Anda di halaman 1dari 21

RPT : SAINS TINGKATAN 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014


SEKOLAH : SMK ABDUL RAHMAN TALIB SUBJEK : SAINS
TINGKATAN : 5
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
1
1.
MIKROORGANISMA
DAN KESANNYA KE
ATAS BENDA HIDUP
1.1
Memahami pene!a"an
mi#$%%$ani"ma
M&$i' 'apa( :
men)ena$ai#an *i$i+*i$i pe!,aai
-eni" mi#$%%$ani"ma.
mene!a"#an pe!,aai #&mp&!an
mi#$%%$ani"ma #epa'a ,a#(e$ia. /&ni.
p$%(%0%a. 1i$&" 'an a!a.
meme$iha!#an *i$i+*i$i ,ai "e(iap
#&mp&!an mi#$%%$ani"ma.
2
1.2
Men"in(e"i" i'ea (en(an
/a#(%$ )an mempena$&hi
pe$(&m,&han
mi#$%%$ani"ma
M&$i' 'apa(:
menena!pa"(i /a#(%$ )an mempena$&hi
pe$(&m,&han mi#$%%$ani"ma.
me$an*an e#"pe$imen &n(&# men#a-i
#e"an n&($ien #e a(a" pe$(&m,&han
mi#$%%$ani"ma.
me$an*an e#"pe$iman &n(&# men#a-i
#e"an #e!em,apan #e a(a" pe$(&m,&han
mi#$%%$ani"ma.
me$an*an e#"pe$imen &n(&# men#a-i
#e"an *aha)a #e a(a" pe$(&m,&han
mi#$%%$ani"ma.
me$an*an e#"pe$imen &n(&# men#a-i
#e"an "&h& #e a(a" pe$(&m,&han
mi#$%%$ani"ma.
me$an*an e#"pe$imen &n(&# men#a-i
#e"an pH #e a(a" pe$(&m,&han
mi#$%%$ani"ma.
mene$an#an ,aaimana "e(iap /a#(%$
(e$"e,&( mempena$&hi pe$(&m,&han
mi#$%%$ani"ma.
1
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
3 1.3
Menap!i#a"i pene(ah&an
(en(an mi#$%%$ani"ma
,e$/ae'ah
M&$i' 'apa(:
men)a(a#an *%n(%h #e&naan
mi#$%%$ani"ma.
mene$an#an 'enan *%n(%h pe$anan 'an
#e&naan mi#$%%$ani"ma.
men*a'an#an p%(en"i #e&naan
mi#$%%$ani"ma 'a!am pe!,aai ,i'an.
1.4
Menana!i"a #e"an
Mi#$%%$ani"ma ,e$,aha)a
#epa'a man&"ia
M&$i' 'apa(:
men)a(a#an #e"an mi#$%%$ani"ma
,e$,aha)a #e a(a" man&"ia.
menh&,&n#ai(#an -eni" mi#$%%$ani"ma
'enan pen)a#i(.
meme$iha!#an ")mp(%m &(ama pen)a#i(
)an 'i"e,a,#an %!eh mi#$%%$ani"ma.
meme$iha!#an pe!,aai *a$a ,aaimana
mi#$%%$ani"ma ,%!eh men)e,a,#an
-an#i(an.
4 1.5
Menana!i"a *a$a*a$a
Men*eah -an#i(an
pen)a#i( )an 'i"e,a,#an
mi#$%%$ani"ma
M&$i' 'apa(:
men)ena$ai#an !an#ah!an#ah &n(&#
men*eah -an#i(an.
menh&,&n#ai(#an #a5a!an 1e#(%$
'enan (a,ia( 'an #i(a$an hi'&p 1e#(%$.
mene$an#an 'enan *%n(%h pe!,aai
#ae'ah pen"(e$i!an.
men)a(a#an ma#"&' #eim&nan.
men)a(a#an *%n(%h -eni" #eim&nan.
mem,an'in#an 'an mem,e0a#an
pe!,aai -eni" #eim&nan.
men)a(a#an #epen(inan im&ni(i.
