Anda di halaman 1dari 19

PROPOSAL PROYEK

PERUMAHAN
MEDINA RESIDENCE - BINTARO
2009
PT BANGUN SUKSES ABADI
PT. BANGUN SUKSES ABADI
DAFTAR ISI
I. Executive Summary
II. Informasi Perusahaan : PT. BANGUN SUKSES ABADI
a. e!a"itas
#. Stru$tur %r!anisasi
c. &inancia" Performa
'. Pen!a"aman Perusahaan
III. atar Be"a$an! Proye$ Perumahan (Pro)er*
a. Se+arah Pro)er
#. Konse) Pro)er
I,. As)e$ Sosia" - Environment
a. o$asi Pro)er
#. Demo!rafi
c. Ke)en'u'u$an
'. &asi"itas Umum
,. As)e$ As)e$ Peri+inan (e!a"itas*
a. Peri+inan Pro+ect
#. .e$omen'asi 'ari Piha$ Ter$ait
,I. As)e$ Pemasaran
a. Potensi - Se!mentasi Pasar
#. /ar$ein! Strate!y
c. Pro+ect Uti"ity
,II. As)e$ Keuan!an Proye$
a. Proye$si Biaya Pem#an!unan
#. Sum#er Dana
c. Proye$si Pen+ua"an
'. .encana 0ash &"o1
,III. As)e$ Te$nis
a. Taha) Persia)an
#. Taha) Konstru$si
c. Taha) %)erasiona"
'. E2ui)ments
I3. Kesim)u"an
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page 2 of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
I. Exe!"#$e S!%%a&'
o$asi Pro)er : Perumahan /e'ina .esi'ence 4 Bintaro 5 Desa
6om#an!5 Kec. 0i)utat5 Ka#. Tan!eran!5 6a1a
Barat.
Peruntu$an : Pem#an!unan 78 unit .umah Tin!!a" Ty)e.9:;:<
m=
uas o$asi : 7.>?9 m=
uas Kav"in! : =.@<< m= (7<A*
6um"ah Unit : 7= unit rumah tin!!a" T.9:;:<m=
Perio'e Pro+ect : 8< Bu"an
Ni"ai Pen+ua"an : .). 8<.><<.<<<.<<<5B
/o'a" Sen'iri : .). 7.7@:.9<<.<<<5B
Pin+aman;Investment : .). 7.><<.<<<.<<<5B
Keuntun!an : .). 8.>=9.@<<.<<<5B
Deve"o)er : PT. BANGUN SUKSES ABADI (+oint %)eration to
PT. Sentra Inovasitama*
II. I(fo&%a)# Pe&!)a*aa(
Ber'asar$an A$ta )en'irian5 ma$su' 'an tu+uan )en'irian PT. BANGUN SUKSES
ABADI (PT BSA* a'a"ah untu$ me"a$sana$an +enis usaha 'i #i'an! Pem#an!unan
(rea" estate;'eve"o)er*5 6asa5 Per'a!an!an5 Trans)ortasi5 In'ustri ATK5
Per#en!$e"an5 Desi!n 'an ceta$ !rafis5 Pertam#an!an5 'an 'i #i'an! )ertanian.
a. +ega,#"a)
Nama Perusahaan : PT. BANGUN SUKSES ABADI
A"amat Perusahaan : ,i""a /u"a Sa$ti B"o$ <.8 No.98 Be$asi Utara
No. Te"). ; &ax. : (<=8* CC?@==C ; CC?@==CC
Emai" A''ress : #sa.a#a'iD!mai".com
A$ta Pen'irian : No. 8<5 Tan!!a" 8? A!ustus =<<>5 Pen!esahan a$ta
)en'irian PT o"eh /enteri Keha$iman 'an Ea$ Asasi
/anusia .I
TDP : No. 0B=??7< ET.<8.<8.TE.=<<>
NPFP : <=.7@?.C=<.?B7<@.<<<.
Surat Ket. Domisi"i : No. >9:;@8BK.KT;III;=<<C5 #er"a$u tan!!a" =7 /aret
=<<?
s;' =7 /aret =<<?
SIUP : No.>8<;87:BPE.INDAG;PB;3I;=<<>
-. S"&!."!& O&ga(#)a)#
Dire$tur Utama : /uchama' Guna1an
Dire$tur : So)yan Is$an'ar5 SE5 //
Komisaris Utama : Ari Pu+iastuti
Pe(g!&!) Pe&!)a*aa(
Dire$tur Utama : /uchama' Guna1an5 Am'
Tem)at;t!". ahir : 6a$arta ; 89 %$to#er 8?:?
