Anda di halaman 1dari 12

Fungsi Pendidikan

bagi Kehidupan Manusia


Makalah Diajukan Untuk Memenuhi Tugas
Mata Kuliah : Filsafat Pendidikan Islam
Dosen Pengampu: DR. Andewi uha!tini" M.Ag
Disusun #leh$
A%dul Fattah &''((()**(+
Kelas,emeste! : PAI,R-II
P!odi Ilmu Agama Islam
PROGRAM PASCA SARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2!2
Abs"#ak
Manusia di.iptakan oleh All/h 0T untuk %e!i%adah kepada,12a. Untuk %isa
melaksanakan I%adah te!se%ut dipe!lukan ilmu. Ilmu dipe!oleh melalui
pendidikan. Pendidikan memiliki fungsi 2ang sangat penting didalam kehidupan
manusia Pendidikan di kehidupan dunia %e!fungsi untuk menggapai tujuan 2ang
menga!ah pada peningkatan status kemanusiaan seseo!ang 2ang le%ih tinggi
%aik se.a!a !ohani" mo!al" intelektual" sosial dan politik se.a!a indi3idu dan
mas2a!akat sehingga tampak jelas pe!%edaan anta!a manusia dengan makhluk
lainn2a. Pendidikan adalah upa2a menjaga eksistensi manusia di dunia se%agai
makhluk 2ang paling sempu!na. tatus manusia di akhi!at ditentukan dengan
kehidupann2a di dunia. Pada tulisan ini men.o%a mengupas fungsi pendndikan
%agi kehidupan manusia. (Keyword: Fungsi Pendidikan)
'
Fungsi Pendidikan bagi Kehidupan Manusia
A$ Pendahu%uan
Manusia di.iptakan untuk %e!i%adah kepada All/h wt 2ang %e!kaitan e!at
dengan kekhalifahan manusia. Manusia se%agai makhluk All/h 2ang dipe!.a2a untuk
menjadi wakil All/h di muka %umi ini menjadi makhluk 2ang mulia 2ang dika!uniai
dengan aql dan qalb 2ang %ila digunakan dengan se%esa!,%esa!n2a mampu
menjadikann2a le%ih mulia da!ipada Malaikat sekalipun 2ang keseha!iann2a diliputi
dengan %e!tas%ih kepada All/h. Manusia di.iptakan se%agai pene!ima dan pelaksana
aja!an All/h swt. Akan tetapi kesemuan2a itu tidak ujug,ujug dipe!oleh dengan
seketika. Ada p!oses,p!oses dan tahapan,tahapan untuk menjadikann2a menjadi
manusia 2ang mulia 2ang memilki ilmu pengetahuan 2ang me!upakan hasil %elaja!"
%e!piki! dan pe!asaann2a tentang hal,hal 2ang dialamin2a. ehingga kemudian akan
menim%ulkan ke%uda2aan 2ang %e!ada%. Untuk itulah" All/h 0T disamping
menganuge!ahkan akal piki!an kepada manusia juga di!ingi dengan pem%e!ian a2at,
a2atn2a %aik itu 2ang %e!upa teks,teks su.i maupun tanda,tanda kekuasaan,12a 2ang
dapat diketahui da!i .iptaan,.iptaan,12a. Tujuan utama pendidikan dalam Islam
adalah men.a!i !idha All/h wt.sepe!ti 2ang diuta!akan imam 4ho5/li:

6Tujuan pendidikan adalah keutamaan dan mendekatkan di!i kepada All/h wt7
(
.
Dengan pendidikan" diha!apkan akan lahi! indi3idu,indidi3u 2ang %aik" %e!mo!al"
%e!kualitas" sehingga %e!manfaat kepada di!in2a" kelua!gan2a" mas2a!akatn2a"
nega!an2a dan ummat manusia se.a!a keselu!uhan" atau akan te!.iptan2a manusia
( Al,4ho5/li dalam staff.ksu.edu.sa/salbsheer/en/educational
8
2ang sempu!na &insan kamil+2ang kemudian nanti di akhi!at akan mendapatkan
tempat 2ang mulia disisi All/h wt. Pada Makalah ini mem%ahas tentang fungsi
pendidikan %agi kehidupan manusia
B$ Pe&bahasan
(. Ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia
Allah mem%edakan manusia dengan makhluk lainn2a ka!ena kesanggupann2a
%e!piki!" 2ang me!upakan sum%e! da!i segala kesempu!naan dan pun.ak segala
kemuliaan dan ketinggian diatas makhluk lain.
'
Al,9u!/n memposisikan manusia
2ang memiliki pengetahuan pada de!ajat 2ang tinggi" al,9u!/n su!at al,Muj/dalah
a2at (( men2e%utkan:


