Anda di halaman 1dari 49

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU

SEKOLAH RENDAH (PGSR)MOD KURSUS DALAM CUTI
MODUL BAHASA ARABBAM3102 KAEDAH PENGAJ ARAN KEMAHIRAN
BAHASA ARAB

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa pada November 2008
IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
i

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.


Falsafah Pendidikan Guru

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan
saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung
warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu,
dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,
demokratik, progresif, dan berdisiplin.Cetakan J un 2008
Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak
ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa
mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel,
ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan
dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi,
mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis
daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian
Pelajaran Malaysia.ii


Cetakan Mei 2009
Bahagian Pendidikan Guru
Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan
Kementerian Pelajaran MalaysiaMODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR
YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU,
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM
PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH
SARJANA MUDA PERGURUAN.

MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.
iiiFalsafah Pendidikan Kebangsaan i
Falsafal Pendidikan Guru i
Notis Hak Kerajaan ii
Kandungan iii
Kata-Alu-aluan v
Panduan Pelajar vi
Pengenalan Modul
viii
Agihan Tajuk ( Interaksi dan Modul )
ix

Tajuk Pembelajaran
Tajuk 1 : Kaedah Pengajaran Kemahiran Mendengar
1.1 Sinopsis
1.2 Hasil Pembelajaran
1.3 Kerangka Tajuk
1.4 Kandungan

Tajuk 2 : Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur
2.1 Sinopsis
2.2 Hasil Pembelajaran
2.3 Kerangka Tajuk
2.4 Kandungan


Tajuk 3 : Kaedah Pengajaran Kemahiran Membaca
3.1 Sinopsis
3.2 Hasil Pembelajaran
3.3 Kerangka Tajuk
3.4 Kandungan
1
1
2
2 5

6
6
6
7-9

10
10
11
11-21

KANDUNGAN
MUKA SURAT
iv


Tajuk 4 : Kaedah Pengajaran Kemahiran Menulis
4.1 Sinopsis
4.2 Hasil Pembelajaran
4.3 Kerangka Tajuk
4.4 Kandungan


22
22
23
23-32
Rujukan 33
Panel Penulis Modul 35
Panel Pemurni Modul 36
Ikon Modul Lampiran A
Struktur Pelaksanaan Lampiran B

v

viModul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar
anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk
belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin
tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang
kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber
pembelajaran, dan masa anda.

Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang
pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda.
Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras
pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan
mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai
peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.

Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. J angka masa untuk melalui sesuatu tajuk
bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.
Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat
semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang
apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan.
Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih
membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau
menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial.

Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi
bersemuka dalam bilik kuliah. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk
dalam modul ini. Walau bagaimanapun, anda boleh berbincang dengan pensyarah,
tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul
ini.

Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar
pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Lampiran A menerangkan
kepada anda makna-makna ikon tersebut.

Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus.
Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan
bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.


Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.

1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan
diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke
perpustakaan.

2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri
pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca
modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang
dicadangkan.

PANDUAN PELAJAR
vii
3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira
sasaran pembelajaran anda.

4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami
pembacaan anda.

5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.
Teliti maklumat yang diterima.

6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-
bahan yang bermakna.

7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.


viii

ASSALAMUALAIKUM WRH!
Selamat berinteraksi dengan
modul 1 (BAM3102)

PENGENALAN MODUL

ngan
ASSALAMUALAIKUM WRH.
Pelajar yang dikasihi sekalian,
Panduan Pembelajaran ini digubal untuk membantu anda
berinteraksi dengan Modul 1 Kursus BAM3102. Kursus ini
merupakan salah satu daripada 15 kursus major yang ditawarkan
kepada pelajar Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (Bahasa Arab
Pendidikan Rendah). Diharapkan anda telah membuat persediaan
yang sepatutnya sebelum meneruskan interaksi anda dengan modul
ini. Pastikan anda berada dalam suasana yang selesa, memiliki
bahan rujukan yang sesuai serta menyediakan buku catatan dan
alat tulis.
Modul ini mengandungi nota / catatan ringkas
dan aktiviti-aktiviti pembelajaran berkaitan
tajuk : Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa
Arab(Arabic Language Skills Teaching
Methodology). Anda dikehendaki
menyempurnakan semua aktiviti yang terdapat
dalam modul ini. Hasilan aktiviti hendaklah
dimasukkan ke dalam Portfolio Individu.


Nilai kredit bagi
modul ini adalah
1 kredit
bersamaan 15
jam atau lebih.
ix
AGIHAN TAJUK
Panduan kepada pengguna
Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima
belas jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk
untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.


Bil.

Tajuk/Topik

Interaksi
Bersemuka
(jam)

Modul
(jam)
Jum.
Jam
1 01 5 05
2 6 4 01
3 7 3 01
4 7 3 0103


15

54BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
1
Tajuk 1

1 .
2 .
3 .
4
5
6

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
2


.
.


BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
3
.
.
1

2 .
3 .
4 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
4
5 .
.
6
.
1 .
2 .
.

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
5
3 .
4 .

1 .
.
2 .
.

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
6

Tajuk 2

1 .
2 .
3
4


BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
7

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
8

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
9
3
1 .
.
2 .


BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
10


Tajuk 31 -
2 -
3 -BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
11


1:2 -


BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
12
1:1 -
.
2

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
13
2 -

1 -

3 -

4 -BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
14
1 -

2 -

3 -


BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
15
4 -
1BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
16
2 .BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
17

1 .
1 -

2 -
3 -

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
18

4 -
5 -
6 -
7 -

1 -

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
19
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
20
1 -

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
21

2 -


BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
22
Tajuk 41 -
2 -

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
23
BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
24

2 -
1 -

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
25
3 -
4 -
5 -
2 -
1 -
3 -


BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
26
4 -
5 -

6 -

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
27

1 -

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
28
2 -
3 -


BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
29


BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
30

.
1 -
2 -
3 -

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
31
4 -

1 -

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )
32
2 -
BAM3102 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB
33


1 . 5002
2 . 5002
3 . 5992
4 . 5000
5 .
6 . 5991

7 . 5999
UKM
8 . 5002

9 . 5995
11 .

BAM3102 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB
34

55 5002


www.drmosad.com/index85.htm
www.bintent.com/club/archiwe/index.php/t-64050.html

35

PANEL PENULISAN MODUL
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH
(BAM 3102 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB)

NAMA KELAYAKAN

PENYELARAS

EN.ALEAS BIN MD.ISA
Bahagian Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia
Kuala Lumpur

B.A ( Hons). UKM Pengajian Islam 1992
M.A Pendidikan UKM 1999
Sijil Perguruan MPI 1979
Sijil Perguruan Lanjutan UKM 1986
Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah 5
tahun, sekolah menengah 8 tahun.
Pensyarah maktab 5 tahun
US.ABDUL SATAR BIN MOHAMAD
IPGM Kampus KENTBA(Hons) Bahasa Arab Al-Azhar
Diploma Pendidikan UIAM
Pengalaman di sekolah 3 tahun
Di IPGM 13 tahunUS.WAN MOHD. BADRUDIN BIN ABD.
RAHMAN
IPGM Kampus Sultan Abdul Halim


BA(Hons) Bahasa Arab Al-Azhar
Diploma Pendidikan UKM
Pengalaman di sekolah 3 tahun
Di IPGM 13 tahun


UST. MUAFAH BT. SAYED
IPGM Kampus Pendidikan Islam


BA Malaya (Hons)
Diploma Pendidikan UIAM
MA UKM Bahasa Arab
Pengalaman di Sekolah 6 tahun
DiIPGM 6 tahun

US. NOORUL ALIMIN BIN NAZIRI
IPGM Kampus Tengku Ampuan Afzan

BA (Hons) Bahasa Arab Al al Bayt Universiti
M.Ed Bahasa Arab UKM
KPLI MP. Islam Bangi
Pengalaman di sekolah 7 tahun
Di IPGM 2 tahun36

PANEL PEMURNIAN MODUL
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH
(BAM 3102 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB)

NAMA KELAYAKAN


PENYELARAS I

TN. HJ ALEAS BIN MD.ESA
Unit Kurikulum
Bahagian Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia
Kelulusan:
B.A ( Hons). UKM Pengajian Islam 1992
M.A Pendidikan UKM 1999
Sijil Perguruan MPI 1979
Sijil Perguruan Lanjutan UKM 1986

Pengalaman :
Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah 5
tahun, sekolah menengah 8 tahun.
Pensyarah maktab 5 tahun


PENYELARAS II

USTAZ OTHMAN BIN LOMAN
Unit Kurikulum
Bahagian Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia

Kelulusan:
B.A (Hons) Pengajian Islam ( Al-Quran dan As-
Sunnah) UKM.
Sijil Perguruan Khas ( Al-Qiraat dan Tarannum
MPI)
Sijil Perguruan Malaysia MPI

Pengalaman :
Penolong Pengarah Unit Kurikulum.
18 tahun ( Sekolah )
5 tahun (IPG)

US. NOORUL ALIMIN BIN NAZIRI

Pensyarah
IPGM Kampus Tengku Ampuan Afzan
Kuala Lipis, Pahang


Kelulusan:
BA (Hons) Bahasa Arab Al al Bayt Universiti
M.Ed Bahasa Arab UKM
KPLI MP Islam Bangi

Pengalaman:
Pengalaman di sekolah 7 tahun
Di IPGM 2 tahun


US. AZANI BIN ISMAIL@YAAKUB

Pensyarah
IPGM Kampus Pendidikan Teknik
Jalan Yaakob Latiff
52000 KUALA LUMPUR

Kelulusan:
B.A. (Hons) Bahasa Arab University of Jordan
1999
Diploma Pendidikan (Bahasa Arab & Pendidikan
Islam) MPI 2000

Pengalaman:
Guru Sekolah Menengah 7 tahun
Pensyarah IPGM 2 tahun

37

LAMPIRAN A

IKON


Rehat

Perbincangan

Bahan Bacaan

Buku Rujukan

Latihan

Membuat Nota

Senarai Semakan

Layari Internet

Panduan Pengguna

Mengumpul Maklumat

Tutorial

Memikir

Tamat


LAMPIRAN B


STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM

(AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN )

Anda mungkin juga menyukai