Anda di halaman 1dari 57

SMK SEKSYEN 24 (2), SHAH ALAM

CARTA ORGANISASI KURIKULUM


PENGETUA
PEN. KANAN AKADEMIK
JAWATANKUASA
BIMBINGAN
PELAJAR
SEKOLAH (JBPS)
PENYELARAS BIDANG
BAHASA
PENYELARAS BIDANG
KEMANUSIAAN
PENYELARAS BIDANG
SAINS & MATEMATIK
PENYELARAS BIDANG
TEKNIK &
VOKASIONAL
SETIAUSAHA AKADEMIK
JAWATANKUASA HEADCOUNT
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
DALAMAN / PMR / SPM
PENYELARAS ICT / MAKMAL
KOMPUTER
JAWATANKUASA JADUAL
WAKTU / GURU GANTI
PENYELARAS TINGKATAN &
PENYELARAS KRK
GURU MEDIA
JAWATANKUASA PPSMI
KAUNSELOR PELAJAR
KETUA PANITIA MATA
PELAJARAN
SETIAUSAHA JAWATANKUASA
KEMAJUAN STA
!." S#$%&%' T()%*+
,. K(&'-(.(/
1.1 Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, penggal dan lain-lain.
1.2 Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran
1.3 Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan
bengkel.
1.4 Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.
1.5 Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih, guru yang baru
mengajar dan guru sandaran tak terlatih dalam menjalakan tugas harian mereka.
1.6Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan
tindakan susulan.
1. Membantu merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan penilaian dan
peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan.
1.! Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan pemulihan.
1." Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, #ejabat
#endidikan
$aerah, %abatan #endidikan &egeri dan 'ementerian.
1.1( Membantu di dalam pemilihan buku teks, bahan #usat )umber dan buku bacaan.
1.11 Menyusun jadual *aktu kelas dan guru serta menyediakan jadual *aktu ganti.
2. P#$)(&(*%$
2.1 Membantu menentukan beban tugas guru dan sta+ sokongan sekolah.
2.2 Membantu menyelaras hal eh*al peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru serta sta+
sokongan.
2.3 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data,maklumat.
2.4 Membantu merancang tak*im sekolah.
2.5 Membantu menyelia kerja-kerja guru dan sta+ sokongan.
2.6 Membantu menyediakan anggaran belanja*an tahunan sekolah.
2. Menyelaras penyediaan penyata ke*angan untuk urusan audit tahunan.
2.! Menyelaras semua jenis kutipan yuran.
2." Menjadi -hli .embaga /atatertib )ekolah.
2.1( Menjadi penandatangan kedua-dua cek sekolah.
0. P#/1%$)($%$ D'&' P#.%2%&
3.1 Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah, keceriaan ,keindahan dan
kebersihan sekolah
3.2 Merancang langkah-langkah keselamatan mencegah kebakaran.
3.3 Mengadakan kursus moti0asi dan kemahiran pelajar.
4. P#/1%$)($%$ O&)%$'*%*'
4.1 Me*ujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa,masyarakat.
4.2 Mengadakan kursus , latihan untuk personel.
3. P#/1%$)($%$ K#$4'&'
5.1 Mempertingkatkan 1udaya Membaca dan 1udaya 2lmu.
5.2 Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.
5.3 Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah 345$6.
5.4 Menghasilkan artikel-artikel bidang ikhtisas dan pengurusan.
5.5 Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukan.
5.6 Melibatkan diri secara akti+ dalam persatuan yang berkaitan dengan pro+esion keguruan.
TUGAS GURU KANAN MATA PELAJARAN/ KETUA BIDANG
,. K(&'-(.(/
1.1 Memimpin guru-guru menentukan dan merancang 4ancangan #elajaran #enggal,
Mingguan, 7arian, dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya.
1.2 Menggantikan #engetua,#enolong 'anan untuk mempengerusikan mesyuarat atau
memimpin perjalanan panitia-panitia mata pelajaran di ba*ah ka*alannya.
1.3 Menjalankan penyeliaan ke atas akti0iti pengajaran dan pembelajaran.
1.4 Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggarakan dengan
berkesan.
1.5 Membantu serta membimbing guru-guru pelatih dalam latihan mengajar, guru-guru yang
baru dan guru-guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
1.6 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan
se*ajarnya.
1. Menyelaras pengurusan dan perjalanan akti0iti-akti0iti bimbingan, pemulihan dan
pengayaan.
1.! Membantu dalam perancangan program dan penyelarasan kegiatan kurikulum yang
dijalankan oleh sekolah, #ejabat #endidikan $aerah,1ahagian, %abatan #elajaran &egeri
dan 'ementerian #elajaran Malaysia.
1." Membantu dalam pemilihan buku teks, bahan pusat sumber , alat pandang dengar dan lain-
lain bahan sumber pendidikan.
1.1( Menjadi -hli %a*atankuasa 'urikulum )ekolah dan menganggotai ja*atankuasa-
ja*atankuasa lain yang diarahkan oleh #engetua.
1.11 Membantu menjalankan kursus, taklimat, penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam
konteks perkembangan sta+.
1.12 Mendapat dan menyebarkan maklumat-maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan
pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru-guru.
1.13 Menjalankan usaha mempertingkatkan dan memperluaskan amalan menggunakan
1ahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang merentas kurikulum.
1.14 Mengenal pasti masalah-masalah kelemahan pelajar serta masalah disiplin dan mencari
langkah-langkah untuk mengatasinya.
TUGAS SETIAUSAHA AKADEMIK
1. 1ertanggungja*ab dalam hal penyelarasan 'urikulum dan program perkembangan sta+ yang
berkaitan dengan kurikulum.
2. Membantu #enolong 'anan -kademik dalam perancangan dan pengurusan kurikulum.
3. Membantu dalam usaha mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik
dan sahsiah pelajar.
4. Membantu dalam semua aspek perancangan dan pengurusan pendidikan di sekolah.
5. Membantu penyelarasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan aklti0iti bidang-bidang dan
panitia-panitia mata pelajaran yang melibatkan pihak luar seperti pemeriksaan sekolah oleh
%emaah &a8ir )ekolah, latihan mengajar bagi guru-guru pelatih maktab,uni0ersiti dan
seumpamanya.
6. Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan 'urikulum yang dijalankan
oleh sekolah, #ejabat #elajaran $aerah, %abatan #elajaran &egeri dan 'ementerian #elajaran.
. Menjadi )etiausaha kepada ja*atankuasa 'urikulum sekolah dan ja*atankuasa-ja*atankuasa
lain yang diarahkan oleh #engetua.
!. Membantu menjalankan kursus, taklimat, penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam
konteks perkembangan sta+.
". Membantu dalam hal penyelarasan data atau maklumat mengenai semua mata pelajaran yang
diperolehi bagi tujuan melengkapkan 1ilik 9erakan )ekolah.
1(. Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh #engetua dari masa ke semasa.
TUGAS KETUA PANITIA MATA PELAJARAN
1. 1ertanggungja*ab dalam hal penyelarasan akti0iti pengajaran dan pembelajaran bagi guru-
guru di ba*ah sesuatu panitia mata pelajaran.
2. Mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya dua kali satu semester pada permulaan
dan akhir penggal.
3. Menyediakan )ukatan #elajaran untuk guru-guru mata pelajaran bagi panitia mata pelajaran
berkenaan.
4. Merancang dan melaksana dengan sebaik mungkin rancangan pengajaran bagi panitia mata
pelajaran di ba*ah ka*alannya.
5. Membimbing dan memberi panduan dalam hal pengajaran kepada guru-guru baru yang belum
berpengalaman.
6. Menyemak soalan peperiksaaan dan skima peperiksaan sebagaimana yang disediakan oleh
guru mata pelajaran berkenaan bagi semua tingkatan.
. Memastikan semua soalan yang disediakan dipilih dengan baik agar sesuai dengan sesuatu
tahap penilaian dan tidak menyalahi dari segi kandungan dan sensiti0iti.
!. Menyediakan analisa keputusan peperiksaan setengah tahun dan akhir tahun , percubaan.
". Menyemak buku-buku latihan, buku-buku nota murid sekurang-kurangnya sekali setahun.
