Anda di halaman 1dari 4

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA KERJA PSS

GURU /MEDIA
1. Bertanggungjawab kepada Guru Besar dan Penolong Kanan Pentadbiran .
2. Mengelola, mentadbir , menyedia dan menyelaras perkhidmatan PSS serta rekodrekod
yang berkaitan.
!. Menyediakan peran"angan dalam penggunaan dan pembangunan PSS.
#. Meran"ang skim latihan untuk guruguru PSS, guruguru lain dan pengawas PSS.
$. Memilih dan melatih pengawas PSS.
%. Memperolehi bukubuku dengan kerjasama Panitia matapelajaran.
&. Mengurus pinjaman PSS dan perpustakaan lain di luar sekolah.
'. Mengatur jadual waktu penggunaan PSS oleh kelaskelas sekurangkurangnya sekali
seminggu.
(. Meran"ang akti)iti tahunan PSS.
1*. Merangka Program +ima ,ahun PSS.
11. Menyediakan laporan, memberi taklimat dan memaklumkan kepada semua pihak berkaitan
mengenai PSS.
12. Menyediakan tugastugas personel PSS.
1!. Menjadi setiausaha -awatankuasa .ndukPSS.
1#. Menjalankan tugastugas yang diarahkan oleh Guru Besar dan P.K. Pentadbiran.
1$. Mewujudkan hubungan yang baik dengan B,P, PSP/, -P/, Perpustakaan /egara Malaysia
dan Perpustakaan 0wam /egeri agar memperolehi maklumat yang terkini.
GURU PERPUSTAKAAN
1. Membantu Guru Media mengelola penggunaan perpusytakaan..
2. Melaksana akti)iti yang diran"ang.
!. Bekerjasama dengan guru media dalampemilihan dan latihan pengawas PSS.
#. Memberi latihan dan pendedahan dalam penggunaan sumbersumber di PSS kepada guru
guru.
$. Membantu guru media dalam kerjakerja memesan dan menerima bukubuku dan bahan
bahan sumber lain.
%. Mengkelas dan mengkatalog bahanbahan bukan buku dan sumbersumber yang lain.
&. Bertanggungjawab mengenai penyusunan bahanbahan buku, majalah, risalah dan bahan
bahan sumber lain.
'. Bertanggungjawab membaiki , menyemak dan menghapuskira bahanbahan buku dan
bahan sumber lain dengan kerjasama guruguru PSS yang lain.
(. Membantu menggalakkan pemggunaan sumbersumber di perpustakaan dalam
meninggikan tahap pen"apaian pengajaran dan pembelajaran .
1*. Membuat penilaian menganai perkhidmatan dan penggunaan perpustakaan .
11. Memastikan guruguru dan murid membuat "atatan dalam buku rekod atau borang
perpustakaan .
12. Melaksanakan tugastugas yang diarahkan oleh Guru Media, Penolong Kanan Pentadbiran
dan Guru Besar.
1
PENGAWAS PSS
1. Membantu dalam proses sirkulasi buku.
2. Membantu dalam penyusunan bahan 1bahan di rak dan lainlain.
!. Menyimpan dan menyusun bahan yang telah digunakan oleh pengguna ke tempat asal.
#. Menjaga kebersiahan dan mengemaskini me"eriaan dalam PSS
$. Membantu dalam kerjakerja memproses bahanbahan seperti melabel, "op hak milik
dan sebagainya.
%. Menjalankan tugastugas sebagaimana yang diarahkan oleh Guru Media.
GURU TEKNOLOGI MAKLUMAT
1. Membantu Guru Media dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan PSS.
2. Melaksanakan akti)iti yang diran"angkan oleh -awatankuasa .nduk.
!. Menyediakan buku rekod penggunaan komputer, penggunaan internet dan
menyenaraika perisian dan lainlain media elektronik serta memastikan guruguru
membuat "atatan pada buku rekod berkaitan.
#. Menyediakan laporan mengenai penggunaan komputer 2media elektronik kepada
-awatankuasa3 Pentadbiran Sekolah.
$. Memberi latihan dan pendedahan penggunaan media elektronik seperti
komputer,45 67M dan lainlain kepada guruguru dan muridmurid.
%. Bekerjasama dengan guru Media dalam memilih dan melatih Pengawas PSS.
GURU BBM
1. Membantu Guru Media dalam pengelolaan, pentadbiran dan menguruskan penggunaan
PSS.
2. Melaksanakan akti)itiakti)iti yang yang diran"ang oleh -awatankuasa .nduk.
!. Menyediakan buku rekod penggunaan Bilik dan alatan bantu mengajar dan memastikan
guru membuat "atatan pada rekod berkenaan.
#. Memproses bahanbahan Bantu mengajar yang diterima dan merekodkan bahanbahan
tersebut ke dalam buku stok.
$. Membantu Guru Media dalam memberi pendedahan dan latihan mengenai penggunaan
bahanbahan sumber di PSS kepada guru dan murid.
%. Mengesyorkan dan menggalakkan penggunaan bahanbahan sumber bagi meninggikan
tahap pen"apaian pembelajaran dan pengajaran guru.
&. Membantu kertjakerja memesan ,menerima, memproses, mengkelas dan
mengkatalogkan bahanbahan Bantu mengajar.
'. Menyusun, menyemak ,membaik pulih dan menghapuskira bahanbahan Bantu
mengajar.
(. Melaksanakan tugastugas yang diarahkan oleh Guru Besar, Pen. Kanan Pentadbiran
dan guru kanan.
2
GURU MULTIMEDIA/ASTRO
1. Membantu Guru Meedia dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan PSS.
2. Melaksanakan akti)itiakti)iti yang dilaksanakan oleh -awatankuasa .nduk.
!. Menyediakan dan mengubahsuaikan ran"angan 0stro kepada guru dan murid.
#. Mengadakan buku rekod penggunaan 0stro dan peralatan lain.
$. Memberi pendedahan dan latihan mengenai penggunaan media teknologi "anggih kepada
guru dan pelajar.
%. Mengesyorkan penggunaan sumbersumber media bagi tujuan akti)iti kokurikulum.
&. Bertanggungjawab menyusun perkakas dan perisian media teknologi.
'. Melaksanakan tugastugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar, Pen. Kanan Pentadbiran
dan Ketua Penyelaras.
!