No. KTP : 8<.>><8.898<:?.8<<>
Instansi : PT. BANGUN SUKSES ABADI
Bi'an! Usaha : Deve"o)er5 $ontra$tor 'an +asa )ro)erti
A"amat Kantor : ,i""a /u"a Sa$ti B"o$ <.8 No.98 Be$asi Utara
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page / of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
Dire$tur : So)yan Is$an'ar5 SE5 //
Tem)at;t!". ahir : Su$a#umi ; <8;<=;8?:?
No. KTP : 9=.<9.87.<8<=:?.=CC77
Instansi : PT. BANGUN SUKSES ABADI
Bi'an! Usaha : Deve"o)er5 $ontra$tor 'an +asa )ro)erti
A"amat Kantor : ,ancouver UB.8;> Kota Fisata 0i"eun!si5 Bo!or
Komisaris Utama : Ari Pu+iastuti
Tem)at;t!". ahir : Gom#on! ; =< Novem#er 8?@9
No. KTP : 9=@><9C<88@9<<=9
. F#(a(#a, Pe&fo&%a
a)oran Keuan!an tahun =<<@ 'an =<<C (Anau'ite'* s##. :
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page 0 of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
31-Des-07 31-Des-08 Kenaikan/Penurunan
AKTIVA
Aktiva Lana!
Ka" 2#0$000$000 2%0$000$000 9&
Pi'tan( U"a)a #*+$000$000 927.500.000 ,%#&
Pi'tan( U"a)a P-./an('nan SD 0 0%000000 1DI2304
P-!5-n(ka6an 9$%00$000 0$000$000 -,*&
P-!"-7iaan R'.a) 7an R'k8 %99$0*9$000 +%%$+%0$000 2+&
Total Aktiva Lancar 1.201.3!.000 2.02.2"0.000 *9&
Aktiva T-ta6
P-!a5atan Kant8! #+$000$000 90$000$000 0&
K-n7a!aan Ki:an( *+$000$000 0 -,00&
K-n7a!aan ; T!ai5 0 2,%$000$000 1DI2304
<-!8=a %0$000$000 0 -,00&
Avan=a 2000 0 ,#%000000 1DI2304
>Ak'.'5a"i P-n?'"'tan P-!a5atan Kant8! 7an
K-n7-!aan@
>#0$000$000@ >#0$0#9$000@
I:in P-!'"a)aan #*$000$000 #*$000$000 0&
>Ak'.'5a"i A.8!ti"a"i I:in P-!'"a)aan@ >#$*00$000@ >%$*90$992@ %+&
Total Aktiva Teta# 1"".00.000 382.32".000 ,9*&
T$TAL AKTIVA 1.3".!!.000 2.%08."7".000 ++&
K&'A(I)A* DA* &K+ITA,
K-Aa:i/an
H'tan( B$ P-n7-k 0 0
H'tan( B$ Pan:an( 0 0
Total Ke-a.i/an 0 0
Ek'ita"
M87a5 Sa)a. 02%$000$000 02%$000$000 0&
La/a >R'(i@ B-!"i) Ta)'n La5' ,92$099$000 ##9$0+%$000 +*&
La/a >R'(i@ B-!"i) Ta)'n B-!:a5an ##9$0+%$000 ,$299$%00$000 2*+&
Total &kuitas 1.3".!!.000 2.%08."7".000 ++&
T$TAL K&'A(I)A* DA* &K+ITA, 1.3".!!.000 2.%08."7".000 ++&
*&0A1A
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page 1 of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
2007 2008
Pen2a#atan 1.12"."00.000 1.1".81.300
P-n7a6atan B'n(a 7an Lain-Lain %.7"0.000 -
B'.5a) P-n7a6atan 1.130.2"0.000 1.1".81.300
Ha!(a P8k8k *2,$*#+$%00 20,$2%0$000
La/a 30u4i5 Kotor "08.12."00 1.33%.11.300
)ia6a-/ia6a
$#erasional ,,#$02%$000 0
Ga:i 3 U6a) #%$000$000 9#$200$000
Li"t!ik3T-5-6)8n-3Ai! 9$000$000 29$000$000
A5at t'5i"3C-takan *+0$992 #$000$000
T!an"68!ta"i O6-!a"i ,$000$000 *$000$000
I'!an3R-t!i/'"i - ,$000$000
P-n?'"'tan a5at kant8! #$2**$0,2 #$2**$0,2
P-n?'"'tan k-n7a!aan #$9*+$99* #$9*+$99*
A.8!ti"a"i I=in U"a)a #$*00$000 2$090$992
(u7la8 )ia6a 1!."37."00 87.27".000
