Anda di halaman 1dari 9

1.

Mengapa pegawai negeri sipil yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu
harus disumpah?
Pasal 27 UU No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk eangku sesuatu !a"atan tertentu wa!i"
engangkat Supah#$an!i $a"atan Negeri%
Pen!elasan Pasal 27 UU No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk eangku sesuatu !a"atan terutaa
!a"atan yang penting epunyai ruang lingkup yang luas adalah erupakan keper&ayaan
yang "esar dari negara% 'ala elaksanakan tugas itu diperlukan penga"dian( ke!u!uran(
keikhlasan( dan tanggung !awa" yang "esar% )erhu"ung dengan itu( Pegawai Negeri Sipil
yang diangkat untuk enduduki !a"atan tertentu( pada saat pengangkatannya wa!i"
engangkat supah#!an!i !a"atan negeri di hadapan atasan yang "erwenang enurut
agaan atau keper&ayaannya terhadap Tuhan *ang +aha ,sa%
2. a. Apakah yang menjadi pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS
dalam melaksanakan tugasnya? elaskan pengertiannya!
Pasal 28 UU No 8 Tahun 1974
Pegawai Negeri Sipil epunyai Kode ,tik se"agai pedoan sikap( tingkah laku( dan
per"uatan di dala dan di luar kedinasan%
Pen!elasan Pasal 28 UU No 8 Tahun 1974
Kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoan sikap( tingkah laku( dan per"uatan yang
harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil% 'engan adanya kode etik Pegawai
Negeri Sipil( aka Pegawai Negeri Sipil se"agai unsur aparatur negara( a"di negara( dan
a"di asyarakat epunyai pedoan sikap( tingkah laku( dan per"uatan dala
elaksanakan tugasnya dan dala pergaulan hidup sehari-hari%
'ala kode etik Pegawai Negeri Sipil akan digariskan prinsip-prinsip( yang pada pokoknya
antara lain se"agai "erikut -
- Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara kesatuan .epu"lik /ndonesia yang "erdasarkan
Pan&asila( yang "erta0wa kepada Tuhan *ang +aha ,sa( dan "ersikap horat-
enghorati antara sesaa warga negara yang eeluk agaa#keper&ayaan terhadap
Tuhan *ang +aha ,sa( yang "erlainan%
- Pegawai Negeri Sipil se"agai unsur aparatur negara( a"di negara( dan a"di asyarakat(
setia dan taat sepenuhnya kepada Pan&asila( Undang-Undang 'asar 1941( Negara dan
Peerintah serta engutaakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri(
seseorang atau golongan%
- Pegawai Negeri Sipil en!un!ung tinggi kehoratan negara( Peerintah( dan arta"at
Pegawai Negeri Sipil serta entaati segala Peraturan Perundangundangan( peraturan
kedinasan( dan perintah-perintah atasan dengan penuh kesadaran( penga"dian( dan
tanggung !awa"%
- Pegawai Negeri Sipil e"erikan pelayanan terhadap asyarakat se"aik-"aiknya sesuai
dengan "idang tugasnya asing-asing%
- Pegawai Negeri Sipil tetap eelihara keutuhan( kekopakan( persatuan( dan kesatuan
negara dan "angsa /ndonesia serta Korps Pegawai Negeri Sipil%
Karena kode etik adalah pedoan sikap( tingkah laku dan per"uatan "agi Pegawai Negeri
Sipil( aka sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi oril%
b. Sanksi apakah yang dapat dikenakan kepada PNS yang melanggar pedoman
sanksi pada nomor 2.a tersebut?
Pen!elasan Pasal 28 UU No 8 Tahun 1974
Karena kode etik adalah pedoan sikap( tingkah laku dan per"uatan "agi Pegawai Negeri
Sipil( aka sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi oril%
". #alam melaksanakan pedoman pada nomor 2.b, prinsip$prinsip apakah yang harus
diperhatikan!
