Anda di halaman 1dari 104

1 Maklumat Umum

1.1 Falsafah Pendidikan


1.2 Visi & Misi
1
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
ISI KANDUNGAN
PEKAA MUKA
SUA!
2
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
MAKLUMAT UMUM
MAKLUMAT AM
SEK"#A$ MENENGA$ IS#AM $IA%
#"! 1&&1 'A!U 1( )EAM*
+,(-- KUA#A SE#ANG"*
SE#ANG" DAU# E$SAN.
!E#. -&/&20+012
FAKS. -&/&20+0-&
1e2. htt3.44555.hi6a.edu.m7
E/Mail. smi8hi6a97ah::.;:m
MOTTO:
$IA% MEMIMPIN
3
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
FALSAFAH PENDIDIKAN HIRA
Pendidikan 7an< 2e6te6askan !auhid 2e6matlamat untuk mem2ina* mem2entuk dan
melahi6kan insan a22ani 7an< 2e6iman* 2e6ilmu dan 2e6akhlak se6ta 2e6kemam3uan
mem2entuk kehidu3an di6i* kelua6<a* mas7a6akat* ne<a6a dan dunia se3e6ti mana 7an<
dituntut :leh Al/=u6an dan As/Sunnah melalui sistem 3endidikan 7an< te6kini*
seim2an<* 2e6se3adu* men7elu6uh dan 2e6te6usan.
FALSAFAH DAN MISI PENDIDIKAN ISLAM MUSLEH (PIM)
PIM Ialah satu 36:ses 7an< 2e6te6askan A>idah at/!auhid 2a<i mem2ina dan
melahi6kan insan 6a2ani 7an< 2e6ilmu * 2e6iman dan 2e6akhlak mulia se6ta
2e6kemam3uan mem2entuk kehidu3an di6i sendi6i* mas7a6akat* ne<a6a dan dunia
se2a<aimana 7an< dituntut :leh Al/=u6an dan As/Sunnah melalui satu sistem 7an<
seim2an<* 2e6se3adu* men7elu6uh dan 2e6te6usan.
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
4
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
Pendidikan di Mala7sia adalah suatu usaha 2e6te6usan kea 6ah mem3e6kem2an<kan
la<i 3:tensi indi?idu se;a6a men7elu6uh dan 2e6se3adu untuk me5u@udkan insan 7an<
seim2an< dan ha6m:nis da6i se<i intelek* 6:hani* em:si dan @asmani 2e6dasa6kan
ke3e6;a7aan dan ke3atuhan ke3ada !uhan. Usaha ini adalah 2a<i melahi6kan 6ak7at
Mala7sia 7an< 2e6ilmu 3en<etahuan* 2e6kete6am3ilan* 2e6akhla> mulia*
2e6tan<<un<@a5a2 dan 2e6keu3a7aan men;a3ai kese@ahte6aan di6i se6ta mem2e6i
sum2an<an te6hada3 keha6m:nian dan kemakmu6an mas7a6akat dan Ne<a6a.
VISI INSTITUSI PENDIDIKAN HIRA
Men@adi institusi 7an< mene6a@ui sistem 3endidikan Islam h:listik dan In:?atif
VISI PENDIDIKAN IKRAM MUSLEH
Mem3e6kasa sistem 3endidikan Islam dalam a6us 3e6dana ne<a6a se2a<ai 3en@ana
<ene6asi 3ene6us ulama% dan uma6a% se2a<ai kel:m3:k te6as dalam 3e6@uan<an
mendaulatkan 3e6laksanaan s7a6iat Allah se;a6a men7elu6uh dan ke2an<unan
mas7a6akat dan ne<a6a 7an< 2e6da7a sain< .
MISI INSTITUSI PENDIDIKAN HIRA
Mem2ina t:k:h mas7a6akat 7an< 2e6sifat 6a22ani melalui sistem 3endidikan Islam 7an<
men7elu6uh* un<<ul dan dih:6mati.
POLISI INSTITUSI PENDIDIKAN HIRA
Kami 5a6<a IP$ k:mited untuk mem2e6i 3e6khidmatan 3endidikan 7an< 2e6kualiti
dalam 36:ses melahi6kan Insan 6a22ani 7an< mam3u men<u2ah di6i* kelua6<a dan
mas7a6akat melalui sistem 3en<u6usan kualiti 7an< 2e6se3adu* seim2an< dan te6kini
dan di3e6tin<katkan ke2e6kesanan se;a6a 2e6te6usan.
5
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
PIAGAM PELANGGAN IPH
KAMI WARGA INSTITUSI PENDIDIKAN HIRA BERSEDIA
1. Mem2e6i 3e6khidmatan den<an la7anan 7an< 6amah mes6a.
2. Men@a5a2 se2a6an< 3e6tan7aan dan kemus7kilan se2e6a3a se<e6a melalui
telef:n dan su6at.
3. Memeliha6a se<ala 6ahsia maklumat 3elan<<an
4. 'e6iltiAam untuk memenuhi ha6a3an i2u2a3a dan kelua6<a den<an men7ediakan
mutu 3em2ela@a6an 7an< 2e6kesan.
5. Men7ediakan 36asa6ana 7an< len<ka3 men<ikut ke3e6luan 3endidikan Ne<a6a
PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIRA
KAMI WARGA SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIRA DAN TAHFIZ AL-QURAN HIRA
SENTIASA
'e6tan<<un<@a5a2 te6hada3 tu<as 7an< di2e6ikan.
!ekun dan sa2a6 men@alankan tu<as
Selalu mem3un7ai inisiatif sendi6i.
6
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
':leh diha6a3kan untuk men7em3u6nakan tu<as.
Mementin<kan >ualit7.
Be6<as dan 3antas 2eke6@a.
Be6mat dan 2e6disi3lin dalam se<ala 3e6ka6a.
A;;:unta2le.
Sentiasa 2ela@a6 da6i kesalahan.
'e6sika3 36:fessi:nal dan ;eka3.
PETA LOKASI KOMPLEKS
SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIRA & MAAHAD TAHFIZ
HIRA
7
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
8
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
Dewan
Makan
M!"##a
B#"k Pen$a%&'(an &
Aka%e)'k
B#"k
Maa*a%
Ta*+',
9
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
10
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
MAKLUMAT LOGO

-. B#a$an /en*
Pemilihan 2ulatan 3enuh se2a<ai lata6 2elakan< l:<: sek:lah
melam2an<kan kes7umulan Islam se2a<ai 3e<an<an ke6ana ;i6i
kesem3u6naan 7an< te6da3at dalamn7a. Ini sesuai den<an 3e6intah Allah
ke3ada ham2a/ham2an7a su3a7a 2e6amal den<an Islam se;a6a
men7elu6uh. Fi6man Allah s5t 7an< 2e6maksud* C1ahai :6an</:6an< 7an<
2e6iman masuklah kamu kedalam Islam keselu6uhann7a dan @an<an kamu
men<ikut @e@ak lan<kah s7aithan* sesun<<uhn7a s7aithan adalah musuh
kamu 7an< n7ata.C
0. M"$$"
Di dalam 2ulatan 2e65a6na hi@au te63am3an< m:tt: Sek:lah menen<ah Islam $i6a iaitu 7an<
mem2a5a maksud 2e6sedialah kamu semua.Pe6sediaan 7an< dimaksudkan da6i se<i 6:haniah*
fik6iah* @asmaniah dan a>liah. Keti<a/ti<a 3e6sediaanini amat 3entin< dan 3e6lu ditanamkan 3ada
setia3 di6i 3ela@a6 a<a6 ian7a da3at dimanfaatkan :leh me6eka untuk men<hada3i masla/masa 7an<
akan datan< 7an< 3enuh den<an du<aan dan 3an;a6:2a.
1. 2a(na H'3a
Melam2an<kan Keamanan* kesent:saan dan kedamaian hidu3 di 2a5ah naun<an Islam.
4. 2a(na Kn'n5
#am2an< kesu;ian dan ke3atuhan ke3ada Islam
6. 2a(na P$'*
Melam2an<kan kesu;ian dan fit6ah ke3ada Islam.
7. B'n$an5 8 &9
A6ah mata an<in melam2an<kan a6ah tu@u ilmu Islam setelah ian7a di3ela@a6i dan diamalkan.
:. K'$a& $e(&ka
Se2uah kita2 7an< te6da3at di 2intan< la3an 2e6kenaan itu adalah kita2 Al/=u6an se2a<ai kita2
3etun@uk* 3emim3in @alan dan sum2e6 se<ala ilmu 3en<etahuan untuk dika@i dan diha7ati :leh setia3
insan se6ta dise2a6kan ke se6ata 3elusuk dunia.
8. B#an !a&'$
Kesu;ian Islam se2a<ai Ad/Deen 7an< me6u3akan asas 3endidikan di $i6a.
LAGU SEKOLAH
Di ten<ah/ten<ah suasana kelam
Di se2alik <ela3n7a malam
Kami 2an<kit mem2a5a sina6an
Untuk <ene6asi masa hada3an
* Korus 1
Kami adalah <ene6asi $i6aD
Kami 3e5a6is 3e6@uan<an
Ke6ana kami <ene6asi $i6aD
Kami te6a@u ke3im3inan
Ilmu dunia @u<a akhi6at
Semuan7a diutamakan
'uat 2ekalan ha6i kemudian
Mem2uktikan kemam3uan
* Korus 2
Ke6ana kami <ene6asi $i6aD
Men<a2dikan selu6uh kehidu3an
Ke3ada Allah ke3ada Islam
Dan 3en<islahan di6i dan mas7a6akat
Eulan< k:6us 1F
Kami men@un@un< amanah Allah
'e6asaskan Al/=u6an dan Sunnah
Kami amalkan ;a6a hidu3 Islam
Di dalam kehidu3an kami
Eulan< k:6us 2F
L!u " Fr#s$% & A'u A(o)!
L#r#* " Fr#s$% & A'u A(o)!
TAK2IM PERSEKOLAHAN 0;-4
Takw') 5( SMIH
Takw') /e#a3a( SMIH
Takw') 5( MT<
Takw') /e#a3a( MT<
SENARAI GURU 0;-4
BI
L
NAMA GURU SINGKATAN NO
TELEFON
=ABATA
N
1 EN 'A! KAMAUGGAMAN A'DU# KADI 'KAK -1H/2(- 21(- )PS
2 PN FAUGIA$ S$AFIE FS -1H/00( -I,I
& PN MISSIDA$ 1AGIMAN M1 -1H/21& 22&+ )PS
+ PN N"IDA$ SEMAN NS -1H/2(I 2,&( )PS
, PN 1AN SUIANA 1AN $USSAIN 1S1$ -1H/&+( I01- )PS
0 PN MUNIA A'DU# MA)ID MAM -12/0(- H+,- )PS
I EN IS$AUDDIN ISMAI# II -1&/22- 2II0 )PS
( EN MU$AMAN 'AB$!IA M' -1&/&H2 I1(( )PS
H EN A1ANI SA#I AS -1I/,,+ H2HI M!=$
1- EN AGIG ' )UN"$ AA) SMI$
11 EN M"$D $ASNI JUS"F M$J SMI$
12 EN GU#KIF#I ANUA GA -1I/&&2 +&1- SMI$
1& EN M"$D SJA$ID A'DU# AGAK
1+ EN M"$D S$A$I $A#IDEK
1, EN FA$MI A#/KAU!SA FAK$UDDIN
="SIM
FKF=
10 EN M"$D SAAD GAMANI MSG
1I EN FAIG FIKI NUDIN FFN
1( EN NASU# $ADI KUSIN N$K
1H EN M"$D GU# AGIGI MU$AMMAD MGAM
2- EN MU$AMMAD S"F1AN A'D. A$MAN SA
21 EN 'ASI $ASSAN '$
22 EN M"$D ADGIM 'ASI MA'
2& EN M"$D SAID SAMS$UDDIN MSS
2+ EN M"$D AKMA# MUS!AFA KAMA# MAMK
2, EN A'DU# A$IM M"$AMAD AM
20 EN M"$D IS1AN MANS" MIM
2I BIK $ANISA$ ISMAI# $I
2( BIK N"AGI#A M"$D GAKAIA NMG
2H PN 1AGNA!I M"$D N" 1MN
&- BIK N"AGIMA!U# )UMAA$ MAS"M NA)M
&1 PN 'AIJA$ A'U 'AKA 'A'
&2 PN 1AN SI!I N"IG1ANI 1AN $USSEIN 1SN1$
&& BIK SI!I NA'I#A AGAK SN
&+ PN NUU# $USNA
&, BIK SI!I NA)I$A$
&0 BIK N"U# AGIMA$ DGU#KIF#I NADG
&I BIK NU SJAFI=A$ MA$MUD NSM
&( PN S$AIFA$ AIDA SAJED $AUN SAS$
&H PN N" $A!INI SUDEMAN N$S
BI
L
NAMA GURU SINGKATAN NO TELEFON =ABATA
N
+- BIK "'IA$ "MA "
+1 BIK N"SAEDA$ )AMA#UDDIN
+2 PN N"#IN $AMDAN N"$
+& BIK SI!I AISA$ )AMI# SA)
++ PN N"AGEN J"UF NAJ
+, PN NAGI#A MA! SA##E$ NMS
+0 BIK SI!I NAGI$A$ JA$JA SNJ
+I PN N"GA#INA N"DIN NGN
+( PN UMI)A$ MA! )EMAI M)
+H BIK IN!AN NUU# AMA#INA A$MAD
SAPA
INAS
,- PN NUFAIGA$ M"$D SAAD NFMS
,1 PN MAISAA$ S$AII MS
,2 PN $AMMADA$ SA##E$ $S
,& PN A)A N"ENJ SJAMI#A A)A
I'A$IM
NSI
,+ BIK $AFIGA$ M"$D GAIDI $MG
,, PN MADI$A$ M"$D GIJADI MMG
,0 PN N"SJAFI=A$ M"$D A$IS NSM
,I PN N"GAI$AN I'A$IM NGI
,( BIK FAIGA$ A'DU# $AMID FA$
,H
PERATURAN AM GURU
1.0 (a)2AKTU RASMI PERSEKOLAHAN
1.1 Gu6u hendaklah hadi6 ke sek:lah se2elum atau 3ada I.&- 3a<i setia3
ha6i.
1.2 Gu6u 'e6tu<as Min<<uan hendaklah hadi6 3ada @am I.2, 3a<i.
1.3 Gu6u hendaklah men<eta3 sendi6i E3un;h ;a6dF kad kehadi6an masin</
masin< se5aktu datan< dan 3ulan< sek:lah.
1.4 Gu6u di2ena6kan kelua6 da6i ka5asan sek:lah setelah 2:6an< kelua6 diisi
dan menda3at ke2ena6an Pen<etua4 !im2alan Pen<etua4 Pen:l:n< Kanan
Emen<ikut u6utanF.
(&) HADIR LE2AT
1.1 Su6at ama6an akan dikelua6kan @ika te6da3at kele5atan le2ih da6i3ada &
kali setia3 2ulan
1.2 Sele3as su6at ama6an kedua* ama6an te6akhi6 akan dikelua6kan 2ese6ta
salinan ke3ada #em2a<a Pen<el:la $i6a%
0.; ETIKA BERPAKAIAN GURU DAN PENAMPILAN GURU
0.- Se5aktu 3em2ela@a6an dan 3en<a@a6an EP&PF semua <u6u lelaki hendaklah
2e63akaian kemas dan 2e6kasut len<ka3. Seki6an7a 2a@u 2e63:t:n<an keme@a di
2a5ahn7a* 2a@u hendaklah di %+u,* #)%.