La/a 30u4i5 +sa8a ,e/elu7 Pa.ak 33!.07".000 1.2%7.33.300
B-/an Pa:ak P-n()a"i5an ++,$0,0 2$0#*$#00
,ALD$ LA)A 30+9I5 ,&T&LA: PA(AK 338.303.!82 1.2%%."00.000
LAP$0A* LA)A 0+9I
+ntuk Ta8un 6an4 )erak8ir 31 Dese7/er
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page 2 of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
;inancial 0atios
0atios ;or7ula Value 2007 Value 2008
C'!!-nt Rati8 >Ka"CPi'tan( U"a)a@3H'tan( Bk$ P-n7-k 1DI2304 1DI2304
D'ik Rati8 >Ka"CPi'tan( U"a)a-P-!"-7iaan@3H'tan( Bk$ P-n7-k 1DI2304 1DI2304
D-/t t8 EE'it? Rati8 T8ta5 K-Aa:i/an3T8ta5 Ek'ita" 0 0
R-t'!n 8n A""-t" La/a S-t-5a) Pa:ak3T8ta5 Aktiva 0F2% 0F%2
R-t'!n 8n Sa5-" La/a S-t-5a) Pa:ak3T8ta5 P-n7a6atan >P-n:'a5an@ 0F#0 0F++
R-t'!n 8n EE'it? La/a S-t-5a) Pa:ak3T8ta5 Ek'ita" 0F2% 0F%2
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page 3 of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
Pe(4e,a)a( +a5o&a( Ke!a(ga( 6a( Ra)#o Ke!a(ga(
a. PT BSA ti'a$ memi"i$i $om)onen $e1a+i#an untu$ tahun =<<@ 'an =<<C
sehin!!a5 current 'an 2uic$ ratio ti'a$ 'a)at 'i'efinisi$an. Namun ha" ini
men!in'i$asi$an #ah1a PT BSA ti'a$ a$an men!a"ami $esu"itan 'i 'a"am
mem#ayar $e1a+i#an yan! a$an +atuh tem)o 'a"am +an!$a 1a$tu satu tahun $e
'e)an.
#. a#a sete"ah )a+a$ 'i tahun =<<C men!a"ami $enai$an yan! si!nifi$an se#esar
ham)ir 9<<A 'i#an'in!$an tahun =<<@. Ea" ini 'ise#a#$an $arena PT BSA )a'a
tahun =<<C #erhasi" menin!$at$an )en+ua"an usaha 'an mene$an #iaya
o)erasiona" +i$a 'i#an'in!$an 'en!an tahun =<<@.
c. .enta#i"itas )erusahaan )a'a tahun =<<C men!a"ami )eru#ahan yan! 'a)at
'i"ihat me"a"ui in'i$ator .eturn on Tota" Assets (.%A*. .%A men!a"ami $enai$an
se#esar 8<<A 'i#an'in!$an 'en!an tahun =<<@. Ea" ini 'ise#a#$an $arena
a'anya )en+ua"an yan! menin!$at5 'an PT BSA ti'a$ #anya$ me"a$u$an
)enam#ahan investasi )a'a tahun =<<C. Den!an 'emi$ian5 'a)at 'isim)u"$an
#ah1a PT BSA memi"i$i $emam)uan yan! #ai$ 'a"am men!e"o"a $euan!annya.
6. Pe(ga,a%a( Pe&!)a*aa(
Be#era)a )roye$ )erumahan 'i1i"ayah 6a#o'eta#e$
No 7e(#) Pe.e&4aa(
Pe%-e&#
Ke&4a8P&o4e"
+o.a)#
Pe&#o6e
8 Pem#an!unan rumah
><< unit 'en!an ti)e
9:;@= (9>< unit* 'an ti)e
7>;8=< (8>< unit*
PT /u"ti /e!a
Syahara
Desa 0iseen!
Parun! Bo!or
=<<C
= Pem#an!unan S/A N 8
0i$am)e$
Ace) Pachyumi
(Ketua Panitia
Pem#an!unan*
0i$am)e$ BB
###. +a"a& Be,a.a(g P&o'e. Pe&!%a*a( 9P&o5e&:
a. Se4a&a* P&o5e&
Proye$ )erumahan G/e'ina .esi'enceH ini 'iinisiasi o"eh PT. Ban!un Su$ses A#a'i
'an PT. Sentra Inovasitama untu$ men!em#an!$an o$asi Tanah Koson! yan!
#er"o$asi 'i 'aerah yan! cu$u) strate!is 'i Bintaro5 Tan!eran!. Pro)er yan!
meru)a$an )roye$ #ersama antara 'ua )erusahaan ini5 'ima$su'$an untu$
men!o)tima"$an resources yan! 'imi"$i terutama )a'a as)e$ uti"itas Gan'
Deve"o)mentH 'an )enci)taan A''e' ,a"ue #a!i Sta$eho"'ers.
