dan
membunuh jiwa tan#a jiwa.
)3
3) Terjemahan &adith Dari $bu 0urdah bahawa .ua" bin Jabal datang
menemui $bu .usa $l-$syaai di ,aman% dida#ati ada se*rang lelaki di
sebelahnya. .ua" bertanya $#a ini/ $bu .usa menjawab 4Dia) se*rang
,ahudi memeluk 8slam kemudiannya dia kembali menjadi ,ahudi% dan kami
menghendaki dia kembali ke#ada 8slam semenjak- #erawi berkata aku kira
> dua bulan. ;ata .ua" Demi $llah aku tidak akan duduk sebelum% kamu
#enggal lehernya% lalu *rang itu #un di#enggal lehernya. .ua" berkata
$llah dan +asul(ya memutuskan bahawa sesia#a yang murtad dari
agamanya hendaklah kamu membunuhnya% atau baginda bersabda
'esia#a yang menukar agamanya hendaklah kamu membunuhnya.
)7
6.7.3 Taa!i"
&a#$ir adalah hukuman yang tertakluk kepada budi bi'ara pemerintah, badan perundangan atau
hakim kerana hukuman bagi kesalahan ini tidak disebut di dalam al--uran atau !unnah. !kop
kesalahan ta#$ir adalah luas kerana semua bentuk kesalahan yang tidak tertakluk kepada
hukuman "isas dan hukuman hudud adalah tertakluk kepada hukuman ta#$ir. 0entuk hukuman
adalah berbagai-bagai dan tertakluk kepada budi bi'ara pemerintah, badan perundangan atau
hakim.
&a#$ir terbahagi kepada dua iaitu*
a. 6esalahan yang termasuk dalam kategori kesalahan hudud tetapi hukuman hudud tidak
dapat dilaksanakan kerana ia tidak memenuhi syarat pelaksanaannya. !yeikul (slam (bnu
&aimiyyah menyebut* Maksiat-maksiat yang tidak dikenakan hukuman had yang tertentu
dan tidak pula dikenakan kifarat adalah termasuk dalam ta#$ir seperti orang yang
men'ium lelaki atau wanita anabi, ber'umbu-'umbuan, atau men'uri barang yang tidak
diletakkan di tempat yang waar, atau barang yang di'uri tidak 'ukup nisab.
b. 6esalahan yang selain dari kategori kesalahan hudud dan "isas. (a meliputi semua
bentuk kesalahan samada kesalahan itu disebut dalam al--uran dan /adith atau tidak.
(a uga men'akupi kesalahan terhadap hak Allah, terhadap hak manusia atau hak kedua-
duanya.
!ebahagian dari kesalahan ta#$ir disebut dalam al--uran dan !unnah, tetapi hukumannya tidak
dinyatakan. Al--uran ada menyebut beberapa kesalahan tanpa menyebut hukumannya.
1ontohnya kesalahan memakan makanan haram seperti bangkai, darah, daging babi dan daging
yang tidak disembelih se'ara sah
%=
, tidak menunaikan amanah atau melanggar kontrak serta
tidak menatuhkan hukuman dengan adil
%B
, mengkhianati harta anak yatim
%C
, menipu dalam
sukatan atau timbangan
%E
, mengenakan dan memakan riba
%2
, menyembunyikan keterangan atau
1
)adi.h Mu..afa# /alaihi
1!
1iwa*a. Ahmad
1,
Surah al-"a#arah$17
1-
Surah al-Nisa4$,%
17
Surah al-Nisa4$2
1%
Surah al-Mu.affifin$
19
Surah al-"a#arah$27,
%
bukti
+;
, membuat fitnah, menghina atau memburukkan nama seseorang
+%
, melakukan rasuah
++
,
berudi dan menilik nasib
+<
dan banyak lagi.
!ementara hukuman ta#$ir bagi kesalahan yang tidak terdapat dalam al--uran atau !unnah
adalah lebih luas kerana semua bentuk pelanggaran undang-undang yang dikuatkuasakan untuk
maslahah umum boleh dihukum se'ara taa$ir. Perkembangan hidup manusia yang semakin
kompleks menuntut agar pemerintah (slam sentiasa peka dengan keperluan undang-undang
untuk menamin keharmonian dan kebahagiaan rakyat. !emua kesalahan seperti yang
melibatkan kesalahan lalu lintas, enayah siber, enayah bio-teknologi, enayah perdagangan,
kesalahan yang melibatkan tempat awam, kesalahan yang melibatkan alam sekitar dan hidupan
liar dan banyak lagi adalah termasuk di dalam kesalahan ta#$ir.