6!llah akan meninggikan orang"orang yang beriman di antaramu dan orang"
orang yang diberi ilmu #engetahuan bebera#a dera$at7.
: !" #$ %
&
"%' ()%
!llah menyatakan bahwasanya tidak ada %lah (yang berhak disembah) melainkan
&ia' (ang menegakkan keadilan. Para )alaikat dan orang"orang yang berilmu
($uga menyatakan yang demikian itu). *ak ada %lah (yang berhak disembah)
melainkan &ia' (ang )aha Perkasa lagi )aha +i$aksana., -!li"%mran :./0
Dalam a2at diatas menjelaskan tentang landasan keutaman ilmu dan kemuliaan
ulama. eandain2a ada o!ang 2ang le%ih mulia da!i ulama" sungguh Allah akan
men2e!takan nama,12a dan nama malaikat,12a. Allah
8
.
' Ahmadie. Thoha )uqaddimah ibn Khaldun. &;aka!ta: Pusataka Fi!daus. '***+ .et ke,' hlm <'(.
8 Muhammad %in Ahmad al,Ansh=!> al,9u!t?%>. !l"12mi3u al"!hk2m li"!hk2mi al"4ur2n &@ei!ut:
D/!u al,Fik!.Tt+.;u5 A" h 8)..
A
@egitu pentingn2a ilmu pengetahuan" ada hadits 1a%i 2ang mewaji%kan untuk
men.a!i ilmu" sepe!ti hadits di%awah ini:
! "# $% &' (
6)enuntut ilmu wa$ib bagi setia# muslim dan muslimah5
Pada hadits ini waji% Bain7 hukumn2a men.a!i ilmu han2a untuk ilmu,ilmu
agama saja" tetapi ilmu,ilmu 2ang lainn2a adalah kewaji%ann2a adalah wa$ib
kifayah
6
. Dengan demikian" jelaslah %ahwa manusia waji% men.a!i ilmu untuk
%ekaln2a menga!ungi dunia ini se%agai sa!ana untuk men.apai akhi!at" ka!ena dunia
han2a se%agai tempat singgah 2ang kemudian akan menuju akhi!at..Da!i sini dapat
dipahami %ahwa %etapa pentingn2a pengetahuan %agi kelangsungan hidup manusia.
Ka!ena dengan pengetahuan manusia akan mengetahui apa 2ang %aik dan 2ang
%u!uk" 2ang %ena! dan 2ang salah" 2ang mem%awa manfaat dan 2ang mem%awa
madharat. Akal piki!an mem%im%ing manusia pada manusia da!i hal,hal 2ang tidak
%e!guna kepada sesuatu 2ang %e!guna dan mem%im%ing manusia da!i kejahatan
kepada ke%ajikan.
<
. Potensi akal piki!an manusia ini diim%angi dengan wah2u"
sehingga dengan akal dan wah2u ini" manusia mempe!oleh ilmu pengetahuann2a.
Dengan demikian keduan2a pada dasa!n2a tidak akan saling %e!tentangan.
C
'. .Fungsi pendidikan %agi kehidupan manusia
Da!i papa!an tentang hu%ungan ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia tadi
maka" pendidikan se%agai sa!ana untuk mempe!oleh ilmu pengetahuan menjadikan
pendidikan memiliki fungsi 2ang amat penting didalam pe!jalanan kehidupan
manusia. Dengan pendidikan manusia menjadi le%ih %e!%uda2a. Pendidikan di akui
se%agai satu kesatuan 2ang menentukan p!estasi dan p!oduktifitas di %idang 2ang
lain. Ka!ena" kualitas pendidikan seseo!ang amat %e!penga!uh te!hadap
A A5,Da!nuji.. *a3lim al")uta3allim *horiq at"*a3allum. & ema!ang: Toha Put!a +t. Th" h A.
< Ahmadie Thoha )uqaddimah ibn Khaldun. &;aka!ta: Pusataka Fi!daus. '***+ .et ke,' h <'C
C A%du!!ahman aleh A%dullah" 7ducational *heory a 4uranic 8utlok" te!j E.M A!ifin et.al. *eori"
teori Pendidikan +erdasarkan !l"4ur2n.& ;aka!ta: Rineka Fipta.'**G+ .et.ke,A. h (().
<
ke%e!hasilann2a didalam menjalani kehidupan didunia ini. elu!uh aspek kehidupan
meme!lukan p!oses pendidikan %aik di dalam maupun di lua! lem%aga fo!mal.
Eu%ungan dan inte!aksi sosial 2ang te!jadi dalam p!oses pendidikan di mas2a!akat
mempenga!uhi pe!kem%angan kep!i%adian manusia. Untuk mempe!oleh hakikat di!i &
* %)+ + 2ang makin %e!tam%ah se%agai hasil pengalaman %e!tu!ut,
tu!ut sepanjang kehidupan manusia
G
. Ka!ena ke%e!hasilan pendidikan seseo!ang"
ditentukan oleh tiga aspek" kelua!ga" lem%aga pendidikan fo!mal dan mas2a!akat.
Fungsi pendidikan dalam pe!sepektif Islam %agi kehidupan manusia %isa
dikatego!ikan kepada:
(. Menjaga fitrah manusia" sepe!ti hadits 2ang di!iwa2atkan oleh Imam @ukho!i:
,- ./ 0 12 345 /. 67.
%)8". %"- 97: "; , <: %5 =%0>
9:etia# anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (tidak mem#ersekutukan !llah)
teta#i orang tuanya lah yang men$adikan dia seorang yahudi atau nasrani atau
ma$usi sebagaimana seekor hewan melahirkan seekor hewan yang sem#urna.
!#akah kau melihat ada cacatnyaH
I
Didalam hadits tadi " A%u hu!ai!ah menjelaskan %ahwa fit!ah manusia adalah
keimanan kepada All/h 0T sepe!ti 2ang ada dalam su!ah a!,R?m:
#
?
'
@
4
A
5
A
B
A