-. Ko()e5 P&o5e&
Ke#i+a$an Pemerintah $hususnya Pemerintah Daerah yan! men'oron! )eran
s1asta 'a"am )enye'iaan )erumahan #a!i masyara$at.
Konse) Pem#an!unan Pro)er ini men!acu $e)a'a : Pen!em#an!an o$asi
men+a'i 0"uster Perumahan yan! memenuhi $riteria )erumahan untu$ masyara$at
#er)en!hasi"an menen!ah $e atas 'en!an nuansa Asri5 ramah "in!$un!an 'an
/inima"is. Perm#an!unan a$an 'i"a$sana$an secara #ertaha) 'en!an sistem
in'ent '!n tar!et )enye"esaian 7= unit rumah 'a"am 1a$tu : #u"an. /en!utama$an
efisiensi 'an efe$tifitas 'a"am )em#an!unan serta me"i#at$an masyara$at
setem)at se#a!ai sta$eha"'ers 'a"am )e$er+aan )hisi$ $onstru$si rumah.

#$. A)5e. So)#a, ; E($#&o(%e("
a. +o.a)# P&o5e&
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page < of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
Ter"eta$ 'i 6". Ka"imantan I No. 8< .t. <<8;8= Desa 6om#an!5 Kec. 0i)utat5 Ka#.
Tan!eran!5 Sesuai SE/ No. 877;6om#an! se"uas =.>8> m=5 an. Bam#an! Su"istio
('i#e"i o"eh Su#iyanto5 #era"amat 'i 6". Ka"iman!so No 7> .t.<8;<=5 6uran!man!u
Timur5 Pon'o$ Aren Ka#. Tan!eran! .). 7=@.><<.<<<5B )a'a tan!!a" =?
Novem#er =<<@ 'i KPKN Ser)on!.
6". Ka"imantan I No. 88 .t. <<8;8= Desa 6om#an!5 Kec. 0i)utat5 Ka#. Tan!eran!5
Sesuai SE/ No. 9885 99? 'an >?> ;6om#an! se"uas 8.:@> m=5 =C< m=5 =?> m=5
an. 6o$o Satoso ('i#e"i o"eh Su#iyanto5 #era"amat 'i 6". Ka"iman!so No 7>
.t.<8;<=5 6uran!man!u Tmur5 Pon'o$ Aren Ka#. Tan!eran! .). 9?8.><<.<<<5B
)a'a tan!!a" =? Novem#er =<<@ 'i KPKN Ser)on!.
Pro)er ter"eta$ 'i 'aerah )emu$iman yan! te"ah )a'at5 'aerah #e#as #an+ir 'an
hanya se$itar C<< m se#e"ah Ten!!ara 'ari "o$asi )erumahan me1ah ,i"a Bintaro
In'ah 'an #e#era)a rea" estate "ainnya.
-. De%og&af#
Demo!rafi Kota Tan!eran! ter"eta$ 'i Provinsi Banten5 'an #era'a te)at 'i se#e"ah
#arat $ota 6a$arta. Den!an "uas 1i"ayah 8:75>7 $m
=
5 Tan!eran! meru)a$an $ota
ter#esar 'an ter)entin! 'i Provinsi Banten serte $e'ua ter#esar 'i $a1asan
)er$otaan 6a#ota#e$ sete"ah 6a$arta.
. Ke5e(6!6!.a(
6um"ah )en'u'u$ $ota Tan!eran! men!a"ami )enin!$atan setia) tahunnya 'imana
ha" ini 'a)at 'i"ihat )a'a ta#e" #eri$ut yan! menun+u$$an +um"ah )en'u'u$ se+a$
tahun =<<< 4 =<<@ serta tin!$at )ertum#uhan )en'u'u$ )er tahunnya untu$
)erio'e =<<< 4 =<<@.
Ta#e" 8 : Grafi$ Per$em#an!an +um"ah )en'u'u$ Kota Tan!eran! =<<< 4 =<<@
Sum#er : htt):;;111.tan!eran!$ota.!o.i'
Ta#e" = : Grafi$ Pertum#uhan Pen'u'u$ Kota Tan!eran! =<<< B =<<@
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page 9 of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
Sum#er : htt):;;111.tan!eran!$ota.!o.i'
Den!an rataBrata )ertum#uhan )en'u'u$ =5:@ 'a"am $urun 1a$tu C tahun5 ma$a
$e#utuhan a$an )erumahan5 sarana 'an fasi"itas )un a$an turut menin!$at.
