Anda di halaman 1dari 4

1. Tulis dalam perkataan.

RM 3.10 =
_________________________________________
(1 markah)
2. Kira dan tuliskan jumlah wang dibawah dalam nombor.

= ____________________
(2 markah)
3. Lukis ada kotak dibawah b!raa k!ing duit s"iling bagi
m!ndaatkan jumlah #0 s!n.

(2 mark)

$. %li m!ndaat wang saku s!ban"ak RM 1.20 dariada
1
ibun"a. K!mudian& a"ahn"a m!mb!rikan '0 s!n lagi
s!bagai tambahan. (itung jumlah wang saku %li.
)awaan * _____________________
(2 markah)
'. +uliskan waktu dibawah dalam nombor.
)awaan * ___________________
(1 markah)
#. Lukis jarum jam dibawah m!nunjukkan waktu #.30 agi .
(1 markah)
,. )am b!raakah 1- minit s!l!as waktu "ang ditunjukkan
ada gambar di bawah .
2
)awaan * ________________
(2 markah)
/. %mirah bangun agi ada jam ' agi. 0ia mandi dan
b!rsaraan s!lama 30 minit. K!mudian dia m!naiki bas
dalama - minit untuk samai k! s!kolah. 1ada jam
b!raakah %mirah akan tiba di s!kolah .
)awaan * _______________
( 3 markah )
3
s!b!lum s!l!as
10. 1!rjalanan dari rumah %li k! 1usat 2andar m!ngambil masa
s!lama s!t!ngah jam. %li tiba ada jam $ !tang. 1ada jam
b!raakah %li b!rtolak dari rumahn"a .

)awaan * _________________________
(3 markah)
4
Masa b!rtolak Masa tiba