A
>
?

@
.
C
@ %&7 @*
A
D
A

A
2
?
5
@

E
@
E

A
2
A
5
A
F
A
%7
E

%
A

A
0 A
A
,A .
@
;
?
:
A
G
@

?
HA @
@

E
B
A
@I J
A

K
.
C
#
K

C
A
?

E

@

J
A

A
L A-
?

A
F
@
%7
E

A
"
K

A
$
?
.
A
: ) M 30 (
9Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak
G" Ahmadie Thoha )uqaddimah ibn Khaldun. &;aka!ta: Pusataka Fi!daus. '***+ .et ke,' h <'G
I Eadits %ukho!i di situs softwa!e kita% online lidwa.com
C
ada perubahan pada fitrah Allah.(Itulah) agama yang lurus; tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui 6&9 A!, R?m J8*K:8*+
'. Pengalihan pola pe!ilaku indi3idu da!i mas2a!akat" ka!ena seseo!ang adalah
anggota suatu kelua!ga 2ang pada waktu %e!samaan juga se%agai anggota
kelompok sosial 2ang dimilkin2a.
)
8. T!ansmisi &pemindahan+ ke%uda2aan se!ta pe!u%ahan komponen,
komponenn2a dengan menam%ah sesuatu 2ang %e!manfaat dan
menghilangkan 2ang tidak sesuai. Pendidikan dapat mem%uat t!ansfe! %uda2a
da!i satu mas2a!akat kepada mas2a!akat lainn2a. Pendidikan %e!fungsi
se%agai pewa!isan %uda2a 2ang menjadi t!anmisi %uda2a da!i gene!asi ke
gene!asi selanjutn2a.
(*
A. Me!u%ah t!adisi %uda2a %ese!ta komponen,komponenn2a dengan menam%ah
sesuatu 2ang %e!manfaat dan menghilangkan 2ang tidak sesuai
((
.Pendidikan
%e!pe!an %esa! te!hadap adan2a pe!u%ahan didalam %uda2a te!tentu dengan
adan2a ino3asi" pe!u%ahan dan pe!kem%angan ilmu pengetahuan. Al,9u!/n
juga telah mempe!ingatkan manusia aga! melaksanakn pemdidikan"
se%agaimana dalam al,9u!/n su!at at,tau%ah a2at ('' dise%utkan
('
:
,- '5 #7 %N 5 .
OP7 #' I $>O # #$ OPQ.
6)enga#a tidak #ergi dari tia#"tia# golongan di antara mereka bebera#a
orang untuk mem#erdalam #engetahuan mereka tentang agama dan untuk
) A%du!!ahman aleh A%dullah" 7ducational *heory a 4uranic 8utlok" te!j E.M A!ifin et.al. *eori"
teori Pendidikan +erdasarkan !l"4ur3an.& ;aka!ta: Rineka Fipta.'**G+ .et.ke,A. h (<(.
(* Rama2ulis dan 2amsul 1i5a!" Filsafat Pendidikan %slam &.;aka!ta: Kalam Mulia" '*(*+ .et.ke,'. h
)'
(( taff.ksu.edu.sa/salbsheer/en/educational
(' Muhammad %in Ahmad al,Ansh=!> al,9u!t?%>. !l"12mi3u al"!hk2m li"!hk2mi al"4ur2n &@ei!ut:
D/!u al,Fik!.Tt+.;u5 I" h.'(*.
G
memberi #eringatan ke#ada kaumnya a#abila mereka telah kembali
ke#adanya' su#aya mereka itu da#at men$aga dirinya7.
<. Pen.e!ahan ide,ide dan pengetahuan,pengetahuan %a!u pada suatu indi3idu
dan mas2a!akat atau dengan kata lain pendidikan %e!pe!an se%agai sum%e!
ino3asi sosial.
C. Mem%entuk tatanan indi3idu dan mas2a!akat 2ang %e!dasa!kan no!ma,no!ma
2ang %e!laku di mas2a!akat dan nilai,nilai agama. uatu mas2a!akat 2ang