Pen!elasan Pasal 28 UU No 8 Tahun 1974
'ala kode etik Pegawai Negeri Sipil akan digariskan prinsip-prinsip( yang pada pokoknya
antara lain se"agai "erikut -
- Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara kesatuan .epu"lik /ndonesia yang "erdasarkan
Pan&asila( yang "erta0wa kepada Tuhan *ang +aha ,sa( dan "ersikap horat-
enghorati antara sesaa warga negara yang eeluk agaa#keper&ayaan terhadap
Tuhan *ang +aha ,sa( yang "erlainan%
- Pegawai Negeri Sipil se"agai unsur aparatur negara( a"di negara( dan a"di asyarakat(
setia dan taat sepenuhnya kepada Pan&asila( Undang-Undang 'asar 1941( Negara dan
Peerintah serta engutaakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri(
seseorang atau golongan%
- Pegawai Negeri Sipil en!un!ung tinggi kehoratan negara( Peerintah( dan arta"at
Pegawai Negeri Sipil serta entaati segala Peraturan Perundangundangan( peraturan
kedinasan( dan perintah-perintah atasan dengan penuh kesadaran( penga"dian( dan
tanggung !awa"%
- Pegawai Negeri Sipil e"erikan pelayanan terhadap asyarakat se"aik-"aiknya sesuai
dengan "idang tugasnya asing-asing%
- Pegawai Negeri Sipil tetap eelihara keutuhan( kekopakan( persatuan( dan kesatuan
negara dan "angsa /ndonesia serta Korps Pegawai Negeri Sipil%
%. a. Peraturan apakah yang memuat sanksi apabila keharusan PNS tidak dituruti
atau larangan PNS dilanggar? &Penjelasan Pasal 2' (( No ) *ahun 1'+% *entang
Pokok$Pokok ,epegawaian-
Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang euat keharusan( larangan( dan sanksi(
apa"ila keharusan tidak dituruti atau larangan itu dilanggar%
b. (ntuk apakah peraturan nomor %.a tersebut dibuat?
Untuk en!ain tata terti" dan kelan&aran pelaksanaan tugas( aka dengan tidak
engurangi ketentuan dala peraturan Perundang-undangan pidana( diadakan peraturan
disiplin Pegawai Negeri Sipil%
.. (raikan keharusan dan larangan bagi PNS tersebut?
Keharusan yang akan diuat dala peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain
adalah -
- +enepati segala Peraturan Perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang "erlaku
serta elaksanakan perintah-perintah kedinasan yang di"erikan oleh atasan yang "erhak%
- +elaksanakan tugas dengan se"aik-"aiknya serta e"erikan pelayanan yang "aik
terhadap asyarakat sesuai dengan "idang tugasnya%
- +enggunakan dan eelihara "arang-"arang dinas dengan se"aik-"aiknya%
- )ersikap dan "ertingkah laku sopan santun terhadap asyarakat( sesaa Pegawai Negeri
Sipil dan terhadap atasan%
- 'an lain-lain%
2arangan yang akan diuat dala peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah
-
- +en!adi pegawai negara asing tanpa i!in peerintah
- +elakukan hal-hal yang dapat enurunkan arta"at se"agai Pegawai Negeri Sipil
- 'an lain-lain%
/. a. Sanksi apakah yang dapat dikenakan kepada PNS apabila melanggar disiplin
PNS?
Pen!elasan Pasal 29 UU No 8 Tahun 1974
3ukuan yang dapat di!atuhkan se"agai sanksi terhadap pelanggaran disiplin Pegawai
Negeri Sipil ialah tegoran lisan( tegoran tertulis( pernyataan tidak puas( penundaan kenaikan
ga!i "erkala( penundaan kenaikan pangkat( penurunan pangkat( peindahan se"agai
hukuan pe"e"asan tugas( dan pe"erhentian% Selain daripada keharusan( larangan dan
sanksi( dala peraturan disiplin
Pegawai Negeri Sipil akan diatur pula tentang pe!a"at yang "erwenang en!atuhkan
disiplin( tata &ara pen!atuhan hukuan disiplin dan tata &ara enga!ukan ke"eratan#
pe"elaan( apa"ila seorang Pegawai Negeri Sipil tidak eneria hukuan disiplin yang
di!atuhkan kepadanya%
b. Siapakah yang dapat menjatuhkan sanksi tersebut pada nomor /.a?