1(. Menyediakan laporan kepada #engetua bagi setiap set buku yang disemak dengan
menggunakan borang yang disediakan oleh pihak sekolah.
11. Menyimpan rekod tentang stok alat-alat mengajar dan alat-alat pandang dengar bagi sesuatu
panitia mata pelajaran.
12. Menggalak dan menyelaras penggunaan bahan bantu mengajar di kalangan guru-guru di
ba*ah panitia mata pelajarnya.
13. )entiasa memberitahu pengetua tentang perkara-perkara yang berbangkit berkaitan dengan
mata pelajaran bagi panitia di ba*ah ka*alannya.
14. Mengambil sebarang tindakan yang di+ikirkan *ajar dan sesuai dalam usaha
mempertingkatkan keberkesanan #5# bagi panitia di ba*ah ka*alannya.
15. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh #engetua dari masa ke semasa.
TUGAS PENYELARAS TINGKATAN
1. 1ertanggungja*ab membuat pembahagian pelajar dalam tingkatan di ba*ah jagaannya
dengan mengambil kira +aktor-+aktor berikut :
1.1 #ersetujuan #engetua, #enolong 'anan 1
1.2 'uota pelajar mengikut kaum mesti dipatuhi. #engetua, #enolong 'anan mesti
dimaklumkan.
2. Menerima kemasukan pelajar baru dan membuat penempatan mengikut kelayakan, kesesuaian.
3. Membantu guru tingkatan membuat pengagihan )#1/.
4. Menjadi pakar rujuk kepada guru tingkatan dan membantu guru tingkatan di mana ada.
5. Membantu #enolong 'anan 7;M dan 9uru 1iasis*a memilih pelajar yang layak untuk diberi
bantuan,bisis*a.
6. Memaklumkan kepada #engetua, #enolong 'anan tentang jumlah pelajar dalam setiap kelas
dari masa ke semasa.
. 1ertindak sebagai penyelaras peperiksaan bagi satu-satu tingkatan yang berkenaan.
!. Memastikan surat-surat kelulusan kemasukan pelajar baru disimpan di dalam da+tar masuk
3ikut tingkatan6 dengan kemas dan teratur.
". 1ekerjasama dengan 'aunselor #elajar, 9uru 1imbingan dan 'aunseling bagi mendapatkan
kad-kad berikut untuk dihantar ke sekolah baru jika berlaku pertukaran pelajar.
".1 1uku 'ad 'emajuan #elajar
".2 'ad 9erko , 1uku #enilaian 'okurikulum
".3 'ad ((1 dan 'ad 'esihatan
".4 1orang 'elulusan #injaman )#1/
".5 'eterangan-keterangan kerja kursus 'emahiran 7idup, #endidikan 2slam, )ejarah,
9eogra+i dan #endidikan )eni bagi pelajar /ingkatan 3 3setelah ada6.
1(. )entiasa mengemaskini +ail-+ail pertukaran pelajar. <ail tersebut mesti disimpan di pejabat
dengan kerjasama pembantu pejabat
11. 1ekerjasama dengan guru tingkatan bagi menyiapkan sijil-sijil di peringkat sekolah 3apabila
sampai *aktunya iaitu.
11.1 )ijil =jian .isan 1ahasa Melayu
11.2 )ijil =jian 1ahasa 2nggeris
11.3 )ijil #endidikan )eni
11.4 )ijil #endidikan %asmani dan 'esihatan
11.5 )ijil 1erhenti dan lain-lain.
12. 1ekerjasama dengan guru-guru tingkatan bagi menyempurnakan analisis peperiksaaan.
13. 1ekerjasama dengan setiausaha peperiksaan bagi urusan menyediakan jadual guru yang akan
menga*as peperiksaan sekiranya peperiksaan diadakan pada *aktu rehat, membantu
mengedarkan kertas peperiksaan bagi tingkatannya kepada guru-guru yang menga*as
peperiksaan dan membantu dalam penyediaan bilik-bilik peperiksaan.
14. 1ertugas pada hari penda+taran menyelaras kemasukan pelajar baru dan mengagihkan
kemasukan pelajar ke tingkatan satu dan kelas peralihan 3jika berkenaan6.
15. Memastikan guru tingkatan memberi bilangan, nombor penda+taran dan kemasukkan butir-
butir pelajar dalam buku penda+taran palajar.
16. Menyemak +ail-+ail kemasukan pelajar dan memastikan ia dikemaskini.
1. 1ertanggungja*ab menjaga dan menguruskan buku penda+taran pelajar. 1uku ini mesti
disimpan di pejabat di ba*ah ka*alan #'37;M6, penyelaras buku penda+taran pelajar.
1!. Menyimpan borang-borang kemasukan pelajar baru dalam +ail da+tar masuk mengikut kelas.
1". Memastikan pelajar baru ditempatkan di tingkatan-tingkatan mengikut kesesuaian, mata
pelajaran elekti+ yang dipilih 3bagi tingkatan atas6.
2(. Menyampaikan laporan tentang pelajar baru kepada pengetua.
21. Menyelaraskan dengan guru tingkatan yang berkenaan untuk menyediakan dan mengatur
kedudukan pelajar-pelajar mengikut tingkatan bagi menjalani peperiksaan pertengahan tahun,
peperiksaan percubaan dan peperiksaan akhir tahun.
22. Menandakan jadual kedatangan pelajar bagi kelas yang guru tingkatannya tidak hadir.
23. Menyelia tugas mengurus dan mengemaskini buku kedatangan pelajar oleh guru-guru
tingkatan.
24. Melaksanakan sebarang tindakan yang di+ikirkan *ajar dan sesuai dalam usaha
mempertingkatkan keberkesanan pengurusan tingkatan di ba*ah ka*alannya .
25. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke semasa.
TUGAS GURU TINGKATAN
,. P#$)(&(*%$ 4%$ 5&)%$'*%*' -#.%*
1.1 membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada ketua tingkatan, #enolong 'etua
/ingkatan, 1endahari,-%' 'ebersihan dan -%' 'ecerian> memastikan -%' 'ebersihan
mengagihkan pelajar untuk membersih papan hitam, menyapu lantai,mengelap tingkap,
menyusun kerusi meja dan membuang sampah,Memastikan -%' 'ecerian sentiasa
mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari semasa ke semasa,
menyediakan langsir dan bunga 3jika perlu6 untuk kelas.
1.2 Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas dan diurus dengan baik:
3a6 %adual ?aktu
3b6 %adual /ugas
3c6 #erabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam
diin0entorikan
3d6 Moto kelas
3e6 -latan pembersihan seperti penyapu, bakul sampah dan pengaut sampah.
1.3 Menentukan penda*aian elektrik bagi kipas angin dan lampu dalam keadaaan baik dan
selamat digunakan.
1.4 Melaporkan perabot dan alatan elektrik yang rosak kepada guru yang berkenaan.
1.5 Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas dengan berkesan.
1.6 Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar. /abung
ini adalah bagi tujuan yang berikut :
3a6 'eceriaan kelas
3b6 'ebajikan pelajar
1. Mengurus dan mengemas kini kandungan +ail pelajar yang sepatutnya mengandungi segala
dokumen tentang seseorang pelajar sebagai mana yang ditetapkan oleh pihak pentadbir.
2. J%4(%. -#4%6%$)%$ 4%$ -#4%6%$)%$ 7#.%2%&
2.1 Menandakan jadual kedatangan harian sele*at-le*atnya sebelum *aktu kedua berakhir
dan menyimpan buku da+tar kedatangan pelajar di pejabat.
2.2 Menentukan semua butiran yang dikehendaki ada di dalam buku da+tar kedatangan pelajar
ditulis dengan lengkap.
2.3 Memastikan data pelajar di dalam kelas sentiasa dikemaskini dan terkini.
2.4 Memastikan kelas mempunyai buku kedatangan dan diselenggarakan seperti yang
diarahkan:
3a6 1uku diambil dan dihantar pada *aktu dan tempat yang ditetapkan.
3b6 Menjamin keselamatan buku tersebut.
