Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3


PENGGAL : Semester Pertama
MINGGU
TARIKH
TEMA
TOPIK
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
( Murid boe! :" #
PENTAKSIRAN $ AKTI%ITI
Minggu 1
TMK
Menaip teks dan
animasi teks
a. Penjajaran tengah
dan penjajaran penuh
b. Buet dan
pen!mb!ran
". Membuat animasi
pada teks
#.$
Memiih dan
mengapikasikan sumber
TMK %ang bersesuaian
#.1
Men%ediakan teks dengan
penjajaran tengah dan penjajaran
penuh serta membuat senarai
menggunakan Buets dan
Numbering.
#.#
Membuat animasi pada teks dan
imej daam perisian persembahan
&M' P!(erP!int).
B& DT' E'
B& DT' E(
B& DT' E)
B& DT( E'
B& DT( E(
Minggu #
TMK
Menghasian
persembahan dengan
menggunakan animasi
dan *ide!
a. Teknik animasi side
daam persembahan
#.$
Memiih dan
mengapikasikan sumber
TMK %ang bersesuaian
1.$
Menggunakan TMK
se"ara bertanggungja(ab
#.+
Membuat animasi menggunakan
!bjek mudah menggunakan teknik
animasi said.
1.1
Memastikan perkakasan k!mputer
ber,ungsi dengan baik
#.-
B* DT' E'
B) DT' E'
B) DT( E'
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti
b. memasukkan *ide!
". animasi teks dan
imej
dan beretika Men%isip *ide! daam perisian
persembahan &M' P!(erP!int).
1.-
Mengamakan penjimatan tenaga
dengan mengurangkan ke"erahan
paparan m!nit!r dan bun%i.
B( DT' E'
B( DT' E(
Minggu +
TMK
Beajar membuat
jadua menggunakan
mi"r!s!,t spreadsheet
Menggunakan
Mi"r!s!,t e."eent
spreadsheet untuk
mengira jumah
satu pengiraan jumah
#.$
Memiih dan
mengapikasikan sumber
TMK %ang bersesuaian
+.$
Menggunakan TMK untuk
men"ari/ mengumpu/
mempr!ses dan
menggunakan makumat
#.0
Membentuk jadua # ajur 1 + baris
dengan memasukkan teks dan
n!mb!r berpandukan se %ang
diberikan.
+.#
Mempersembahkan data daam
bentuk "arta pai berdasarkan
jadua %ang dibina daam
hamparan eektr!nik &M' 2."e).
+.1
Menggunakan ,ungsi
Aut!sumuntuk menjumah se"ara
aut!matik daam hamparan
eektr!nik &M' 2."e).
B) DT) E'
B) DT) E(
B) DT) E)
B* DT( E'
B) DT& E'
2
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti
Minggu -
TMK
Mi"r!s!,t e."eent
spreadsheet untuk
mengira
a. Penambah
3.$
Menggunakan TMK untuk
meningkatkan pr!dukti*iti
dan pembeajaran
3.1
Menggunakan kemahiran perisian
hamparan eektr!nik &M' 2."e)
dengan menggunakan rumus
&tambah dan t!ak) bagi membuat
anaisa mudah seperti membuat
perbandingan terhadap sesuatu
data %ang diper!ehi.
B+ DT' E'
B+ DT' E(
Minggu 0
TMK
Penghasian pr!duk
eektr!nik %ang Kreati,
a. memasukkan
h%perink daam
persembahan
Mi"r!s!,t
4.$
Menggunakan TMK untuk
mengemukakan idea dan
makumat se"ara kreati,
dan in!*ati,
4.1
Menghasikan pr!duk digita %ang
mengintegrasikan perisian
hamparan eektr!nik dan perisian
persembahan &M' 2."e dan M'
P!(erP!int) se"ara kreati, .
B+ DT( E'
B+ DT( E(
B+ DT( E)
Minggu 3
TMK
Meampirkan ,ai pada
e5mai atau membuka
,ai %ang diampirkan
daam e5me
a. Meampirkan ,ai
1.$
Menggunakan TMK
se"ara bertanggungja(ab
dan beretika
-.$
Menggunakan TMK untuk
1.+
Men%atakan sumber makumat
%ang diper!ehi daam taian.
