Anda di halaman 1dari 1

Tajuk:

Standard Kandungan:
Standard Pembelajaran:
SENARAI SEMAK
Nama Murid:
Kelas :
Arahan: Tandakan () pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan
pemerhatian tingkah laku murid.
BIL

KEMAHIRAN DIUJI

TARIKH

MENGUASAI

BELUM
MENGUASAI

CATATAN

Refleksi:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Tandatangan guru:
_________________