ideal te!%entuk da!i indi3idu,indi3idu 2ang %e!kualitas atau dengan kata lain
akan te!%entuk mas2a!akat madani" 2aitu mas2a!akat 2ang pun2a hukum dan
anggota mas2a!akatn2a taat hukum. Eal te!se%ut sepe!ti te!jadi di Madinah
pada masa Rasulullah aw.
(8
G. Mengu%ah pe!ilaku indi3idu disesuaikan dengan pe!ilaku
mas2a!akat.sehingga te!jamin adan2a intege!asi sosial.
(A
Kese!asian anta!a
indi3idu dan mas2a!akat tidak mempun2ai sifat kont!adiksi anta!a tujuan
sosial dan tujuan indi3idual. 6Aku7 adalah 6kami7 me!upakan pe!n2ataan
2ang tidak %oleh %e!a!ti kehilangan 6aku7n2a Ka!ena pada dasa!n2a manusia
memiliki sifat,sifat ke%inatangan" 2ang kemudian dengan pendidikan akan
menjadikann2a kelua! da!i sifat,sifat te!se%ut untuk kemudian menjadikann2a
manusia 2ang %e!ada%
(<
.
Dengan demikian maka fungsi pendidikan dalam pandangan agama Islam
%e!o!ientasi untuk menghasilkan manusia 2ang dapat menempuh kehidupan 2ang
%ahagia %aik di dunia maupun diakhi!at. Pendidikan menitik%e!atkan
pe!kem%angan ka!akte! manusia 2ang unik" aga! manusia mampu %e!adaptasi
(8 Ahmad Tafsi!" Filsafat Pendidikan %slami; integrasi 1asmani' <ohani' dan kalu )emanusiakan
)anusia. '*(*. @andung: Rosda Ka!2a h )A.
(A Da3id Popenoe" dalam id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
(< Muhammad ;amal,ad,d>n al,9=s>m>" )au3i=otu al")umin>n min %hya ?l@mi ad"&>n (+eirut: &ar
al"Kutub al"9ilmiyyah.())<)h"(C.
I
dengan standa!,standa! mas2a!akat %e!sama,sama dengan .ita,.ita 2ang ada
padan2a.
(C
@ahagia di dunia adalah dengan a!tian dapat menempuh kehidupan
dengan %aik dan menjadi khalifah All/h se%aik,%aikn2a" dan menga!ungi
kehidupan ini semata,mata han2a untuk %e!i%adah kepada,12a. edangkan
%ahagia di akhi!at 2aitu mendapat tempat 2ang mulia di sisi All/h wt" 2ang
didefinisikan se%agai o!ang %e!taLwa" 2aitu o!ang 2ang mampu mejaga hukum,
hukum All/h %aik la!angn maupun pe!intahn2a. #!ang %e!taLwa te!se%ut han2a
dapat te!%entuk da!i indi3idu,indi3idu 2ang kemudian mem%entuk suatu
komunitas,komunitas untuk saling %e!inte!aksi dan saling melengkapi. epe!ti
2ang dijelaskan al,9u!/n:
%. %. F%7 %
R
#-%7S -I L #-%7$> %
&
$ ,%;'
5O%$ #- 70 #-%: #0 ;S
: ) D8Q 13 (
9Aahai manusiaB :esungguhnya Kami (!ll2h) menci#takan kamu dari#ada
seorang laki"laki dan seorang #erem#uan' dan men$adikan kamu berbangsa"
bangsa dan bersuku"suku su#aya kamu saling kenal mengenal. :esungguhnya
yang #aling mulia antara kamu di sisi !llah ialah yang #aling bertakwa antara
kamu. :esungguhnya !ll2h adalah al"!lim ()aha )engetahui)' lagi al"Khabir
()aha )engenal5).(4.:. !l"Cu$urat:.D+
(G
.
C$ Si&pu%an