2
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
5
1.6
Memahami *a$a me$a5a(
pen)a#i( )an 'i"e,a,#an
O!eh mi#$%%$ani"ma
M&$i' 'apa(:
men)a(a#an !an#ah+!an#ah &n(&#
me$a5a( pen)a#i( )an 'i"e,a,#an
%!eh mi#$%%$ani"ma.
men)a(a#an #e"an an(i,i%(i* #e
a(a" mi#$%%$ani"ma.
meme$iha!#an ,aha)a pen&naan
&,a(+&,a(an (anpa pena5a"an
'an p$e"#$ip"i '%#(%$.
1.7 Men)e'a$i #e5&-&'an
Mi#$%%$ani"ma )an 'apa(
mem,e$i#an #e"an )an
men'a!am #e a(a" #ehi'&pan
man&"ia 'an #e"eim,anan
a!am
M&$i' 'apa(:
meme$iha!#an pe$anan 'an #e"an
mi#$%%$ani"ma #epa'a man&"ia
'an #e"eim,anan a!am
6
2. NUTRISI DAN
PENGELUARAN
MAKANAN
2.1
Meni!ai #epen(inan
Menam,i! ma#anan ,e$n&($i"i
'an menama!#an (a,ia(
pema#anan )an "iha(
M&$i' 'apa( :
menena!pa"(i ni!ai #a!%$i &n(&#
#e!a" ma#anan )an ,e$!ainan.
menana$#an ni!ai #a!%$i &n(&#
ma#anan )an 'ima#an.
mene$an#an /a#(%$ )an
mempena$&hi #epe$!&an #a!%$i
in'i1i'&.
menh&,&n#ai(#an ma"a!ah
#e"iha(an 'enan ama!an
penam,i!an n&($i"i 'an (a,ia(
pema#anan.
me5a-a$#an #epen(inan
penam,i!an ma#anan ,e$n&($i"i
'an menama!#an (a,ia(
pema#anan )an ,ai#.
3
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
7
2.2
Menana!i"a #epe$!&an n&($ien
%!eh (&m,&han.
M&$i' 'apa( :
men)a(a#an ma#"&' ma#$%n&($ien.
men)ena$ai#an ma#$%n&($ien.
men)a(a#an ma#"&' mi#$%n&($ien.
men)ena$ai#an mi#$%n&($ien.
men)a(a#an #e"an #e#&$anan
ni($%en. /%"/%$&" 'an #a!i&m
'a!am p$%"e" pe$(&m,&han
(&m,&han.
men)a(a#an /&n"i &(ama ni($%en.
/%"/%$&" 'an #a!i&m 'a!am p$%"e"
pe$(&m,&han (&m,&han.
8
2.3
Menana!i"a #i(a$ ni($%en 'an
#epen(inann)a
M&$i' 'apa( :
meme$iha!#an #i(a$ ni($%en.
mene$an#an p$%"e"p$%"e" )an
(e$!i,a( 'a!am #i(a$ ni($%en.
mene$an#an #epen(inan
#i(a$ ni($%en.
9
2.4
Menha$ai #epen(inan
Ama!an penam,i!an n&($i"i
)an ,ai#
M&$i' 'apa( :
menama!#an (a,ia( pema#anan
)an "iha(.
me$an*an *a$a men&$&"#an
"&m,e$ ma#anan &n(&#
mene!a##an pem,a0i$an.
meme$iha!#an /ae'ah
menama!#an (a,ia( pema#anan
)an "iha(.