0. L%75&%$ 7#.%2%&%$, *'2'. 1#&8#$6', *(&%6 %-(%$ 4%$ -%4 "",
3.1 Memastikan setiap pelajar mempunyai kad kemajuan pelajar.
3.2 Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik, kokurikulum dan +i8ikal
dalam kad kemajuan pelajar bagi setiap semester,penggal.
3.3 Menyampaikan kad kemajuan pelajar kepada ibu bapa.
3.4 Mengambil kad ((1 daripada #enyelaras kad ((1.
3.5 Menyedia dan mengisi:
3a6 @Mark )heetA bagi setiap peperiksaan peringkat sekolah sama ada secara manual atau
berkomputer.
3b6 'ad ((1
3c6 )ijil berhenti dan surat akuan bagi pelajar yang diluluskan untuk bertukar
sekolah,berhenti,tamat persekolahan.
4. M%*%.%8 7#/1#.%2%&%$, -#*'8%6%$ 4'&' 4%$ 4'*'7.'$
4.1 Memberikan galakan, moti0asi dan meransangkan minat pelajar terhadap akademik.
4.2 Menggalakkan pertandingan yang berbentuk akademik dan memberikan hadiah 3jika
perlu6
4.3 )entiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar.
4.4 Melaporkan kepada 'aunselor #elajar, 9uru 1imbingan 'aunseling jika terdapat
kemerosotan pelajaran dikalangan pelajar.
4.5 Melaporkan kepada guru kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah
kesihatan.
4.6 Melaporkan kepada guru disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah.
4. Melaporkan kes ponteng,kes salah laku mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh
pihak sekolah.
4.! Menyimpan satu salinan surat,borang kes ponteng,kes salah laku yang dihantar kepada
ibubapa dalam +ail kelas,tingkatan berkenaan sebagai rujukan.
3. B(-( 6#-*, 1'%*'*9% 4%$ 1%$6(%$
5.1 Memastikan skim pinjaman buku teks diagih kepada pelajar yang layak dan memastikan
buku-buku tersebut dibalut dan ditulis nama pelajar.
5.2 Mengemaskini rekod )#1/ kelas berkenaan dari masa ke semasa.
5.3 Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar
yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada
guru )#1/.
5.4 Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan
melaporkan kepada 9uru 1iasis*a dan 'ebajikan.
5.5 Melaporkan kepada 9uru 1iasis*a sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran dikalangan
pelajar yang mendapat biasis*a.
!. K(6'7%$ 1%:%&%$ 7#&-8'4/%6%$ *#-5.%8 4%$ 4#&/%
6.1 Mengutip bayaran perkhidmatan sekolah pada a*al tahun dan menggalakkan pelajar
membayar kesemua bayaran perkhidmatan sekolah sekaligus.
6.2 Mengutip derma #219 3setelah mendapat arahan #engetua6
6.3 Mengeluarkan resit kepada pelajar bagi pembayaran perkhidmatan sekolah yang dibuat.
6.4 Menyerahkan *ang kutipan buku kutipan bayaran perkhidmatan sekolah kepada #enolong
'anan .
;. P#$4%<6%&%$ 7#.%2%& 1%&(.
.1 Menerima kemasukan pelajar baru daripada #enyelaras /ingkatan.
.2 Menda+tarkan pelajar baru ke dalam buku kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor
penda+taran pelajar baru dari buku kemasukan pelajar daripada #enolong 'anan 7;M.
.3 Menentukan penerimaan borang )#1/ 3sekiranya layak6 dari sekolah yang terdahulu dan
memastikan pelajar tersebut mendapat buku teks.
.4 Menyemak jika pelajar tersebut menerima sebarang bentuk biasis*a dan melaporkan
kepada guru biasis*a.
.5 Memastikan kad kemajuan pelajar, kad ((1, kad kesihatan, dan buku laporan kokurikulum
dari sekolah yang terdahulu diterima dan diurus seperti sepatutnya.
.6 1ekerjasama dengan setiausaka sukan bagi menentukan rumah sukan pelajar.
. Mengambil butir-butir diri yang diperlukan.
=. M(&'4 -#.(%&
!.1 Menentukan borang )#1/, kad kemajuan pelajar, kad ((1, kad kesihatan, dan buku
laporan kokurikulum dihantar ke pejabat.
!.2 Menentukan urusan peperiksaan disempurnakan 3bagi pelajar kelas peperiksaan6
!.3 Menentukan kelulusan untuk bertukar telah diterima
!.4 Menentukan pinjaman buku teks telah dipulangkan.
!.5 Menentukan penerimaan biasis*a dilaporkan kepada pejabat.
>. P#$4%<6%&%$ *(-%$, 7#&*%6(%$ 4%$ .%'$?.%'$
".1 Menentukan setiap pelajar mempunyai rumah sukan.
".2 Memastikan setiap pelajar menyertai akti0iti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama
mereka mengikut persatuan, kelab dan badan beruni+orm yang dipilih kepada )etiausaha
'okurikulum.
".3 Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga akti0iti kokurikulum.
TUGAS GURU MATA PELAJARAN
1. Memiliki, memahami dan boleh menta+sirkan serta menghuraikan kandungan sukatan
pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan.
2. Memahami dan mematuhi #ekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata
pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari
segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai pada akhir setiap penggal bagi
setiap tingkatan.
3. Mempunyai sebuah 1uku 4ekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada
#engetua pada masa yang ditetapkan.
4. Menyediakan 4ancangan #elajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk
tempoh setahun,sepenggal,seminggu,harian dan melaksanakan pengajarnya mengikut
4ancangan #elajaran yang disediakan.
5. Menyediakan dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar
dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan,menunjukkan buku latihan murid
kepada #engetua,*akilnya pada masa yang dikehendaki.
6. Menjalankan ujian bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan
keputusan ujian dalam 1uku 4ekod Mengajar.
. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan,bimbingan.
!. Menjadi ahli dalam #anitia Mata #elajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan
keputusan mesyuarat #anitia.
". 9uru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh
'ementerian #elajaran,%#& dan ##$.
1(. Memastikan keselamatan pelajar di Makmal )ains, 1engkel '71, 1ilik ;4/, )ains #ertanian,
1engkel M#B serta menga*asi penggunaan peralatan.
11. Menghadiri mesyuarat, taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang
dikelolakan oleh 'ementerian #endidikan, %#&, ##$. Menyampaikan semula maklumat
kepada rakan guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.
12. )entiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata
pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran.
13. Melaporkan kepada 'etua #anitia tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk
tindakan selanjutnya.
14. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan, memastikan
baha*a alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas.
15. 1ertanggungja*ab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan #usat
)umber )ekolah.
16. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar.
1. Membantu menguruskan 1ank )oalan.
TUGAS SETIAUSAHA/PENYELARAS PENTADBIRAN SEKOLAH
,. P#$:#.%&%* D%6% S#-5.%8
1.1 Menyediakan semua jenis data sekolah yang dikehendaki oleh ##$,%#&,'#M yang
melibatkan guru,sta+ sokongan, pelajar, peralatan dan sebagainya.
1.2 Menyediakan penyata bulanan data pelajar dan mengemaskini penyata,data butiran
1.3 Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh #engetua dari masa ke semasa.
2. P#$:#.%&%* B'.'- M#*:(%&%6
2.1 1ertanggungja*ab merancang akti0iti pengindahan dan keceriaan bilik mesyuarat.
2.2 Menga*al dan menyelaras jadual penggunaan bilik mesyuarat.
2.3 Memastikan bilik mesyuarat sentiasa berada dalam keadaan bersih, kemas dan menarik
untuk digunakan.
2.4 Memastikan papan-papan kenyataan dalam bilik mesyuarat diisi dengan bahan-bahan yang
sesuai untuk dipamerkan.
2.5 Memastikan bilik mesyuarat dilengkapi dengan peralatan asas dan kelengkapan protokol
seperti jam dinding, C7#, papan layar, gambar ketua negara,pemimpin dan sebagainya.
2.6 Memastikan semua perabot dan peralatan yang ada di bilik mesyuarat seperti kerusi, meja,
kabinet, lampu, kipas, pengha*a dingin, C7#, mikro+on dan sebagainya bersih dan
ber+ungsi dengan baik.