6. Fa)#,#"a) U%!%
o$asi )roye$ ini cu$u) strate!is untu$ $e"as masyara$at #er)en!hasi"an
menen!ah $e atas. o$asi Pro)er 'e$at 'en!an se+um"ah fasi"itas )u#"i$ antara
"ain : Pasar Tra'isiona"5 Ban$5 .estorant5 Pusat Per#e"an+aan5 .umah Sa$it5 Sarana
Pen'i'i$an 'an tera$ses o"eh An!$utan Umum. Access +a"an masu$ $e )roye$
cu$u) )a'at5 namun masih 'a"am taha) )e"e#aran sehin!!a 'a)at mema'ai
se#a!ai sarana "a"u "intas +a"an utama )erumahan.
Be#era)a institusi )en'i'i$an 'i se$itar "o$asi )ro)er antara "ain : Se$o"ah 6e)an!
6a$arta5 Se$o"ah Tunas Permata In'onesia5 G"o#a" 6aya Scho""5 S/U
Pem#an!unan 6aya5 S/AN : 6om#an!5 S/P N 9 0iutat5 Pesantren Baiturrahman.
Access Stasiun Kereta Su'imara 'an Stasiun Pon'o$ .an+i +u!a ti'a$ +auh 'ari
"o$asi )ro)er. &asi"itas )u#"i$ "ainnya a'a"ah .S Internasiona" Bintaro5 Ge'un!
Ban$ Permata 'an Kantor Ban$ Nia!a.
&asi"itas Umum:
/as+i' : 9<< m
Kantor Kecamatan : ><< m
Pus$esmas : :<< m
Sarana Pen'i'i$an SD5S/P5S/U : ><< m
Pasar Tra'isiona" : @<< m
Ban$ Permata5 Ban$ Nia!a5
/an'iri5 BNI5 B.I : C<< m
6arin!na istri$ : a'a
PDA/ : a'a
Te"e)on : a'a
Ber'e$atan '!n "o$asi )ro)er :Bintaro 6aya5 Taman Senayan5 /enten!
.esi'ence5 Emera"' .esi'ence5 Permata
Bintaro '"".
$. A)5e. A)5e. Pe&#4#(a( 9+ega,#"a):
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page 1= of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
Pe$er+aan Penye"esaian Pro)er G/e'ina .esi'enceH Bintaro 'ihara)$an 'a)at
ter"a$sana sesuai time sche'u"e yan! 'irencana$an5 sehin!!a as)e$ e!a"itas
men+a'i san!at )entin! - )er"u 'i)asti$an ter)enuhi sesuai )eraturan yan! #er"a$u
untu$ men!anti)asi a'anya )otensi masa"ah hu$um.
a. Pe&#4#(a( P&o4e"
I+in IPPT : Proses
S.I.U.P : <C<:8 ; 8.C=7.=@8
Site P"an : 8<.8<.@=.<9.<<:C@
S.K.D.P : >C ; 8.C=7
Ke). Eum 'an EA/ : AEU 4 ?<??:.AE.<8.<8. Tahun =<<C
T.D.P : <?.<9.8.>8.>?99?
N.P.F.P : <=.C9@.:=7.=B<8@.<<<
Bu$ti Pen!uasaan ahan : SE/ sesuai )oint I,. A.
I/B In'u$ : Proses
.e$omen'asi PN : Proses
.e$omen'asi PDA/ : Proses
Keteran!an Be#as Ban+ir : Proses
-. Re.o%e(6a)# 6a&# P#*a. Te&.a#"
Surat $eteran!an 'ari Ba'an Pe"ayanan Peri+inan Ter)a'u (BP=T* PE/KAP
Tan!eran!5 tan!!a" 9< A)ri" =<<? meneran!$an #ah1a I+in Pemanfaatan
.uan! (IP.*5 Site P"an5 I/B5 I+in o$asi5 Pei" Ban+ir 'an UP;UK te"ah 'iterima
'an se'an! 'a"am )roses )enye"esaian.
Tan'a Terima Pen'aftaran Peri+inan - Non Peri+inan tertan!!a" C /ay =<<? 'ari
PemKa# Tan!eran! Ba'an Pe"ayanan - Peri+inan Ter)a'u +u!a te"ah ter"am)ir.
Surat 'ari 1a$i" 1ar!a ya$ni Ketua .T <8;.1 <8=5 .T <:;.F <8= 6om#an!
0i)utat5 'an .T <9;.F <>5 .T <7;.F <> Pari!i Pon'o$ Aren5 )eriha"
Persetu+uan Pema$aian +a"an E Sa1i" menu+u Pro)er /e'ina .esi'ence Bntaro
tertan!!a" C /ei =<<? te"ah ter"am)ir.