PP No 45 Tahun 1985
)agian Ketiga Pe!a"at yang )erwenang +enghuku
Pasal 7
617 Pe!a"at yang "erwenang enghuku adalah -
a%Presiden "agi Pegawai Negeri Sipil yang -
1% "erpangkat Pe"ina Tingkat / golongan ruang /8#" keatas( sepan!ang engenai !enis
hukuan disiplin se"agaiana diaksud dala Pasal 9 ayat 647 huru: & dan huru: d;
2% eangku !a"atan struktural eselon / atau !a"atan lain yang wewenang pengangkatan
dan pe"erhentiannya "erada di tangan Presiden( sepan!ang engenai !enis hukuan
disiplin se"agaiana diaksud dala Pasal 9 ayat 647 huru: ";
"%+enteri dan $aksa <gung "agi Pegawai Negeri Sipil dala lingkungannya asing-asing(
ke&uali !enis hukuan disiplin se"agaiana diaksud dala -
1% Pasal 9 ayat 647 huru: & dan huru: d "agi Pegawai Negeri Sipil yang "erpangkat Pe"ina
Tingkat / golongan ruang /8#" ke atas;
2% Pasal 9 ayat 647 huru: " "agi Pegawai Negeri Sipil yang eangku !a"atan struktural
eselon / atau !a"atan lain yang wewenang pengangkatan dan pe"erhentiannya "erada di
tangan Presiden;
&%Pipinan Kesekretariatan 2e"aga Tertinggi#Tinggi Negara dan Pipinan 2e"aga
Peerintah Non 'eparteen "agi Pegawai Negeri Sipil dala lingkungannya asing-
asing( ke&uali !enis hukuan disiplin se"agaiana diaksud dala-
1% Pasal 9 ayat 647 huru: d;
2%Pasal 9 ayat 647 huru: & "agi Pegawai Negeri Sipil yang "erpangkat Pe"ina Tingkat /
golongan ruang /8#" ke atas;
4%Pasal 9 ayat 647 huru: " "agi Pegawai Negeri Sipil yang eangku !a"atan struktural
eselon / atau !a"atan lain yang wewenang pengangkatan dan pe"erhentiannya "erada di
tangan Presiden;
d%=u"ernur Kepala 'aerah Tingkat / "agi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diper"antukan
pada 'aerah >tono dan "agi Pegawai Negeri Sipil 'aerah dala lingkungannya asing-
asing( ke&uali !enis hukuan disiplin se"agaiana diaksud dala-
1%Pasal 9 ayat 647 huru: & dan huru: d "agi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diper"antukan
pada 'aerah >tono;
2%Pasal 9 ayat 647 huru: d "agi Pegawai Negeri Sipil 'aerah;%
4%Pasal 9 ayat 647 huru: & "agi Pegawai Negeri Sipil 'aerah yang "erpangkat Pe"ina
Tingkat / golongan ruang /8#" ke atas; e%Kepala Perwakilan .epu"lik /ndonesia di luar
negeri "agi Pegawai Negeri Sipil yang dipeker!akan pada Perwakilan .epu"lik /ndonesia di
luar Negeri( dipeker!akan#diper"antukan pada negara saha"at atau sedang en!alankan
tugas "ela!ar di luar negeri( sepan!ang engenai !enis hukuan disiplin se"agaiana
diaksud dala Pasal 9 ayat 627 dan ayat 647 huru: "%
4% $enis hukuan disiplin se"agaiana diaksud dala Pasal 9 ayat 647 huru: d "agi
Pegawai Negeri Sipil yang "erpangkat Pe"ina golongan ruang /8#a ke "awah dala
lingkungan Kesekretariatan 2e"aga Tertinggi#Tinggi Negara dan 2e"aga Peerintah
Non 'eparteen hanya dapat di!atuhkan oleh +enteri#Sekretaris Negara%
4% $enis hukuan disiplin se"agaiana diaksud dala Pasal 9 ayat 647 huru: d "agi
Pegawai Negeri Sipil 'aerah yang "erpangkat Pe"ina golongan ruang /8#a ke "awah
dala lingkungan 'aerah >tono( hanya dapat di!atuhkan oleh +enteri 'ala Negeri atas
usul =u"ernur Kepala 'aerah yang "ersangkutan%
Pasal 8