-.1
Mengepi ,ai meaui e5me.
B' DT' E'
B) DT* E'
B) DT+ E'
3
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti
daam e5me
b. Membuka ,ai %ang
diampirkan daam e5
me
memper!eh dan
berk!ngsi makumat
0.$
Menggunakan TMK untuk
pen%eesaian masaah
dan membuat keputusan
-.#
Membuka ,ai %ang dikepi meaui
e5me.
0.1
Menggunakan perisian apikasi
%ang bersesuaian &M' 2."e/ M'
P!(erP!int atau M' 6!rd) untuk
dikepikan meaui e5me bagi
men%eesaikan sesuatu tugasan
daam pen%ebaran makumat.
1.#
Mengamakan angkah
keseamatan siber dengan
menggunakan 7a,tar Masuk dan
7a,tar Keuar keahian sesuatu
akaun e5me.
B* DT) E'
B* DT) E(
B( DT( E'
B( DT( E(
Minggu 4
uangkaji dan pentaksiran TMK
Minggu 8 Pengenaan kepada 1.1 Memahami kemahiran 1.1.1 Memerhati
B) DS' E'
4
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti
'ains
1. Kemahiran 'ainti,ik
pr!ses sains 1.1.# Mengeas B) DS' E(
1.1.+
Mengukur dan menggunakan
n!mb!r
B) DS' E)
Minggu 9 1.1.- Merama
B) DS' E&
1.1.0 Membuat in,erens B) DS' E*
1.1.3 Berk!munikasi B) DS' E+
1.1.4
Berk!munikasi Menjeaskan
kemahiran pr!ses sains meaui
akaran/ penuisan/ TMK atau isan.
Minggu 1$
Uangkaji dan pentaksiran
Minggu 11
Pengenaan kepada
'ains
1. Kemahiran 'ainti,ik
1.# Memahami kemahiran
manipuati,
1.#.1
Menggunakan dan
mengendaikan peraatan dan
bahan sains dengan betu.
B) DS( E'
1.#.#
Mengendaikan spesimen dengan
betu dan seamat.
B) DS( E(
1.#.+
Meakar spesimen/ peraatan dan
bahan sains dengan tepat.
B& DS' E'
5
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti
1.#.-
Membersihkan peraatan sains
dengan "ara %ang betu.
B* DS' E'
1.#.0
Men%impan peraatan dan bahan
sains dengan betu dan seamat.
B* DS' E(
Minggu 1#
Uangkaji dan pentaksiran
Minggu 1+
Minggu 1-
'ains Ha%at pertama
#. Manusia
Kenai gigi kita
#.1
Memahami pengetahuan
tentang kegigian manusia
#.1.1
Mengena pasti jenis gigi iaitu gigi
ka"ip/ gigi taring dan gigi geraham.
#.1.#
Menghubungkaitkan jenis gigi dan
,ungsi.
#.1.0 Menjeaskan pemerhatian
meaui akaran/ TMK/ penuisan
atau isan.
B' DS' E'
B( DS' E'
6
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti
Minggu 10
'ains Ha%at pertama
#. Manusia
Kenai gigi kita
#.1
Memahami pengetahuan
tentang kegigian manusia
#.1.+
Membanding dan membe:akan
set gigi susu dengan set gigi keka
daripada aspek biangan/ kekuatan
dan jangka ha%at.
B) DS) E'
#.1.0
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ TMK/ penuisan atau isan.
Minggu 13
'ains Ha%at pertama
#. Manusia
Kenai gigi anda
#.1
Memahami pengetahuan
tentang kegigian manusia
#.1.-
Meabekan struktur gigi iaitu
ename/ dentin/ sara,/ saur darah
dan gusi.
B) DS) E(
#.1.0
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ TMK/ penuisan atau isan.