Jenis-enis hukuman ta#$ir adalah tidak terhad kerana ia bergantung kepada maslahah, bahkan
pemerintah, badan perundangan atau hakim boleh mengenakan apa sahaa hukum dengan
syarat ia setimpal dengan kesalahan dan menepati maslahah umum. 5alam searah (slam
terdapat beberapa hukuman yang pelik yang dilakukan oleh pemerintah dan hakim. 1ontohnya
!ayyidina )mar pernah menghitamkan muka orang yang membuat kesaksian palsu dan orang
itu dinaikkan atas binatang tunggangan se'ara tebalik. 7alau bagaimanapun, hukuman yang
biasa diatuhi adalah seperti berikut*
a. Men'ela iaitu kepada orang yang melakukan tindakan yang tidak sopan. Abu >ar pernah
mengaibkan seseorang, lantas :asulullah s.a.w. bersabda* G!esungguhnya engkau ini
masih ada pada mu 4saki-baki3 JahiliyyahH.
+9
b. Membuat pengisytiharan kepada orang ramai
'. Mengasingkan pesalah dari masyarakat seperti hukuman :asulullah ke atas 6aab bin
Malik, Murarah bin al-:abi# dan /ilal bin )mayyah al-7afi"i yang tidak menyertai
peperangan &abuk.
d. Amaran atau an'aman
e. &ahanan atau penara
f. Pukulan dengan rotan
g. Merampas harta benda
h. 5enda dengan wang atau harta
i. 0uang negeri
. Pemusnahan barang-barang
k. /ukuman mati
l. /ukuman bakar
m. Meme'at awatan
6.# $%"&%!aan d%n'an undan'-undan' (%naya) si*i+
)ndang-undang enayah (slam mempunyai kelebihan tersendiri berbanding undang-undang
enayah si.il yang kebanyakannya datang dari negara 0arat. 5i Malaysia umpamanya undang-
undang enayah kebanyakannya diperuntukkan di dalam 6anun 6eseksaan 4Akta =C93 yang
di'eduk dari 6anun 6eseksaan (ndia. 6anun 6eseksaan (ndia ini adalah sebenarnya berasal dari
kaedah-kaedah perundangan 1ommon Iaw ,ngland yang dikumpulkan dan ditulis dalam bentuk
akta atau 6anun. !elain 6anun 6eseksaan, undang-undang enayah uga terdapat dalam akta-
akta tertentu seperti Akta 5adah 0erbahaya, Akta 6astam %2BC, Akta Pen'egahan :asuah %22C,
Akta 6eselamatan 5alam Aegeri %2=C, Akta :ahsia :asmi %2E< dan lain-lain. !ementara
prosedur enayah pula diperuntukkan dalam 6anun Prosedur Jenayah 4AM0. 0ab B3, Akta
6eterangan dan akta-akta berkaitan mahkamah.
20
Surah al-)a55$ 0
21
Surah al-)u5ura.$ 11
22
Surah al-"a#arah$1%%
2
Surah al-Ma4idah$ 90
2!
Ma2sud hadi.h riwa*a. al-"u2hari
9
Oleh kerana sumber kedua-dua undang-undang ini adalah berbe$a maka terdapat beberapa
perbe$aan di antara undang-undang enayah (slam dan undang-undang enayah si.il. Antara
perbe$aan di antara undang-undang enayah (slam dan undang-undang enayah si.il adalah*
a. )ndang-undang (slam adalah dari Allah sedangkan undang-undang si.il adalah 'iptaan
manusia. Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan tentunya membuat undang-
undang yang terbaik dan paling sesuai untuk manusia. 0ahkan manusia ini adalah
'iptaan Allah, maka Allah tentu Maha Mengetahui apakah undang-undang enayah yang
sesuai dengan fitrah manusia. )ndang-undang 'iptaan manusia terdedah dengan seribu
satu kelemahan kerana ilmu dan kebolehan manusia adalah terhad. &ambahan pula
manusia sentiasa terpengaruh dengan keadaan persekitaran, latar belakang keluarga,
pendidikan, dorongan nafsu dan hasutan syaitan. 6erana itulah undang-undang manusia
sentasa berubah umpamanya dahulu homoseksual dianggap sebagai satu enayah,
tetapi hari ini ia tidak lagi dianggap satu kesalahan, bahkan ia diangkat sebagai satu
amalan yang sah melalui perkahwinan seperti yang diamalkan di negara-negara tertentu.