Pe!a"at yang "erwenang enghuku se"agaiana diaksud dala Pasal 7 ayat 617 huru:
" huru: &( dan huru: d dapat endelegasikan se"agaian wewenangnya kepada pe!a"at lain
dala lingkungan kekuasaannya untuk en!atuhkan hukuan disiplin dala lingkungannya
asing-asing( ke&uali !enis hukuan disiplin se"agaiana diaksud dala Pasal 9 ayat
647 huru: & dan huru: d( dengan ketentuan se"agai "erikut -
a% untuk en!atuhkan !enis hukuan disiplin se"agaiana diaksud dala Pasal 9 ayat 627
huru: a dapat didelegasikan kepada pe!a"at yang eangku !a"atan struktural serendah-
rendahnya eselon 8 atau !a"atan lain yang setingkat dengan itu;
"% untuk en!atuhkan !enis hukuan disiplin se"agaiana diaksud dala Pasal 9 ayat 627(
dapat didelegasikan kepada pe!a"at yang eangku !a"atan struktural serendah-
rendahnya eselon /8 atau pe!a"at lain yang setingkat dengan itu;
&% untuk en!atuhkan !enis hukuan disiplin se"agaiana diaksud dala Pasal 9 ayat 627
dan ayat 647 huru: a dapat didelegasikan lepada pe!a"at yang eangku !a"atan struktural
serendah-rendahnya eselon /// atau !a"atan lain yang setingkat dengan itu;
d% untuk en!atuhkan !enis hukuan disiplin se"agaiana diaksud dala Pasal 9 ayat 627
dan ayat 647 dapat didelegasikan kepada pe!a"at yang eangku !a"atan struktural
serendah-rendahnya eselon // atau !a"atan lain yang setingkat dengan itu; e%untuk
en!atuhkan !enis hukuan disiplin se"agaiana diaksud dala Pasal 9 ayat 627( ayat
647( dan ayat 647 huru: a dan huru: " dapat didelegasikan kepada pe!a"at yang eangku
!a"atan struktural eselon / atau !a"atan lain yang setingkat dengan itu%
Pen!elasan Pasal 7 PP No 45 Tahun 1985
<yat 617
Pe!a"at yang "erwenang enghuku "agi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat en!adi
Pe!a"at Negara( diper"antukan#dipeker!akan pada perusahaan ilik Negara% "adan-"adan
internasional yang "erkedudukan di /ndonesia( organisasi pro:esi( dan "adan#instansi lain(
adalah pe!a"at yang "erwenang enghuku yang "ersangkutan%
3uru: d
'engan eperhatikan ketentuan se"agaiana diaksud dala huru: a( aka pe!a"at
yang "erwenang enghuku "agi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diper"antukan pada
'aerah >tono dan Pegawai Negeri Sipil 'aerah yang oleh 'aerah >tono yang
"ersangkutan dipeker!akan#diper"antukan pada perusahaan daerah atau instansi#"adan
lain( adalah =u"ernur Kepala 'aerah Tingkat / yang "ersangkutan%
3uru: e
Pe!a"at se"agaiana diaksud dala huru: ini( hanya "erwenang en!atuhkan !enis
hukuan disiplin se"agaana diaksud dala Pasal 9 ayat 627 dan ayat 647 huru: "% *ang
"erwenang en!atuhkan !enis hukuan disiplin lainnya se"agaiana diaksud dala
Pasal 9 ayat 647 dan ayat 647 huru: a( huru: &( dan huru: d( "agi Pegawai Negeri Sipil
se"agaiana diaksud dala huru: ini( adalah pe!a"at yang "erwenang enghuku dari
instansi induk asing-asing%
0. a. Mengapa diperlukan adanya pelatihan jabatan bagi PNS? &Penjelasan Pasal
"1 ayat &1- (( %"11'''-
Pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan !a"atan "agi Pegawai Negeri
Sipil diaksudkan agar ter!ain keserasian pe"inaan Pegawai Negeri Sipil% Pengaturan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan !a"atan eliputi kegiatan peren&anaan(