0.0 Se5aktu men@alankan akti?iti k:/ku6ikulum atau akti?iti 3e6khemahan* <u6u
hendaklah memakai 3akaian sukan atau 3akaian 7an< sesuai den<an akti?iti
7an< di@alankan.
2.& Pakaian 7an< di2ena6kan untuk <u6u 5anita adalah 2a@u ku6un< dan @u2ah.
Pemakaian tudun< hendaklah 2ena6/2ena6 menutu3 au6at* la2uh dan menutu3
dada seku6an</ku6an<n7a 0 in;i di 2a5ah 3in<<an< dan tidak 3endek da6i siku di
2aha<ian sisi se6ta tidak @a6an<.
2.+ Gu6u lelaki di<alakkan memakai @u2ah 2e6len<an 3an@an< 3ada ha6i Isnin*
manakala 3ada setia3 ha6i )umaat* <u6u/<u6u lelaki @u<a di<alakkan 2e6@u2ah atau
memakai 2a@u ke2an<saan E2a@u mela7uF 7an< len<ka3.
2., Pakaian se5aktu 2e6ku6sus dan 5aktu 6asmi Emes7ua6at ds2<F di sek:lah atau
lua6 sek:lah* <u6u mestilah 2e63akaian f:6mal ke6ana 3ada 5aktu te6se2ut
me6u3akan 5aktu ke6@a 6asmi. Keme@a/! tidak di2ena6kan 2a<i <u6u lelaki*
manakala <u6u 3e6em3uan hendaklah 2e62a@u ku6un< atau 2e6@u2ah.
1.; PERSOLEKAN
Pe6hiasan 6u3a di6i se3e6ti <in;u 2i2i6* 3eme6ah 3i3i* mas;a6a dan min7ak 5an<i tidak
di2ena6kan.
4.; KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH
+.1 Setia3 <u6u 2e6tan<<un<@a5a2 untuk mem:h:n ;uti da6i3ada Pen<etua.
+.2 Gu6u te6se2ut @u<a hendaklah 2e6tan<<un<@a5a2 untuk memaklumkan ke3ada
ke6ani dan <u6u @adual 5aktu sek:lah.
+.& Seki6an7a <u6u menda3at medical certificate atau MC* <u6u te6se2ut
hendaklah 2e6se<e6a memaklumkan ke3ada Pen<etua 4 !im2alan Pen<etua
dan ke6ani sek:lah.
6.; >UTI IHSAN
,.1 Gu6u hendaklah mem2uat 3e6m:h:nan 2 ha6i le2ih a5al se2elum ;uti diam2il.
,.2 Gu6u hendaklah men<u6uskan sendi6i kelas 7an< ditin<<alkan sama ada
den<an tuka6 kelas suka sama suka atau menin<<alkan ke6@a 4 lem2a6an ke6@a
ke3ada Pen:l:n< Kanan Akademik atau Gu6u )adual 1aktu & elief 3ada ha6i
te6se2ut.
7.; >UTI KE>EMASAN
Dalam keadaan ke;emasan se3e6ti kematian* se:6an< <u6u atas 3e6tim2an<an
Pen<etua 2:leh di2ena6kan men<am2il ;uti te6se2ut. Buti untuk tu@uan te6se2ut adalah
se3e6ti te6maktu2 dalam 2uku 3e6atu6an 3e6khidmatan.
7.0 KER=A DI LUAR SEKOLAH
I.1 Gu6u 7an< dikehendaki 2e6tu<as di lua6 sek:lah se3e6ti men<hadi6i ku6sus*
semina6* men<i6in<i 3ela@a6 dan se2a<ain7a mesti mem3un7ai su6at a6ahan
ke6@a dan diluluskan :leh Pen<etua.
I.2 Pemilihan <u6u te6se2ut telah di3e6setu@ui :leh ketua unit dan disahkan :leh
Pen:l:n< Kanan masin</masin<.
I.& Su6at a6ahan ke6@a te6se2ut hendaklah dikelua6kan sele5at/le5atn7a satu
min<<u se2elum 36:<6am 2e6@alan* kecuali sur+ -)!!#() (./+ 0#+.r#12
8.0 RAN>ANGAN MENGA=AR HARIAN
8.1 Semua <u6u 5a@i2 mem2uat an;an<an Men<a@a6 $a6ian men<ikut f:6mat 7an< diteta3kan.
8.2 Ran9an5an Men5a3a( Ha('an 2:leh dihanta6 se;a6a 13 +u men<<unakan 'u*u
R),)!) M.)!4r Hr#) ke3ada Pen<etua 4 !im2alan Pen<etua 7an< telah diteta3kan
3ada setia3 ha6i )umaat. Sila 6u@uk =a%a# Pen5*an$a(an Ran9an5an Men5a3a( Ha('an.
8.3 Gu6u 7an< <a<al men<hanta6 an;an<an Men<a@a6 $a6ian 2e6tu6ut/tu6ut selama 2 min<<u
akan di2e6i ama6an se;a6a lisan :leh Ketua Unit Panitia masin</masin<. Pada min<<u ke &
<u6u akan di2e6ikan Su6at Ama6an 1 :leh Ketua Unit Panitia. Pada min<<u ke + Su6at Ama6an
2 akan dikelua6kan :leh Pen:l:n< Kanan Akademik. Manakala Su6at Ama6an ke & akan
dikelua6kan :leh Pen<etua 3ada min<<u ke ,. Seki6an7a <u6u <a<al @u<a men<hanta6
an;an<an Men<a@a6 $a6ian tindakan disi3lin akan diam2il :leh Unit Disi3lin #em2a<a
Pen<el:la Sek:lah.
8.4 an;an<an Men<a@a6 $a6ian 7an< telah disemak hendaklah disim3an dalam fail 3e6i2adi
7an< disediakan. Fail ini adalah milik SMI$ dan 3e6lu dikem2alikan ke3ada Pen:l:n< Kanan
Akademik @ika <u6u 2e6henti.
8.5 )ika <u6u memilih untuk men<hanta6 R),)!) M.)!4r Hr#) s.,r 13* maka
kan%n5an +a'# 3e6i2adi Ran9an5an Men5a3a( Ha('an adalah se3e6ti LAMPIRAN 1.
9.0 KELUAR SEKOLAH KETIKA 2AKTU PERSEKOLAHAN
9.1 Gu6u/<u6u 7an< in<in kelua6 Eatas a3a/a3a alasan u6usan sek:lah atau 3e6i2adiF da6i
ka5asan sek:lah hendaklah meminta iAin da6i3ada Pen<etua 4 !im2alan Pen<etua 4
Pen:l:n< Kanan PSP* Pen:l:n< Kanan Akademik atau Pen:l:n< Kanan $EP Emen<ikut
u6utanF te6le2ih dahulu. Gu6u han7a di2ena6kan kelua6 *an?a !e$e#a* )en%a/a$ ke##!an.
9.2 KELUAR ATAS URUSAN SEKOLAH ATAU PERIBADI
i. Setia3 <u6u di<alakkan untuk men7elesaikan u6usan 3e6i2adi di
lua6 5aktu 6asmi sek:lah. 1alau 2a<aimana3un <u6u 7an< in<in kelua6
da6i ka5asan sek:lah atas u6usan 3e6i2adi 3e6lulah men<ikut 3e6atu6an
7an< telah diteta3kan.
ii. Se2elum mem2uat 3e6m:h:nan* <u6u hendaklah men<u6uskan
sendi6i ke3e6luan 3en<a@a6an kelas 7an< akan ditin<<alkan. Pen:l:n<
Kanan Akademik hendaklah dimaklumkan Se2a6an< 3e6tuka6an kelas4
<u6u
iii. Isikan nama dalam 2uku l:< di atas me@a ke6ani.
iv. Da3atkan kelulusan Pen<etua 4 !im2alan Pen<etua 4 Pen:l:n<
Kanan men<ikut tu6utan H.1
v. Ma!a ke#a( ?an5 %'&ena(kan n$k (!an /e('&a%' a%a#a*
!e#a) 0 3a) !a*a3a. ='ka )a!a ke#a( #e&'* %a(' 0 3a)@ 5(
*en%ak#a* )e)"*"n 9$'.
10.0 GARIS PANDUAN TARBIAH
Kehadi6an <u6u adalah 5a@i2 untuk semua 36:<6am ta62iah an@u6an sek:lah.
11.0 PROSEDUR UNIT >ETAK
11.1 Te)/a*an *a('an
i. Isikan sli3 tem3ahan
ii. Da3atkan kelulusan Pen<etua 4 !im2alan Pen<etua 4 Pen:l:n<
Kanan men<ikut tu6utan.
iii. Ke3ilkan sli3 3ada maste6 ;:37
iv. $anta6 ke kedai sek:lah untuk u6usan ;etak.
v. !em3ahan hendaklah di2uat seha6i a5al se2elum 2ahan
di3e6lukan.
11.2 La?an %'('
i. Isikan 2uku l:< u6usan 3e6;etakan
ii. Seki6an7a 2e6laku ke6:sakan atau keha2isan t:ne6* sila maklumkan te6us
ke3ada <u6u in;ha6<e UPP Dalaman.
iii. S7a6at 3e6;etakan.
a. #atih/tu2i P&P K tidak le2ih da6i 2 helaian de3an 2elakan< E 1 set
s:alanF atau ,- helai sekali ;etak.
b. U6usan unit K tidak le2ih da6i ,- helai sekali ;etak
c. Ke6tas A+ 2:leh di3e6:lehi di 3e@a2at. Sila 6ek:dkan dalam 'uku
Batatan Pen<am2ilan Ke6tas A+.
S'#a /a!$'kan 5( )e(ek"%kan &'#an5an ?an5 %'+"$"k"/'.
12.0 GURU AANG AKAN TAMAT PERKHIDMATAN
12.1 Semua su6at den<an hal sek:lah atau 3e6letakan @a5atan hendaklah ditulis
melalui Pen<etua 4 !im2alan Pen<etua su3a7a su6at te6se2ut da3at
disalu6kan ke3ada 3ihak te6tentu.
12.2 Gu6u 7an< akan menamatkan 3e6khidmatan di sek:lah ini dikehendaki
men<isi BORANG LAMPIRAN 0 dan men7e6ahkan semula 2uku/2uku
ke3ada Pen:l:n< Kanan Akademik se3e6ti 7an< din7atakan.
13.0 PROSEDUR MEMBA2A PELA=AR KELUAR SEKOLAH UNTUK MENGHADIRI
PROGRAM RASMI
13.1 Gu6u 7an< 2e6tan<<un<@a5a2 mestilah men7ediakan sena6ai len<ka3 3ela@a6
7an< akan di 2a5a kelua6 atas u6usan 3e6tandin<an atau men<ikuti 2en<kel
atau la5atan dan se2a<ain7a Eseku6an</ku6an<n7a nama 3ela@a6 * kelas dan
n: kad 3en<enalan F
13.2 'uat + salinan. Salinan ini hendaklah di2e6ikan ke3ada.
i. Pen:l:n< Kanan men<ikut unit 36:<6am masin</masin<
ii. Ditam3al di 2ilik <u6u
iii. Dise6ahkan di 3e@a2at.
iv. Dise6ahkan ke3ada 5a6den 2e6tu<as.
13.3 Gu6u 3en<i6in< 2e6tan<<un<@a5a2 memastikan keselamatan* makan minum
dan kende6aan 3e6<i 2alik semua 3ela@a6.
13.4 Gu6u kelas mesti men;atat kedatan<an 3ela@a6/3ela@a6 te6se2ut se2a<ai
hadi6 ke sek:lah.
13.5 P6:sedu6 ini 3e6lu dilaksanakan untuk memastikan su3a7a <u6u su2@ek tahu
se2a2 ketidakhadi6an 3ela@a6 te6se2ut.
PEA!UAN 'I#IK GUU
1. Setia3 <u6u 2e6tan<<un<@a5a2 te6hada3 ke2e6sihan* keselamatan
dan keha6m:nian 2ilik <u6u.
2. Gu6u meme6lukan kun;i 2ilik <u6u hendaklah memaklumkan
ke3ada 3e@a2at.
3. Gu6u/<u6u adalah 2e6tan<<un<@a5a2 te6hada3 kun;i te6se2ut.
Gu6u/<u6u 7an< kehilan<an kun;i dikehendaki mela3:6kan ke
3e@a2at den<an se;e3at mun<kin.
4. Gu6u dikehendaki 2e6tu<as men<ikut @adual 2e6tu<as 2ilik <u6u
7an< telah disediakan.
5. Anak/anak <u6u tidak di2ena6kan 2e6ada di 2ilik <u6u ke9a#' atas
se2a2/se2a2 ke;emasan.
6. Gu6u 7an< te6akhi6 menin<<alkan 2ilik <u6u 3e6lu memastikan
lam3u* ki3as dan 3en7aman uda6a telah ditutu3 se6ta men<un;i
2ilik <u6u.
7. Gu6u/<u6u 7an< telah menamatkan 3e6khidmatan dikehendaki
memulan<kan semula kun;i 2ilik <u6u di 3e@a2at sek:lah.
FIRMAN ALLAH SWT:
5S.su)!!u$)3 '.r43($ or)!-or)! 3)! '.r#1)2 617 I#+u 1.r.* 3)! *$us3u*
0(1 s.1'$3)!)32 627 D) 1.r.* 3)! 1.)4u$*) 0#r# 0r# -.r'u+) 0)
-.r*+) 3)! s#-s#2 687 D) 1.r.* 3)! '.rus$ 1.1'.rs#$*) $r+)3 60.)!)
1.)u)#*) 9*+ $r+ #+u72 6:7 D) 1.r.* 3)! 1.)4! *.$or1+))32 6;7 K.,u(#
*.-0 #s+.r#)3 +u $1' s$3)3 1* s.su)!!u$)3 1.r.* +#0* +.r,.(2 6<7
K.1u0#)= s.s#- 3)! 1.)!#)!#)# s.(#) 0r# 3)! 0.1#*#)= 1* 1.r.*($ or)!-
or)! 3)! 1.(1-u# '+s2 6>7 D) 1.r.* 3)! 1.)4! 1)$ 0) 4)4#)32 6?7
D) 1.r.* 3)! +.+- 1.1.(#$r s.1'$3)!)32 6@7 M.r.* #+u($ or)!-or)!
3)! '.r$* 1./r#s#2 61A7 B)! *) 1./r#s# S3ur! F#r0usC 1.r.* *.*( 0#
0(1)326117D
Al-Muminun: -
PENGUUSAN KUIKU#UM
KURIKULUM
2014
MOTTO:
BERSAMA MENCAPAI
KEGEMILANGAN
AKADEMIK
PERANCANGAN TAHUN 2014
BAHAGIAN AKADEMIK SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIRA JERAM.
Objekt!
