Anda di halaman 1dari 2

Kisi-Kisi UAS PAI Semester Gasal Tahun 2013-2014

1. Tajwid dari surat al Baarah a!at 14"


2. Tajwid dari sirat #athir a!at 32
3. $a%na surat al Baarah a!at 14"
4. $a%na surat #athir a!at 32
&. Kehidu'an umat manusia !( tida% )era(ama Islam
*. Pemindahan %i)lat umat Islam dari Baitul $adis %e Ka+)ah
,. Perila%u )eriman %e'ada -asul-rasul Allah S.T
". Si/at waji)0 si/at mustahil dan si/at jai1 rasul-rasul
2. 3ama-nama -asul dan !an( termasu% Ulul A1mi
10. 4alil nali )ahwa na)i $uhammad SA. se)a(ai utusan Allah S.T
11. 4alil nali men(enai tau)at
12. 5adits men(enai 6ran( !an( mem'er6l6%-6l6% a(ama
13. -aja+
14. 7ende%iawan $esir
1&. Para 'endiri %erajaan 8tt6man0 $6(ul dan Sa/awi
1*. Penulis )u%u di 1aman 'erten(ahan
1,. Para ahli ilmu di 1aman 'erten(ahan
1". Taj $ahal
12. 9alaluddin -umi
20. 9ual )eli
21. Ijarah
22. Transa%si e%6n6mi Islam dalam 'ertanahan
23. S!ari%at dan Ban% S!ariah
24. $utarid
2&. I)nu Katsir