Anda di halaman 1dari 1

1

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR . TAHUN .
TENTANG
PROGRAM JAMINAN KEMATIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang ba!"a #n$#% me&a%'ana%an %e$en$#an Pa'a& () a*a$ +,- .an Pa'a&
(/ a*a$ +(- Un.ang0Un.ang N1m12 (3 Ta!#n 433( $en$ang Si'$em
Jaminan S1'ia& Na'i1na&, 5e2&# mene$a5%an Pe2a$#2an Peme2in$a!
$en$ang P21g2am Jaminan Kema$ian6
Menginga$ 7. Pa'a& ) a*a$ +7-, Pa'a& 43, Pa'a& 4, A, Pa'a& 48 H a*a$ +7-, a*a$
+4- .an a*a$ +,-, Pa'a& ,( a*a$ +7- .an a*a$ +4- Un.ang0Un.ang
Da'a2 Nega2a Re5#b&i% In.1ne'ia Ta!#n 79()6
4. Un.ang0Un.ang N1. (3 Ta!#n 433( $en$ang Si'$em Jaminan
S1'ia& Na'i1na& +Lemba2an Nega2a Re5#b&i% In.1ne'ia Ta!#n
433( N1m12 7)3, Tamba!an Lemba2an Nega2a Re5#b&i%
In.1ne'ia N1m12 (()/-6
,. Un.ang0Un.ang N1. 4( Ta!#n 4377 $en$ang Ba.an
Pen*e&engga2a Jaminan S1'ia& +Lemba2an Nega2a Re5#b&i%
In.1ne'ia Ta!#n 4377 N1m12 77/, Tamba!an Lemba2an Nega2a
Re5#b&i% In.1ne'ia N1m12 )4)/-.
MEMUTUSKAN
Mene$a5%an PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM
JAMINAN KEMATIAN.