1. Merealisasikan falsafah pendidikan Hirauntuk melahirkan insan Rabbani yang soleh wa musleh sebagaimana yang
dituntut oleh Islam
2. Memantapkan engurusan !ahagian "kademik kepada #$ star rating men%elang &'($)
3. Menyediakan prasarana penga%aran dan pembela%aran yang kondusif kepada semua pela%ar iaitu*
i. Memastikan setiap panitia mempunyai sukatan pela%aran dan huraian sukatan pela%aran yang terkini dan
kemaskini)
ii. Memastikan program penerapan akidah merentasi kurikulum dimatapkan)
iii. Memastikan keperluan guru yang men+ukupi dari segi kualiti dan kuantiti)
iv. Menyediakan %adual penga%aran dan pembela%aran harian kepada semua guru)
v. Memastikan terdapat %adual ganti kepada guru yang tidak hadir atau bertugas di luar)
4. Mengadakan kawalan berkesan pelaksanaan program kurikulum)
i. Memantau dan menilai ker%a,ker%a kurikulum yang sedang dilaksanakan)
ii. Memantau dan menyemak fail,fail panitia setiap mata pela%aran)
iii. Memantau dan menyemak semua ker%a,ker%a pela%ar termasuk ker%a rumah- nota- nota ringkas dan lain,
lain lembaran ker%a)
iv. Mengatur dan menyediakan %adual peperiksaan dan u%ian diperingkat sekolah dan peperiksaan setara
daerah atau negeri)
v. Membuat analisis keputusan u%ian dan peperiksaan peringkat sekolah dan peperiksaan awam)
vi. Membuat %adual ulangka%i dan latih,tubi bagi kelas,kelas peperiksaan)
vii. Menyediakan %adual fleksi apabila ada program khas sekolah seperti sukan tahunan dan ihtifal)
viii. Meran+ang pen+erapan dan pemantauan serta penyeliaan klinikal penga%aran dan pembela%aran guru
sepan%ang tahun
5. Meran+ang- melaksanakan dan mengawal selia pembangunan program penga%aran dan pembela%aran)
i. Menilai program,program yang di%alankan dan mengadakan strategi untuk membuat penambahbaikan)
ii. Mengadakan program peningkatan kefahaman pembela%aran kepada pela%ar- program teknik men%awab
soalan- seminar pembela%aran dari semasa ke semasa)
iii. Mengadakan program,program meningkatkan moti.asi pela%ar dan teknik bela%ar dalam meningkatkan
ke+emerlangan akademik)
iv. Meran+ang perbelan%aan peruntukan kurikulum yang disediakan)
6. Menggunakan pusat sumber sekolah sebagai pemangkin ke+emerlangan akademik pela%ar)
i. Men%adikan // tempat yang kondusif untuk bela%ar- tempat sumber ru%ukan pela%ar dan sebagai gedung
ilmu)
ii. Melanggan "stro news dan 0utor 01 untuk membolehkan pela%ar mendengar- melihat perkembangan
dunia luar dan "e##$k%tk%# &e#$et%'(%# %" )%# &e#$(k('%# &e"be*%j%+%# "e+ek%.
7. Meningkatkan profesionalisme guru melalui program,program pembangunan staff)
i. Meran+ang dan melaksanakan program,program pembangunan staf 2dengan bantuan 3nit 4atihan Hira5)
ii. Meran+ang dan mengadakan program meningkatkan ukhuwwah antara staf 2ker%asama unit 0arbiyah
6uru5
iii. Mengadakan program mentoring guru baru di bawah bidang)
iv. Mengadakan program,program untuk meningkatkan kualiti d guru)
8. Meningkatkan pembangunan fi7ikal dan ke+eriaan persekitaran sekolah- bilik,bilik khas dan kelas untuk
melahirkan persekitaran yang kondusif)
i. Memastikan ke+eriaan makmal- bengkel- bilik,bilik khas yang lain dipertingkatkan dan di%adualkan
penggunaannya)
ii. Memastikan semua perabot- "!M dan stok direkod se+ara betul dan kemaskini)
iii. Memastikan penggunaan mesin fotostat direkodkan dan disemak dengan bilangan lembaran ker%a yang
ditetapkan)
9. Membentuk sikap prihatin di kalangan guru dan pela%ar dengan menerapkan nilai,nilai murBni dalam 8)
10. Me"%,tk%# &e#e+%&%# %k)%' "e+e#t%, k(+k(*(" )%*%" ,e"(% "%t%&e*%j%+%# KSSM.
i. Mengadakan bengkel akidah merentasi kurikulum
ii. Memantau pelaksanaannya dalam d
0"H39 0"R6:0 6/ ; 4343/
; :4"<"R
0:R!I4"96
:9=""I"9
&'('
()>? @&)$;
&'(( ()>$ (''; @?;
&'(& ()>' (''; A';
&'(@ ()$' (''; $';
&'(A ()&$ (''; $$;
&'($ ()'' (''; $';
9ota* Ru%ukan /" &'('
TARGET 5 TAHUN
TARGET 5 TAHUN
0"H39 0"R6:0 6/ ; 4343/
; :4"<"R
0:R!I4"96
:9=""I"9
&'('
@)?& ($;
&'(( @)?' (''; (?;
&'(& @)B? (''; &';
&'(@ @)>' (''; &&;
&'(A @)$' (''; &$;
&'($ @)&$ (''; @';
9ota* Ru%ukan /" &'('
0"H39 ; H3CC"D
:9=""I"9 &'(' >&;
&'(( >$;
&'(& B';
&'(@ B$;
&'(A ?';
&'($ ?$;
N:ta. u@ukan SAP 2-1-
TARGET 5 TAHFIZ
(PENGELUARAN HUFFAZ)
>ADANGAN AKTIVITI PENUH
PROGRAM KE>EMERLANGAN SPM 0;-4
SEPAN=ANG TAHUN
!AIK$ MASA AK!IVI!I E, A22as4 ,
MasudF
PIB AK!IVI!I
SEK"#A$
H4242-1+
(.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
2.&- K
0.-- 3m
KE#AS IN!ENSIF 1S1$
FiAik 4 Sains
Kimia4 Ek:n:mi
#atihan sukan
N$S4 GA
NS4 NAG
1,4242-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
2.&- K
0.-- 3m
'.In<<e6is4 '.A6a2
'.A6a24 '.In<<e6is
#atihan sukan
N"$4 MGAM Dau6ah Menen<ah
Atas
104242-1+ (.&- K
1-.--am
'i:l:<i 4 P6insi3 Akaun 4
Pe6da<an<an
"4 M)4
N$I
1-.&- K
12.--3m
2.&- K
0.-- 3m
Se@a6ah4 PSI
#atihan sukan NAJ4 SAS$
(4&42-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
Maths 4 Add Maths
Add Maths4 Maths
1S1$4 AM
H4&42-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
Pend =u6an 4 'ahasa
Mela7u
'ahasa Mela7u4 Pend
=u6an
AA)4 MAM Dau6ah Menen<ah
endah
1,4&42-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
FiAik 4 Sains
Kimia4 Ek:n:mi
N$S4 GA
NS4 NAG
104&42-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
'.In<<e6is4 '.A6a2
'.A6a24 '.In<<e6is
N"$4 MGAM
1I4&42-1+
hin<<a
214&42-1+
PA SPM 1 AA)
2&4&42-1+
/
2+4&42-1+
P6:<6am diisi :leh Kela2
Kelas
Pen<e6usi
Kela2 Kelas
2,4&42-1&
hin<<a
&14&42-1&
(.&-am
Pendafta6
an
E2,4&42-1
+F
Semina6 !eknik
Men@a5a2 untuk 1,
mata3ela@a6an
/ SMA!
#EANING
N"$4 SAS$4
1S1$
EUnit
AkademikF
,4+42-1+ (.&- K 'i:l:<i 4 P6insi3 Akaun 4 "4 M)4 Ma2it !in< &
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
2.&- K
0.--3m
Pe6da<an<an
Se@a6ah4 PSI
Pe6sia3an $AG
N$I
NAJ4 SAS$
04+42-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
2.&- K
0.--3m
Maths 4 Add Maths
Add Maths4 Maths
Pe6sia3an $AG
1S1$4 AM ehlah !in< 1 dan
!in< 2
2,4+42-1+ $a6i SPPM4 'KP NAJ4 AA)
&4,42-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
Pend =u6an 4 'ahasa
Mela7u
'ahasa Mela7u4 Pend
=u6an
AA)4 MAM Dau6ah Menen<ah
Atas
+4,42-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
FiAik 4 Sains
Kimia4 Ek:n:mi
N$S4 GA
NS4 NAG
1-4,42-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
'.In<<e6is4 '.A6a2
'.A6a24 '.In<<e6is
N"$4 MGAM
114,42-1+ (.&- K
1-.--am
'i:l:<i 4 P6insi3 Akaun 4
Pe6da<an<an
Se@a6ah4 PSI
"4 M)4
N$I
1-.&- K
12.--3m
NAJ4 SAS$
124,42-1+
hin<<a
104,42-1+
P6a SPM 2 1S1$4 AA)
1I4,42-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
Maths 4 Add Maths
Add Maths4 Maths
1S1$4 AM
1(4,42-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
Pend =u6an 4 'ahasa
Mela7u
'ahasa Mela7u4 Pend
=u6an
AA)4 MAM
1H4,42-1+
hin<<a
2+4,42-1+
Pe6;u2aan 1 SPM 1S1$
2(4,42-1+
hin<<a
I4042-1+
Akti?iti KSM EPela@a6
te6li2at saha@aF
Di;adan<kan P6:<6am
diisi :leh Kela2 Kelas
Pen<e6usi
Kela2 Kelas
LIdat Duat E!a6ikh
2elum di3astikanF
(4042-1+
hin<<a
1,4042-1+
,.--3m
Pendafta6
an
E(4042-1+F
PEKAMPUNGAN
I#MU4
M"!IVASI SUSU#AN4
SEMINA !EKNIK II
1S1$4
N"$4 SAS$
2(4042-1+
(.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
PROGRAM LATIH
TUBI (6A B 6M)
Add Maths 4 Matematik
Matematik 4 Add Maths
Kimia 4 Ek:n:mi
' A6a2 4 'ahasa Mela7u
Pen<e6usi
Kela2 Kelas
2.&- K
+.&- 3m
H.-- K
11.-- 3m
BADANGAN AK!IVI!I PENU$
P"GAM KEBEME#ANGAN SPM 2-1+
SEPAN)ANG !A$UN
!AIK$ MASA AK!IVI!I E, A22as4 ,
MasudF
PIB
2H4042-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
2.&- K +.&-
3m
FiAik 4 P6insi3 Akaun 4
Pe6da<an<an
Se@a6ah 4 Pend =u6an
'i:l:<i 4 Sains
Pen<e6usi
Kela2 Kelas
,4I42-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
2.&- K +.&-
3m
H.-- K
11.-- 3m
Add MAths 4 Matematik
Matematik 4 Add Maths
Kimia 4 Ek:n:mi
'ahasa Mela7u 4' A6a2
Pen<e6usi
Kela2 Kelas
04I42-1+ (.&- K
1-.--am
FiAik 4 P6insi3 Akaun 4
Pe6da<an<an
Pen<e6usi
Kela2 Kelas
1-.&- K
12.--3m
2.&- K +.&-
3m
Pend =u6an4 Se@a6ah
'i:l:<i 4 Sains
124I42-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
2.&- K +.&-
3m
H.-- K
11.-- 3m
Add Maths 4 Matematik
Matematik 4 Add MAths
Kimia 4 Ek:n:mi
' A6a24 ' Mela7u
Pen<e6usi
Kela2 Kelas
Dau6ah Menen<ah
Atas
1&4I42-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
2.&- K +.&-
3m
FiAik 4 P6insi3 Akaun 4
Pe6da<an<an
Pend S7a6iah4 Se@a6ah
'i:l:<i 4 Sains
Pen<e6usi
Kela2 Kelas
1H4I42-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
2.&- K +.&-
3m
H.-- K
11.-- 3m
Add Maths 4 Matematik
Matematik 4 Add Maths
Kimia 4 Ek:n:mi
' Mela7u4 ' A6a2
Pen<e6usi
Kela2 Kelas
2-4I42-1+ (.&- K
1-.--am
1-.&- K
12.--3m
FiAik 4 P6insi3 Akaun 4
Pe6da<an<an
Se@a6ah 4 Pend S7a6iah
'i:l:<i 4 Sains
Pen<e6usi
Kela2 Kelas
2.&- K +.&-
3m
,4(42-1+
hin<<a
1H4(42-1+
Gem3u6 SPM 1 1S1$4 AA)
124H42-1+ S:lat $a@at NAJ
1&4H42-1+
hin<<a
2-4H42-1+
Buti Pe6ten<ahan
Pen<<al 2
Badan<an 36:<6am diisi
:leh Kela2 Kelas
Pen<e6usi
Kela2 Kelas
224H42-1+
hin<<a
&41-42-1+
Gem3u6 SPM 2 1S1$4 AA)
1141-42-1+ Pe;utan Akhi6
Pe6sediaan SPM
1S1$4N"$4
SAS$
Dau6ah Menen<ah
endah
!AIK$ MASA AK!IVI!I E, A22as4 ,
MasudF
PIB
1241-42-1+ Pe;utan Akhi6
Pe6sediaan SPM
1&41-42-1+
hin<<a
1I41-42-1+
Pe;utan Akhi6
Pe6sediaan SPM
1I41- Dau6ah Men
Atas
1(41-42-1+ M:ti?asi Akhi6
1H41-42-1+ 'en<kel !i3s Akhi6
2&41-42-1+
hin<<a
2041-42-1+
'en<kel !i3s Akhi6
141142-1& 'en<kel !i3s Akhi6
241142-1& 'en<kel !i3s Akhi6
1B--B0;-1
*'n55a
0B-0B0;-4
Selamat Menem3uh
PEPERIKSAAN SPM
0;-4
MSem:<a Allah S1!
mem2e6kati usaha iniN
1. =A2ATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH
PENGEUSI . EN 'A! KAMAUGGAMAN A'DU# KADI
!IM'A#AN PENGEUSI . PN 1AN SUIANA 1AN $USSAIN
NAI' PENGEUSI . EN MU$AMAN 'AB$!IA
SE!IAUSA$A KUIKU#UM . EN A'DU# A$IM MU$AMAD
A$#I )A1A!ANKUASA . GUU KE!UA 'IDANG
KE!UA PANI!IA
SE!IAUSA$A PEPEIKSAAN
SE!IAUSA$A P'S
SE!IAUSA$A )ADUA# 1AK!U
GUU PENJE#AAS D"KUMEN!ASI
GUU PENJE#AAS PUSA! SUM'E
GUU PENJE#AAS !INGKA!AN

!UGAS U!AMA
1. Men7ela6as dasa6 ku6ikulum sek:lah
2. Men<adakan mes7ua6at )KS seku6an</ku6an<n7a + kali setahun
3. Meneta3kan kaedah 3en7ediaan 6an;an<an 3ela@a6an tahunan dan ha6ian
4. Me6an;an< dan melaksanakan s7stem 3en7eliaan* 3emantauan dan 3enilaian
3d3.
5. Meneta3kan @adual 5aktu 3e6sek:lahan
6. Me6an;an< 3e6untukan 2a<i setia3 mata 3ela@a6an
7. Menentukan Pusat Sum2e6 Sek:lah diu6us den<an 2aik
8. Me6an;an<* melaksanakan dan menilai akti?iti 36:<6am 3enin<katan akademik
9. Me6an;an<* melaksana dan menilai 36:<6am 3e6kem2an<an staf
10. Menentukan 3en<a@a6an dan 3em2ela@a6an men<ikut sukatan 3ela@a6an dan
2e6te6askan KSSM dan Pendidikan Ik6am Musleh.