Minggu 14
'ains Ha%at pertama
#. Manusia
;adiah askar ke"i
mempertahankan gigi
anda
#.#
Mengamakan penjagaan
gigi
#.#.1
Mempraktikkan amaan harian
terhadap kesihatan gigi daripada
aspek<5
a. pemakanan
b. penjagaan
B+ DS' E'
B+ DS' E(
Minggu 18
'ains Ha%at kedua
+. Hai(an
=iri5"iri hai(an
+.1
Memahami "iri hai(an
+.1.1
Mengena pasti "iri hai(an iaitu<5
itupan badan<
ber"angkerang/ berbuu/
berbuu peepah/ bersisik
B' DS( E'
angg!ta badan< berkaki/
bersa%ap/ berek!r/
bertanduk/ berparuh/
berkuku tajam
B' DS( E(
7
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti
+.1.-
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ TMK/ penuisan atau isan.
1 MAY 2014 Hari Pekerja
Minggu 19
'ains Ha%at kedua
+. Hai(an
=iri5"iri hai(an
Habitat dan pembiakan
hai(an
+.1
Memahami "iri hai(an
+.1.1
Mengena pasti "iri hai(an iaitu<5
"ara membiak< berteur/
meahirkan anak
B' DS( E)
(A,ti-iti#
habitat< hidup di air/ di
darat/ di darat dan air
B' DS( E&
(A,ti-iti#
+.1.-
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ TMK/ penuisan atau isan.
Minggu #$
'ains Ha%at kedua
+. Hai(an
=iri5"iri hai(an
+.1
Memahami "iri hai(an
+.1.+
Mengena pasti "iri5"iri %ang
terdapat pada satu hai(an %ang
dipiih.
B) DS& E'
+.1.#
Mengeaskan hai(an berdasarkan
"iri pengeasan %ang dipiih.
B( DS( E'
(A,ti-iti#
+.1.-
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ TMK/ penuisan atau isan.
Minggu #1
'ains Ha%at Kedua
+. Hai(an
Gigi hai(an
Tabiat makan hai(an
+.#
Memahami kegigian
hai(an
+.#.1
Men%atakan tabiat makan hai(an<
herbi*!r/ karni*!r/ !mni*!r
B' DS) E'
+.#.#
Menghubungkaitkan kegigian
herbi*!r/ karni*!r dan !mni*!r
dengan makanan %ang dimakan.
B( DS) E'
(A,ti-iti#
8
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti
+.#.+
Meramakan jika semua hai(an
mempun%ai satu jenis tabiat makan
sahaja.
+.#.-
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ TMK/ penuisan atau isan.
Minggu ##
Minggu #+
PENGGAL : Semester ,edua
Minggu #- 'ains Ha%at Kedua
-. Tumbuhan
=iri5"iri tumbuhan
-.1
Memahami "iri tumbuhan.
-.1.1
Mengena pasti "iri tumbuhan
iaitu<5
daun< jenis urat daun
B' DS& E'
( A,ti-iti #
batang< berka%u/ tidak
berka%u
B' DS& E&
( A,ti-iti #
9
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti
7aun/ batang dan akar
tumbuh5tumbuhan
semua keihatan
sama>
akar< akar tunjang/ akar
serabut
B' DS& E*
( A,ti-iti #
-.1.0
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ penuisan/ TMK atau isan.
Minggu #0
'ains Ha%at Kedua
-. Tumbuhan
=iri5"iri tumbuhan
'emua tumbuhan
berbunga>
Tumbuhan akan
menentukan
keputusan itu>
-.1
Memahami "iri tumbuhan.
-.1.1
Mengena pasti "iri tumbuhan
iaitu<5
bunga< berbunga/ tidak
berbunga
B' DS& E(
buah< berbuah/ tidak
berbuah B' DS& E)
habitat< hidup di air/ di
darat/
ba(ah tanah.
B' DS& E.
"ara membiak< meaui biji
benih/ sp!ra/ daun/ keratan
batang/ anak p!k!k/ batang
B' DS& E+
-.1.0
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ penuisan/ TMK atau isan.
Minggu #3 'ains Ha%at Kedua
-. Tumbuhan
-.1
Memahami "iri tumbuhan.
-.1.#
Mengeaskan tumbuhan
berdasarkan "iri pengeasan %ang
dipiih.