11
PENILAIAN 1
12 Pe$,in*anan "%a!an &-ian "e!a$a" 1
4
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
3. PEMELIHARAAN
DAN PEMULIHARAAN
ALAM SEKITAR
3.1
Menana!i"a #e"eim,anan
a!am "em&!a-a'i
M&$i' 'apa( :
meme$iha!#an ma#"&'
#e"eim,anan a!am.
men)a(a#an #i(a$ "em&!a-a'i )an
mem,an(& 'a!am mene#a!#an
#e"eim,anan a!am.
mene$an#an ,aaimana #i(a$
"em&!a-a'i 'apa( mem,an(& 'a!am
mene#a!#an #e"eim,anan a!am.
mene$an#an ,aaimana "i$a(an
ma#anan 'apa( mem,an(& 'a!am
mene#a!#an #e"eim,anan a!am.
mene$an#an 'enan *%n(%h
#e"an ,en*ana a!am (e$ha'ap
#e"eim,anan a!am.
men*a'an#an *a$a+*a$a &n(&#
mene#a!#an #e"eim,anan a!am.
13 3.2
Menana!i"a #e"an pen*ema$an
(e$ha'ap a!am "e#i(a$
M&$i' 'apa(:
menena! pa"(i p&n*a+p&n*a
pen*ema$an (e$ha'ap
pe$"e#i(a$an.
mene$an#an #e"an pen*ema$an
(e$ha'ap a!am "e#i(a$.
meme$iha!#an pemana"an !%,a!.
menh&,&n#ai(#an #e"an $&mah
hi-a& 'enan pemana"an !%,a!.
men)a(a#an ma#"&' !api"an %0%n.
mene$an#an #epen(inan !api"an
%0%n.
men)a(a#an ,ahan #imia )an
mem&"nah#an !api"an %0%n.
men)ena$ai#an "&m,e$ ,ahan
5
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
#imia )an mem&"nah#an !api"an
%0%n.
mene$an#an #e"an pem&"nahan
!api"an %0%n #ea(a" hi'&pan.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
13
3.3 Men"in(e"i" i'ea (en(an
peme!iha$aan 'an pem&!iha$aan
a!am "e#i(a$ 'an pena5a!an
pen*ema$an
M&$i' 'apa( :
men)a(a#an #epen(inan
peme!iha$aan 'an pem&!iha$aan
a!am "e#i(a$.
men-ana#an i'ea (en(an
pena5a!an pen*ema$an a!am
"e#i(a$.
mene$an#an 'enan *%n(%
,aaimana peme!iha$aan 'an
pem&!iha$aan a!am "e#i(a$ 'apa(
men)&m,an#an #epa'a
pe$"e#i(a$an )an ,e$"ih 'an "iha(.
3.4
Meni!ai #epen(inan pen&$&"an
"&m,e$ a!am "e*a$a (e$an*an
'a!am mene#a!#an
#e"eim,anan a!am
M&$i' 'apa(:
men-ana i'e (en(an *a$a+*a$a
)an "e"&ai &n(&# pen%!ahan
"&m,e$ a!am ,ai mene#a!#an
#e"eim,anan a!am "em&!a-a'i.
mene$an#an 'enan *%n(%h
#e"an+#e"an pen%!ahan "&m,e$
a!am )an (i'a# (e$an*an.
me5a-a$#an #epe$!&an ,ai
pen&$&"an a!am "e#i(a$ )an
(e$an*an
6
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
3.5 Menama!#an "i#ap
,e$(an&n-a5a, #e a(a"
peme!iha$aan 'an pem&!iha$aan
a!am "e#i(a$
M&$i' 'apa( :
menama!#an "i#ap )an ,ai#
&n(&# meme!iha$a 'an mem&!iha$a
a!am "e#i(a$.
14
4. SEBATIAN
KARBON
4.1
Menana!i"a #epe!,aaian
"e,a(ian #a$,%n
M&$i' 'apa(:
men)a(a#an ma#"&' "e,a(ian
#a$,%n.
men)a(a#an ma#"&' "e,a(ian
%$ani#.
mem,e$i#an *%n(%h "e,a(ian
%$ani#.
men)a(a#an ma#"&' "e,a(ian
,&#an %$ani#.
mem,e$i#an *%n(%h "e,a(ian ,&#an
%$ani#.
mem,an'in 'an mem,e0a#an
"e,a(ian %$ani# 'enan "e,a(ian
,&#an %$ani#.
mene!a"#an ,ahan #epa'a ,ahan
%$ani# 'an ,&#an %$ani#.
men)a(a#an ma#"&' hi'$%#a$,%n.
men)ena$ai#an "&m,e$
7
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
hi'$%#a$,%n.