b. )ndang-undang enayah (slam tidak terpisah dengan aspek a"idah iaitu keimanan
kepada perkara ghaib. 0eriman dengan kebenaran dan kehebatan undang-undang
enayah (slam adalah waib kerana ia termaktub di dalam al--uran dan !unnah.
5emikian uga undang-undang (slam tidak memisahkan soal pembalasan di dunia
dengan pembalasan di akhirat. )nsur kepatuhan kepada Allah, konsep pembalasan di
akhirat, serta konsep dosa dan pahala mendorong rakyat menauhi enayah. (ni kerana
mereka bukan sahaa takut kepada hukuman di dunia bahkan mereka lebih takut
hukuman di akhirat yang lebih dahsyat dan lebih lama. Oleh yang demikian mereka akan
mengelakkan diri dari melakukan enayah dengan bersungguh-sungguh walau pun
enayah itu boleh dilakukan di luar pengetahuan penguatkuasa undang-undang. !e'ara
tidak langsung ia dapat mengurangkan kadar enayah. 0egitu uga bagi yang terlanur
melakukan enayah, mereka akan lebih bersedia untuk tampil menyerahkan diri mereka
untuk dihukum dengan undang-undang (slam demi untuk mengelakkan hukuman di
akhirat. (nilah yang berlaku pada $aman :asulullah, dan 6hulafa# al-:asyidin. 0erbe$a
dengan undang-undang si.il yang langsung tidak ada hubungan dengan iman atau
a"idah. 6eberkesanan undang-undang si.i bergantung sepenuhnya kepada kekerasan
undang-undang, penguatkuasaan dan pengawalan pemerintah.
'. :uang lingkup enayah atau kesalahan dalam (slam adalah lebih luas iaitu men'akupi
kesalahan yang bersabit hak Allah, hak manusia serta hak Allah bersama-sama hak
manusia. (ni bermakna ia meliputi berbagai bentuk kesalahan seperti yang berkaitan
dengan keper'ayaan atau keimanan, umpamanya hukuman ke atas mereka yang
murtad. )ndang-undang (slam uga menyentuh hukuman ke atas kesalahan berkaitan
ibadat seperti mereka yang meninggalkan solat, solat Jumaat, puasa pada bulan
:amadhan dan hai. )ndang-undang enayah (slam uga amat menitik beratkan soal
akhlak seperti hukuman kepada mereka yang ber$ina, berkhalwat, berudi dan minum
arak. 0erbe$a dengan hukuman enayah si.il yang tidak menganggap sesetengah
enayah seperti murtad, $ina, meninggalkan solat, minum arak dan udi sebagai satu
enayah. (ni kerana soal unsur-unsur iman, ibadat dan akhlak tidak menadi perkiraan
yang penting bagi penggubal undang-undang ini.
d. )ndang-undang enayah (slam mengutamakan aspek pen'egahan melalui kaedah yang
unik dan amat menarik. 1ontohnya hukuman yang terdapat di dalam undang-undang
(slam seperti sebat dan ream bagi pen$ina dilihat sebagai berat dan menggerunkan oleh
sesetengah pihak. (ni menadikan rakyat takut untuk melakukan enayah $ina.
!edangkan pensabitannya adalah sukar kerana syarat-syarat untuk mensabitkan
hukuman adalah amat ketat. )mpamanya ia memerlukan empat saksi leleki yang tidak
fasik yang melihat se'ara elas apa yang berlaku. (ni menadikan umlah sebenar yang
dikenakan hukuman yang dianggap berat ini adalah sedikit. Jika $ina tidak dapat
10
dibuktikan, mereka mungkin dikenakan hukuman ta#$ir yang lebih ringan. 0ahkah pada
$aman :asulullah s.a.w. dan 6hulafa al-:asyidin, hukuman hudud seperti $ina
kebanyakannya disabitkan melalui iqrar atau pengakuan bukan melalui empat orang
saksi kesaksian. 0egitu uga dalam (slam terdapat hukum yang berbentuk pen'egahan
umpamanya pengharaman berdua-duaan bagi lelaki dan wanita anabi bertuuan untuk
mengelakkan $ina, pengharaman arak untuk mengelakkan enayah yang lebih besar
seperti membunuh dan lain-lain. 6onsep pen'egahan begini tidak diambil berat oleh
undang-undang enayah si.il, kerana ia lebih menumpukan kepada kepada aspek
menghukum dan membalas.
