Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR

Tarikh : 9 Oktober 2012


Tingkatan : 4
Masa : 9.00 pagi 9.40 pagi (40 minit)
Bilangan Murid : 10 orang
Mata Pelajaran : Perdagangan
Tajuk Umum : 1.0 Asas Kepada Perdagangan
Tajuk Pelajaran : 1.5 Sistem Barter
Objektif Am : Pada akhir pengajaran, murid dapat memahami maksud sistem
barter, kelemahan-kelemahannya dan cara mengatasinya serta
fungsi wang.
Objektif Khas : Pada akhir pelajaran, pelajar-pelajar dapat :
1) Menerangkan maksud sistem barter.
2) Menyatakan lima kelemahan sistem barter.
3) Mengetahui cara mengatasi kelemahan sistem barter.
4) Mengetahui fungsi wang.
Penerapan Nilai Murni : 1) Pelajar dapat berfikir secara rasional tentang
kepentingan sistem barter pada zaman dahulu.
Konsep Utama : Aras 3
1.1 Mengkritik sistem barter
Pengetahuan Sedia Ada : 1) Murid telah diterangkan tentang keperluan dan
kehendak dalam pengajaran yang lepas.
Alat Bantu Mengajar : 1) Slaid power point
2) Bahan maujud - Tiga jenis makanan (gula-gula, jelly
dan biskut)
3) Tayangan video
4) Sekeping wang RM10
Rujukan Guru : 1) Buku Teks matapelajaran Perdagangan Tingkatan 4
2) Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 dan 5
3) Sumber internet
www.youtube.com/watch?v=J7hNOt2Y0J8
Langkah-langkah Perkembangan :
Langkah Isi Pelajaran

Aktiviti

Catatan
Induksi Set
(5 minit)
Pengenalan

Guru mengagihkan gula-
gula, jelly dan biskut kepada
pelajar yang berlainan dan
bersoal jawab dengan
murid.
Guru meminta murid saling
bertukar barang yang telah
diberikan supaya setiap
murid memiliki ketiga-tiga
jenis barang tersebut.

ABM:
1) Bahan maujud
- Tiga jenis
makanan
(gula-gula,
jelly dan
biskut)
Guru menerangkan bahawa
sistem pertukaran yang
dilakukan pernah dilakukan
pada zaman dahulu.
Langkah 1
5 minit


Maksud sistem
barter
Pertukaran barang X
untuk barang Y
tanpa melibatkan
wang.

Penerangan
Guru menerangkan tentang maksud
sistem barter.


ABM:
1. Persembahan
slaid
powerpoint.

Langkah 2
15 minit


Kelemahan-
kelemahan sistem
barter.
1. Masalah
pertemuan
kemahuan
serentak.
2. Kesukaran
untuk
menentukan
nilai

Penerangan dan perbincangan
Guru menunjukkan video
dan meminta murid untuk
mencatatkan apa yang
dilihat.
Guru bersoal jawab dengan
murid- murid tentang video
yang ditayangkan.
Guru meminta murid
menyenaraikan kelemahan-
kelemahan sistem barter

ABM:
1. Persembahan
slaid
Powerpoint
2. Persembahan
video

pertukaran.
3. Kesukaran
membahagik
an barang
kepada unit
yang lebih
kecil.
4. Barang tidak
tahan lama.
5. Masalah
membawa
barang.berdasarkan video dan
menulisnya di papan putih.
Guru dan murid bersama-
sama berbincang
berdasarkan jawapan
diberikan oleh murid
dengan jawapan yang
disediakan oleh guru.


Persoalan
1. Apakah yang kamu lihat
pada video tadi?
2. Apakah kelemahan yang
kamu dapat lihat di dalam
video tadi?

Penilaian berterusan:
Tuliskan lima kelemahan sistem
barter.
Langkah 3
5 minit


Cara mengatasi
kelemahan sistem

Penerangan dan perbincangan
Guru meminta murid

ABM:
1. Persembahan
barter
1. Kewujudan
wang
memberi pendapat
bagaimana mengatasi
kelemahan sistem barter.

slaid
Powerpoint
2. Persembahan
video
3. Sekeping
wang RM10
Langkah 4
10 minit


Fungsi wang
1. Alat
pertukaran
2. Penyukat
nilai
3. Alat
penyimpan
nilai
4. Piawaian
untuk
bayaran
hutang masa
depan

Penerangan dan perbincangan
Guru menerangkan tentang empat
fungsi wang.

Penilaian berterusan
1. Guru meminta murid
menyenaraikan fungsi
wang.