4.2 Menana!i"a a!#%h%! 'an
#e"ann)a #epa'a #e"iha(an
M&$i' 'apa( :
men)a(a#an &n"&$ )an (e$'apa(
'a!am a!#%h%!.
mem,e$i *%n(%h a!#%h%!.
meme$iha!#an p$%"e" penha"i!an
a!#%h%!. men)a(a#an *i$i &m&m
a!#%h%!.
men)ena$ai#an #e&naan a!#%h%!.
mene$an#an 'enan *%n(%h
#e"an a!#%h%! (e$ha'ap #e"iha(an.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
15
4.3
Menana!i"a !ema# 'an
#e"ann)a #epa'a #e"iha(an
M&$i' 'apa( :
mem,e$i#an *%n(%h !ema#.
men)a(a#an "&m,e$ !ema#.
men)a(a#an &n"&$+&n"&$ )an
(e$'apa( 'a!am !ema#.
men)a(a#an ma#"&' !ema# (ep&.
men)a(a#an ma#"&' !ema# (a#
(ep&.
mem,an'in 'an mem,e0a#an
an(a$a !ema# (ep& 'enan !ema#
(a# (ep&.
mene$an#an 'enan *%n(%h
#e"an mema#an ma#anan )an
#a)a 'enan !ema# (ep& #e a(a"
#e"iha(an.
8
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
16
4.4
Menana!i"a #e!apa "a5i( "e$(a
#epen(inann)a #epa'a
pem,an&nan nea$a
M&$i' 'apa(:
meme$iha!#an "($&#(&$ ,&ah #e!apa
"a5i(.
meme$iha!#an p$%"e"
pene#"($a#an min)a# #e!apa "a5i(
'a$ipa'a ,&ah #e!apa "a5i(.
men)ena$ai#an #e&naan min)a#
#e!apa "a5i(.
men)ena$ai#an ,ahan ,e$#ha"ia(
)an (e$'apa( 'a!am min)a# #e!apa
"a5i(.
meme$iha!#an a#(i1i(i pen)e!i'i#an
'an pem,an&nan (empa(an #e
a(a" #e!apa "a5i(. men*a'an#an
p%(en"i #e&naan #e!apa "a5i(.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
1:5:2;13 HARI PEKERJA
17 4.5
Menana!i"a p$%"e" pem,&a(an
"a,&n 'a$ipa'a min)a# 'an
(in'a#an pen*&*ian "a,&n
M&$i' 'apa( :
men)a(a#an min)a# menan'&ni
a"i' !ema# 'an !i"e$%!.
mem,e$i#an "a(& *%n(%h a"i'
!ema#.
meme$iha!#an p$%"e" pem,&a(an
"a,&n.
men)a(a#an "a,&n "e,aai a$am
)an 'iha"i!#an 'a$ipa'a
(in'a#,a!a" an(a$a a"i' !ema#
'enan !a$&(an na($i&m hi'$%#"i'a.
men)a(a#an *i$i+*i$i #%mp%nen
m%!e#&! "a,&n.
mene$an#an (in'a#an pen*&*ian
9
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
"a,&n.