e. )ndang-undang enayah (slam tidak dapat dipisahkan dari konsep menyeru kepada
kebaikan dan men'egah perbuatan munkar 4al-amr bil makru3 wa al nahyi anil munkar3.
6onsep ini banyak membantu mengurangkan enayah. (slam bukan sahaa mengarahkan
keahatan diperangi bahkan menyeru agar kebaikan disebarluaskan. Mereka yang biasa
dengan amalan kebaikan dan ibadat akan terhindar dari melakukan kemunkaran dan
enayah. )mpannya ibadat solat yang disebut oleh Allah sebagai ibadat yang dapat
men'egah munkar. (badah puasa pula disebut oleh :asulullah !allallahu FAlaihi
7asallam sebagai amalan yang dapat mengekang hawa nafsu syahwat. 0egitu uga
dengan amalan makruf yang lain. 6onsep al-amr bil makru3 wa al nahyi anil munkar ini
mengaak seluruh rakyat terutamanya umat (slam untuk bersama-sama membenteras
enayah. 0ahkan, mereka uga dibenarkan untuk membuat tangkapan ika mempunyai
asas kukuh. 6ewuudan 0adan /isbah selaku badan rasmi yang ditubuhkan oleh
keraaan untuk melaksanakan konsep al-amr bil makru3 wa al nahyi anil munkar ini uga
dapat membantu mengurangkan enayah. 5engan 'ara ini para penenayah akan lebih
berhati-hati dalam segala tindakan mereka. 6onsep ini tidak ada dalam undang-undang
enayah si.il. Pihak penguatkuasa seperti polis biasanya akan hanya mengambil
tindakan selepas terdapat laporan berkaitan enayah dibuat.
f. )ndang-undang enayah (slam amat berhati-hati dalam soal mensabitkan seseorang
dengan hukuman enayah. )mpamanya dalam kes hudud, pensabitannya adalah amat
berat. 1ontohnya, bagi kes ke'urian, harta yang di'uri itu mesti disimpan ditempat yang
sesuai, dan tidak berlaku masalah yang mendesak seperti perang, kebuluran dan mala
petaka. 0egitu uga dalam kes $ina yang disabitkan dengan i"rar atu kesaksian oleh
emapat lelaki yang melihat keadian se'ara elas ibarat melihat timba masuk ke dalam
perigi. Jika gagal membawa empat saksi, orang yang yang membuat tuduhan itu pula
akan didakwa melakukan kesalahan qa"a3. !yarat saksi dalam undang-undang (slam
pula amat ketat. !eseorang saksi mestilah adil iaitu tidak fasik. &erdapat proses
penapisan saksi yang disebut sebagai 8ta"kiyah al-syuhud#. Jika didapati saksi itu pernah
melakukan dosa besar selalu melakukan keahatan mempunyai akhlak yang kei, maka
kesaksiannya boleh dipertikai. 5alam undang-undang enayah si.il, soal akhlak dan
perangai saksi tidak diambil kira dalam menentukan kesahihan keterangannya.
g. )ndang-undang enayah (slam tidak membenarkan pemerintah menahan seseorang
tanpa dibawa kemuka pengadilan dan didakwa menurut prosedur yang sah. (slam
menunung tinggi konsep bahawa 8pada asalnya seseorang itu tidak bersalah# 4al-aslu
baraah al-"immah3. &ahanan tanpa bi'ara dianggap satu ke$aliman dalam (slam walau
dengan apa alasan sekali pun. Jika seseorang itu dikatakan melakukan enayah, maka
perkara enayah itu perlu dibuktikan oleh pendakwa di hadapan hakim di mahkamah.