0. P#$:#.%&%* K5/7(6#& (ICT)
3.1 Merancang program berkaitan pelaksanaan komputer dalam pendidikan.
3.2 Menyediakan jadual kelas komputer dan menyelaras penggunaan makmal komputer.
3.3 Mengurus penjagaan dan penyelanggaraan semua komputer yang ada.
3.4 Mengin0entori semua komputer dengan cara yang betul.
3.5 1erinisiati+ mendapatkan sumbangan komputer daripada mana-mana penyumbang atau
agensi-agensi tertentu bagi meningkatkan tahap penggunaan komputer di sekolah.
3.6 Melaksanakan sebarang tindakan yang dapat meningkatkan kemahiran penggunaan
komputer di kalangan guru dan sta+ serta pelajar-pelajar.
3. Memantau portal pendidikan dari masa ke semasa dan melaporkan segera kepada #engetua
tentang isu,perkembangan penting yang memerlukan tindakan segera.
3.! Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh #engetua dari masa ke semasa.
4. P#$:#.%&%* J%4(%. W%-6( U/(/
4.1 menyediakan peruntukan *aktu mengajar guru mengikut mata pelajaran seperti yang
diarahkan.
4.2 Memastikan pengagihan mata pelajaran dan bilangan *aktu adalah bersesuaian.
4.3 Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu.
4.4 Membantu pentadbir meyelaras penggunaan bengkel, makmal dan bilik-bilik khas.
4.5 Menyediakan jadual *aktu mengikut corak yang ditetapkan sama ada berbentuk anjal atau
blok.
4.6 Memastikan jadual *aktu induk dan jadual *aktu persendirian disediakan mengikut
ketetapan.
4. Membuat pindaan jadual *aktu jika perlu dengan persetujuan #engetua, #'1.
4.! Memastikan salinan semua jadual *aktu dihantar #engetua dan dipaparkan untuk
makluman semua.
3. P#$:#.%&%* J%4(%. W%-6( R#.'#<
5.1 Menyediakan jadual *aktu guru ganti pada setiap hari yang diperlukan.
5.2 Memaklumkan guru ganti secara bertulis di papan kenyataan atau secara lisan dengan nota.
5.3 Merekod penjadualan guru ganti yang disediakan di dalam buku rekod guru ganti.
5.4 Mengambil sebarang tindakan segera yang berkesan dari segi penyusunan jadual guru
ganti dalam mengatasi masalah mendesak disebabkan ketiadaan guru melibatkan bilangan
yang ramai.
!. S#6'%(*%8% M#*:(%&%6 G(&(
6.1 Menjadi pencatat minit,keputusan dalam semua mesyuarat guru atau mesyuarat
pengurusan perinkat sekolah.
6.2 Membuat persediaan tempat dan bahan bagi setiap mesyuarat guru atau mesyuarat
pengurusan peringkat sekolah.
6.3 Mengingatkan #engetua,#engerusi mesyuarat guru atau mesyuarat pengurusan peringkat
sekolah tentang perkara-perkara tertentu berkaitan mesyuarat yang hendak diadakan.
6.4 Memastikan makluman tentang mesyuarat disampaikan lebih a*al kepada semua pihak
yang terlibat dan catatan minit,keputusan mesyuarat lalu diedarkan sebelum mesyuarat
dimulakan.
6.5 Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh #engetua,#engerusi dari masa ke semasa.
;. S#6'%(*%8% P#7#&'-*%%$ D%.%/%$
.1 Menyediakan jadual *aktu peperiksaan peringkat sekolah.
.2 Meyendiakan jadual pembina soalan dan pemeriksa kertas ja*apan.
.3 Menuruskan percetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan.
.4 Memastikan keselamatan bahan peperiksaan.
.5 Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada penga*as peperiksaan sebelum
peperiksaan dijalankan.
.6 Memastikan skima ja*apan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan.
. Memastikan jadual *aktu pemeriksaan kertas ja*apan mengikut jangka masa yang
ditetapkan.
.! Memastikan kertas soalan dengan skima ja*apan disimpan sebagai rujukan.
." 1ekerjasama dengan )etiausaha 'urikulum untuk menetapkan tarikh perjumpaan
ibubapa,penjaga dengan guru-guru bagi membincangkan kemajuan pelajaran pelajar-
pelajar.
=. S#6'%(*%8% P#7#&'-*%%$ A9%/ (PMR/SPM)
!.1 Merancang, mengurus dan menyelaras segala akti0iti yang berkaitan dengan peperiksaan
#M4,)#M.
!.2 Meneliti dan mengurus melalui pentadbir sekolah ke atas segala arahan,pekeliling
peperiksaan yang dikeluarkan oleh pihak #enyelaras #eperiksaan di ##$, =nit #enilaian
dan #eperiksaan di %#& dan .embaga #eperiksaan di 'ementerian #elajaran .
!.3 1ekerjasama dengan #enyelaras /ingkatan /iga,.ima dalam mengemaskini da+tar pelajar
/ingkatan /iga,.ima yang akan menduduki #M4,)#M tahun semasa.
!.4 Memastikan pungutan yuran penda+taran #M4,)#M daripada setiap calon #M4,)#M
sele*at-le*atnya seminggu sebelum tarikh tutup pembayaran kepada pihak .embaga
#eperiksaan.
!.5 Mengurus penda+taran semua calon #M4,)#M mengikut ketetapan tarikh yang ditentukan
oleh pihak .embaga #eperiksaan.
!.6 Merancang, menyelaras dan mengurus pelaksanaan akti0iti kelas-kelas
tambahan,pemulihan untuk pelajar /ingkatan /iga,.ima yang akan menduduki
#M4,)#M.
!. Merancang, menyelaras dan mengurus bersama kaunselor pelajar pelaksanaan akti0iti
moti0asi dan program kecemerlangan terhadap calon #M4,)#M.
!.! Membuat analisis peperiksaan dalaman dan #M4,)#M sebenar bagi calon-calon
#M4,)#M untuk tujuan dokumentasi dan post mortem.
!." Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh #engetua dari masa ke semasa.
;." O12#-6'< T()%*
1. Menyediakan )istem #engurusan dan #entadbiran yang Moden, Dekap dan
1erkesan
2. Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusi+ bagi #engajaran $an
#embelajaran.
3. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua mata pelajaran
4. Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan dikalangan pelajar
5. Mengembangkan potensi indi0idu pelajar melalui #rogram #embangunan
'okurikulum $an )ukan.
6. Meningkatkan 'epakaran guru-guru supaya menjadi pendidik yang lebih
berkesan.
. Melahirkan pelajar yang akti+ , berdaya saing, berdisiplin dan berbudi
bahasa.
!. Memberi peluangEpeluang akti0iti kokurikulum kepada semua pelajar
". Melahirkan pemimpin pelajar yang berilmu dan berketerampilan untuk
mengurus #ersatuan , 'elab dan #asukan 1eruni+orm ke arah kecemerlangan.
1(. Membina perhubungan dan permua+akatan #endidikan yang kukuh dan
berkekalan dengan agensiEagensi luar bagi menjamin pendidikan dapat
diteruskan sepanjang hayat.