18 4.6
Memahami p%!ime$ "em&!a-a'i
M&$i' 'apa( :
men)a(a#an ma#"&' p%!ime$.
mem,e$i#an *%n(%h*%n(%h p%!ime$.
men)a(a#an ma#"&' m%n%me$.
mem,e$i#an *%n(%h+*%n(%h
m%n%me$.
meme$iha!#an pemp%!ime$an.
meme$iha!#an pen)ahp%!ime$an.
men)a(a#an ma#"&' p%!ime$
"em&!a-a'i.
mem,e$i#an *%n(%h p%!ime$
"em&!a-a'i.
men)a(a#an ma#"&' p%!ime$
"in(e(i#
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
10
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
mem,e$i#an *%n(%h p%!ime$
"in(e(i#.
men)a(a#an *i$i e(ah a"!i.
mene$an#an (in'a#an a"i' #e a(a"
!a(e#".
mene$an#an (in'a#an !a$&(an
amm%nia #e a(a" !a(e#".
meme$iha!#an e(ah (e$1&!#an.
menh&,&n#ai(#an *i$$i+*i$i e(ah
(e$1&!#an 'enan "($&#(&$
m%!e#&!n)a.
men)ena$ai#an #e&naan e(ah
(e$1&!#an.
4.7
Menha$ai #a-ian "ain(i/i#
(e$ha'ap pen&naan "e,a(ian
#a$,%n &n(&# #e"e-ah(e$aan
hi'&p
M&$i' 'apa(:
meme$iha!#an #epen(inan
penem&an "ain(i" (e$ha'ap
#e&naan "e,a(ian #a$,%n.
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
11
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
TIDAK TERLAKSANA)
5. GERAKAN
5.1
Menana!i"a e$a#an
#en'e$aan 'i a(a" 'a$a(
M&$i' 'apa( :
meme$iha!#an "($&#(&$ 'an p$in"ip
%pe$a"i #en'e$aan (i'a# ,e$en-in.
meme$iha!#an "($&#(&$ 'an p$in"ip
%pe$a"i #en'e$aan ,e$en-in.
mene$an#an "($&#(&$ 'an
p$in"ip %pe$a"i en-in pe($%! empa(
!e-an.
mene$an#an "($&#(&$ 'an p$in"ip
%pe$a"i en-in 'ie"e! empa( !e-an.
mene$an#an "($&#(&$ 'an p$in"ip
%pe$a"i en-in pe($%! '&a !e-an.
mem,an'in 'an mem,e0a#an
"($&#(&$ 'an p$in"ip %pe$a"i en-in
pe($%! empa( !e-an 'an en-in 'ie"e!
empa( !e-an.
mem,an'in 'an mem,e0a#an
en-in pe($%! empa( !e-an 'enan
en-in pe($%! '&a !e-an
menh&,&n#ai(#an "($&#(&$ 'an
%pe$a"i en-in 'enan pe$e$a#an
#en'e$aan.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN TARIKH DISELESAIKAN
12
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
5.2
Menana!i"a #%n"ep !a-&. ha!a-&
'an pe*&(an
M&$i' 'apa(:
men)a(a#an ma#"&' -a$a#.
men'e/ini"i#an !a-&.
men'e/ini"i#an ha!a-&.
n)a(a#an &ni( ,ai !a-& 'an ha!a-&.
men'e/ini"i#an pe*&(an.
men)a(a#an &ni( ,ai pe*&(an.
mene$an#an h&,&nan 'i an(a$a
!a-&.ha!a-& 'an pe*&(an.
mem,an'in 'an mem,e0a#an
!a-&.ha!a-& 'an pe*&(an.
menen(&#an ha!a-& 'an pe*&(an
%,-e# )an ,e$e$a#.
men)e!e"ai#an ma"a!ah ,e$#ai(an
ha!a-& 'an pe*&(an.
5.3
Memahami #%n"ep ine$"ia
M&$i' 'apa(:
men)a(a#an ma#"&' ine$"ia .
mem,e$i *%n(%h ,e$#ai(an ine$"ia
'a!am #ehi'&pan "eha$ian
mene$an#an 'enan *%n(%h
h&,&n#ai( 'i an(a$a -i"im 'an
ine$"ia .
men)a(a#an *i$i #e"e!ama(an )an
'i&na#an 'a!am #e$e(a &n(&#
men&$an#an #e"an nea(i/
ine$"ia.