B( DS& E'
( A,ti-iti #
10
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti
Pengeasan tumbuhan -.1.+
Mengena pasti "iri5"iri %ang
terdapat pada satu tumbuhan %ang
dipiih.
B) DS* E'
-.1.-
Men%atakan kepentingan
tumbuhan kepada manusia dan
hai(an.
B* DS( E'
-.1.0
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ penuisan/ TMK atau isan.
Minggu #4
'ains ?i:ika
0. Magnet
Misteri magnet
Pebagai bentuk
magnet
Magnet untuk menarik
!bjek>
0.1
Menganaisis
pengetahuan tentang
tindakan magnet.
0.1.1
Mengena pasti bentuk magnet
seperti magnet bar/ siinder/ adam/
bentuk U/ butang dan "in"in.
B' DS* E'
0.1.#
Mengitak tindakan magnet ke atas
pebagai !bjek dengan
menjaankan pen%iasatan.
0.1.+
Mengeas !bjek berdasarkan
tindakan magnet ke atasn%a.
0.1.-
B) DS+ E'
( A,ti-iti #
B) DS+ E(
( A,ti-iti #
Men%atakan bahan %ang diperbuat
daripada besi adaah bahan
magnet.
B& DS( E'
0.1.4
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ penuisan/ TMK atau isan.
11
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti
Minggu #8
'ains ?i:ika
0. Magnet
Misteri Magnet
7a%a Magnetik
sesebuah magnet
0.1
Menganaisis
pengetahuan tentang
tindakan magnet.
0.1.0
Mengitak kekuatan magnet
dengan menjaankan akti*iti
menggunakan magnet pebagai
sai:.
B& DS( E(
( E,s/erime0 #
0.1.3
Membuat kesimpuan tentang da%a
tarikan dan t!akan dengan kutub
magnet dengan menjaankan
akti*iti.
B* DS) E'
( E,s/erime0 #
0.1.4
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ penuisan/ TMK atau isan.
Minggu #9
'ains ?i:ika
0. Magnet
Magnet disisi anda
Kehidupan seharian
bersama magnet
0.#
Mereka "ipta !bjek
berasaskan penggunaan
magnet.
0.#.1
Memberi "!nt!h kegunaan magnet
daam kehidupan.
B& DS( E)
0.#.#
Men"ipta !bjek berasaskan
penggunaan magnet.
B+ DS( E'
0.#.+
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ penuisan/ TMK atau isan.
Minggu +$
'ains Bahan
3. Pen%erapan
B!ekah ia men%erap
air itu>
@bjek men%erap air
3.1
Menganaisis
pengetahuan tentang
keupa%aan bahan
men%erap air.
3.1.1
Mengena pasti !bjek %ang b!eh
men%erap air dan kais air dengan
menjaankan akti*iti.
B( DS* E'
( A,ti-iti #
3.1.#
Mengena pasti bahan %ang b!eh
men%erap air dan kais air dengan
menjaankan akti*iti.
B( DS* E(
( A,ti-iti #
12
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti
dan !bjek kedap air
Bahan pen%erap dan
bahan teap air
3.1.+
Mengeas bahan %ang b!eh
men%erap air dan kais air dengan
menjaankan akti*iti.
B) DS. E'
( A,ti-iti #
3.1.3
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ penuisan/TMK atau isan.
Minggu +1
'ains Bahan
3. Pen%erapan
Kapasiti air %ang
diserap !eh bahan
3.1
Menganaisis
pengetahuan tentang
keupa%aan bahan
men%erap air.
3.1.-
Membuat urutan jenis bahan
mengikut keupa%aan men%erap air
dengan menjaankan pen%iasatan.
B& DS) E'
( E,s/erime0 #
3.1.0
Menaaku kepentingan bahan %ang
b!eh men%erap air dan bahan
%ang kais air daam kehidupan.
B* DS& E'
3.1.3
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ penuisan/TMK atau isan.
Minggu +#
Minggu ++
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
Minggu +- 'ains Bahan
3. Pen%erapan
3.#
Mereka "ipta !bjek
berdasarkan keb!ehan
men%erap air.
3.#.1
Men"ipta !bjek dengan
menggunakan bahan %ang
men%erap atau kais air.