terasuk peren&anaan anggaran( penentuan standar( pe"erian akreditasi( penilaian( dan
pengawasan%
Tu!uan pendidikan dan pelatihan !a"atan antara lain adalah-
- eningkatkan penga"dian( utu( keahlian( dan keterapilan;
- en&iptakan adanya pola "erpikir yang saa;
- en&iptakan dan enge"angkan etode ker!a yang le"ih "aik; dan
- e"ina karier Pegawai Negeri Sipil%
b. elaskan bentuk1.ara pelatihan jabatan tersebut? ? &Penjelasan Pasal "1
ayat &1- (( %"11'''-
Pada pokoknya pendidikan dan pelatihan !a"atan di"agi 2 6dua7( yaitu pendidikan dan
pelatihan pra!a"atan dan pendidikan dan pelatihan dala !a"atan-
- Pendidikan dan Pelatihan pra!a"atan 6pre ser?i&e training7 adalah suatu pelatihan yang
di"erikan kepada @alon Pegawai Negeri Sipil( dengan tu!uan agar ia dapat terapil
elaksanakan tugas yang diper&ayakan kepadanya;
- Pendidikan dan Pelatihan dala !a"atan 6in ser?i&e training7 adalah suatu pelatihan yang
"ertu!uan untuk eningkatkan utu( keahlian( keapuan( dan keterapilan%
+. ,epada PNS yang bagaimanakah penghargaan itu akan diberikan oleh pemerintah?
&Penjelasan (mum butir &+- (( %"11'''-
Untuk eningkatkan pro:esionalise dan kese!ahteraan Pegawai Negeri( dala undang-
undang ini ditegaskan "ahwa Pegawai Negeri "erhak eperoleh ga!i yang adil dan layak
sesuai dengan "e"an ker!a dan tanggung !awa"nya% Untuk itu Negara dan Peerintah wa!i"
engusahakan dan e"erikan ga!i yang adil sesuai standar yang layak kepada Pegawai
Negeri% =a!i adalah se"agai "alas !asa dan penghargaan atas prestasi ker!a Pegawai Negeri
yang "ersangkutan%
Pasal 44
617 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah enun!ukkan kesetiaan atau "er!asa terhadap
Negara atau yang telah enun!ukkan prestasi ker!a yang luar "iasa "aiknya( dapat di"erikan
penghargaan%
627 Penghargaan yang diaksud dala ayat 617 Pasal ini dapat "erupa tanda !asa atau
"entuk penghargaan lainnya%
Pen!elasan Pasal 44 UU No 8 Tahun 1974
<yat 617
Untuk endorong dan eningkatkan prestasi ker!a serta untuk eupuk kesetiaan
terhadap negara( aka kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah enun!ukkan kesetiaan
atau telah "er!asa terhadap negara atau yang telah enun!ukkan prestasi ker!a yang luar
"iasa "aiknya dapat di"erikan penghargaan oleh peerintah%
<yat 627
Penghargaan yang diaksud dapat "erupa tanda !asa( kenaikan pangkat istiewa( atau
"entuk penghargaan lainnya( seperti surat pu!ian( penghargaan yang "erupa ateriil( dan
lain-lain%
). #apatkah seorang PNS yang diberhentikan tidak hormat mengajukan banding? 2ila
dapat, kepada lembaga apa banding itu diajukan? &Penjelasan Pasal "/ ayat &2- ((
%"11'''-
Pegawai Negeri Sipil golongan tertentu yang di!atuhi hukuan disiplin pe"erhentian
dengan horat tidak atas perintaan sendiri dan A15571 pe"erhentian tidak dengan
horat se"agai Pegawai Negeri Sipil dapat enga!ukan upaya "anding adinistrati: ke
)adan Perti"angan Kepegawaian%
'. Apakah seorang pejabat PNS yang diberhentikan sementara karena disangka
melakukan tindak pidana akan kehilangan statusnya sebagai PNS? elaskan!