=." AKTIVITI UNGSI UTAMA
=.2 PENGURUSAN KURIKULUM
!.2.1 #engurusan %a*atankuasa 'urikulum )ekolah
!.2.2 #engurusan #anitia
!.2.3 #engurusan #usat )umber
!.2.4 #engurusan #engajaran dan #embelajaran
!.2.5 #engurusan %adual ?aktu
!.2.6 #engurusan )emakan &ota dan .atihan Murid
!.2. #engurusan #rogram #eningkatan #restasi -kademik
!.2.! #engurusan #enilaian, #entaksiran dan #eperiksaan $alaman
!.2." #engurusan #erkembangan )ta+
!.2.1( .aporan dan /indak 2kut
!.2.11 #engurusan #enilaian, #entaksiran dan #eperiksaan -*am
!.2.12 #engurusan 7ead Dount
!.2.13 #engurusan #-/)
!.( #4C);) ';4%-
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2., PENGURUSAN JAWATANKUASA KURIKULUM
SEKOLAH
JAWATAN PROSES KERJA
#engetua 1. Menubuhkan %' 'urikulum )ekolah
2. Menyediakan )enarai /ugas )etiap %'
#en. 'anan 3. Menyediakan )urat lantikan %' 'urikulum )ekolah
4. Mengadakan /ak*im -kti0iti /ahunan %' 'urikulum
)ekolah
#engetua 5. Mengadakan Mesyuarat %' 'urikulum =ntuk
Merancang -kti0iti $an 1ajet /ahunan
#en. 'anan 6. Menjalankan -kti0iti Fang /elah $irancangkan $an
$itetapkan Cleh %' 'urikulum
#engetua . Memantau #elaksanaan -kti0iti
!. Mengadakan Mesyuarat #ost Mortem
),= -kademik ". Menyediakan .aporan #enilaian $an $okumentasi
=ntuk $i+ailkan, $ihantar 'e ##$ , %#&
1(.( D-4/- -.24-&
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT+
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2., PENGURUSAN JAWATANKUASA
KURIKULUM SEKOLAH
Mula
-
/ama
t
1. Menubuhkan %' 'urikulum
2. Menyediakan )enarai /ugas )etiap %' 'urikulum
3. Menyediakan )urat .antikan %' 'urikulum )ekolah
4. Mengadakan /ak*im -kti0iti /ahunan %' 'urikulum )ekolah
5. Mengadakan Mesyuarat %' 'urikulum =ntuk Merancang -kti0iti $an
1ajet /ahunan
6. Menjalankan -kti0iti Fang /elah $irancangkan $an $itetapkan Cleh
%' 'urikulum
. Memantau #elaksanaan -kti0iti !. Mengadakan Mesyuarat #ost Mortem
". Menyediakan .aporan #enilaian $an $okumentasi =ntuk $i+ailkan,
$ihantar 'e ##$ , %#&
11.( );&-4-2 );M-'
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT+
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2., PENGURUSAN JAWATANKUASA
KURIKULUM SEKOLAH
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
( @ )
CATATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
!.
".
".( #4C);) ';4%-
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.2 PENGURUSAN PANITIA
JAWATAN PROSES KERJA
#enolong 'anan 1. Menubuhkan %' #anitia Mata #elajaran
2. menyediakan )enarai /ugas %' #anatia
'etua #anitia 3. Menyediakan -tau Mengemaskini )istem <ail #anatia
4. Mengadakan Mesyuarat #erancangan -kti0iti G.
/ak*im $an 1ajet /ahunan #anatia.
9uru 5. Melaksanakan -kti0iti #anatia Fang /elah
$irancangkan
'etua #anitia 6. Memantau #elaksanaan -kti0iti #anatia /ermasuk
-kti0iti 'okurikulum $alam -kademik
#enolong 'anan . Mengadakan Mesyuarat #ost Mortem
9uru !. Menjalankan /indakan )usulan
'etua #anitia 1(. Menyediakan .aporan -kti0iti /ahunan =ntuk
$i+ailkan, $ihantar 'e ##$ , %#&
G seperti #rogram #eningkatan #restasi, perancangan pengajaran, peperiksaan.
#erkembangan sta++ dan lain-lain.
".( D-4/- -.24-&
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.2 PENGURUSAN PANITIA
Mula
-
/ama
t
1. Menubuhkan %' #anitia Mata #elajaran
2. Menyediakan )enarai /ugas %' #anitia
3. Menyediakan -tau Mengemaskini )istem <ail #anatia
4. Mengadakan Mesyuarat #erancangan -kti0iti G, /ak*im $an 1ajet
/ahunan #anitia
5. Melaksanakan -kti0iti #anatia Fang /elah $irancangkan
6. Memantau #elaksanaan -kti0iti #anatia /ermasuk -kti0iti
'okurikulum $alam -kademik
. Mengadakan Mesyuarat #ost Mortem
!. Menjalankan Mesyuarat #ost Mortem
". Menyediakan .aporan -kti0iti /ahunan =ntuk $i+ailkan , $ihantar
'e ##$ , %#&
1(.( );&-4-2 );M-'
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.2 PENGURUSAN PANITIA
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
( @ )
CATATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
!.
".
".( #4C);) ';4%-
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.0 PENGURUSAN PUSAT SUMBER
JAWATAN PROSES KERJA
#engetua 1. Menubuhkan %' 2nduk #)) )erta Membina Darta Crganisasi
#enolong 'anan 2. Menubuhkan %' 'erja #)) $an Membina Darta Crganisasi
3. Menyediakan )enarai /ugas %' 2nduk $an %' 'erja
#engetua 4. Mengadakan Mesyuarat %' 2nduk #)) =ntuk Merancang
-kti0iti, /ak*im $an 1ajet /ahunan.
#enolong 'anan 5. Mengadakan Mesyuarat %' 'erja #)) 1agi Melaksanakan
-kti0iti--kti0iti 1agi )etiap =nit #))G
6. Menyediakan #eraturan-#eraturan $an 4ekod #enggunaan
=nit-=nit #))
'etua =nit #)) . Melaksanakan -kti0iti--kti0iti #))
#enyelaras #)) !. Memantau #elaksanaan -kti0iti--kti0iti #))
#enolong 'anan ". Mengadakan Mesyuarat #ost Mortem
#enyelaras #)) 1(. Menyediakan .aporan #enilaian $an $okumentasi =ntuk
$i+ailkan, $ihantar 'e ##$,%#&
1(.( D-4/- -.24-&
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.0 PENGURUSAN PUSAT SUMBER
Mula
-
1. Menubuhkan %' 2nduk #)) )erta Membina Darta Crganisasi
2. Menubuhkan %' 'erja #)) $an Membina Darta Crganisasi
3. Menyediakan )enarai /ugas %' 2nduk $an %' 'erja
4. Mengadakan Mesyuarat %' 2nduk #)) =ntuk Merancang -kti0iti,
/ak*im $an 1ajet /ahunan
5. Mengadakan Mesyuarat %' 'erja #)) 1agi Melaksanakan -kti0iti-
-kti0iti 1agi )etiap =nit #))G
6. Menyediakan #eraturan-#eraturan $an 4ekod #enggunaan =nit-=nit
#))
. Melaksanakan -kti0iti--kti0iti #))
!. Memantau #elaksanaan -kti0iti--kti0iti #))
". Mengadakan Mesyuarat #ost Mortem
11.( );&-4-2 );M-'
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.0 PENGURUSAN PUSAT SUMBER
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
( @ )
CATATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
!.
".
/ama
t
1(. Menyediakan .aporan #enilaian $an $okumentasi =ntuk $i+ailkan ,
$ihantar 'e ##$ , %#&.
".( #4C);) ';4%-
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.4 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
JAWATAN PROSES KERJA
#engetua 1. Memberi /aklimat -rahan , #ekeliling #erkhidmatan
Fang 1erkaitan.
'etua #anitia 2. Menyediakan #erancangan /ahunan Mata #elajaran
Masing-masing.
9uru 3. Menerima 1uku #ersediaan Mengajar $an
Menandatangani 1orang #enerimaan.
4. Menyediakan 1uku #ersediaan Mengajar.
#engetua 5. Menyemak 1uku #ersediaan Mengajar.
9uru 6. Melaksanakan #engajaran $an #embelajaran $i 1ilik
$arjah.
. Menjalankan #enilaian $an #entaksiran Mengikut
%adual.
!. Menjalankan /indakan )usulan.
1(.( D-4/- -.24-&
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- : =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.4 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
Mula
-
/ama
t
1. Memberi /aklimat -rahan , #ekeliling #erkhidmatan Fang
1erkaitan.
2. Menyediakan #erancangan /ahunan Mata #elajaran Masing-masing
3. Menerima 1uku #ersediaan Mengajar $an Menandatangani 1orang
#enerimaan.
4. Menyediakan 1uku #ersediaan Mengajar
5. Menyemak 1uku #ersediaan Mengajar

6. Melaksanakan #engajaran $an #embelajaran $i 1ilik $arjah
. Menjalankan #enilaian $an #entaksiran Mengikut %adual
!. Menjalankan /indakan )usulan
11.( );&-4-2 );M-'
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- : =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.4 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
( @ )
CATATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
!.
".