0eban bukti terletak pada pendakwa. Jika tiada bukti bahawa tertuduh itu melakukan
enayah, maka tertuduh itu perlu dilepaskan dan dia bebas dari tuduhan itu. 5alam
undang-undang enayah si.i, terdapat peruntukan yang membenarkan tahanan tanpa
bi'ara yang disebut sebagai tahanan pen'egahan atau #re?enti?e detenti*n. 1ontohnya
Akta 6eselamatan 5alam Aegeri membenarkan seseorang yang disyakki meneaskan
keselamatan awam ditahan selama B; hari tanpa bi'ara untuk siasatan. !eseorang yang
pada pendapat Menteri 5alam Aegeri boleh meneaskan keselamatan awam pula boleh
11
ditahan selama dua tahun. Mereka boleh ditahan tanpa dibi'ara di mana-mana tribunal
atau mahkamah.
h. )ndang-undang (slam memperuntukkan pelbagai bentuk hukuman yang mempunyai
kesan yang mendalam. 0agi hukuman hudud terdapat hukuman ream sampai mati,
sebatan, hukuman mati, potong tangan. Potong kaki, salib, dan buang negeri. 0agi
kesalahan "isas, terdapat hukuman "isas iaitu balasan yang sama dengan enayah iaitu
nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, telinga dengan telinga dan seterusnya, serta
hukuman diyat iaitu gantirugi dengan kadar yang berbe$a. /ukuman tak$ir pula amat
luas dan boleh dikenakan mengikut maslahah, keperluan dan kebiaksanaan pemerintah,
badan perundangan serta hakim. !ementara dalam undang-undang si.il, hukumannya
yang utama hanyalah hukuman mati, penara, sebat dan denda. 7alau pun terdapat
hukuman lain seperi aminan perkelakuan baik, gantirugi, dan arahan untuk remaa,
hukuman yang utama adalah hukuman mati, penara, denda dan rotan. 5i antara
keempat-empat hukuman ini pula hukuman yang paling banyak adalah hukuman
penara. 0oleh dikatakan hampir semua bentuk kesalahan enayah boleh dihukum
dengan hukuman penara. 6esalahan-kesalahan utama dan berat seperti membunuh,
rogol, men'ulik, merompak dan seumpamanya boleh dihukum dengan hukuman penara.
0egitu uga dengan kesalahan ke'il seperti kesalahan lalu-lintas, kesalahan berkaitan
pihak berkuasa tempatan dan sebagainya. !edangkan penara boleh membawa kepada
berbagai keburukan seperti ia boleh menadi tempat latihan enayah di samping pusat
pengedaran dadah dan perbuatan tidak bermoral. Penara uga menyebabkan isteri,
anak-anak dan keluarga terpaksa menanggung malu dan beban ekonomi akibat dari
kesalahan penenayah. Mereka yang keluar dari penara biasanya disisihkan oleh
masyarakat dan ada yang kembali melakukan enayah.
i. Perbe$aan terakhir iailah dari sudut keberkatan. 6eberkatan adalah satu perkara yang
tidak dapat dilihat oleh pan'aindera tetapi ia terbukti melalui ani Allah dan :asulnya
serta peristiwa yang berlaku. Allah menamin keberkatan dengan pelaksanaan hukum
(slam termasuk undang-undang enayah. Pelaksanaan undang-undang (slam pasti dapat
mengurangkan kadar enayah dan mewuudkan keharmonian di kalangan masyarakat.
0erbe$a dengan undang-undang si.il 'iptaan manusia yang dianggap bertentangan
dengan undang-undang (slam. (a gagal menimbulkan rasa takut dan gerun walau pun
hukuman yang dikenakan adalah berat. )mpamanya hukuman mati mandatori bagi
kesalahan mengedar dadah tidak beraya mengurangkan enayah berkenaan. 0egitu
uga dengan kesalahan enayah yang lain.
6., $%+a-sanaan undan'-undan' (%naya) Is+a.
)ndang-undang enayah (slam adalah undang-undang yang sesuai untuk semua masyarakat
pada semua $aman. (a uga undang-undang undang-undang yang sesuai dengan fitrah keadian
manusia. Apa yang lebih penting undang-undang enayah (slam waib diamalkan oleh mereka
yang beriman. Antara dalil yang menunukkan kewaipan tersebut adalah ayat-ayat Al--uran
berikut*
))Dan hendaklah kamu berhukum antara manusia dengan hukum yang
diturunkan *leh $llah dan janganlah kamu mengikuti hawa na3su kamu% dan
berhati-hatilah kamu terhada# mereka kalau-kalau mereka menggelin2irkan
kamu dari#ada sebahagian dari a#a yang telah $llah turunkan ke#adamu.