1.1 Pen5(!an Pana$'a
=a&a$an Pen5a3'an Aka%e)'k
Gu6u Ketua 'idan< . Pn N:6lin $amdan
Ketua Panatia 'ahasa In<<e6is & . En M:hd $asni Jusuf
'ahasa Mela7u
Ketua Panatia Kemanusiaan . Pn umi@ah Mat )ema6i
Ketua Panatia Sains S:sial . Pn 1an Siti N:6iA5ani 1an $ussain
Ketua Panaitia Sains . En Gulkifli Anua6
Ketua Panatia Matematik . Pn 'a6i7ah A2u 'aka6
=a&a$an Pen5a3'an U#) S?a('a*
Gu6u Ketua 'idan< . Pn Sha6ifah Aida Sa7ed $a6un
Ketua Panatia US Dakhili . Pn NaAila Mat Saleh
Ketua Panatia US Kha6i@i . En 'as6i $assan
TUGAS UTAMA
1. Men<adakan mes7ua6at 3anitia seku6an</ku6an<n7a + kali setahun
2. Men7ediakan dan men7ela6as fail Panitia Mata3ela@a6an
3. Men7edia dan men7ela6as 6an;an<an 3ela@a6an tahunan dan memastikan
ian7a men<ikut sukatan 3ela@a6an 7an< diteta3kan
4. Men7ediakan O;:u6se :f stud7%
5. Men7ediakan 3e6an;an<an 3enin<katan 36estasi 2a<i mata 3ela@a6an
2e6kenaan
6. Men7ediakan dan mem3e6:leh 2ahan 2antu men<a@a6
7. Memilih dan men;adan<kan 2uku 2a;aan tam2ahan untuk <u6u dan 3ela@a6.
8. Men7ela6as s:alan u@ian dan 3e3e6iksaan* men<analisa ke3utusan dan
men7usun st6ate<i men<atasi kelemahan mu6id
9. Menu2uhkan 2ank s:alan
10. Men<adakan ku6sus dalaman 3e6kem2an<an staff 2a<i mata3ela@a6an
3anatia
11. Men7ediakan dan men7ela6as OP6:@ek 'e6sih% Mata 3ela@a6an Panatia E!a6<et
3alin< ku6an< <6ed BF
12. Memastikan setia3 3anatia 2e6fun<si se3enuhn7a untuk men;a3ai
ke;eme6lan<an
1.2 PENAELARAS TINGKATAN
!INGKA!AN 1 . EN FAIG FIKI NUUDIN
!INGKA!AN 2 . BIK N" AGIMA$ !U# )UMAA$ MAS"M
!INGKA!AN & . PN 1AGNA!I M"$D N""
!INGKA!AN + . EN A'DU# A$IM MU$AMAD
!INGKA!AN , . BIK N"U# AGIMA$ DGU#KIF#I
!A$FIG 'ANA! . PN N" GAI$AN I'A$IM
!A$FIG 'ANIN . EN M"$D S$A$I $A#IDEK
1.3 =A2ATANKUASA SUMBER DAN MEDIA
PENGEUSI . EN 'A! KAMAUGGAMAN A'DU# KADI
!IM'A#AN PENGEUSI . PN 1AN SUIANA 1AN $USSAIN
NAI' PENGEUSI . EN MU$AMAN 'AB$!IA
SE!IAUSA$A . PN A)A N"ENJ SJAMI#A A)A I'A$IM
PEPUS!AKAAN
NI#AM
!INGKA!AN 1 . PN S$AIFA$ AIDA SAJED $AUN
!INGKA!AN 2 . PN NUU# $USNA JUSUF
!INGKA!AN & . PN 1AGNA!I M"$D N""
!INGKA!AN + . EN M"$D $ASNI JUSUF
!INGKA!AN , . PN N"#IN $AMDAN
MAA$AD !A$FIG . PN MADI$A$ M"$D GIJADI
TUGAS UTAMA
1. Memilih 2ahan 7an< sesuai den<an ke3e6luan dan 3e6kem2an<an te62a6u untuk
ke<unaan 3usat sum2e6
2. Memastikan 3en<<unaan se;a6a :3timum :leh <u6u dan mu6id
3. Men7ediakan 6ek:d dan la3:6an 3en<<unaan 2ilik untuk tu@uan 3d3.
4. Memastikan 3en<u6usan Pusat Sum2e6 ;eme6lan< se3an@an< masa.
5. Men7ediakan @adual tu<asan 3ela@a6 dan men7elia 3en<<unaan 2ilik akses.
6. Mela3:6kan ke6:sakan 2ilik ke3ada 2aha<ian u6ussen<<a6a.
1.4 =A2ATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
PENGEUSI . EN 'A! KAMAUGGAMAN A'DU# KADI
!IM'A#AN PENGEUSI . PN 1AN SUIANA 1AN $USSAIN
NAI' PENGEUSI . EN MU$AMAN 'AB$!IA
SE!IAUSA$A . EN AGIG )UN"$
SU SPM & PM . EN A'DU# A$IM MU$AMAD
SU P'S 1 . BIK SI!I NA)I$A$
SU P'S 2 . PN NUU# $USNA JUSUF
SU D"KUMEN!ASI . BIK N"U# AGIMA$ DGU#KIF#I
SU UPP DA#AMAN 1 . EN NASU# $ADI KUSAINI
SU UPP DA#AMAN 2 . EN FAIG FIKI NUUDIN
TUGAS UTAMA (Pe/e('k!aan Be(/!a$)
1. Mendafta6 dan men7emak sena6ai ;al:n 2a<i 3e3e6iksaan P'SM dan SPM
2. Men7ediakan sli3 3e3e6iksaan
3. Men<u6uskan 3e6sia3an de5an 3e3e6iksaan dan 7an< 2e6kaitan den<ann7a
4. Men7ediakan la3:6an analisis ke3utusan 3e3e6iksaan
TUGAS UTAMA ( Pe/e('k!aan Da#a)an)
1. Men7ediakan O3ake@ 3e3e6iksaan% se3an@an< tahun 3en<a@ian
2. Men7ediakan 3anduan <6ed untuk mata 3ela@a6an dalam 3e3e6iksaan
dalaman
3. Mem2uat 3esanan 2a<i 2a6an< 7an< di3e6lukan untuk 3e3e6iksaan
4. Men7ediakan @adual 3e3e6iksaan dan @adual 3en<a5asan 3e3e6iksaan
5. Men<um3ul ke3utusan 3e3e6iksaan dan mem2uat analisa
6. Men7ediakan la3:6an analisis 3e3e6iksaan 4 u@ian
7. Men7ediakan sli3 ke3utusan u@ian4 3e3e6iksaan
8. Men<eda6kan sli3 ke3utusan u@ian4 3e3e6iksaan ke3ada i2u2a3a4 3en@a<a
dan sim3anan 36:fil 3ela@a6
9. Men<isi maklumat ISIS akademik
TUGAS UTAMA (=a%a# 2ak$)
1. Menda3atkan ;adan<an a<ihan kelas 2a<i setia3 <u6u da6i3ada 3anitia
2. Men7ediakan @adual 5aktu induk ke3ada 3entad2i6 sek:lah
3. Men<eda6kan @adual 5aktu ke3ada semua <u6u mata 3ela@a6an
4. Men7ediakan salinan ke3ada ketua 3anitia dan <u6u kelas
5. Men7ediakan @adual <u6u <anti
6. Men<u2ahsuai @adual men<ikut ke3e6luan <u6u dan 3anitia se6ta mematuhi su6at
3ekelilin<.
1.5 =A2ATANKUASA KUALITI AKADEMIK
PENGEUSI . EN 'A! KAMAUGGAMAN A'DU# KADI
!IM'A#AN PENGEUSI . PN MISSIDA$ 1AGIMAN
NAI' PENGEUSI 1 . PN 1AN SUIANA 1AN $USSAIN
NAI' PENGEUSI II . EN MU$AMAN 'AB$!IA
SE!IAUSA$A 1 . PN N"#IN $AMDAN
SE!IAUSA$A II . PN S$AIFA$ AIDA SAJED $AUN
A$#I )A1A!ANKUASA . EN M"$D $ASNI JUSUF
. EN GU#KIF#I ANUA
. EN 'ASI $ASAN
. PN 'AIJA$ A'U 'AKA
. PN 1AN SI!I N"IG1ANI 1AN $USSAIN
. PN UMI)A$ MA! )EMAI
. PN NAGI#A MA! SA#E$
=ADUAL MESAUARAT KURIKULUM
BI
L
MESAUARAT TARIKH >ATATAN
1 Mes7ua6at Ku6ikulum 1 2041242-1& Pen<u6usan dan Pentad2i6an
Ku6ikulum 2-1+
2 Mes7ua6at Panitia 1 )anua6i Pe6an;an<an & 36:<6am
3anitia* 3:st m:6tem PM
2-1&
& Mes7ua6at Kualiti Ma;
+ Mes7ua6at Panitia 2 A36il
P:st m:6tem SPM 2-1&
, Mes7ua6at Ku6ikulum 2
0 Mes7 Panitia & )un P:st m:6tem PP!
I Mes7 Ku6ikulum &
( Mes7 3anitia + "<:s P:st m:6tem u@ian4 Pe6;u2aan
PM4 SPM 1
H Mes7 Panitia , Se3tem2e6 P:st m:6tem 3e6;u2aan SPM
2
1- Mes7 Ku6ikulum +
11 Mes7ua6at 3en<u6usan akhi6
tahun
n:?em2e6 #a3:6an 36:<6am 2-1+4
3e6an;an<an 2-1,
TARIKH PEPERIKSAAN DAN U=IAN BULANAN TAHUN 0;-4
BI
L
U=IAN BULANAN FORMAT TARIKH
1 U@ian P'S 1 E!1* !2* !&* !=1*
!=2F
E?iden;e P'S -&4-242-1+ K -I4-242-1+
2 U@ian P'S 2 E!1* !2* !&* !=1*
!=2F
E?iden;e P'S
1I4-&42-1+ K 214-&42-1+
& U@ian 1 Ulum S7a6iah E!1* !2* !&F F:6mat u@ian
+ U@ian 1 Men Atas E!+* !,F F:6mat u@ian
, U@ian P'S & E!1* !2* !=1* !=2F E?iden;e P'S
-I4-I42-1+ K 114-I42-1+ 0 U@ian 2 Ulum S7a6iah E!1* !2* !&F F:6mat u@ian
I U@ian 2 Men Atas E!+* !,F F:6mat u@ian
BIL PEPERIKSAAN DALAMAN
1 Pe3e6iksaan Pe6ten<ahan !ahun E!1* !2* !&* !=1* !=2F
2 Pe3e6iksaan Pe6ten<ahan !ahun E!+* !,F
& Pe3e6iksaan Pe6ten<ahan !ahun E!=+* !=,F
+ Pe3e6iksaan Akhi6 !ahun E!1* !2* !&* !=1* !=2F
, Pe3e6iksaan Akhi6 !ahun E!+* !,F
0 Pe3e6iksaan Akhi6 !ahun E!=+* !=,F
BIL PEPERIKSAAN PER>UBAAN
1 PA P'SM 1 F:6mat P'S
2 P6a P'SM 2 F:6mat P'S
& P6a SPM 1 F:6mat Pe3e6iksaan a5am
+ P6a SPM 2 F:6mat Pe3e6iksaan a5am
BIL =ENIS PEPERIKSAAN
1 U@ian 'ulan Ma; Semua !in<katan
2 Pe3e6iksaan Pe6ten<ahan !ahun Semua !in<katan
& U@ian 2ulan "<:s !1* !2 & !+
+ Pe3e6iksaan Pe6;u2aan PPM & SPM !& & !,
BIL =ENIS PEPERIKSAAN
, Pe3e6iksaan 3:st 3e6;u2aan SPM & PPM !& & !,
0 Pe3e6iksaan Akhi6 !ahun !1* !2* !+* !=1* !=2* !=+ & !=,
MATA PELA=ARAN TERASB 2A=IB & ELEKTIF 0;-4
BI
L
KELAS ELEKTIF TERASB 2A=IBB
TAMBAHAN
=UM MATA
PELA=ARA
N
1 , Masud Kimia * FiAik
P6insi3 Akaun* Pe6da<an<an* Ek:n:mi*
Matematik !am2ahan* P=S* PSI*
'.A6a2* Sains
'M* 'I* Se@a6ah*
Matematik* A!$
12
2 , A2as Kimia* FiAik* 'i:l:<i* Matematik
!am2ahan* P=S* PSI* '.A6a2
'M* 'I* Se@a6ah*
Matematik* A!$
12
& + Mu2a6ak P6insi3 Akaun* Pe6da<an<an* Ek:n:mi*
Matematik !am2ahan* P=S* PSI*
'.A6a2* Sains
'M* 'I* Se@a6ah*
Matematik* A!$
12
+ + 1a>i% Kimia * FiAik 'M* 'I* Se@a6ah* 12
P6insi3 Akaun* Pe6da<an<an* Ek:n:mi*
Matematik !am2ahan* P=S* PSI*
'.A6a2* Sains
Matematik* A!$
, + Fudhail Kimia* FiAik* 'i:l:<i* Matematik
!am2ahan* P=S* PSI* '.A6a2
'M* 'I* Se@a6ah*
Matematik* A!$
12
0 & Muslim* & S7iha2* & MunAi6 'M* 'I* 'A* Pend Islam* Se@a6ah* Matematik* A!$* Sains* Ge:<6afi* K$' EPKF* Pend.Seni* P)K* Si?ik* Fi>ah*
!afsi6* Si6ah* $adis* A!$* A>idah
I 2 Sina* 2 !aimi7ah* 2 )auAi* 2
=a77im
'M* 'I* 'A* Pend Islam* Se@a6ah* Matematik* Sains* Ge:<6afi* K$' EPKF* Pend.Seni* P)K* Si?ik* A!$* Fi>ah*
!afsi6* Si6ah* $adis* A!$* A>idah
( 1 Kathi6* 1 $is7am* 1 ushd 'M* 'I* 'A* Pend Islam* Se@a6ah* Matematik* Sains* Ge:<6afi* K$' EPKF* Pend.Seni* P)K* Si?ik* A!$* Fi>ah*
!afsi6* Si6ah* $adis* A!$* A>idah
H M!=$ 1 'M*'I* 'A* MA!EMA!IK* PEND IS#AM* P)K*
!A$II* SJAFA1I* !A)1EED*
1- M!=$ 2 SAINS* SE)AA$* GE"GAFI* SIVIK* PEND
SENI* K$' EPKF* !A$II* SJAFA1I* !A)1EED
11 M!=$ & & M!=$ + 'M* 'I* 'A* MA!EMA!IK* !A)1EED* FE=A$*
!A$II* SJAFA1I* !A)1EED
PERUNTUKAN 2AKTU BAGI SETIAP MATA PELA=ARAN DAN =UMLAH 2AKTU
BELA=AR SEMINGGU
SESI PERSEKOLAHAN 0;-4
=UMLAH KELAS SMIH: -6 KELAS
=UMLAH KELAS MT<H:
TINGKATAN MATA PELA=ARAN PERUNTUKAN
2AKTU
=UMLAH 2AKTU
BELA=AR SEMINGGU
, MASUD*
, A''AS*
+ MU'AAK*
+ FUD$AI#*
+ 1A=I%
'A$ASA ME#AJU ,
!,4 !+
'A$ASA INGGEIS ,
'A$ASA AA' ,
MA!EMA!IK +
SE)AA$ +
PEND A#/=UAN SUNNA$ +
PEND SJAIA$ IS#AMIA$ +
014IH
)umlah M43. 12410
MA!EMA!IK !AM'A$AN ,
KIMIA ,
FIGIK ,
'I"#"GI ,
PINSIP AKAUN ,
PEDAGANGAN ,
EK"N"MI ,
SAINS ,
Al/=UAN* !A)1EED & $AFAGAN &

TINGKATAN MATA PELA=ARAN PERUNTUKAN
2AKTU
=UMLAH 2AKTU
BELA=AR SEMINGGU
& Muslim*
& S7iha2*
& MunAi6*
2 Sina*
2 !aimi7ah*
2 )auAi*
2 =a77im*
1 Kathi6*
1 $is7am*
1 ushd
'A$ASA ME#AJU ,
!,4 !+
014IH
'A$ASA INGGEIS ,
'A$ASA AA' ,
MA!EMA!IK ,
SE)AA$ &
GE"GAFI &
KEMA$IAN $IDUP EPKF &
PENDIDIKAN IS#AM +
PEND )ASMANI KESI$A!AN 2
PENDIDIKAN SENI VISUA# 2
PENDIDIKAN SIVIK 2
FE=A$ 2
A=IDA$ 2
!AFSEE 2
SIA$ 2
A#/=UAN* !A)1EED & $AFAGAN &
SAINS ,
)umlah M43. 12410 $ADIS 2
-T%#)% .#t% ke&%)% A**%' %)%*%' b%#/%k "e#$#$%tN/%0 ke+%#%
t)%k*%' E#$k%( "e#/(k% ,e,(%t( ke.(%* E#$k%( %k%# b%#/%k
"e#$#$%t#/%.