".( #4C);) ';4%-
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- : =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.3 PENGURUSAN JADUAL WAKTU
JAWATAN PROSES KERJA
#engetua 1. Mesyuarat %a*atankuasa 'urikulum =ntuk Mengenal
pasti
1.1 %umlah 'elas 3)esi #agi $an #etang6
1.2 Mata #elajaran ;lekti+
1.3 'eperluan 9uru , 'edudukan 9uru Mengikut
Cpsyen.
2. Menubuhkan %a*atankuasa %adual ?aktu
%a*atakuasa %adual
?aktu
3. Mesyuarat %a*atankuasa %adual ?aktu 5 /aklimat
3.1 )enarai 9uru $an Cpsyen
3.2 )enarai /ugas 9uru
3.3 Mata #elajaran ;+ekti+ $an 1ilangan 'elas
3.4 )enarai )umber 31ilik $arah , 1engkel , Makmal
, )tudio , $)16
3.5 Maklumat ;nrolmen 'elas
3.6 )enarai #eruntukan ?aktu 1agi )etiap Mata
#elajaran 3.ihat #ekeliling6
#engetua , #enolong
'anan , %a*atankuasa
%adual ?aktu
4. Membuat -gihan
%a*atankuasa %adual
?aktu
5. Menyusun , Menjana %adual ?aktu 9uru, 'elas $an
2nduk 5 Detak.
#engetua 6. /andatangan #engetua #ada %adual ?aktu
%a*atankuasa %adual
?aktu . ;darkan %adual ?aktu 9uru $an 'elas
)emua 9uru !. #ercubaan %adual ?aktu )elama )eminggu
%a*atankuasa %adual
?aktu
". #indaan 'epada %adual ?aktu
1(. %adual ?aktu 2nduk $ipaparkan, %adual ?aktu 9uru
$an 'elas $ibukukan
1(.( D-4/- -.24-&
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN
KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.3 PENGURUSAN JADUAL WAKTU
Mul
a
/ama
t
1. Mesyuarat %a*atankuasa 'urikulum =ntuk Mengenalpasti
1.1 %umlah 'elas 3)esi #agi $an #etang6
1.2 Mata #elajaran ;lekti+
1.3 'eperluan 9uru , 'edudukan 9uru Mengikut Cpsyen
2. Menubuhkan %a*atankuasa %adual ?aktu
3. Mesyuarat %a*atankuasa %adual ?aktu 5 /aklimat
3.1 )enarai 9uru $an Cpsyen
3.2 )enarai /ugas 9uru
3.3 Mata #elajaran ;lekti+ $an 1ilangan 'elas
3.4 )enarai )umber 31ilik $arjah , 1engkel , Makmal , )tudio ,
$)16
3.5 Maklumat ;nrolmen 'elas
3.6 )enarai #eruntukan ?aktu 1agi )etiap Mata #elajaran 3.ihat
#ekeliling6
4. Membuat -gihan
5. Menyusun , Menjana %adual ?aktu 9uru, 'elas $an 2nduk 5
Detak.
6. /andatangan #engetua #ada %adual ?aktu
. ;darkan %adual ?aktu 9uru $an 'elas
!. #ercubaan %adual ?aktu )elama )eminggu
". #indaan 'epada %adual ?aktu
1(. %adual ?aktu 2nduk $ipaparkan, %adual ?aktu 9uru $an
'elas $ibukukan.
/idak
Fa
11.( );&-4-2 );M-'
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN
KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.3 PENGURUSAN JADUAL WAKTU
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
( @ )
CATATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
!.
".
".( #4C);) ';4%-
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- : =.2
PENGURUSAN KURIKUL=M
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 !.2.6 PENGURUSAN SEMAKAN NOTA
DAN LATIHAN MURID
JAWATAN PROSES KERJA
#engetua 1. Mesyuarat %a*atankuasa 'urikulum =ntuk
Menentukan $asar
1.1 'ekerapan
1.2 )ai8 )ampel
1.3 #enyemak
#enolong 'anan 2. Menyediakan %adual )emakan &ota , .atihan Murid
3. Menyediakan 2nstrumen , 1orang )emakan &ota ,
.atihan Murid
#enyemak 4. Mengumpul 5 Menghantar 1uku &ota .atihan =ntuk
semakan
#engatua , #enolong
'anan
5. Menyemak &ota $an .atihan Murid Mengikut %adual
#enyemak , #engetua 6. Melaporkan 7asil )emakan
9uru Mata #elajaran,
9'1
. Mengadakan Maklum balas $an /indakan )usulan
!. Memuaskan , .engkap
1(.( D-4/- -.24-&
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.! PENGURUSAN SEMAKAN NOTA
DAN LATIHAN MURID
Mul
a
/ama
t
1. Mesuarat %a*atankuasa 'urikulum =ntuk menentukan
$asar.
2. Menyediakan %adual )emakan &ota , .atihan Murid
3. Menyediakan 2nstrumen , 1orang )emakan &ota , .atihan
Murid.
4. Mengumpul 5 Menghantar 1uku &ota , .atihan =ntuk
)emakan
5. menyemak 2kut %adual
6. Melaporkan 7asil )emakan
. mengadakan Maklum balas $an /indakan )usulan
!. Memuaskan , .engkap.
/idak
Fa
11.( );&-4-2 );M-'
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.! PENGURUSAN SEMAKAN NOTA
DAN LATIHAN MURID
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
( @ )
CATATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
!.
".
".( #4C);) ';4%-
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.; PENGURUSAN PROGRAM
PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK
JAWATAN PROSES KERJA
#engetua 1. Mesyuarat %a*atankuasa 'urikulum =ntuk Menentukan
1. $asar : Cbjekti+
2. $ata -sas =ntuk /CB
3. #eningkatan Fang $ikehendaki
4. 'enis #erancangan 3%angka #endek , panjang6
5. <ormat #elaporan 3/ermasuk .angkah , )trategi6
#anatia-#anatia 2. Mesyuarat Mata #elajaran =ntuk Merancang #rogram
#eningkatan #restasi #anitia Masing-Masing
'et. #anatia , ),u -kad 3. 7antar #erancangan-#erancangan #anatia
#enolong 'anan 4. )emak , Menepati
),= -kademik 5. #erbanyakkan 5 1ukukan
6. ;darkan
)emua 9uru, 9#' 5
#'
. #elaksanaan $an #emantauan
9'1, #', # !. Menerima Maklum 1alas )elepas )etuap =jian ,
#eperiksaan
#engetua ". #enialain -kti0iti , #rogram
#enolong 'anan 1(. Memuaskan , 'eberkesanan
)emua 9uru, 9'1, #' 11. #elaksanaan $an #enilaian 1erterusan
#enolong 'anan 12. .aporan
1(.( D-4/- -.24-&
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.; PENGURUSAN PROGRAM
PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK
Mul
a
1. Mesyuarat %a*atankuasa 'urikulum =ntuk Menentukan
2. Mesyuarat Mata #elajaran =ntuk Merancang #rogram
#eningkatan #restasi #anitia Masing-Masing.
3. 7antar #erancangan-#erancangan #anitia
4. )emak, Menepati
5. #erbanyakkan 5 1ukukan
6. ;darkan
. #elaksanaan $an #emantauan
!. Menerima Maklum 1alas )elepas )etiap =jian ,
#eperiksaan
". Menilai 'eberkesanan 4ancangan
1(. Memuaskan
11. #elaksanaan $an #enilaian 1erterusan
12. .aporan
11.( );&-4-2 );M-'
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
( @ )
CATATAN
1.
2.
3.
4.
5.
/ama
t
/idak
Fa
#indaan ,
)emak )emula
/idak
Fa
Fa
6.
.
!.
".
".( #4C);) ';4%-
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.= PENGURUSAN PENILAIAN, PENTAKSIRAN
DAN PEPERIKSAAN DALAMAN
JAWATAN PROSES KERJA
#engetua 1. Menubuhkan %a*atankuasa #eperiksaan
#enolong kanan 2. Mesyuarat %a*atankuasa 'urikulum
),= #eperiksaan 3. Menyediakan /ak*im #eperiksaan
4. Menyediakan %adual 'erja
5. Mengedarkan %adual #eperiksaan
6. Mesyuarat #erlantikan #enggubal $an %a*atan
#enolong 'anan . /aklimat #eperiksaan 'epada 'etua #anitia $an )emua
9uru.