$#. A)5e. Pe%a)a&a(
a. Po"e()# ; Seg%e("a)# Pa)a&
Ke#utuhan a$an )erumahan yan! re)resentatif men+a'i ha" yan! san!at ur!ent
#a!i setia) masyara$at;$e"uar!a. Dan o$asi )ro)er /e'ina 'ihara)$an 'a)at
memenuhi $e#utuhan masya$at $e"as menen!ah terse#ut. Ea" ini 'ise#a#$an
$arena o$asi Pro)er #era'a 'i )osisi yan! cu$u) strate!is sa"ah satunya
'ise#a#$an o"eh #anya$ rea" estate yan! #era'a 'i se$itar "o$asi )ro)er. Ka1asan
rea" estate 'i se$itar "o$asi )ro)er terse#ut 'ihuni o"eh masyara$at;)o)u"asi $e"as
menen!ah $e atas 'en!an )en'a)atan )er$a)ita yan! terus menin!$at setia)
tahun.
Den!an $on'isi se)erti terse#ut 'i atas5 'a)at 'i)er$ira$an #ah1a )emi"ihan
se!men )asar menen!ah $e atas cu$u) mema'ai untu$ 'i)erhitun!$an.
-. Ma&.e"#(g S"&a"eg'
Strate!i )emasaran yan! a$an 'i!una$an a'a"ah 'en!an men!a)"i$asi$an strate!i
mar$etin! mix ya$ni 'en!an memanfaat$an me'ia )romosi secara intensif. /e'ia
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page 11 of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
)romosi antara "ain 'en!an men!!una$an Attractive eaf"et5 Brosur5 Ba"on
Promosi5 Pemasan!an s)an'u$ serta um#u"Bum#u"5 'an 'oor to 'oor $e Institusi
yan! 'ian!!a) )otensi untu$ $e"as )ro)er G/e'ina .esi'enceH.
Ea" yan! 'a)at 'i"a$u$an untu$ 'a)at mem)erce)at )en+ua"an Pro)er G/e'ina
.esi'enceH ini a'a"ah menemu$an tar!et mar$et yan! memi"i$i )en'a)atan teta)
'an ti'a$ ter!an!!u a$an situasi 'an $on'isi )ere$onomian In'onesia.
6arin!an "uas a'a"ah sa"ah satu asset )entin! 'ari PT BSA. /e"a"ui +arin!an ini5 PT
BSA te"ah memi"i$i )otensia" #uyer yan! #erasa" 'ari sa"ah satu institusi
)emerintah.
. P&o4e" U"#,#"'
Ber'asar$an strete!i )emasaran 'an 'ata yan! 'i)ero"eh5 ma$a )emanfaatan
"ahan untu$ )en!em#an!an )em#an!unan rumah 'a)at "e#ih o)tima" 'a"am
)erio'e 1a$tu satu tahun. Uti"itas;+arin!an yan! a'a 'ise$itar "o$asi antara "ain
+arin!an istri$ PN5 Te"$om5 PDA/ 'an +arin!an )en'u$un! "ainnya.
$##. A)5e. Ke!a(ga( P&o'e.
a. P&o'e.)# B#a'a P&o5e&
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page 12 of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
NO. KETERANGAN UKURAN/ SATUAN/ UNIT PERKIRAAN BIAYA
I
TANAH
uas )ro)er; m= (8<<A* 7.>?9
Luas Proper/ m2 bersih .!!!
Ta"ah e#e$%i#/ m2 &'()* 2.+((
Sara"a/ prasara"a/ m2 &()* ,.-./
Tanah matan!; m= :<<.<<<
Tanah efe$ti f; m= 8.8<<.<<<
Bia0a Ta"ah 1a%a"2 Bersih 2.+//.(((.(((
Bia0a Ta"ah E#e$%i# 2..+(.(((.(((
II. PRASARANA / m 23 :<<.<<<
7= uni tI:<m=I:<<.<<< ,.!,2.(((.(((
iii. SARANA / UNIT 3 :.:><.<<<
7= uni t 2+../((.(((
I4. BANGUNAN / 12
5um6ah U"i% 2
uas #an!unan ; m= 9:
uas Tanah ; m= :<
Bi aya Ban!unan ; m= =.=><.<<<
Tota" Bi aya Ban!unan ; uni t C8.<<<.<<<
To%a6 Bia0a Ba"2u"a" 2 u"i% /.(2.(((.(((
Sa" es; Uni t =><.<<<.<<<
To%a6 Sa6es 2 U"i% ,(.!((.(((.(((
4. TOTAL BIAYA PROYEK
TANAE =.@99.<<<.<<<
P.ASA.ANA 8.>8=.<<<.<<<
SA.ANA =@?.9<<.<<<
BANGUNAN ./E 9.7<=.<<<.<<<
%,E.EEAD (8<AIsa" es* 8.<><.<<<.<<<
T%TA BIAJA P.%JEK C.?@:.9<<.<<<
SAES 8<.><<.<<<.<<<
/A.GIN ,.!2/.+((.(((
SAES/A.GIN ,7!,)
4I. TOTAL 1O8AL PROYEK
/%DA SENDI.I (>8A* 7.><<.<<<.<<<
