Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

MATEMATIK KSSR
Minggu : 6 Hari : Isnin Tarikh : 3 Februari 2014
KELAS /
MASA /
MATA PELAA!A"
KA"#$"%A"
IMPAK /
&ATATA"
4 In'an
11:30 ( 12:30 )agi
Ma'e*a'ik
Tajuk : 2+ Ta*bah ,a-a* -ingkungan 100 000
Standard Kandungan : 2+1
Standard Pembeajaran : 2+1 .i/
!bjekt"# Pembeajaran : Muri, beru)a0a un'uk
.i/ Mena*bah sebarang ,ua1 'iga ,an e*)a' n2*b2r hingga
-i*a ,igi' hasi- 'a*bahn0a 100 000
Akt"$"t" :
13 $-angka4i : *ena*bah hingga 10 000 . Tahun 3 /+

23 %uru *en4e-askan ke*ba-i susunan ben'uk -a5i* ,an kesi-a)an 0ang


sering ,i-akukan ,a-a* 2)erasi 'a*bah+
33 Muri, 6uba se-esaikan bebera)a s2a-an ,i ha,a)an+
4+ Muri, *e*bua' -a'ihan 0ang 'er,a)a' ,i ,a-a* buku 'eks+
EMK :
3 Krea'i7i'i
BBM :
Ka, "2*b2r
Im%ak :
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
MATEMATIK KSSR &BERSERTA LIN'S(
1
Minggu : 8 Hari : Kha*is Tarikh : 31 anuari 2013
KELAS /
MASA /
MATA PELAA!A"
KA"#$"%A"
IMPAK /
&ATATA"
1 #a*ai
9
10
3 10
10
Ma'e*a'ik
Tajuk : Ta*bah
Standard Kandungan : 2+1
Standard Pembeajaran : 2+1 .i/1 .ii/ ,an .iii/
!bjekt"# Pembeajaran : Muri, beru)a0a un'uk
a+ Men0a'akan )asangan n2*b2r bagi ku*)u-an 2b4ek 0ang ,iberi+
b+ Men0ebu' n2*b2r bagi 4u*-ah 2b4ek )asangan ku*)u-an 0ang
,iberi
6+ Me*bina k2*binasi ,ua n2*b2r bagi 4u*-ah 2b4ek 0ang ,iberi+
Akt"$"t" :
Murid Perdana
1+ Perbin6angan *engenai:
o #ua ku*)u-an 2b4ek
o :i-angan ,ua ku*)u-an 2b4ek 0ang ,isa'ukan
o Ka, ga*bar 0ang *enun4ukkan ,ua ku*)u-an 2b4ek+
2+ Muri, *e*bina ,ua ku*)u-an 2b4ek ,an *en0ebu'kan 4u*-ahn0a+
3+ Muri, bina k2*binasi ,ua n2*b2r ber,asarkan sa'u ku*)u-an
2b4ek
Murid LINUS (Numerasi)
1+ S2a-4a;ab *engenai ni-ai -ebih sa'u ,ari)a,a sua'u n2*b2r
o Se2rang *uri, *asukkan sebi4i b2-a ke ,a-a* baku-+
o S2a-4a;ab *engenai bi-angan b2-a 0ang a,a ,a-a* baku-
o Masukkan -agi sebi4i b2-a ke ,a-a* baku-+
.ak'i7i'i ber'erusan un'uk bi-angan 0ang -ain )u-a/
2+ :i*bing *uri, *en0ebu' -ebih sa'u a,a-ah n2*b2r 0ang
beriku'n0a+
3+ Tun4uk ,an sebu' n2*b2r -ebih sa'u a,a-ah n2*b2r beriku'
ber,asarkan garis
EMK :
Krea'i7i'i
BBM :
Abakus1 ka, (
ka, n2*b2r1
ka, s2a-an1
k2'ak bera6un1
-e*baran ker4a+
Im%ak :
29/30 2rang
*uri, *en6a)ai
2b4ek'i<
)e*be-a4aran+
Muri, 0ang
be-u*
*enguasai
,ibi*bing
*e-a-ui ak'i7i'i
)engukuhan
2