(C A%du!!ahman aleh A%dullah" Mdu.ational Theo!2 a 9u!ani. #utlok" te!j E.M A!ifin et.al. Teo!i,
teo!i Pendidikan @e!dasa!kan Al,9u!/n.& ;aka!ta: Rineka Fipta.'**G+ .et.ke,A. h(<(.
(G Muhammad %in Ahmad al,Ansh=!> al,9u!t?%>. !l"12mi3u al"!hk2m li"!hk2mi al"4ur2n &@ei!ut:
D/!u al,Fik!.Tt+.;u5 (C" h. 8((,8('.
)
(. Manusia di.iptakan oleh All/h wt untuk %e!i%adah kepada,12a. @e!i%adah
adalah sesuatu 2ang dianggap %aik menu!ut agama..Untuk %isa
melaksanakan I%adah te!se%ut dipe!lukan ilmu. Ilmu dipe!oleh melalui
pendidikan. Pendidikan memiliki fungsi 2ang sangat penting didalam
kehidupan manusia" ka!ena pendidikan %e!o!ientasi mem%entuk manusia
2ang %aik" %aik menu!ut makhluk maupun menu!ut sang pen.ipta. Dengan
pendidikan manusia dapat menjaga fit!ah keimanann2a" dan dengan
pendidikan manusia dapat menga!ungi kehidupan di dunia ini dengan penuh
ke%ahagiaan.
'. Pendidikan di kehidupan dunia %e!fungsi untuk menggapai tujuan 2ang
menga!ah pada peningkatan status kemanusiaan seseo!ang 2ang le%ih tinggi
%aik se.a!a !ohani" mo!al" intelektual" sosial dan politik se.a!a indi3idu dan
mas2a!akat sehingga tampak jelas pe!%edaan anta!a manusia dengan
makhluk lainn2a.
8. Pendidikan %e!pe!an te!hadap penjagaan eksistensi manusia se%agai
makhluk 2ang paling sempu!na.
A. Pendidikan %e!fungsi se.a!a indi3idu dan sosial.
<. Pendidikan akan %e!dampak te!hadap status manusia di akhi!at. Ka!ena
manusia 2ang mulia adalah manusia %e!taLwa 2ang te!%entuk da!i p!oses
pendidikan 2ang %aik ketika hidup di dunia.
(*
Da'"a# Pus"aka
A%dullah" A%du!!ahman aleh" '**G. 7ducational *heory a 4uranic 8utlok" te!j
E.M A!ifin et.al. *eori"teori Pendidikan +erdasarkan !l"4ur3an.. ;aka!ta:
Rineka Fipta.
A5,Da!nuji" 2ekh..Tt.. *a3lim al")uta3allim *horiq al"*a3allum. ema!ang: Toha
Put!a
Da!ajat" Dakiah Dkk. '*((" %lmu Pendidikan %slam.. ;aka!ta: @umi Aksa!a.
Rama2ulis" et al. '*(( FilsafatPendidikan %slam. ;aka!ta: Kalam Mulia..
Muhammad %in Ahmad al,Ansh=!> al,9u!t?%>. Tt. !l"12mi3u al"!hk2m li"!hk2mi al"
4ur2n @ei!ut: D/!u al,Fik!.
Muhammad ;amal,ad,d>n al,9=s>m>" ())<.)au3i=otu al")umin>n min %hya ?l@mi
ad"&>n +eirut: &ar al"Kutub al"9ilmi22ah.
Thoha" Ahmadie. '***. )uqaddimah ibn Khaldun. ;aka!ta: Pusataka Fi!daus.
Tafsi!" Ahmad" '*(*. %lmu Pendidikan dalam Perse#ektif %slam..@andung: Rosda
Ka!2a.
,,,,,,,,,,,," '*(*. Filsafat Pendidikan %slami; integrasi 1asmani' <ohani' dan Kalbu
)emanusiakan )anusia.. @andung: Rosda Ka!2a.
.
In"e#ne"
www.islamwe%.net-.
staff.ksu.edu.sa/salbsheer/en/educational
lidwa.com
id.wiki#edia.org/wiki/Pendidikan
((
.
('

Anda mungkin juga menyukai