IN,EST%.; BANK (7?A* 7.7@:.9<<.<<<
T%TA /%DA P.%JEK -..+'./((.(((
KEUANGAN PRO5E9T
SI1ULASI KEBUTUHAN ANGGARAN BIAYA PRO5E9T
-. S!%-e& Da(a
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page 1/ of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
Pem#iayaan a1a" (Initia" Investment* yan! 'i!una$an untu$ )eri+inan 'an mo'a"
$er+a sarana5 )rasarana5 $ontru$s serta #iaya overhea' 'i)ero"eh 'en!an $om)osisi
mo'a" sen'iri 'an mo'a" investor. Untu$ $e#utuhan financin! )roye$5 /ana+emen
)erusahaan #erencana memenuhi sum#er 'ana 'en!an $om)osisi se#a!ai
#eri$ut :
><A #ersum#er 'ari Investor;Ban$
><A #ersum#er 'ari Dana Sen'iri
. P&o'e.)# Pe(4!a,a(
Ber'asar$an )roye$si )enerimaan 'an )en!e"uaran $as5 'a)at 'iinformasi$an
sum#er )en!em#a"ian s##. :
Penerimaan Pen+ua"an : .) 8<.><<.<<<.<<<5B ($e"e#ihan tanah exc"u'e'*
EPP : .) C.?@:.9<<.<<<5B
/ar!in Kotor : .). 8.>=9.@<<.<<<5B (875>8A*
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page 10 of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
6. Re(a(a Ca)* F,o> 6e(ga( a)!%)# *a&ga 4!a, R5 2==.===.===8!(#"
*o
I
II
, DANA BANK 9$%00$000$000 2$000$000$000 ,$000$000$000 %00$000$000 %00$000$000 2%0$000$000 2%0$000$000 - - - -
2 MODAL PERUSAHAAN 9$9+*$#00$000 9$9+*$#00$000
# DOGN PAYMENT
T #*3*0 92 2$,00$000$000 ,0 %00$000$000 ,0 %00$000$000 ,0 %00$000$000 ,2 *00$000$000 -
9 SALES
T #*3*0 92 0$900$000$000 - - - - % ,$000$000$000 % ,$000$000$000 % ,$000$000$000 % ,$000$000$000 ,0 2$000$000$000 ,2 2$900$000$000
HB 200$000$000
1!.%7.300.000 .!7.300.000 1."00.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.2"0.000.000 1.2"0.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 2.%00.000.000
III
, TANAH 2$+##$000$000 2$+##$000$000
2 KONSTRUKSI
T #*3*0 92 %$,9#$#00$000 2$0,9$*%0$000 ,$,2#$*%0$000 2%0$000$000 %00$000$000 2%0$000$000 2%0$000$000 - - - -
# O2ERHEAD
T #*3*0 92 ,$0%0$000$000 #%0$000$000 200$000$000 200$000$000 ,00$000$000 ,00$000$000 ,00$000$000 - - - -
8.!7.300.000 ".!02."0.000 1.323."0.000 %"0.000.000 00.000.000 3"0.000.000 3"0.000.000 - - - -
I2 10."00.000.000 1.073."0.000 17.3"0.000 ""0.000.000 "00.000.000 !00.000.000 !00.000.000 ,$000$000$000 ,$000$000$000 2$000$000$000 2$900$000$000
9$%00$000$000 - - - - %#%$+,9$20* %#%$+,9$20* %#%$+,9$20* %#%$+,9$20* ,$0+,$920$%+, ,$20%$+,9$20*
,+0PL+, 3D&;I,IT5
:+TA*9 )A*K
)+LA*
10
SALDO AGAL
CASH IN
T$TAL 1A,: I*
CASH OUT
T$TAL 1A,: $+T
% " 7 8 !
K&T&0A*9A* Total
1 2 3
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page 11 of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
$###. A)5e. Te.(#)
a. Ta*a5 Pe&)#a5a(
Perencanaan
Peri+inan
Persia)an A1a" ; an' 0"earin!
Secara umum timeta#"e )e"a$sanaan )roye$ sesuai 'en!an ta#e" #eri$ut :
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page 12 of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
I II III I, , ,I ,II ,III I3 3
i PE.I6INAN
ii PENGUASAAN AEAN
iii PEKE.6AAN PE.SIAPAN %KASI
iv PEKE.6AAN P.ASA.ANA
v PEKE.6AAN BANG. ./E -SA.ANA
PEKE.6AAN PE.SIAPAN
PEKE.6AAN TANAE
PEKE.6AAN P%NDASI
PEKE.6AAN ST.UKTU.