1@
1)'esungguhnya kami telah turunkan ke#ada kamu 4ya .uhammad s.a.w.)
akan kitab 4al-Quran) dengan sebenarnya su#aya kamu menghukum
2,
Surah al-Maidah$29
12
manusia dengan a#a yang telah dinyatakan *leh $llah maka janganlah kamu
menjadi #embela ke#ada *rang-*rang yang khianat.
1A

&erdapat banyak lagi ayat al--uran dan !unnah yang menunukkan kewaipan pelaksanaan
undang-undang enayah (slam iaitu "isas, hudud dan ta#$ir ini. /ukum ini berkekalan sampai hari
kiamat. :asulullah !allallahu FAlaihi 7asallam, 6hulafa al-:asyidin dan para khalifah berikutnya
melaksanakan undang-undang ini, sehinggalah atuhnya keraaan atau khilafah (slam. Malah
keraaan empayar Melaka dan negeri-negeri lain uga pernah melaksanakan undang-undang
enayah (slam ini. &iada siapa yang berhak memansuhkan hukuman ini. Ada yang mengatakan
!ayyidina )mar pernah memansuhkan hukuman potong tangan ke atas pen'uri pada tahun
kelaparan. 5akwaan ini adalah satu fitnah yang besar ke atas sahabat yang diamin syurga ini.
Apa yang berlaku ialah pen'uri tidak dihukum kerana tiada keterangan yang men'ukupi untuk
disabitkan bersalah.
+C
/adith-hadith yang mengatakan !ayyidina )mar menangguhkan
pelaksanaan hukum potong tangan bagi pen'uri pada tahun kelaparan adalah hadis daif.
+E

Ada yang mengatakan pelaksanaan hukum enayah (slam perlu ditangguhkan untuk
mengelakkan tekanan ekonomi akibat ketiadaan pelabur asing. Alasan ini tidak berasas kerana
pelaksanaan hukum (slam dibuat se'ara adil mengikut kehendak Allah. /asil dari pelaksanaan
hukum (slam negara akan menadi aman dan tenteram serta enayah dapat dikurangkan pada
tahap yang sangat minimum. Perkembangan ini tentunya akan menambahkan lagi tarikan
pelabur untuk melabur di dalam negara pengamal undang-undang enayah (slam ini. &ambahan
pula pelabur yang datang tidak perlu takut kerana mereka datang bukan untuk melakukan
enayah tetapi untuk menanam modal.
&erdapat uga pihak yang ingin mengelakkan dari pelaksanaan undang-undang enayah (slam
dengan alasan bahawa keadaan rakyat yang belum menghayati (slam sepenuhnya serta
banyaknya perkara munkar, menadikan undang-undang (slam tidak sesuai untuk dilaksanakan.
Pelaksanaan undang-undang (slam tidak tertakluk kepada syarat bahawa semua rakyat telah
menghayati (slam terlebih dahulu. Pelaksanaan undang-undang enayah (slam adalah bertuuan
untuk menghapuskan atau mengurangkan kadar enayah. (a sesuai dilaksanakan dalam semua
keadaan. )ndang-undang enayah yang ada pada hari ini terbukti gagal untuk menghapuskan
enayah. Fakta menunukkan bahawa purata kadar peningkatan enayah di Malaysia bermula dari
tahun %229-%22E telah menangkau sebanyak 2.=J setahun sebagaimana yang dilaporkan oleh
Polis 5i:aa Malaysia. 6eadaan ini auh berbe$a dengan kadar pertumbuhan penduduk Malaysia
sekitar +.=<J sahaa sebagaimana yang dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Jika
perkembangan ini dibiarkan berterusan, keselamatan rakyat dan keamanan negara semakin
lama semakin teran'am. 0agi mengatasi masalah ini, undang-undang enayah (slam perlu
kembali dikuatkuasakan sebagaimana yang pernah diamalkan oleh ,mpayar Melaka dan negeri-
negeri Melayu. !epatutnya situasi rakyat yang tidak menghayati (slam sepenuhnya dan
banyaknya munkar menadi faktor pendorong untuk menguatkuasakan undang-undang enayah
(slam, bukannya faktor untuk tidak melaksanakannya seperti yang didakwa oleh sesetengan
pihak. Jika kita ingin menunggu seluruh masyarakat menadi 8baik# semuanya tanpa pelaksanaan
undang-undang enayah (slam, sehingga kiamat pun kita tidak akan beraya. (ni kerana undang-
undang enayah (slam adalah pelengkap kepada proses islah atau tajdid iaitu proses untuk
merubah masyarakat ke arah kebaikan. )saha pendidikan, pembangunan institusi keluarga,
pembangunan sosial dan dakwah tidak akan beraya sepenuhnya tanpa penguatkuasaan
undang-undang enayah (slam seperti yang dikehendaki oleh Allah s.w.t.