FOKUS DAN BIDANG TUGAS =KTS SMI HIRA
FOKUS UMUM:
1. SASAAN PEMEINGKA!AN.
2. PEM'ANGUNAN NU=A'A%.
3. PEM'ANGUNAN KEPIMPINAN.
4. PENAM'A$'AIKAN P"GAM EPEMAN!AUAN & PENI#AIANF
5. PENJE#AASAN P"GAM4 AK!IVI!I UNI! #AIN EAKADEMIK* $EP* K"/KUF DENGAN
!A'IA$.
UNIT PENILAIAN:
1. MENU'U$KAN PANE# PENI#AI.
2. MENJEDIAKAN SENAAI SEMAK PENI#AIAN
3. ME#AKUKAN P"SES PENI#AIAN.
4. MEEK"D* MEMFAI# DAN MEM'EN!ANGKAN $ASI# KEPADA )PS DAN KA1ASAN
UNIT MURABBI:
1. MEN)A#ANKAN PE#AN!IKAN DAN PENI#AIAN NU=A'A%
UNIT
TARBI11AH
2. MEANBANG P"GAM PEM'ANGUNAN NU=A'A%
3. MEMAS!IKAN KEPE#UAN MU"''I DAI SEGI SI#I'US DAN 'A$AN DIPE"#E$I
4. MENGUMPU# #AP"AN DAN MEMAN!AU PE#AKSANAAN $A#A=A$ DAN P"GAM
IM
5. MENI#AI DAN MENBADANGKAN PENAM'A$'AIKAN
6. MENEIMA PENBA#"NAN PE#A)A UN!UK PEMEINGKA!AN
UNIT MUTARABBI
1. PENI#AIAN MU!AA''I.
2. PEM'ANGUNAN MU!AA''I EKEPIMPINAN* DISIP#IN* AK$#A=F
3. PEM'ANGUNAN KEPIMPINAN PE#A)A. EUNI! KEPIMPINAN MU!AA''IF
4. MEMAS!IKAN PE#AKSANAAN !UGAS 'ADAN KEPIMPINAN UNI! MU!AA''I
5. MEMAN!AU* MEM'IM'ING DAN MEM'EI PANDUAN SEGA#A P"GAM JANG
DIANBANG DAN DI#AKSANAKAN "#E$ 'ADAN KEPIMPINAN MU!AA''I.
6. MEMAS!IKAN P"GAM !A'IA$ ASAMA 'E)A#AN
UNIT 2ASAIL
1. PEM'ANGUNAN 'A$AN UN!UK MU!AA''I DAN MUA''I.
2. PEKEM'ANGAN 'A$AN JANG DI#A#UI.
3. PENUUNAN 'A$AN.
4. MEANBANG PE#AKSANAAN DAN MENI#AI 1ASAI# !A'IA$ MENGIKU! M"DU#.
5. MEN)A#ANKAN PENI#AIAN KE A!AS P"GAM/P"GAM !A'IA$
6. MEMAS!IKAN 1ASAI# !A'IA$ DI#AKSANAKAN
EUSA$4E$#A$4MA'I!4DAUA$4NAD1A$4MUK$AJJAM4MUK!AMAF
7. PENJEDIAAN KE!AS KE)A
SETIAUSAHA
1. MENJEDIAKAN MINI! MESJUAA! )K!S.
2. MENJEDIAKAN FAI# UN!UK PENJIMPANAN EK"D !A'IA$ SEK"#A$
3. MEMAS!IKAN SEMUA MAK#UMA! 'EKAI!AN P"GAM !A'IA$ SEK"#A$ #ENGKAP
DAN DIFAI#KAN UN!UK PEMAN!AUAN EA#PS 4 MUS#E$F
4. MENJEDIAKAN SUA!/SUA! JANG 'EKAI!AN
TA<2EEM TARBIAAAH SMIH & MT<H 0;-4
BULAN TARIKH HARI PROGRAM
!"#!$%
24 !" #&!!' (%)!* "#)!+!* ,#$#
26 !" !-!. &!+%' /5
/0+$#!$
%
7 /0+ #&!!' (%)!* "#)!+!* 10(!!$
728 /0+ #&2S!+'# .!#$!- &0" $0".!-
14215 /0+ #&2S!+'# .!#$!- &0" !'!S
21 /0+ #&!!' (%)!* "#)!+!* ,#$#
&!3
122 &!3
S!+'#2
!-!.
&!+%' /2
7 &!3 #&!!' (%)!* "#)!+!* 10(!!$
728 &!3 #&2S!+'# .!#$!- &0" $0".!-
21 &!3 #&!!' (%)!* "#)!+!* ,#$#
!1$%(
4 !1$%( #&!!' (%)!* "#)!+!* 10(!!$
5 !1$%( S!+'# &!+%' /3
6 !1$%( !-!. $0-(!- /14 /2
18 !1$%( #&!!' (%)!* "#)!+!* ,#$#
19220 !1$
S!+'#2
!-!.
$0-(!- /34 /44 /54 ')44 ')5
&0% 223 &0% #&2S!+'# .!#$!- &0" !'!S
224 &0% #&2!-!. &#5-!66!& /14 /2
9 &0% #&!!' (%)!* "#)!+!* 10(!!$
10 &0% S!+'# &!+%' /4
23225 &0% #&2!-!. &#5-!66!& /3
28 &0% $!+# %*.!' .#!'
#"
20 #" #&!!' (%)!* "#)!+!* ,#$#
20221 #" #&2S!+'# .!#$!- &0" $0".!-
20222 #" #&2!-!. &#5-!66!& /5
27 #" #&!!' (%)!*"#)!+!* 10(!!$
#(!%
11212
#(!%
#&2S!+'# .!#$!- &0" !'!S
18 #(!% #&!!' (%)!* "#)!+!* ,#$#
24 #(!% 5-!&%S (%)!* "#)!+!* 10(!!$
7,7S
829 7,7S #&2S!+'# .!#$!- &0" $0".!-
15216
7,7S
#&2S!+'# .!#$!- &0" !'!S
22 7,7S #&!!' (%)!* "#)!+!* ,#$#
28 7,7S 5-!&%S (%)!* "#)!+!* 10(!!$
S01'0&+
0$
26 S01' #&!!' (%)!* "#)!+!* 10(!!$
75'7+0
$
10211 75' #&2S!+'# .!#$!- &0" $0".!-
10212 75' #&2!-!. &#5-!66!& /4
17218 75' #&2S!+'# .!#$!- &0" !'!S
UNIT KRSM
03"9 !"0 E"M"R3DD"M"9 ! "!F34
E"FIR
JA2ATANKUASA INDUK 3JKI4 KRSM
SMI 5 MT6 HIRA7
SESI 2018914
PENGERUSI JKI
EGM"9F"9 ER/M
E H:
TIMBALAN PENGERUSI JKI
0IM!"4"9 EGM"9F"9 ER/M
3"9 H<H MI//IF"H !0 H"6IM"9
SETIAUSAHA JKI
4:C0:9"9 ER/M
3"9 9GRD"4I9" !0 9GRFI9
AHLI JA2ATANKUASA
E M""H"F 0"HCID "4, E / E "E"F:MIE
Fisediakan oleh Fisemak oleh Fisahkan oleh
'%&+. 57&!".!" 5$S&
'#!" %S-!$#..%" %S&!%(
9ote * () erkara yang berkaitan dengan protokol- sila ru%uk engerusi- 0imb engerusi- <EE egawai ER/
&) erbin+angan dan pertemuaan dengan Eadet ER/M masing,masing amatlah dialu,alukan dari masa ke semasa
JAWATANKUASA KERJA (JKK) BATALION KRS MUSLEH SMI & MTQ HIRA', JERAM
SESI 2013/14 (vers i 1)
PENGERUSI
4 ER/M 9GRD"4I9" !0
9GRFI9
TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2
4M ER/M MGHF /""F !
D"M"9I
:6"H"I ER/M 3"9 93R
C"ID"H !0 "!F34 H"MIF
SETIAUSAHA
:6"H"I ER/M 3"9
H"M"F"H !0 /"4:H
TEAM LOGISTIK TEAM KEMAHIRAN
TEAM MUKHA11AM 5
PKB
:6"H"I ER/M 03"9 C"ID
CIERI ! 93RFI9
:6"H"I ER/M 03"9
MGHF D34 "DIDI !
M3H"MMF
:6"H"I ER/M 03"9
"!F34 R"HIM ! MGH"M"F
:6"H"I ER/M 03"9
MGH"M"F /H"HIR ! H<
H"4IF:E
TEAM PENILAIAN
4M ER/M /I0I 9"DIH"H !0
I"HI"
4M ER/M /I0I 9"!I4" !0
R"D"E
4M ER/M MGHF /""F !
D"M"9I
4M ER/M D3EIC4I ! "93"R
TEAM KOMPENI
4M 93R"DIM"034 <3M""H
!0 M"/RGM
PEGA2AI MEMERINTAH
KOMPENI A
PEGA2AI MEMERINTAH
KOMPENI B
PEGA2AI MEMERINTAH
KOMPENI C
PEGA2AI MEMERINTAH
KOMPENI D
Fisediakan oleh Fisemak oleh Fisahkan oleh
N:te . 1. Pe6ka6a 7an< 2e6kaitan den<an 36:t:k:l* sila 6u@uk Pen<e6usi* !im2 Pen<e6usi* )KK Pe<a5ai KS
2. Pe62in;an<an dan 3e6temuaan den<an Kadet KSM masin</masin< amatlah dialu/alukan da6i masa ke semasa
&. Unit teknikal adalah S Umai6 $afiA ' M:hd Gain dan S Muhd Fateh Mu2a6ak ' M:hd Kha7at
+. Unit Media adalah 5akil da6i sidan< 6idaksi sek:lah
TEAM LOGI STI K TEAM KEMAHI RAN
TEAM MUKHAAAAM &
PKB
TEAM PENI LAI AN
M !EAM PE#A)A KSM
SESI 2-1&4 1+ 6E.rs# 17
PENGERUSI
P1 2 NU $AGMI '
)AMA#"#AI #
TI MB PENGERUSI TI MB PENGERUSI - ( MT<)
S MUNI A '! MA#EK SETI AUSAHA
SS MU$D MU'ASSJI '
$ASSANUDDI N
SS MU$D AUGADI E ' N"
SI A
S NU SJAG1ANI '!
SU$AI DI
K AFI F ' A'DU# AGI G
SS MU$D $ANI F ' M"$D
)ASMI !AN
S A$MAD NAUFA# '. A'DU#
A$MAN
P1 NU $AGMI '
)AMA#"#AI #
K 1AN NUU#$ANAN '!
1AN A$MAD SANADI
S MAS!UI NA '! M"$D
AI S
S #I JANA SJAKI A '! "S#I P1 ASMAD '! N"DI N
SS AI SJA$ I #JANA '! SS NA'I $A$ '! SS S$AI K$A S$U$ADA '! S NUU# )ANNA$ '! MD
TEAM KOMPENI
S M"$D DANI A# NAFI S '
SS $UMAI A '! M"$D GAI N
KETUA KOMPENI A KETUA KOMPENI B KETUA KOMPENI > KETUA KOMPENI D
SS M"$D NADGME# ' M"$D SS #U=MAN A#/=AD ' SS ADAM MUS!A=EEM ' SS MU$D MU'ASSJI '
MASA TINDAKAN
Eadet
!erpangkat
2dilantik5
(B'' petang Eetua Eompeni
Eomander
Eetua Eompeni
egawai /eksyen
(B@' petang
3nit 0eknikal
Eetua Eompeni
Eetua /eksyen
egawai bersama dengan ahli melibatkan diri se+ara aktif dalam akti.iti yang telah
diran+ang
Mengembalikan peralatan yang dipin%am kepada Eetua 3nit 4ogistik 2sila laporkan
sebarang kerosakkan J kehilangan kepada Eetua 3nit 4ogistik5
SOP Pe+'"&(#%# H%+ R%b(
KRSM ,e, 2018914
PERKARA
($@' petang
Memastikan semua pela%ar telah mengosongkan kelas dan bergerak ke dataran HiraK
dengan segera 2turut membantu adalah MlmLh5
Menghimpunkan kadet mengikut kompeni masing,masing) Eetua seksyen melaporkan
bilangan kehadiran mengikut seksyen masing,masing kepada Eetua latun- Eetua latun
kepada Eetua Eompeni- Eetua Eompeni kepada Eomander
Eomander
Menyanyikan lagu,lagu rasmi dan a+ara menaikkan bendera 9egaraku- ER/M- ER/M
M3/4:H
Eomander memberi pelaporan kepada egawai yang bertugas) Semua Pegawai
Kompeni & Mteam WAJIB berada di hadapan.