5.4 Menap!i#a"i#an
#%n"ep m%men(&m
M&$i' 'apa(:
men'e/ini"#an m%men(&m.
mene$an#an pe$#ai(an 'i an(a$a
m%men(&m. -i"im 'an ha!a-&.
men)a(a#an P$in"ip Kea,a'ian
M%men(&m.
13
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
mene$an#an 'enan *%n(%h
ap!i#a"i m%men(&m 'a!am
#ehi'&pan "eha$ian.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
5.5
Men"in(e"i" #%n"ep (e#anan
M&$i' 'apa(:
men'e/ini"i#an (e#anan.
mene$an#an pe$#ai(an an(a$a
(e#anan.'a)a 'an !&a" pe$m&#aan.
mene$an#an 'enan *%n(%h
ap!i#a"i (e#anan 'a!am #ehi'&pan
"eha$ian.
men)e!e"ai#an ma"a!ah me!i,a(#an
(e#anan.
P < =
A
5.6
Menap!i#a"i p$in"ip "i"(em
hi'$a&!i# 'a!am #ehi'&pan
"eha$ian
M&$i' 'apa(:
men)a(a#an p$in"ip pemin'ahan
(e#anan %!eh *e*ai$.
menh&,&n#ai(#an (e#anan pa'a
%m,%h #e*i! 'enan (e#anan pa'a
%m,%h ,e"a$ 'a!am %pe$a"i "i"(em
hi'$a&!i#.
mene$an#an #e"an pemin'ahan
(e#anan %!eh *e*ai$.
men)e!e"ai#an ma"a!ah
pe$hi(&nan ,e$#ai(an 'enan
pemin'ahan (e#anan %!eh *e*ai$.
mene$an#an 'enan *%n(%h
ap!i#a"i "i"(em hi'$a&!i# 'a!am
#ehi'&pan "eha$ian.
14
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
5.7
Menana!i"i" e$a#an
#en'e$aan 'i ai$
M&$i' 'apa(:
men)a(a#an p$in"ip %pe$a"i
#en'e$aan 'i ai$.
menena!pa"(i ,en(&# #en'e$aan
,ai mem&'ah#an pe$e$a#an 'i
ai$.
menh&,&n#ai( an(a$a ,en(&#
)an "e"&ai ,ai e$a#an 'i ai$
'enan $e#a ,en(&# #en'e$aan.
men)a(a#an P$in"ip A$*hime'e".
mene$an#an 'enan *%n(%h
ap!i#a"i p$in"ip A$*hime'e" .
5.8
Menana!i"a e$a#an
#en'e$aan 'i &'a$a
M&$i' 'apa(:
men)a(a#an p$in"ip %pe$a"i
#en'e$aan 'i ai$.
mem,an'in 'an mem,e0a#an
'a)a )an 'i-ana#an %!eh en-in -e(
'an en-in $%#e(.
men)a(a#an P$in"ip Be$n%&!!i.
mene$an#an ap!i#a"i P$in"ip
Be$n%&!!i 'a!am #apa! (e$,an.
5.9
Menha$ai #e,%!ehan 'an
#$ea(i1i(i man&"ia 'a!am
men*ip(a 'an me$e#a ,en(&#
#en'e$aan &n(&# #e"e-ah(e$aan
hi'&p.
M&$i' 'apa(:
me5a-a$#an #epe$!&an &n(&#
me$e#a *ip(a #en'e$aan.
menai(#an #$ea(i1i(i man&"ia
'a!am me$e#a ,en(&# #en'e$aan .
memp$a#(i##an ama!an ,ai# 'a!am
menen'a!i#an #en'e$aan
memp$a#(i##an "i#ap p$iha(in
apa,i!a men&na#an ")"(em
penan#&(an a5am.
