Anda di halaman 1dari 1

TIO FANG YI,

No. 24, Jalan Sri Sentosa 5,


Taman Sri Sentosa,
84900 Tangkak,
Joor. 0!2"#$00#!$
%aagian &en'i'ikan G(r(
)ementerian &ela*aran +ala,sia
Aras 2"-, %lok .!#, )om/leks )era*aan &ar0el .,
&(sat &enta'1iran )era*aan &ersek(t(an,
-2-04 &(tra*a,a.
2(3/4 Sektor &engam1ilan 'an &en'a5taran 6atian7
+elal(i 'an salinan
&engara,
Instit(t &en'i'ikan G(r( )am/(s &erlis. 2# OGOS 20!#
T(an,
&ermoanan S(rat Ta8aran +engik(ti &rogram I*a9a Sar*ana +('a &erg(r(an
)ementerian &ela*aran +ala,sia Am1ilan J(lai 2008
&erkara 'i atas a'ala 'ir(*(k.
2. Sa,a Tio Fang Yi, nom1or ka' /engenalan 900-29"04"528-, mer(/akan g(r(
/elati o/s,en +atematik Am1ilan J(lai 2008 ,ang mengik(ti &rogram Sar*ana
+('a &erg(r(an )ementerian &ela*aran +ala,sia 'i Instit(t &en'i'ikan G(r(
)am/(s &erlis.
#. :nt(k /engeta(an t(an, /a'a !- J(n 20!! sa,a tela men,e'ari 1aa8a
s(rat ta8aran tela ilang 'alam sim/anan sa,a semasa sa,a 1er/in'a 'ari
Asrama I&G &erlis ke alamat 'i atas.
4. J(ster( it(, sa,a ingin memoon *asa 1aik 'ari/a'a /iak t(an (nt(k
men'a/atkan s(rat ta8aran ,ang 1ar( 'i mana amat /enting 'alam /roses
/enem/atan sa,a kelak.
5. %ersama"sama 'engan ini, sa,a lam/irkan 1ersama salinan s(rat ta8aran 'an
salinan ka' /engenalan se1agai r(*(kan /iak t(an. )er*asama 'ari/a'a /iak
t(an amat 'iargai 'an 'i'a(l(i 'engan terima kasi.
Terima kasi.
Yang 1enar,
2TIO FANG YI7
900-29"04"528-