B+ DS) E'
13
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti
Mereka"ipta %ang
b!eh men%erap air
atau teap air
3.#.#
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ penuisan/ TMK atau isan.
Minggu +0
Bumi dan aam
semesta
4. Tanah
Tanah mengandungi
bahan5bahan>
Keb!ehteapan air
pada tanah
4.1
Menganaisis kandungan
tanah.
4.1.1
Mengena pasti kandungan %ang
terdapat di daam beberapa jenis
tanah seperti tanah iat/ tanah
kebun dan pasir dengan "ara
menjaankan pen%iasatan.
B) DS1 E'
( A,ti-iti #
4.1.#
Membuat urutan jenis tanah
mengikut keupa%aan air mengair
meauin%a dengan menjaankan
pen%iasatan.
B& DS& E'
( E,s/erime0 #
4.1.-
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ penuisan/ TMK atau isan.
)' O2os (3') ( Sabtu # 4 Sambuta0 5ari Kemerde,aa0
Minggu +3
Bumi dan aam
semesta
4. Tanah
Tanah Aiat/ !am dan
tanah berpasir sesuai
untuk menanam jenis
tumbuh apa>
4.1
Menganaisis kandungan
tanah.
4.1.+
Mengitak jenis tanah %ang sesuai
untuk menanam p!k!k
berdasarkan pen%iasatan di atas.
B& DS& E(
( A,ti-iti #
4.1.-
Menjeaskan pemerhatian meaui
akaran/ penuisan/ TMK atau isan.
Minggu +4
Bumi dan aam
semesta
4. Tanah
4.1
Menganaisis kandungan
tanah.
Akti*iti/ eksperimen/ kajian/ peniaian
14
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti
Minggu +8
Tekn!!gi dan
kehidupan estari
8.1
Memasang dan membuka
set binaan ber,ungsi
8.1.1
Memiih set binaan ber,ungsi %ang
hendak dibina.
B' DS+ E'
8. Asas Tekn!!gi
Memba"a dan
memahami manua
bergambar
Untuk mempastikan
k!mp!nen %ang dipiih
adaah tepat
se"ara mekanika
berpandukan manua
%ang mempun%ai k!nsep
asas mesin ringkas.
8.1.#
Memba"a dan menerangkan
manua.
B' DS+ E)
8.1.+
Mengena pasti k!mp!nen m!de
berpandukan manua.
B' DS+ E(
8.1.0
Memiih k!mp!nen m!de
berpandukan manua bergambar.
B) DS6 E'
8.1.3
Memasang k!mp!nen m!de
berpandukan manua bergambar.
B) DS6 E(
'+ Se/tember (3') ( Is0i0 # 4 5ari Maa7sia
Minggu +9
Tekn!!gi dan
kehidupan estari
8. Asas Tekn!!gi
8.1
Memasang dan membuka
set binaan ber,ungsi
se"ara mekanika
berpandukan manua
%ang mempun%ai k!nsep
asas mesin ringkas.
8.1.-
Mengena pasti sistem pergerakan
m!de.
B( DS+ E'
8.1.4
Meakarkan hasi binaan
menggunakan bentuk asas.
B& DS* E'
8.1.8
Men"eritakan hasi binaan se"ara
isan.
B* DS* E'
15
Minggu
Tarikh
Tema
Topik
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Pentaksiran
Aktiviti
Minggu -$
Tekn!!gi dan
kehidupan estari
8. Asas Tekn!!gi
7engan angkah5angkah
%ang betu untuk
membuka k!mp!nen
K!mp!nen %ang
disimpan di situ
8.1
Memasang dan membuka
set binaan ber,ungsi
se"ara mekanika
berpandukan manua
%ang mempun%ai k!nsep
asas mesin ringkas.
8.1.9
Membuka hasi binaan mengikut
urutan.
B+ DS& E'
8.1.1$
Men%impan k!mp!nen m!de %ang
teah dibuka ke bekas
pen%impanan.
B+ DS& E(
Minggu -1
Aatihan
Minggu -#
Aatihan/ Uangkaji dan Pentaksiran
16