#enolong 'anan !. /aklimat #eperiksaan 'epada #elajar
9uru #enggubal ". Menggubal )oalan
1(. )emakan #anel #enggubal =ntuk Mengesahkan 9uru
Mata #elajaran $engan )kema
#-4 11. Mengendalikan #ercetakan )oalan
9uru penggubal 12. Mengendalikan 'ertas )oalan 3'okot, .abel, 1ungkus,
)impan6
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.; PENGURUSAN PROGRAM
PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK
),= #eperiksaan 13. )emakan 1ungkusan )oalan
14. Menyerahkan )oalan 'epada penga*as )etiap 7ari
Mengikut %adual
#engetua 15. #emantauan #erjalanan #eperiksaan
9uru #enga*as 16. Menyerahkan )krip %a*apan 'epada #emeriksa
#enolong 'anan 1. Menyerahkan )kema %a*apan 'epada #emeriksa
9uru #emeriksa 1!. Menyerahkan Markah 'epada 9uru 'elas
9uru /ingkatan 1". Mencatat Markah $alam 1uku 4ekod, 'ad ((1, 'ad
'emajuan , .embaran
),= #eperiksaan 2(. Menyemak Markah
#engetua 21. Menandatangani 'ad 'emajuan
#enolong 'anan 22. Menyerahkan 'ad 'emajuan 'epada 2bu 1apa , #elajar
23. Mesyuarat #ost Mortem
#engetua 24. 7antar .aporan 'epada ##$ , <ail
1(.( D-4/- -.24-&
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7 $2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.= PENGURUSAN PENILAIAN, PENTAKSIRAN
DAN PEPERIKSAAN DALAMAN
Mul
a
1. Menubuhkan %a*atankuasa #eperiksaan
2. Mesyuarat %a*atankuasa 'urikulum
3. Menyediakan /ak*im #eperiksaan
4. Mengedarkan %adual 'erja
5. Mengedarkan %adual #eperiksaan
6. Mesyuarat #erlantikan #enggubal $an %a*atan )etiausaha
. /aklimat #epriksaan 'epada 'etua #anitia $an )emua 9uru.
!. /aklimat #eperiksaan 'epada #elajar
". Menggubal )oalan
1(. )emakan , .engkap
11. #ercetakan )oalan
12. Mengendalikan 'ertas )oalan
13. )emak 1ungkusan , .engkap
14. Menyerahkan )oalan 'epada #enga*as
/idak
/idak
Fa
Fa
/ama
t
15. #emantauan #erjalanan #eperiksaan
16. Menyerahkan )krip %a*apan 'epada #emeriksa
1. Menyerahkan )kema %a*apan 'epada #emeriksa
1!. Menyerahkan Markah 'epada 9uru 'elas
1". Mencatat Markah $alam 1uku 4ekod
2(. )emak H
21. Menyerahkan 'ad 'emajuan 'epada #elajar , Mengadakan
#erjumpaan 2bu 1apa
22. /andatangan
23. Mesyuarat #ost Mortem
24. 7antar .aporan 'epada ##$ , <ail
/idak
Fa
11.( );&-4-2 );M-'
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.= PENGURUSAN PENILAIAN,
PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN
DALAMAN
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
( @ )
CATATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
!.
".
".( #4C);) ';4%-
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.> PENGURUSAN PERKEMBANGAN STA
JAWATAN PROSES KERJA
#engetua 1. Membuat /injauan 'epakaran $an 'eperluan 9uru
Melalui 1orang Maklumat 9uru.
2. Merekodkan )enarai 'ursus Fang $ihadiri Cleh 9uru
3. Menetapkan /arikh $an /ajuk =ntuk 'ursus
#erkembangan )ta+ $an Mesyuarat #engurusan )ekolah
#enolong kanan 4. Menyediakan %adual /ugas %a*atankuasa #elaksanaan
'ursus #erkembangan )ta+.
5. Mesyuarat %a*atankuasa #elaksana 'ursus
#erkembangan )ta+
-%' 6. Menyediakan 1ahan 'ursus, Menghantar )urat %emputan
#enceramah .uar $an 1orang #enilaian
%a*atankuasa
#erkembangan )ta+
. Melaksanakan 'ursus #erkembangan )ta+
)etiausaha !. Mengumpulkan 1orang #enilaian 'ursus
". Membuat .aporan
1(. Menyerahkan .aporan 'ursus 'epada #engetua $an
9'1
11. )impan .aporan 'e $alam <ail #erkembangan )ta+
1(.( D-4/- -.24-&
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.> PENGURUSAN PERKEMBANGAN STA
Mul
a
/ama
t
1. Membuat tinjauan 'epakaran $an 'eperluan 9uru Melalui 1orang
Maklumat 9uru
2. Merekodkan )enarai 'ursus Fang $ihadiri Cleh 9uru
3. Menetapkan /arikh $an /ajuk =ntuk 'ursus #erkembangan )ta+
$an Mesyuarat #engurusan )ekolah
4. Menyediakan %adual /ugas %a*atankuasa #elaksanaan 'ursus
#erkembangan )ta+
5. Mesyuarat %a*atankuasa #elaksana 'ursus #erkembangan )ta+
6. Menyediakan 1ahan 'ursus, Menghantar )urat %emputan
#enceramah .uar $an 1orang #enilaian.
. Melaksanakan 'ursus #erkembangan )ta+
!. Mengumpulkan 1orang #enialaian 'ursus
". Membuat .aporan
1(. Menyerahkan .aporan 'ursus 'epada #engetua $an 9'1
11. )impan .aporan 'e $alam <ail #erkembangan )ta+
11.( );&-4-2 );M-'
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.> PENGURUSAN PERKEMBANGAN STA
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
( @ )
CATATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
!.
".
".( #4C);) ';4%-
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
AKTIVITI =.2.," LAPORAN DAN TINDAK IKUT
JAWATAN PROSES KERJA
#engetua 1. Menerima $an Menganalisi .aporan $an Dadangan
&a8ir , #emeriksa .uar.
2. Membincangkan .aporan , Dadangan $i $alam
Mesyuarat, %a*atankuasa -kademik, Mesyuarat #anatia
#enolong kanan 3. Maklumkan 'epada )emua 9uru
#enolong 'anan , 9uru
'etua 1idang
4. )ediakan .aporan Maklum balas 'epada %emaah &a8ir
#engetua 5. /andatangan .aporan
#enolong 'anan , 9uru
'etua 1idang
6. )ediakan .aporan $alam 4 )alinan
. 7antar .aporan 'epada %emaah &a8ir, #ejabat
#endidikan $aerah $an #anitia 1erkenaan
#enolong 'anan !. )impan )atu )alinan 'e $alam <ail .aporan &a8ir
1(.( #4C);) ';4%-
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%-
=.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.," LAPORAN DAN TINDAK IKUT
Mul
a
/ama
t
1. Menerima $an Menganalisi .aporan $an Dadangan
&a8ir , #emeriksa .uar.
2. Membincangkan .aporan , Dadangan $i $alam
Mesyuarat, %a*atankuasa -kademik, Mesyuarat #anatia.
3. Maklumkan 'epada )emua 9uru
4. )ediakan .aporan Maklum balas 'epada %emaah &a8ir
5. /andatangan .aporan
6. )ediakan .aporan $alam 4 )alinan
. 7antar .aporan 'epada %emaah &a8ir, #ejabat
#endidikan $erah $an #anatia 1erkenaan.
!. )impan )atu )alinan 'e $alam <ail .aporan &a8ir
11.( );&-4-2 );M-'
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%-
=.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.," LAPORAN DAN TINDAK IKUT
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
( @ )
CATATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
!.
".