emeriksaan pakaian kadet mengikut kompeni 2markah meritLdimerit5) enilaian oleh 3nit
enilaian guru 8 pela%ar
9ote *
() 3nit teknikal akan memainkan lagu minus one , "sma ul Husna- 9egaraku- ER/M
dan ER/M M3/4:H (bertempat di belakang pentas
&) Eetua Eompeni diminta untuk menyerahkan borang pemohonan pin%aman peralatan
pada hari /elasa- pagi untuk disahkan oleh egawai 4ogistik
Eomander memaklumkan- kadet akan bergerak mengikut EGM:9I masing,masing dan
memberi arahan keluar baris) ela%ar yang tidak lengkap pakaian- peralatan 2fail5 dan
ketepatan masa 2disiplin5 diminta berkumpul untuk dendaan)
($A' petang
egawai dan Eetua EGM:9I bergerak ke tempat yang telah ditetapkan bagi
meneruskan akti.iti yang telah diran+ang) Eetua Eompeni memberi taklimat ringkas
per%alanan akti.iti
(B($ petang
Mengumpulkan pela%ar dan mengarahkan untuk solat ber%emaah di musolla
Memastikan Buku laporan akti!iti diserahkan oleh E/ kepada E untuk semakkanL E
menyerahkan kepada EE untuk pengesahanLEE H"<I! menyerahkan kepada //
ER/M Muhd "u7aKie ! 9orsia L/ ER/M 9ur /ya7wani !t /uhaidi untuk difailkan)
egawai /eksyen mengisi +atatan akti.iti dan menandatangani buku EG,M) /impan
semula di tempatnya yang asal)
BERSURAI (SEMUA Pegawai dan Kadet)
M:n 1 1 M:n
!ues 1 1 2 2 !ues
1ed 1 2
&89yuara:
5omp8ni/;'<'
5$S&
2 &
&89yuara:
5omp8ni/;'<'
5$S&
1 & 1ed
!hu6s 2 & 1 (abour & + 2 + !hu6s
F6i & + 2
&u=hayyam '1
> '2
+ 1 0idu? /i:ri , & , F6i
Sat + 1
5ur9u9 13 > !9a9
58bombaan
@d: angguh=anA
1 , & , 2 0 5-%.&!S 2 + 1 0 Sat
Sun , 2
#Bian 58nai=an
1ang=a: (545 >
#Bian 58?aya=an
S4SS
2 0 + 1 0 & I , 0idu? !dha 2 I Sun
M:n 0 & & I , 2 I + 1Ca?ihan 58pn ( 0 & ( M:n
!ues I + +
&89yuara: '8am
15+/ &u=hayyam
( 0 &o:iva9i '4 & ( , H I + H !ues
1ed (
S8ma= nama
m8ngi=u:
98=9y8n/(iDaC
55 b8r9ama
&??m/h
,
#Bian 1+S
1/&89yuara:
5omp8ni/;'<'
5$S&
,
&89yuara:
5omp8ni/;'<'
5$S&
H ;'<' 5$S& I
&89yuara:
5omp8ni/;'<'
5$S&
+ H 0 1- ;'<' 5$S& (
&89yuara:
5omp8ni/;'<'
5$S&
, 1- 1ed
!hu6s H 0 0 1- ( , 1- I 11 H 0 11 !hu6s
F6i 1- I I 11 H 0 11 ( 12 1- &u=hayyam '4 I 12 F6i
Sat 11 (
(a: ihan 58mahiran
5aEad @10,A
( 12 1- I 12 H 1& $8h?ah ,uru 11 ( 1& Sat
Sun 12 H
#Bian 58nai=an
1ang=a: (545>
#Bian 58?aya=an
S4SS
H 1& -!,/!+3 11 ( 1& 1- 1+ 12 H
'a=m:
5m9=an/#Bian
'ahFiG
1+ Sun
M:n 1& 1- 1- 1+ 3u:i ,an:i -!, 12 H 1+ 11 1, 1& 1- 1, M:n
!ues 1+ &au?id 11 11 1, 1& H89a= 1- 1, 12 10 1+ 11 10 !ues
1ed 1, %ndu=9i 5$S& 12 ;'<' 5$S& 12 ;'<' 5$S& 10
&o:iva9i '1>
2/;'<' 5$S&
1+ 11 10 1& 1I 1, ;'<' 5$S& 12 1I 1ed
!hu6s 10 1& 1& 1I 1, 12 1I 1+ 1( 10 1& 1( !hu6s
F6i 1I 'haipu9am 1+ 1+
15+ '4/'5 @: u=ar
'3/'4A
1( 15+'1/ '2 10 15+ '3 @ubah '5A 1& 1( 1, 1H 1I 1+ 1H F6i
Sat 1( 1, 1,
(a: ihan 58mahiran
5aEad @10,A
1H
$8h?ah '34 44 5 >
')4 > 5
1I 1+ 1H 10 2- 1( 1, 2- 1$%"' Sat
Sun 1H 10 10
#Bian 58nai=an
1ang=a: (545 >
#Bian 58?aya=an
S4SS
2- 1( 1, 2- 1I 21 1H 10 21 Sun
M:n 2- 1I 1I 21 1H 10 21 1( 22 2- 1I 22 M:n
!ues 21 1( 1( 22 2- 1I 22 1H 2& 21 1( 2& !ues
1ed 22
'a=?ima:
18nguru9an >
18rancangan
5omp8ni
1H
;'<' 5$S&
@.%'!",,#-5
!"A
1H 2& ;'<' 5$S& 21 1( ;'<' 5$S& 2& 2- ;'<' 5$S& 2+ 22 ;'<' 5$S& 1H 2+ 1ed
!hu6s 2& 2-
&89yuara: '8an
15+/&u=ayyam
2- 2+ 22 1H 2+ 21 2, 2& .88pava?i 2- 2, !hu6s
F6i 2+
5ur9u9 58mahiran
5aEad @18gA
.%'!",,#-5!"/
10"%!(!%!"
5!.0'
+0$1!",5!'
21 21 2, S11%& 1 2& &u=hayyam '3 2- &u=hayyam '5 2, 22 20 2+ 21 20 F6i
Sat 2,
#Bian 58nai=an
1ang=a: (545 >
#Bian 58?aya=an
S4SS
22 $ap:ai $. 22 20 2+ 21 20 2&
18nu:up 5o D >
5$S&
2I 2, !Ea? &uharam 22 2I Sat
Sun 20 2& 2& 2I 2, 22 2I 2+ 2( 20 2& 2( Sun
M:n 2I 2+ 2+ 2( 20 2& 2( 0idu? /i:ri 2, 2H 2I 2+ 2H M:n
!ues 2( 2, $8n:a9 .89a 2, 2H 2I -ari &urabbi 2+ 2H 20 &- 2( 2, &- !ues
1ed 2H ;'<' 5$S& 20 20 &- ;'<' 5$S& 2( 2, ;'<' 5$S& &- 2I ;'<' 5$S& 2H 20 1ed
!hu6s &- 2I 2I 2H 20 &1 2( &- 2I !hu6s
F6i &1 3"6 2( 2( &- 2I 2H S11%& 2 &1 2( F6i
Sat 2H &1 2( &- 2H Sat
Sun &- 2H &1 &8rd8=a &- Sun
M:n &1 &- !Ea? $mdan M:n
Takw') KRSM !e!' 0;-4 ( Ce(!' 0)
)an Fe2 Ma; A36 Ma7 )une )ul7 Au< Se3t "kt N:? Dis
'ria? S1& 2
#Bian 58nai=an
1ang=a: (545 >
#Bian 58?aya=an
S4SS
&u=hayyam '1
> '2
0idu? /i:ri
5ur9u9
58mahiran
5$S&
#Bian 1+S 1
#Bian 2/1+S
3/1ra 1+S&$
Im !=hir 'ahun
'ria? S1&
3u:i
#Bian 1+S 1
3u:i 18ngga? 2
'ria? S1& 2
Im !=hir 'ahun
#Bian 58nai=an
1ang=a: (545 >
#Bian 58?aya=an
S4SS
#Bian 58nai=an
1ang=a: (545 >
#Bian 58?aya=an
S4SS
3u:i
18r:8ngahan
18ngga? 2
1C=pg %?mu 'ria? S1&
#Bian 58nai=an
1ang=a: (545 >
#Bian 58?aya=an
S4SS
Su=an
3u:i
18r:8ngahan
/5ur9u9
58mahiran
5$S&
#Bian 1/1+S 2 'ria? S1& 2
3u:i 18ngga?
1/5ur9u9
58nai=an
1ang=a: (&4
1H4 SS4 S
SENARAI PEGAWAI SEKSYEN MENGIKUT KOMPENI SMI & MTQ HIRA'
57&10"% !
50'#! 57&10"% J 10,!H!% 5$S& '#!" /!%K /%5$% + "#$.%"
10"7(7", 55 J
+%( "!&! S05S60" 1(!'#" '%",5!'!"
1 10,!H!% 5$S& 1#!" $7+%!- +' 7&!$ S1 ! 1 2 3 @+!"%"A
2 10,!H!% 5$S& 1#!" $#&%!- +' &!' 0&!$% S2
3 10,!H!% 5$S& 1#!" +!$%6!- + !+# +!5!$ S3
4 10,!H!% 5$S& 1#!" "7$#( !K%&!- +' .K#(5%/(% S4 + 4 > 5 @+!"%"A
5 10,!H!% 5$S& '#!" &7-. -!S"% + 6#S7/ S5
6 10,!H!% 5$S& 1#!" "7$-!"%S!- +' %S&!%( S6 3 1 2 3 @+!"!'A
7 10,!H!% 5$S& 1#!" "7$ S6!/%)!- +' &!-&#. S7
8 10,!H!% 5$S& 1#!" $!! "7$0$"% + $!! %+$!-%& S8
9 10,!H!% 5$S& %"'!" "#$#(!&!(%"! +' !-&!. S!1!$ S9 . 4 > 5 @+!"!'A
57&10"% +
50'#! 57&10"% J 10,!H!% 5$S& '#!" &7-. K#( !K%K% + &7-!&!.
10"7(7", 55 J
+%( "!&! S05S60" 1(!'#" '%",5!'!"
1 10,!H!% 5$S& 1#!" H!" S%'% "#$%KH!"% +' H!" -#SS!%" S10 ! 1 2 3 @+!"%"A
2 10,!H!% 5$S& '#!" "!S$#( -!.% + 5-#S!%"% S11 L
3 10,!H!% 5$S& 1#!" "#$S6!/%)!- +' &!-&#. S12
4 10,!H!% 5$S& 1#!" S-!$%/!- !%.! +' S60. -!$#" S13 + L 4 > 5 @+!"%"A
5 10,!H!% 5$S& '#!" !K%K + #"7- S14
6 10,!H!% 5$S& "7$ !K%(! +' &7-. K!5!$%! S15 3 L 1 2 3 @+!"!'A
7 10,!H!% 5$S& 1#!" "#$/!%K!- +' &7-. S!!. S16
8 10,!H!% 5$S& 1#!" "#$S!0%.!- +' !&!(#.%" S17
9 10,!H!% 5$S& 1#!" "#$-!$'%"% +' S#.0$&!" S18 . 4 > 5 @+!"!'A
57&10"% 3
50'#! 57&10"% J 10,!H!% 5$S& '#!" !+.#( $!-%& + &7-!&&!.
10"7(7", 55 J
+%( "!&! S05S60" 1(!'#" '%",5!'!"
1 10,!H!% 5$S& 1#!" S%'% !%S!- +' !&%( S19 ! 1 2 3 @+!"%"A
2 10,!H!% 5$S& 1#!" "!K%(! +' &7-. S!(0- S20
3 10,!H!% 5$S& '#!" &7-. S!%. + S21 L
4 10,!H!% 5$S& 1#!" "7$(%" +' -!&.!" S22 + 4 > 5 @+!"%"A
5 10,!H!% 5$S& '#!" &#-. S7/H!" + !+.#$ $!-&!" S23
6 10,!H!% 5$S& 1#!" "#$#( -#S"! +' 6#S7/ S24 3 1 2 3 @+!"!'A
7 10,!H!% 5$S& 1#!" S%'% "!%-!- +' S# !-&!. S!%/#..%" S25 L
8 10,!H!% 5$S& 1#!" %//!- +' !.K-!$ S26
9 10,!H!% 5$S& 1#!" H!K"!'% +' &7-. "77$ S27 . 4 > 5 @+!"!'A
57&10"% .
50'#! 57&10"% J 10,!H!% 5$S& '#!" &7-. S-!-%$ + -!(%.05
10"7(7", 55 J
+%( "!&! S05S60" 1(!'#" '%",5!'!"
1 10,!H!% 5$S& '#!" !+.#( -!(%& S28 ! ')1 2 ')2 @+!"%"A
2 10,!H!% 5$S& '#!" S-!-%. S29
3 10,!H!% 5$S& '#!" &7-. !.K-%& S30
4 10,!H!% 5$S& '#!" S31 ')4 > ')5 @+!"%"A
5 10,!H!% 5$S& '#!" S32 +
6 10,!H!% 5$S& '#!" S33
7 10,!H!% 5$S& 1#!" S34 3 ')1 2 ')2 @+!"!'A
8 10,!H!% 5$S& 1#!" S35
9 10,!H!% 5$S& 1#!" S36
10 10,!H!% 5$S& 1#!" S37 . ')4 > ')5 @+!"!'A 10 10,!H!% 5$S& "7$!K$00" +' 677/
57&10"% .
50'#! 57&10"% J 10,!H!% 5$S& '#!" &7-. S-!-%$ + -!(%.05
10"7(7", 55 J
+%( "!&! S05S60" 1(!'#" '%",5!'!"
1 10,!H!% 5$S& '#!" !+.#( -!(%& S28 ! ')1 2 ')2 @+!"%"A
2 10,!H!% 5$S& '#!" S-!-%. S29
3 10,!H!% 5$S& '#!" &7-. !.K-%& S30
4 10,!H!% 5$S& '#!" S31 ')4 > ')5 @+!"%"A
5 10,!H!% 5$S& '#!" S32 +
6 10,!H!% 5$S& '#!" S33
7 10,!H!% 5$S& 1#!" S34 3 ')1 2 ')2 @+!"!'A
8 10,!H!% 5$S& 1#!" S35
9 10,!H!% 5$S& 1#!" S36
10 10,!H!% 5$S& 1#!" S37 . ')4 > ')5 @+!"!'A 10 10,!H!% 5$S& "7$!K$00" +' 677/
(/)an 1,/)an 22/)an 2H/)an ,/Fe2 12/Fe2 1H/Fe2 , Ma; 12 Ma; 2/A36
!1 & !=14 2 Ikatan Ka5ad 'aSeD Ilmu Khemah PB Ikatan
!2 Ka5ad 'aSeD Ilmu Khemah PB Ikatan Ka5ad
!& & !=+4 , 'aSeD Ilmu Khemah PB Ikatan Ka5ad 'aSeD
!+ Ilmu Khemah PB Ikatan Ka5ad 'aSeD Ilmu Khemah
!, PB Ikatan Ka5ad 'aSeD Ilmu Khemah PB
H/A36 10/A36 2&/A36 I Mei 1(/)un 2,/)un 0 "<:s 1- "<:s 2+/Se3 2&/Au<
!1 & !=14 2 Ka5ad 'aSeD Ilmu Khemah PB Ikatan Ka5ad 'aSeD Ilmu Khemah PB
!2 'aSeD Ilmu Khemah PB Ikatan Ka5ad 'aSeD Ilmu Khemah PB Ikatan
!& & !=+4 , Ilmu Khemah PB Ikatan Ka5ad 'aSeD Ilmu Khemah PB Ikatan Ka5ad
!+ PB Ikatan Ka5ad 'aSeD Ilmu Khemah PB Ikatan Ka5ad 'aSeD
!, Ikatan Ka5ad 'aSeD Ilmu Khemah PB Ikatan Ka5ad 'aSeD Ilmu Khemah
1, "kt 22 "kt 2H "kt ,/N:? 12/N:? 1H/N:? Ka5ad ,
!1 & !=14 2 Ikatan Ka5ad 'aSeD 'aSeD ,
!2 Ka5ad 'aSeD Ilmu Khemah Ilmu Khemah ,
!& & !=+4 , 'aSeD Ilmu Khemah PB Ikatan ,
!+ Ka5ad PB Ikatan PB ,
!, PB Ikatan Ka5ad )umlah 2,
#i>aD
Pemilihan
Ke3im3inan
K:m3eni
E2a6uF
#i>aD )KK & Mteam E2a6uF
AKTIVITI MINGGUAN KRSM sesi 2014
Semak
Seks7en
Induksi KSM
!aklimat
Pen<u6usan &
Pe6an;an<an
KSM
!aklimat
K:m3eni
Ma@ lis Penutu3
HAL EHWAL
PELAJAR
BIDANG TUGAS GURU BERTUGAS HARIAN
SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIRA MAAHAD TAH!I" AL#$URAN HIRA
+idang :uga9 yang dip8r:anggungBaEab=an ada?ah m8ngi=u: =8u:amaan.
1. ,uru b8r:uga9 harian h8nda=?ah da:ang 98?8Ea:2?8Ea:nya 10 mini: 98b8?um p8r98=o?ahan
b8rmu?a.