15
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
6. TEKNOLOGI
MAKANAN DAN
PENGHASILAN
MAKANAN
6.1
Menana!i"a #ae'ah 'an ,ahan
)an 'i&na#an 'a!am
Te#n%!%i pemp$%"e"an
ma#anan
M&$i' 'apa( :
meme$iha!#an pemp$%"e"an
ma#anan.
mem,e$i *%n(%h ma#anan )an
(e!ah 'ip$%"e".
mene$an#an (&-&an memp$%"e"
ma#anan.
men)a(a#an -eni" ,ahan #imia )an
'i&na#an 'a!am pemp$%"e"an
ma#anan.
mene$an#an /&n"i ,ahan #imia
)an 'i&na#an 'a!am
pemp$%"e"an ma#anan.
mene$an#an 'enan *%n(%h
(e#n%!%i )an 'i&na#an 'a!am
pemp$%"e"an 'an pem,&n#&"an
ma#anan.
mene$an#an #e"an pen&naan
,e$!e,ihan ,ahan #imia 'a!am
pemp$%"e"an ma#anan.
6.2
Menana!i"a *a$a &n(&#
menin#a(#an pene!&a$an
ma#anan
M&$i' 'apa( :
mene$an#an #epe$!&an
mempe$(in#a(#an #&a!i(i 'an
#&an(i(i pene!&a$an ma#anan.
mene$an#an 'enan *%n(%h
#ae'ah &n(&# mempe$(in#a(#an
#&a!i(i 'an #&an(i(i pene!&a$an
ma#anan.
meme$iha!#an 'enan *%n(%h
ma#"&' ma#anan 'i&,ah "&ai
"e*a$a #e-&$&(e$aan ene(i#.
16
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
men)a(a#an #e,ai#an 'an
#e,&$&#an ma#anan )an
'i&,ah"&ai "e*a$a #e-&$&(e$aan
ene(i#.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
UJIAN SELARAS 2
- PERBINCANGAN SOALAN UJIAN SELARAS 2 -
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
6.3
Menha$ai "&m,anan
(e#n%!%i 'a!am pene!&a$an
ma#anan &n(&# menin#a(#an
#e"e-ah(e$aan hi'&p
M&$i' 'apa(:
meme$iha!#an a#(i1i(i pen)e!i'i#an
'an pem,an&nan >R?D@ 'a!am
pene!&a$an ma#anan.
me$ama!#an #ehi'&pan man&"ia
-i#a ,e$!a#& #e(i'a#"eim,anan
an(a$a penam,ahan pen'&'&#
'enan #ema-&an (e#n%!%i
pene!&a$an ma#anan.
6.4
Menama!#an pemi#i$an #$i(i"
'an ana!i(i" 'a!am mem,&a(
pemi!ihan ma#anan )an
'ip$%"e"
M&$i' 'apa(:
me5a-a$#an #epe$!&an pen'i'i#an
#epa'a pen&na (en(an ama!an
pemi!ihan ma#anan )an 'ip$%"e".
memp$a#(i##an pemi#i$an #$i(i" 'an
ana!i(i" "ema"a memi!ih ma#anan
)an 'ip$%"e".
17
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
7. BAHAN SINTETIK
DALAM INDUSTRI
7.1
Memahami p%!ime$ "in(e(i#
M&$i' 'apa(:
men)ena$ai#an p%!ime$ "in(e(i#.
men)a(a#an #e&naan p%!ime$
"in(e(i#.
meme$iha!#an p$%"e" pem,&a(an
p%!ime$ "in(e(i#.
menh&,&n#ai(#an *i$i+*i$i &m&m
e(ah "in(e(i# 'enan
#e&naann)a.
mem,e$i#an *%n(%h ,a$anan )an
'ipe$,&a( 'a$ipa'a e(ah "in(e(i#.
mem,e$i#an *%n(%h ,a$anan )an
'ipe$,&a( 'a$ipa'a #%m,ina"i
e(ah a"!i 'an e(ah "in(e(i#.
mem,an'in 'an mem,e0a#an
e(ah "in(e(i# 'enan e(ah a"!i.