".( #4C);) ';4%-
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%-
=.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.,, PENGURUSAN PENILAIAN,
PENTAKSIRAN PEPERIKSAAN AWAM
JAWATAN PROSES KERJA
#engetua 1. Menubuhkan %a*atankuasa #engurusan #enilaian,
#entaksiran #eperiksaan -*am
1.1 )etiausaha #eperiksaan -*am
1.2 )etiausaha #epriksaan Menengah 4endah
1.3 )etiausaha )ijil #elajaran Malaysia
2. Menerima #ekeliling $an 1orang #enda+taran $ari
%#&,.#M,M#M
#enolong kanan 3. )ediakan /ak*im #eperiksaan -*am 3.isan, -mali,
1ertulis, 'erja 'ursus6
),= #eperiksaan 4. /aklimat 'epada 9uru-9uru 'elas #eperiksaan
- ;dar borang 'emasukan #eperiksaan
9uru /ingkatan 5. /aklimat #eperiksaan 'epada Dalon
Dara Mengisi 1orang
)truktur Furan #eperiksaan
/empoh 1ayaran
9uru /ingkatan 6. 2si 1orang 'emasukan
. mengumpul $an Menyemak 1orang $ata
!. Memastikan Maklumat .engkap $an betul
". Mengutip Furan #eperiksaan $an )erahkan
1(. )erah 1orang .engkap $an 1etul 'epada )etiausaha
#eperiksaan.
),= #eperiksaan 11. #enda+taran )ecara Cn-.ine 3#enda+taran Dalon 5
Dadangan #enga*as #eperiksaan6
12. Detak $an )emak
9uru /ingkatan 13. Memastikan semua maklumat adalah betul
#engetua 14. #engesahan #engetua
),= #eperiksaan 15. 7antar 1orang 'e ##$ , %#&
#engetua 16. 7antar Dek 1ayaran #enda+taran 'e %#&,.#M,M#M
#' 1. )ediakan )enarai 9uru 1ertugas )epanjang #eperiksaan
$an )enarai 1ertugas
),= #eperiksaan 1!. Menyediakan $e*an , 1ilik #eperiksaan , #eralatan
#',)etiausaha #ep. 1". /aklimat 'epada Dalon
#' 2(. ;dar )urat .antikan #enga*asan
21. Menerima 'eputusan #eperiksaan $an Membuat
-nalisis laporan -nalisa 'epada ##$,%#&
),= #eperiksaan 22. ;darkan )lip 'epada Dalon
23. =ruskan 4ayuan )emak )emula.
1(.( D-4/- -.24-&
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.,, PENGURUSAN PENILAIAN,
PENTAKSIRAN PEPERIKSAAN AWAM
Mula
1. Menubuhkan %a*atankuasa #engurusan #enilaian,
#entaksiran #eperiksaan -*am
2. Menerima #ekeliling $an 1orang #enda+taran $ari
%#&,.#M,M#M
3. )ediakan /ak*im #eperiksaan
4. /aklimat , ;dar borang kemasukan 'epada 9uru-9uru
'elas #eperiksaan
5. /aklimat #eperiksaan 'epada Dalon
6. 2si 1orang 'emasukan
. Mengumpul $an Menyemak 1orang $ata
!. 1etul 5 lengkap
". Mengutip Furan #eperiksaan $an )erahkan
/idak Fa
/ama
t
/idak Fa
1(. #enda+taran )ecara Cn-.ine
11. Detak $an )emak
12. 1etulH
13. #engesahan #engetua
14. 7antar 1orang , $isket 'e ##$ , %#&
15. 7antar Dek 1ayaran #enda+taran 'e %#M,.#M.M#M
16. )ediakan )enarai 9uru 1ertugas $an )enarai /ugas
1. ;dar )urat .antikan #enga*asan
1!. Menyediakan $e*an , 1ilik #eperiksaan , #eralatan
1". /aklimat 'epada Dalon
2(. Menerima 'eputusan #eperiksaan $an Membuat -nalisis
21. ;darkan )lip 'epada Dalon
22. 7antar analisa ke ##$,%#&
23. =ruskan 4ayuan )emak )emula
11.( );&-4-2 );M-'
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%- =.2 /-42'7
PENGURUSAN KURIKULUM $2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.,, PENGURUSAN PENILAIAN,
PENTAKSIRAN PEPERIKSAAN AWAM
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
( @ )
CATATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
!.
".
".( #4C);) ';4%-
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%-
=.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.,2 PENGURUSAN PATS
JAWATAN PROSES KERJA
#engetua 1. Melantik -hli ja*atankuasa
#engetua , ),=
'urikulum
2. Mengadakan mesyuarat %a*atankuasa
),= 'urikulum 3. Memberi taklimat tentang #-/) dan borang #-/)
9uru /ingkatan , 9uru
Mata pelajaran
4. Melaksanakan 3#elaksanaan6
9uru Mata pelajaran ,
'etua #anitia
5. Menganalisis data 3 markah6
9uru Mata pelajaran ,
'aunselor
6. Membuat tindakan susulan
9uru Mata pelajaran . merekod $ata 3 1orang #-/)6
#enolong 'anan ,
)etiausaha
!. 7antar $ata ke ##$
1(.( D-4/- -.24-&
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%-
=.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.,2 PENGURUSAN PATS
11.( );&-4-2 );M-'
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%-
=.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.,2 PENGURUSAN PATS
/-M-/
Fa , /idak
1. /erima -rahan
2. Melantik %a*atankuasa
3. Mengadakan mesyuarat
4. #embentangan 3memberi taklimat6
5. #elaksanaan
6. -nalisa
. /indakan susulan
!. Merekod $ata
M=.-
-
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
( @ )
CATATAN
1. /erima -rahan
2. Melantik %a*atankuasa
3. Mengadakan mesyuarat %a*atankuasa
4. Memberi /aklimat
5. Mengumpul data 3 markah6
6. Mengadakan tindakan susulan
. Merekod $ata
!. 7antar $ata ke ##$
1(.( #4C);) ';4%-
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%-
=.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.,0 PENGURUSAN HEAD COUNT
JAWATAN PROSES KERJA
#engetua 1. Melantik %a*atankuasa
#engetua , ),=
'urikulum
2. Mengadakan Mesyuarat %a*atankuasa
),= 'urikulum 3. Memberi taklimat tentang 7eadcount kepada semua guru
)etiausaha , 9uru
/ingkatan , 'etua
#anitia
4. Mengumpul $ata 3Markah6
)etiausaha , 9uru
/ingkatan , 'etua
#anitia
5. Memasukkan $ata 3markah6 ke dalam komputer
)etiausaha #eperiksaan 6. Menganalisa dan membuat post mortem
'etua #anitia , 9uru
/ingkatan , 9uru Mata
pelajaran
. Membuat /indakan susulan
1(.( D-4/- -.24-&
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%-
=.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.,0 PENGURUSAN HEAD COUNT
1. /erima arahan
2. Melantik %a*atankuasa
3. Mesyuarat %a*atankuasa
4. #embentangan 3/aklimat6
5. #elaksanaan 3memasukkan markah6
6. Menganalisa
. /indakan susulan
M=.-
-
11.( );&-4-2 );M-'
DOKUMEN TAJUK MUKA SURAT
<-2. M;%-
=.2
PENGURUSAN KURIKULUM
/-42'7
$2);$2-'-& :
-'/2B2/2 =.2.,0 PENGURUSAN HEAD COUNT
BIL. AKTIVITI TINDAKAN
( @ )
CATATAN
1. /erima -rahan
/-M-/
Fa , /idak
2. Melantik %a*atankuasa
3. Mengadakan mesyuarat %a*atankuasa
4. Memberi /aklimat
5. Mengumpul data 3 markah6
6. Memasukkan markah 3data6 ke dalam
komputer
. Menganalisa markah
!. Membuat post mortem
". Membuat tindakan susulan
,0." SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI
%a*atankuasa yang dianggotai oleh pega*ai sekurang-kurangnya untuk tempoh 366
bulan.
&ama #ega*ai :
%a*atan :
B'.. N%/% J%9%6%$-(%*% K#-#&%7%$ M#*:(%&%6
S#6%8($
J#$'* K#%$))56%%$
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
!.
".
1(.
11.
12.
,3." NORMA KERJA
2a merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi
menyiapkan sesuatu kerja.
B'.. J#$'* K#&2% M%*% Y%$) D'%/1'.
(/'$'6)
J(/.%8 U$'6 Y%$)
B5.#8 4'2%.%$-%$
D%.%/ S#/'$))(
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
!.
".
1(.
11.