5i samping itu, terdapat uga suara-suara yang mengatakan bahawa undang-undang enayah
(slam tidak dapat dikuatkuasakan kerana rakyat masih ahil dengan undang-undang tersebut.
(slam sebenarnya tidak mensyaratkan semua rakyat memahami sesuatu undang-undang
sebelum pelaksanaannya. 0ahkan dalam mana-mana sistem perundangan dalam dunia tidak
2-
Surah al-Nisa4$10,
27
A&dul 'hani A(mi &. Idris, Mengenal Qanun Jenayah Islam, ms. 2-
2%
A&dul 'hani A(mi &. Idris, Mengenal Qanun Jenayah Islam, ms. 2-!
1
terdapat Parlimen atau 0adan Perundangan yang mensyaratkan kefahaman rakyat sebelum
sesuatu undang-undang diluluskan. 5i Malaysia sahaa terdapat lebih kurang B;; akta dan
beribu-ribu undang-undang ke'il serta berma'am-ma'am peraturan. &idak ramai rakyat
memahami kesemua undang-undang tersebut. Parlimen tetap meluluskan semua undang-
undang walau pun ia belum difahami sepenuhnya oleh rakyat. )ndang-undang enayah (slam
seperti hudud, "isas dan ta#$ir sebenarnya undang-undang yang sedia diketahui oleh rakyat
terutamanya umat (slam kerana ia terdapat di dalam Al--uran dan /adith yang menadi ba'aan
harian umat (slam. (a uga diaar di masid-masid dan surau-surau. &erdapat banyak buku dalam
pelbagai bahasa yang menghuraikan tentang hukum enayah (slam ini. Jika ada yang belum
memahaminya sekali pun ia boleh diketahui dan difahami dengan mudah. Oleh yang demikian
tiada sebab umat (slam menolak pelaksanaan undang-undang enayah (slam kerana alasan
keahilan masyarakat.
)ndang-undang enayah (slam ini sesuai untuk semua masyarakat. Aamun begitu ada yang
menyatakan undang-undang ini tidak sesuai dialankan di sebuah negara yang mempunyai
masyarakat berbilang kaum. !ebenarnya ini bukan satu alasan yang kukuh kerana keraaan
(slam yang dipimpin oleh :asulullah di Madinah uga adalah masyarakat berbilang kaum dan
agama yang turut didiami oleh orang Yahudi di samping umat (slam. Al--urtubi menelaskan
bahawa terdapat perbe$aan pendapat ulama berkaitan kedudukan pelaksanaan undang-undang
enayah (slam ke atas bukan (slam. !ebahagian ulama seperti (mam Malik dan al-!yafie
berpendapat bahawa mereka diberi pilihan samada mahu dihukum dengan hukum enayah (slam
atau tidak.
+2
Jika pandangan ini diambil, tidak timbul soal masyarakat berbilang kaum dan agama
sebagai penghalang kepada pelaksanaan undang-undang enayah (slam. Jika mereka tidak
mahu memilih undang-undang enayah (slam mereka boleh diadili dan dihukum mengikut
undang-undang yang sedia ada seperti 6anun 6eseksaan.
&egasnya undang-undang enayah (slam adalah undang-undang yang dikurniakan kepada
manusia sebagai rahmat dari Allah. )ndang-undang ini sesuai dengan naluri manusia yang
begitu kompleks dan sukar diangkakan. Pelaksanaan undang-undang (slam akan membawa
keayaan bukan sahaa di dunia bahkan uga keayaan di akhirat.
29
Al-6ur.u&i, 7afsir al-6ur.u&i, "a& -, ms. 1%!
1!