7.2
Menana!i"a p!a"(i#
M&$i' 'apa(:
men)ena$ai#an *%n(%h+*%n(%h
p!a"(i#.
men)ena$ai#an #e&naan p!a"(i#.
men)a(a#an -eni" p!a"(i#.
men)ena$ai#an *i$i+*i$i ,ahan
(e$m%p!a"(i#.
men)ena$ai#an *i$i+*i$i ,ahan
p!a"(i# (e$m%"e(.
mene!a"#an pe!,aai ,a$anan
p!a"(i# #epa'a (e$m%p!a"(i# 'an
p!a"(i* (e$m%"e(.
mem,an'in 'an mem,e0a#an
(e$m%p!a"(i# 'an p!a"(i* (e$m%"e(.
18
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
men*a'an#an p%(en"i #e&naan
p!a"(i#.
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
mene$an#an #e"an pe!&p&"an
,ahan p!a"(i# )an (i'a# (e$an*an
(e$ha'ap a!am "e#i(a$.
meme$iha!#an pen&$&"an
pe!&p&"an ,ahan p!a"(i# )an
(e$an*an.
7.3
Menama!#an "i#ap
,e$(an&n-a5a, 'a!am
pe!&p&"an p%!ime$ "in(e(i#
M&$i' 'apa(:
mene$an#an #epen(inan
pe!&p&"an ,ahan p%!ime$ "in(e(i#
)an (e$an*an.
men*a'an#an *a$a+*a$a
me!&p&"#an ,ahan p%!ime$ "in(e(i#
&n(&# meme!iha$a a!am "e#i(a$.
menama!#an "i#ap )an ,ai#
'a!am me!&p&"#an ,ahan p%!ime$
"in(e(i#.
8. ELEKTRONIK DAN
TEKNOLOGI
MAKLUMAT >IAT@
8.1
Memahami e!%m,an $a'i% M&$i' 'apa(:
meme$iha!#an *i$i+*i$i e!%m,an.
menena!pa"(i #e'&'&#an
e!%m,an $a'i% 'i 'a!am
"pe#($&m e!e#($%mane(.
menh&,&n#ai(#an *i$i+*i$i
e!%m,an $a'i% 'a!am
#%m&ni#a"i.
19
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
8.2
Menana!i"a #%m&ni#a"i $a'i%
M&$i' 'apa(:
menena!pa"(i #%mp%nen
e!e#($%ni# )an 'i&na#an 'a!am
$a'i% 'an "im,%!n)a.
mene$an#an /&n"i #%mp%nen
e!e#($%ni# 'a!am $a'i%.
meme$iha!#an "i"(em peman*a$
$a'i%.
meme$iha!#an ")"(em pene$imaan
$a'i%. mene$an#an penhan(a$an
'an pene$imaan i")a$a( 'a!am
"i"(em #%m&ni#a"i $a'i%.
8.3
Memahami #%m&ni#a"i "a(e!i(
M&$i' 'apa(:
meme$iha!#an ,aaimana "i"(em
#%m&ni#a"i "a(e!i( ,e$/&n"i.
men)a(a#an #e!e,ihan pen&naan
"a(e!i( 'a!am penhan(a$an
ma#!&ma(.
men)ena$ai#an ap!i#a"i #%m&ni#a"i
"a(e!i(.
8.4
Men)e'a$i #epen(inan
pen&naan IAT &n(&#
#e"e-ah(e$aan hi'&p man&"ia
M&$i' 'apa( :
me5a-a$#an #e&naan a!a(
#%m&ni#a"i &n(&# #e"e-ah(e$aan
hi'&p man&"ia
ULANGKAJI INTENSIF
20
RPT : SAINS TINGKATAN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
MINGGU TOPIK KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN
TARIKH DISELESAIKAN
(SEBAB SEKIRANYA
TIDAK TERLAKSANA)
ULANGKAJI INTENSIF / PERBINCANGAN KOLEKSI SOALAN TAHUN LEPAS / PERBINCANGAN SOALAN PERCUBAAN
NEGERI-NEGERI LAIN
PEPERIKSAAN SPM /
CUTI AKHIR TAHUN
DISEDIAKAN OLEH:
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

MACAR BINTI ISMAIL
21