PEKE.6AAN DINDING
PEKE.6AAN KUSEN5 PINTU-6ENDEA
PEKE.6AAN ANTAI
PEKE.6AAN ATAP
PEKE.6AAN PA&%ND
PEKE.6AAN KUN0I -PENGGANTUNG
PEKE.6AAN SANITAI.
PEKE.6AAN IST.IK
PEKE.6AAN &INISEING
vi /A.KETING
B%%KING ; D%FN PAJ/ENT
PEN6UAAN
vii AKAD PE/BIAJAAN
PENGE/BAIAN PIN6A/AN
,III %PE.ASI%NA
T%TA P.%G.ESS
AKU/UASI P.%G.ESS
BUAN
TIME TAB+E PROGRESS PE+AKSANAAN PROPER ?MEDINA RESIDENCE? BINTARO
U.AIAN PEKE.6AAN N%
-. Ta*a5 Ko()"&!.)#
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page 13 of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
Pem#an!unan rumah #eserta saran 'an )rasaran a$an mem#utuh$an 1a$tu
se"ama : #u"an. /ateria" yan! 'i!una$an a'a"ah sesuai 'en!an ta#e" 'i #a1ah.
S5e)#f#.a)# Te.(#)
7e(#) Pe.e&4aa(
S5e)#f#.a)#
R!%a*
Pon'asi Batu $a"i
Din'in! Batu Bata 'i)"ester 'an 'i aci
antai Kerami$
.an!$a Ata) Ba+a .in!an
Penutu) Ata) Setara !enten! #eton
P"afon' Tri)"e$
istri$ 89<< F
Pintu Dou#"e tri)"e$
Kusen Setara $ayu #orneo
Ba$ man'i &i#er!"ass
Air Sumur Bor
6en'e"a Setara Kayu Borne K $aca
Daftar Nominatif Konsumen sesuai ta#e" #ei$ut :
No No.
Ka$,#(g8B,o
.
T'5e 9%2: No%#(a"#f 9Ko()!%e(:
Ha&ga 7!a,
8 /282= 21=.===.===
= /282= 21=.===.===
9 /282= 21=.===.===
7 /282= 21=.===.===
> /282= 21=.===.===
: /282= 21=.===.===
@ /282= 21=.===.===
C /282= 21=.===.===
? /282= 21=.===.===
8< /282= 21=.===.===
88 /282= 21=.===.===
8= /282= 21=.===.===
89 /282= 21=.===.===
87 /282= 21=.===.===
8> /282= 21=.===.===
8: /282= 21=.===.===
8@ /282= 21=.===.===
8C /282= 21=.===.===
8? /282= 21=.===.===
=< /282= 21=.===.===
=8 /282= 21=.===.===
== /282= 21=.===.===
=9 /282= 21=.===.===
=7 /282= 21=.===.===
=> /282= 21=.===.===
=: /282= 21=.===.===
=@ /282= 21=.===.===
=C /282= 21=.===.===
=? /282= 21=.===.===
9< /282= 21=.===.===
PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page 1< of 19
PT. BANGUN SUKSES ABADI
98 /282= 21=.===.===
9= /282= 21=.===.===
99 /282= 21=.===.===
97 /282= 21=.===.===
9> /282= 21=.===.===
9: /282= 21=.===.===
9@ /282= 21=.===.===
9C /282= 21=.===.===
9? /282= 21=.===.===
7< /282= 21=.===.===
78 /282= 21=.===.===
7= /282= 21=.===.===
To"a, 1=.1==.===.===
#x. Ke)#%5!,a(
Ber'asar$an ana"isa 'an )ema)aran )roye$ ini ma$a 'a)at $ami sim)u"$an se#a!ai
#eri$ut :
Kiner+a $euan!an PT BSA menun+u$$an )enin!$atan yan! si!nifi$an sehin!!a
re"atif "e#ih aman untu$ men'a)at$an )in+aman 'ari #an$.
PT BSA te"ah memi"i$i )en!a"aman yan! mema'ai untu$ me"a$sana$an )roye$
yan! se+enis 'en!an )ro)osa" Pro)er G/e'ina .esi'ence Bintaro
Proye$ ini memi"i$i )ros)e$ yan! cu$u) #a!us 'i"ihat 'ari as)e$ )emi"ihan "o$asi5
s)esifi$asi #an!unan5 serta tar!et mar$et yan! su'ah +e"as.
Demi$ian )ro)osa" Pro)er G/e'ina .esi'ence BntaroH $ami sam)ai$an. Terima Kasih

PERUMAHAN MEDINA RESIDENCE BINTARO Page 19 of 19