Pen!elasan Pasal 4 UU No 8 Tahun 1974
+eskipun aksuu an&aan hukuan terhadap sesuatu tindak pidana telah ditetapkan(
naun hukuan yang di!atuhkan # diputuskan oleh haki terhadap !enis tindak pidana itu
dapat "er"eda-"eda sehu"ungan dengan "erat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan
atas "esar ke&ilnya aki"at yang diti"ulkannya%
)erhu"ung dengan itu( aka dala eperti"angkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang
telah elakukan tindak pidana ke!ahatan itu akan di"erhentikan atau tidak( atau apakah
akan di"erhentikan dengan horat atau tidak dengan horat( haruslah diperti"angkan
:aktor-:aktor yang endorong Pegawai Negeri Sipil yang "ersangkutan elakukan tindak
pidana ke!ahatan itu( serta harus pula diperti"angkan "erat ringannya keputusan
pengadilan yang di!atuhkan%
Pasal 24 UU No 44#1999
Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pe!a"at yang "erwa!i" karena
disangka telah elakukan tindak pidana ke!ahatan sapai( endapat putusan pengadilan
yang telah epunyai kekuatan huku yang tetap( dikenakan pe"erhentian seentara%
Pen!elasan Pasal 24 UU No 44#1999
Untuk en!ain kelan&aran peeriksaan( aka Pegawai Negeri Sipil yang disangka oleh
pe!a"at yang "erwa!i" elakukan tindak pidana ke!ahatan( dikenakan pe"erhentian
seentara sapai adanya putusan pengadilan yang telah epunyai kekuatan huku
yang tetap% Pe"erhentian seentara terse"ut adalah pe"erhentian seentara dari
!a"atan negeri "ukan pe"erhentian seentara se"agai Pegawai Negeri Sipil% <pa"ila
peeriksaan oleh yang "erwa!i" telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah
epunyai kekuatan huku yang tetap dan ternyata "ahwa Pegawai Negeri Sipil yang
"ersangkutan tidak "ersalah( aka Pegawai Negeri Sipil terse"ut direha"ilitasikan terhitung
se!ak ia dikenakan pe"erhentian seentara% .eha"ilitasi yang diaksud engandung
pengertian( "ahwa Pegawai Negeri Sipil yang "ersangkutan diakti:kan dan dike"alikan
pada !a"atan seula% <pa"ila setelah peeriksaan oleh Pengadilan telah selesai dan
ternyata Pegawai Negeri Sipil yang "ersangkutan "ersalah dan oleh se"a" itu dihuku
pen!ara atau kurungan "erdasarkan putusan pengadilan yang telah epunyai kekuatan
huku yang tetap( aka Pegawai Negeri Sipil terse"ut dapat di"erhentikan dengan
eperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat 647 huru: "( ayat 647 huru: a( dan ayat 617 huru: &%
13. (raikan tugas ,omisi ,epegawaian Negara! &Penjelasan Pasal 1" ayat " ((
%"11'''-
Koisi Kepegawaian Negara se"agaiana diaksud dala ketentuan ini adalah Koisi
yang "ertugas e"antu Presiden dala-
a% eruuskan ke"i!aksanaan uu kepegawaian;
"% eruuskan ke"i!aksanaan pengga!ian dan kese!ahteraan Pegawai Negeri Sipil; dan
&% e"erikan perti"angan dala pengangkatan( peindahan( dan pe"erhentian dala
dan dari !a"atan struktural tertentu yang en!adi wewenang Presiden%
Untuk dapat elaksanakan tugas pokok terse"ut se&ara o"yekti:( aka kedudukan Koisi
adalah independen%