2. &8ma9:i=an =8adaan p8r98=i:aran 98=o?ah b8r9ih4 c8ria dan 98?ama: diguna=an.
aA &8ma9:i=an bi?i=2bi?i= =8?a9 :8?ah di9apu4 9ampah29arap :8?ah dibuang 98r:a ?ampu4 =ipa9
dan :ing=ap :8?ah di:u:up 98:8?ah :ama: p8r98=o?ahan
bA &8ny8?ia =8b8r9ihan bi?i=2bi?i= =8?a94 :anda94 =an:in4 bi?i=2bi?i= =ha9 dan =aEa9an 98=o?ah
cA &8ma9:i=an 98mua p8?aBar b8rada di :apa= p8rhimpunan pada Bam 7.25 pagi
3. &8m8ri=9a =8b8r9ihan ma=anan yang di98dia=an o?8h =an:in 98=o?ah dan m8man:au p8?aBar
98ma9a Ea=:u ma=an.
4. &8nguru9 raEa:an p8?aBar yang 9a=i:.
aA &8nghan:ar p8?aBar yang 9a=i: =8 =?ini= @98=iranya 9a?ah 98orang Eard8n b8rcu:iA
bA &8mb8ri =8b8naran dan m8ng8?uar=an 9?ip 9a=i: =8pada p8?aBar @98ma9a Ea=:u 1d1A
cA &8ma9:i=an p8?aBar 9a=i: b8rada di bi?i= 9a=i: yang di=ha9=an/bi?i= 9a=i:.
5. &8ma9:i=an 98mua p8?aBar m8ma:uhi 98ga?a p8ra:uran 98=o?ah.
aA &8ngaEa9i p8?aBar agar m8n8pa:i Ea=:u 98ma9a p8rhimpunan4 ma9a r8ha: dan ma9a
p8r:u=aran guru.
bA &8ngaEa9i di9ip?in p8?aBar di ?uar Ea=:u b8?aBar 98p8r:i m8nBaga ma9a dan m8ngambi?
:inda=an yang 98g8ra dan muna9abah Bi=a p8r?u.
6. &8mban:u =8:ua p8?aBar da?am m8?a=9ana=an p8ngaEa9an :8rhadap p8?aBar.
7. &8nguru9 ha?2ha? yang b8r=ai:an d8ngan =8hi?angan barang.
8. &8n8n:u=an =898?ama:an p8?aBar2p8?aBar di da?am =aEa9an 98=o?ah dan m8ngaEa9i har:a
b8nda 98=o?ah.
9. &8?a=u=an d8ngan 98g8ra =8pada piha= 98=o?ah 98=iranya b8r?a=u 98barang =8Badian yang
:ida= diingini.
10. &8mbua: ca:a:an m8ng8nai p8r=ara2p8r=ara p8n:ing yang b8r?a=u 98panBang hari/minggu
p8r98=o?ahan =8 da?am borang ?aporan guru b8r:uga9 98p8r:i J
aA (aEa:an2?aEa:an / p8?aEa:
bA #capan / p8ngumuman da?am p8rhimpunan
11. &8mbua: ?aporan di da?am +orang (aporan +8r:uga9 yang di98dia=an dan Bi=a p8r?u ?apor=an
:8ru9 =8pada 18ng8:ua 9upaya :inda=an 98g8ra dapa: diambi?.
12. &8ny8dia=an Badua? guru b8rucap m8ngi=u: gi?iran di =a?angan guru b8r:uga9 pada
p8rhimpunan pagi umaa: :8n:ang p8m8rha:ian dan p8man:auan 98panBang minggu.
18n8=anan =8pada di9ip?in p8?aBar4 :ahap =8b8r9ihan =898?uruhan dan p8ringa:an yang
98EaBarnya.
13. &8nBa?an=an :uga9 yang diarah=an o?8h 18ng8:ua dari 98ma9a =8 98ma9a.
UNIT#UNIT LAIN
!A$UN 'I#ANGAN
1HH& &
1HH+ &
1HH, 2
1HH0 2
1HHI ,
1HHH 1+
2--- (
2--1 1(
2--2 2-
2--& 10 'ANIN 'ANA!
2--+ 2& 1, (
2--0 &- 2H 1
2--I &1 1H 12
2--( 2H 2- H
2--H &1 2- 11
2-1- && 20 I
2-11 &- 1( 12
2-12 22 12 1-
2-1&
PEBA$AN $UFFAG
DA!A $UFFAG MAA$AD !A$FIG $IA
'!-#"
0
5
10
15
20
25
30
35
199319941995199619971999200020012002200320042006200720082009201020112012
GRAF BILANGAN PELAJARMELAWAN TAHUN (1993HINGGA 2013)
LAMPIRAN 1
SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIRA JERAM
LOT 1881 BATU 1: JERAM0
4;:00 KUALA SELANGOR0
SELANGOR DARUL EHSAN.
SENARAI KANDUNGAN <AIL GURU
BIL KANDUNGAN
1 NAMA DAN 'U!IAN PEI'ADI
2 !AK1IM !A$UN SEMASA
& VISI SEK"#A$
+ MISI SEK"#A$
, FA#SAFA$ PENDIDIKAN $IA%
0 PIAGAM PE#ANGGAN
I )ADUA# 1AK!U INDIVIDU
( )ADUA# 1AK!U KE#AS
H PEANBANGAN !A$UNAN
1- INGKASAN AK!IVI!I MINGGUAN
11 ANBANGAN $AIAN
12 SENAAI PE#A)A 'AGI SE!IAP KE#AS JANG DIA)A
1& EK"D MAKA$ U)IAN 4 PEPEIKSAAN
1+ EK"D PENG$AN!AAN KE)A UMA$* ASSINGNMEN!* P'S
1, SK!
10 #AIN/#AIN
LAMPIRAN 2
SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIRA JERAM
LOT 1881 BATU 1: JERAM0
4;:00 KUALA SELANGOR0
SELANGOR DARUL EHSAN.
"!&! ,#$# J
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
'!$%5- S0$!-!" JMMMMMMMMMMM
&!'! 10(!!$!" 6!", .%!!$J
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.
'#,!S 5-!S / !H!'!" J
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.
10"60$!-!" %'0& S057(!-
%'0& '!".! @ /
A
3!'!'!"
+u=u $ing=a9an &8ngaBar
+u=u '8=9 > $uBu=an
/ai? &8n:or2m8n:88
/ai? %ndu= ,uru
/ai? 58?ab / 18r9a:uan / 18rmainan
&ar=ah > S=rip aEapan
(ain2?ain
i.
ii.
iii.
6ang +8nar4 .i98ma= o?8hJ .i9ah=an o?8hJ
MMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM..
@ A 15 !5!. 10",0'#!
+7$!", 10"60$!-!" '#,!S
%ONTOH#%ONTOH MODUL
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK
RAN%ANGAN PENGAJARAN HARIAN
%ONTOH 1
1. BUTIRAN UMUM
&!'!10(!!$!" J &!'0&!'%5 '%",5!'!" 1
&!S! J 70 mini:
'71%5 J +!+ 6 @%"'0,0$A
S#+ '71%5 J 10"!&+!-!" .!" 10"7(!5!" %"'0,0$
2. PENGETAHUAN SEDIA ADA &
3. HASIL PEMBELAJARAN &
o &8?a=9ana=an p8ngiraan yang m8?iba:=an op8ra9i gabungan bagi
p8nambahan dan p8no?a=an in:8g8r un:u= m8ny8?89ai=an ma9a?ah.
o &8ny8?89ai=an ma9a?ah yang m8?iba:=an p8nambahan in:8g8r.
o &8ny8?89ai=an ma9a?ah yang m8?iba:=an p8no?a=an in:8g8r.
4. BAHAN BANTU MENGAJAR
+u=u :8=9
1apan pu:ih
58r:a9 8daran
5. P'()'*+,+( -+( ,'('*+,+( ./01
"ombor po9i:iF m8Ea=i?i paha?a =8rana m8mbua: =8bai=an dan a=an :8ru9
b8r:ambah m8ngi=u: ama?an bai= =i:a.
"ombor n8ga:iv8 m8Ea=i?i do9a yang a=an :8ru9 m8no?a= paha?a =i:a yang
mana ma=in b8r=urang m8ngi=u: b8r:ambahnya ama?an =8Baha:an =i:a.
6. AKIDAH MERENTASI KOKURIKULUM &
An-najmi ayat 31 Dan hanya kepunyaan Allalhlah apa yang dilangit dan apa
dibumi supaya Dia member kepada yang membuat jahat terhadap apa yang
mereka kerjakan dan member balasan kepada orang yang berbuat baik dengan
pahala yang lebih baik (syurga).
7. KBKK &
LANGKAH ISI PENGAJARAN AKTI2ITI PENGAJARAN DAN REMARK
90
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
MASA PEMBELAJARAN P3PKBKK
S8: %ndu=9i
@N5 mini:A
&8mp8r=8n
a?=ani9:i?ahop8ra9i
p8no?a=andanp8na
mbahan in:8g8r.
,uru
m8nunBu==ancipb8rEarnad
angambar raBah 98r:a
9ymbo?
un:u=m8nunBu==ancarap8n
ambahandanp8no?a=an
in:8g8r.
&8ngguna=an:anda=urung
un:u=m8mb8Ga=anan:ara:a
ndaop8ra9idannomborb8r:
anda.
3on:oh
"omborb8r:anda98rupa
9O54 27O@28A
"omborb8r:anda:ida=98rup
a 3O@24A4 @29AO5
&in:ap8?aBarb8Ga=a
nan:ara:andaop8ra9i
dannomborb8r:anda
.
L+(45+6 2
!=idah
m8r8n:a9i
=uri=u?um.
@10 mini:A
Nabi uhammad
s.a.! pernah
bersabda" #$iba
itu mempunyai %3
&ara (jalan)' yang
amat ringan
dosanya sama
dengan seorang
ber(ina dengan
ibu kandungnya#
($i!ayat Al-)akim
* Al-+aiha,i).
Nabi uhammad
s.a.! pernah
bersabda" #-atu
dirham riba yang
dimakan oleh
setengah yang
mengetahui' lebih
berat disisi Allah
s.!.t.daripada
dosanya tiga
puluh enam kali
pen(inaan#
+8rdo9a bagi orang yang
m8?a=u=an riba iai:u
m8r8=a yang m8?ipa:
ganda=an =un:ungan
d8ngan cara yang 9a?ah
dan m8ninda9 orang ?ain.
&8n8rap=an
un9ur BuBur dan
amanah da?am
diri 98Ea=:u
m8?a=u=an
ama?an di dunia
bagim8nghindar
=andiridarim8?a=
u=ando9ariba*.
.o9a @n8ga:iv8A
1aha?a @po9i:iFA
91
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
($i!ayat Ahmad *
Al-.abrani dari
Abdullah bin
)an(alah r.a.)
L+(45+6 3
18ng8mba
ngan
5on98p
@10 mini:A
&uridm8?a=9ana=an
p8ngiraan yang
m8?iba:=anop8ra9ig
abunganbagip8nam
bahan4danp8no?a=a
n4
@22A P 3
4 O @22A
&uridm8ngguna=an
=a?=u?a:orun:u=m8m
bandingdanm8ng89
ah=anBaEapan.
&uridm8ny8?89ai=anma9a?
ah yang
m8?iba:=anop8ra9igabunga
nbagip8nambahan.dan18n
o?a=an:8rma9u=m8ngguna
=an:anda=urungan.
&8ny8?89ai=anma9a
?ah yang
b8r=ai:and8ngan9i:u
a9i=8hidupan98b8na
r98p8r:iEangdan9uh
u.
L+(45+6 4
!p?i=a9i
5on98p
@30mini:A
&urid2
muriddibahagi=an=8pada 6
=umpu?an.
S8:iap=umpu?andib8ri=an 1
98: =8r:a9b8rnombor.
&urid2
murida=andib8ri=an9oa?an
danm8r8=ah8nda=?ahm8nB
aEab9oa?an:8r98bu:m8ngg
una=an 98: =8r:a9 yang
dib8ri=an.
3on:oh9oa?an J
58dudu=anaEa?
h8?icop:8r ia?ah 0
m8:8r. "ai=98:inggi
50m
dan=8mudian:urun9
+4.102
92
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
8banya= 20m
dana=hirnyanai=?agi
70m.
cari=8dudu=ana=hir
h8?icop:8r i:u.
@op8ra9i:ambahA
&urida=andib8ri=an9oa?an
1+S.
L+(45+6 5
18nu:up
@15 mini:A
,uru m8mbua:
=89impu?an
:8n:ang pro989
op8ra9i gabungan
in:8g8r.
&uriddapa:m8ny8?89ai=an
ma9a?ah18ni?aian+8ror8n:
a9i=anS8=o?ahd8nganbai=.
&urida=andib8ri=an=8rBa98
=o?ahbagim8ngu=uh=an?agi
=8Fahamanm8r8=a.
+4.103
MODUL PENGAJARAN HARIAN SAINS TINGKATAN 1 789(:96 2;

'opi= J S8? 98bagai uni: a9a9 =8hidupan
Sub:opi= J &anu9ia ia?ah organi9m yang =omp?8=9
18ng8:ahuan S8dia !daJ 7rgani9a9i 98? da?am badan manu9ia
-a9i? 18mb8?aBaran J
.i a=hir 989i p8mb8?aBaran p8?aBar dapa: J
Q m8n8rang=an 98bab manu9ia m8rupa=an organi9m yang
=omp?8=9.
+ahan +an:u +8?aBar J -8?aian a=:ivi:i
18ny8rapan dan 18n8rapan %?mu J manu9ia m8rupa=an organi9m yang =omp?8=9.
!=idah &8r8n:a9i 5uri=u?um J
R58mudian .ia m8ny8mpurna=an dan m8niup=an =8 da?amnya roh @cip:aanA2
"ya dan .ia m8nBadi=an bagi =amu p8nd8ngaran4 p8ng?iha:an dan ha:iS @:8:apiA
=amu 98di=i: 98=a?i b8r9yu=ur.T@!9 SaBdahJ 9A.
5+55 J &8mbua: inF8r8n9.
58mahiran 1ro989 Sain9 @ 51SA J &8m8rha:i4 b8r=omuni=a9i4 m8mbua: inF8r8n9.
93
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
(ang=ah2?ang=ah 18ngaBaranJ
(ang=ah/
&a9a
%9i 18ngaBaran !=:ivi:i 18ngaBaran dan
18mb8?aBaran
$8mar=/'8=ni
=
1>1/5+55/51
S
18ndahu?u
an
+acaan doa b8?aBar S8mua p8?aBar m8mbaca doa
b8?aBar b8ramai2ramai.
S8: %ndu=9i
UN3mn:V
5on98p
=8:umpa:an
1. ,uru b8r:anya=an =habar
murid.,uru m8ma9:i=an murid
b8rada da?am =8adaan 98?89a
dan :8nang.
2. ,uru m8ma=?um=an :aBu= yang
a=an dibincang hari ini dan
ha9i? p8mb8?aBaran yang p8r?u
dip8ro?8hi dia=hir =8?a9.
(ang=ah 1
@18nB8?a9a
n 5on98pA
U18 mn:V
&anu9ia ada?ah
organi9m yang
=omp?8=9
1. ,uru m8mb8ri h8?aian
a=:ivi:i :8n:ang R-appy
Sy9:8mT. &urid dimin:a
m8?8ng=ap=an.
2. &urid dimin:a un:u= b8rFi=ir
dan b8ri:ahu guru apa
ma=?uma: yang :8?ah
di=umpu?=an :8n:ang :ubuh
manu9ia.
3. ,uru m8nunggu dan
m8nd8ngar BaEapan p8?aBar.
4. ,uru m8n8rang=an bahaEa
badan manu9ia :ida= ada?ah
9a:u yang mudah a:au
da?am 8r:i =a:a ?ain4
manu9ia ada?ah organi9ma
yang =omp?8=9.
5. ,uru m8min:a murid
m8mb8ri:ahu m8ngapa
manu9ia ada?ah organi9ma
&8m8rha:i
+8r=omuni=a9i
94
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
yang =omp?8=9L
6. ,uru m8nunggu dan
m8nd8ngar BaEapan p8?aBar.
dan m8nu?i9 98mua
BaEapan yang dip8ro?8hi di
papan pu:ih. &urid yang
m8mb8ri BaEapan yang
bagu9 a=an dib8ri ganBaran.
7. .aripada BaEapan yang
dip8ro?8hi4guru
m8mbincang=an
=89impu?an yang bo?8h
dibua:.
589impu?an J 7rgan2organ
yang b8r?ainan m8mb8n:u=
9a:u 9i9:8m un:u=
m8ny8?ara9=an Fung9i2
Fung9i :8r:8n:u di da?am
badan. S8bagai con:oh4
organ2organ 98p8r:i hidung4
:ra=8a dan paru2paru
m8nBadi 98bahagian
daripada 9i9:8m
p8rnaFa9an.
S8mua 9i9:8m da?am badan
m8mbo?8h=an manu9ia
un:u= m8nBa?an=an pro989
=8hidupan 98p8r:i bia9a dan
c8=ap. S8mua Fung9i
di=aEa? o?8h o:a=. %ni
m8nunBu==an bahaEa
manu9ia ada?ah organi9ma
yang =omp?8=9.

&8mbua:
inF8r8n9
(ang=ah 2
@4 mini:A
!=idah m8r8n:a9i
=uri=u?um
1. ,uru m8min:a dua orang
p8?aBar =8 hadapan =8?a9
dan m8nc8ri:a=an 9a:u
95
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
Wb8nda* yang 9anga:
=omp?8=94b8rguna dan
p8n:ing da?am =8hidupan
m8r8=a.
2. ,uru m8n8rang=an bahaEa
b8:apa =omp?8=9 dan
b8rgunanya cip:aan
manu9ia4:iada :andingnya
cip:aan !??ah 9.E.:.
R.ia?ah yang m8mb8n:u=
=amu da?am rahim
98bagaimana di=8h8nda=i2
"ya. 'a= ada 'uhan @yang
b8rha= di98mbahA
m8?ain=an .ia4 6ang &aha
18r=a9a ?agi &aha
+iBa=9anaT.
@Surah !?i* %mran J 6A
(ang=ah 3
@18nu:upA
@ 35 mini:A
&anu9ia ada?ah
organi9m yang
=omp?8=9
1. 7?8h i:u4 =i:a :ahu 98=arang
bahaEa manu9ia ada?ah
organi9ma yang =omp?8=9
dan =i:a haru9 m8nghargai
dan m8n9yu=urinya.
2. 5i:a b8r9yu=ur =ini =i:a
:8?ah ada dan EuBud. 5i:a
9udah dapa: m8nya=9i=an
=8indahan a?am maya4
dapa: m8?iha: p8?bagai Earna
dan p8mandangan4 m8?iha:
9ang 9uria4 bu?an dan bin:ang2
bin:ang yang m8nghia9ai
98ga?a ruang ang=a9a. 5i:a
9udah dapa: m8ni=ma:i
p8?bagai ma=anan dan
hidangan yang ?aGa: dan 8na=.
5i:a Buga :8?ah dapa: m8ra9ai
b8:apa indahnya b8?aian =a9ih
9ayang4 cin:a dan 9aa:29aa:
=8bahagiaan. S8:8ru9nya =i:a
96
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
dapa: m8ng8na?i 9iapa
p8ncip:a =8pada 98muanya ini
:8rma9u= a?am yang maha
?ua9 ini. (a?u =i:a dapa:
m8ni=ma:i =a9ih dan 9ayang2
"ya 98r:a b8rnaung di baEah
?indungan dan rahma:2"ya.
%ni?ah 98b8narnya ni=ma:
:8rb89ar yang :8?ah !??ah
=urnia=an =8pada =i:a.
3. ,uru m8mb8ri :uga9an
=8pada p8?aBar.
+6.2012
&8mbincang=an m8ng8nai
m8ngapa manu9ia ada?ah
organi9m yang =omp?8=9
da?am p8?bagai b8n:u=
p8r98mbahan.&urid dimin:a
m8ny8dia=an bahan dan
b8n:u=
p8r98mbahan.S8mua
p8?aBar EaBib m8mbua:
p8mb8n:angan pada =8?a9
a=an da:ang.

.. M9-1/ T.(45+:+( 2
MODUL PENGAJARAN HARIAN SAINS TINGKATAN 2 789(:96 1;
'opi= J irim dan !?am
97
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
Sub:opi= J !ir dan (aru:an
18ng8:ahuan S8dia !daJ 18?aBar 9udah did8dah=an d8ngan 9umb8r air 98mu?aBadi
dan 98bab298bab p8mb8r9ihan air p8r?u di?a=u=an
da?am p8mb8?aBaran ?8pa9
-a9i? 18mb8?aBaran J
&8ngana?i9a 9umb8r =8hadiran 82co?i di da?am air
&8ngap?i=a9i=an =a8dah p8mb8r9ihan air yang 989uai un:u= m8nc8gah
=8hadiran 82co?i da?am air.
.i a=hir 989i p8mb8?aBaran p8?aBar dapa: J
Q m8mahami p8m8?iharaan =ua?i:i air.
+ahan +an:u +8?aBar J !r:i=8?
18ny8rapan dan 18n8rapan %?mu J 18?aBar 9udah did8dah=an d8ngan 9umb8r air
98mu?aBadi dan 98bab298bab p8mb8r9ihan air p8r?u
di?a=u=an da?am p8mb8?aBaran ?8pa9
!=idah &8r8n:a9i 5uri=u?um J !??ah :8?ah m8nurun=an air @huBanA dari ?angi:4 ma=a
m8nga?ir?ah air di ?8mbah2?8mbah m8nuru:
u=urannya4 ma=a aru9 i:u m8mbaEa buih yang m8ngambang. .an dari apa @?ogamA
yang m8r8=a ?8bur da?am api un:u= m8mbua: p8rhia9an a:au a?a:2a?a:4 ada @pu?aA
buihnya 98p8r:i buih aru9 i:u. .8mi=ian?ah !??ah m8mbua: p8rumpamaan @bagiA yang
b8nar dan yang ba:hi?. !dapun buih i:u4 a=an hi?ang 98bagai 989ua:u yang :a= ada
harganyaS adapun yang m8mb8ri manFaa: =8pada manu9ia4 ma=a ia :8:ap di bumi.
.8mi=ian?ah !??ah m8mbua: p8rumpamaan2p8rumpamaan U770V.@13J17A
5+55 J &8mbua: inF8r8n9.
58mahiran 1ro989 Sain9 @ 51SA J &8m8rha:i4 b8r=omuni=a9i4 m8mbua: inF8r8n9.
!+<+
L+(45+6
M+<+
A5:.=.:. P'(4+>+*+(
-+( P'0?'/+>+*+(
K901(.5+<. -+( N9:+
7ri8n:a9i 1. &urid dimin:a un:u=
m8mbaca ar:i=8? yang
Soa?anJ
1. !pa=ah ma9a?ah yang :imbu? ar:i=8? yang
98
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
@ 10 mini:A di98dia=an o?8h guru
b8r=8naan d8ngan
=on:rov8r9i =8hadiran
ba=:8ria 82co?i da?am air
1ada 8 .i98mb8r
20104 :8rdapa:
b8b8rapa =8ra:an
a=hbar :8mpa:an
yang :8?ah
m8?apor=an :8n:ang
=8adaan air di 'a9i=
58nyir yang :8?ah
:8rc8mar a=iba:
ba=:8ria 02co?i. %a
di=a:a=an 98bagai
9ua:u :ahap yang
m8mbimbang=an. %ni
ada?ah =8rana
:8rpada:nya
p8mbuangan 9i9a
=umbahan dan air
buangan o?8h
p8ngu9aha bo: di
=aEa9an :a9i= i:u.
anda bacaL+8ri p8ndapa: anda.
$89pon diBang=aJ
58hadiran ba=:8ria 82co?i di 'a9i=
58nyir
+ahan +an:u &8ngaBarJ
Sumb8r !r:i=8? %9u 18nc8maran di 'a9i=
58nyir.
h::pJ// EEE.moh.gov.my
51S J &8m8rha:i
18nc8:u9an
id8a
@ 10 mini:A
,uru m8ncung=i? id8a murid
b8r=ai:an =89 =8hadiran 82
co?i di 'a9i= 58nyir dan
m8min:a murid m8nya:a=an
98babnya.
p8mbuangan 9i9a
=umbahan dan air
buangan o?8h
p8ngu9aha bo: di
=aEa9an :a9i= i:u.
Soa?an J
1. .a?am ar:i=8? :8r98bu: ada m8nya:a=an
bahaEa p8mbuangan 9i9a =umbahan dan
air buangan o?8h p8ngu9aha bo: di
=aEa9an :a9i= =8nyir m8ny8bab=an
=8hadiran 82co?i. +agaimana=ah =8hadiran
82co?i bo?8h m8mp8ngaruhi :ahap
=89iha:an p8ndudu=L
$89pon diBang=a
58hadiran 82co?i m8ny8bab=an
diar8.
3iri: biri: b8rdarah
Sa=i: p8ru: 4 mun:ah
.8mam pana9
5omp?a9i buah pinggang
99
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
+ahan +an:u &8ngaBarJ
Sumb8r !r:i=8? %9u 18nc8maran di 'a9i=
58nyir.
h::pJ// EEE.moh.gov.my
51SJ &8m8rha:i4 b8r=omuni=a9i
18n9:ru=:ura
n 98mu?a
id8a
@ 30 mini:A
1.!=:ivi:i 9umbang9aran
un:u= m8mbincang=an
=8b8r9ihan air daripada
9umb8r 98mu?aBadi.
S8p8r:i yang :8?ah
dip8?aBari 98b8?um
ini49umb8r air
n8gara =i:a b8ra9a?
dari air huBan yang
b8r:a=ung di 9ungai
dan di=umpu?=an di
8mpangan.
Sungai yang :ida=
di98?8nggara
b8rpo:8n9i un:u=
dic8mari o?8h
ba=:8ria 82co?i.
!=:ivi:i m8mbuang
9i9a =umbahan
m8mudah=an g8Ba?a
p8nya=i: ini
m8nu?arL
Soa?an
1. +agaimana Bang=i:an 82co?i m8nu?ar di
"8gara =i:aL
$89pon diBang=aJ
&8?a?ui air yang dic8mari o?8h ba=:8ria 82
co?i.
2. S8=iranya anda ada?ah 98orang anggo:a
uni: =89iha:an di =aEa9an anda4 98dang
di?anda viru9 82co?i4 apa=ah na9iha: anda
yang a=an anda b8ri=an pada p8ndudu=
=aEa9an andaL
$89pon diBang=aJ
&8ngambi? :inda=an :8rhadap pr8mi9
p8n:8rna= yang m8?8pa9=an 9i9a
=umbahan
51SJ &8m8rha:i dan b8r=omuni=a9i
!p?i=a9i
@ 20 mini:A
1. ,uru m8ng8dar=an
?8mbaran di?8mma.
2. &urid m8nBaEab 9oa?an
da?am =umpu?an.
3. ,uru m8mb8ri p8?uang
=8pada 2 =umpu?an un:u=
m8mb8n:ang=an ha9i?
p8rbincangan
51SJ &8m8rha:i dan b8r=omuni=a9i
$8F?8=9i
1. ,uru m8nyoa? murid
b8r=ai:an ni?ai yang p8r?u
di:i:i= b8ra: da?am
Soa?anJ
1. !pa=ah ni?ai yang p8r?u
di:i:i=b8ra:=an da?am m8nangani ma9a?ah
100
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
@ 10 mini:A m8nangani ma9a?ah 82co?i.
2. ,uru m8rumu9=an
p8?aBaran hari ini.
!ir yang :ida=
dib8r9iha=an a:au
:ida= diraEa:
m8ngandungi
p8?bagai
mi=roorgani9ma
con:ohnya ba=:8ria
82co?i yang
m8ny8bab=an
=8ma:ian.
.aripada 8mpa:
=a8dah p8mb8r9ihan
air4 hanya p8ndidihan
dan p8ng=?orinan
yang 98?ama: un:u=
diminum =8rana
=8dua2dua =a8dah
ini dapa: m8mba9mi
=uman a:au
mi=roorgani9ma di
da?am air
=8hadiran 82co?iL
$89pon diBang=aJ
&8nBaga =8b8r9ihan//
b8r:anggungBaEab
La)/'(an 4
LAPORAN GURU BERTUGAS HARIAN
SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIRA B MAAHAD TAHFIZ ALD<URAN HIRA
101
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
$AI 4 !AIK$ .
88888888888888888888888888888888888
!EMP"$ 'E!UGAS 4 N". MINGGU . 88888888888888888888888888888888888
NAMA GUU 'E!UGAS . 88888888888888888888888888888888888
BIL PERKARA KOMEN B >ATATAN >ADANGAN
- KEBERSIHAN
Mus:lla
Kantin
'l:k Akademik ESMI$ & M!=F
Data6an tem3at 3e6him3unan
0 PELA=AR SAKIT
'ilan<an 3ela@a6 sakit
)enis 3en7akit
'ilan<an kes
& ADUAN MASALAH DISIPLIN
'ilan<an 3ela@a6 7an< te6li2at
)enis masalah disi3lin
'ilan<an kes
+ MAKANAN PELA=AR
Menu 3a<i dan ten<ah ha6i
sama ada men;uku3i atau
102
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
tidak.
Batatkan @ika ada aduan
da6i3ada 3ela@a6 men<enai
ke2e6sihan makanan.
, PROGRAM SEKOLAH AANG
DI=ALANKAN
#am3i6an ,
LAPORAN KETUA GURU BERTUGAS MINGGUAN
($umusan untuk tempoh seminggu bertugas)
SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIRA MAAHAD TAH!I" AL#$URAN HIRA
NAMA KE!UA 4 PEN. GUU 'E!UGAS . 88888888888888888888888888888
!EMP"$ 'E!UGAS 4 N". MINGGU . 88888888888888888888888888888
BIL PERKARA RUMUSAN >ADANGAN
1 KEBERSIHAN
Mus:lla
Kantin
'l:k Akademik ESMI$ & M!=F
Data6an tem3at 3e6him3unan
0 PELA=AR SAKIT
'ilan<an 3ela@a6 sakit
)enis 3en7akit
'ilan<an kes
& ADUAN MASALAH DISIPLIN
'ilan<an 3ela@a6 7an< te6li2at
103
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014
)enis masalah disi3lin
'ilan<an kes
+ MAKANAN PELA=AR
Menu 3a<i dan ten<ah ha6i sama
ada men;uku3i atau tidak.
Batatkan @ika ada aduan da6i3ada
3ela@a6 men<enai ke2e6sihan
makanan.
, KER=ASAMA &
TANGGUNG=A2AB GURU
BERTUGAS
Gu6u 2e6tu<as men@alankan
tu<as den<an 2aik.
Atau te6da3at a3a/a3a masalah
ketika <u6u men@alankan tu<asan
Kehadi6an <u6u 2e6tu<as
La!"ran ini #endakla# dii$i "le# %etua &uru 'ertu(a$ min((uan atau )en"l"n( %etua
&uru 'ertu(a$ min((uan $a#a*a+
%etua &uru 'ertu(a$ SMIH
,NIT H-) ./0
104
Smi_hira@yahoo.com/panduan guru/2014