Anda di halaman 1dari 9

KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH (SMP) : HBEF4303

0 |


FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA
HBEF4303 : KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH (SMP)


NAMA : NORISAH @ ANISAH BT HJ. AMIN
NO. MATRIKULASI : 720402125160001
NO. KAD PENGENALAN : 720402125160
NO. TELEFON : 0198317180
E-MAIL : norishriss@yahoo.com
TUTOR :
E-MAIL :
SEMESTER :
PUSAT PEMBELAJARAN : SABAH LEARNING CENTER


KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH (SMP) : HBEF4303
1 |ISI KANDUNGAN

Perkara Muka Surat


1. Rancangan Pelajaran Harian : 1
Tatabahasa Bahasa Melayu Kata Sendi Nama
Menggunakan peta minda (Paparan Power Point)

2. Lampiran 1, 2 & 3
6
Nota : Kata Sendi Nama
(Menggunakan Peta Minda)

Soalan Kuiz Kata Sendi Nama
(Dua soalan untuk setiap kumpulan)

Lembaran Kerja
(Mengisi Peta Minda Kata Sendi Nama)


KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH (SMP) : HBEF4303
2 |


1. Rancangan Pelajaran Harian : Tatabahasa Bahasa Melayu Kata Sendi Nama
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Kelas : Tahun 3
Tema/Tajuk : Kesihatan dan Kebersihan
Masa : 11.00 pagi 12.00 tengah hari
Standard Pembelajaran : 5.1.7
Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata
seru dengan betul mengikut konteks.
Objektif Pembelajaran : Pada akhir proses pengjaran dan pembelajaran ini, murid
berupaya:
i. Memberikan contoh kata sendi nama yang terdapat dalam petikan.
ii. Mengisi tempat kosong dengan kata sendi nama yang betul dalam lembaran kerja.
iii. Membina ayat tunggal dengan menggunakan kata sendi nama yang diberikan oleh
guru.

EMK : Kreativiti / inovasi / teknologi / merentasi kurikulum :
i. Ilmu : PJK
ii. Nilai murni : Berdisiplin, baik hati dan berdaya saing.
iii. Kreativiti : Mengetahui cara bermain permainan Sahibba.

Bahan Bantu Belajar :
i. Buku teks
ii. Paparan Power Point tentang Kata Sendi Nama (Peta Minda).
iii. Nota peta minda kata sendi nama.
iv. Kuiz Kata Sendi Nama.
v. Lembaran Kerja (Mengisi peta minda Kata Sendi Nama).

KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH (SMP) : HBEF4303
3 |


Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengenal kata sendi nama.

Langkah/
Masa

Isi pelajaran

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Catatan

Set Induksi
(5 minit)


Permainan Mencari
Harta Karun
Kata sendi nama :
di, ke, pada, daripada,
kepada, untuk.

Tajuk :
Kata Sendi Nama

1. Guru menyembunyikan 5 sampul surat di
dalam kelas.
2. Murid-murid dibahagikan kepada 5
kumpulan.
3. Setiap ketua kumpulan dikehendaki
mencari sampul surat ysng telah dilabel
dengan nombor kumpulan masing-masing.
4. Setiap kumpulan dikehendaki
menunjukkan perkataan yang terdapat
dalam sampul dan melekatkannya pada
papan putih.
5. Murid-murid disoal tentang golongan kata
yang dilekat pada papan putih itu.
6. Guru menyatakan tajuk pengajaran.

BBB :
-Sampul surat

Teknik :
-Soal jawab

TKP :
-Verbal
-Kinestetik

Langkah 1
(15 minit)

Petikan :
Permainan Sahibba

Isi Penting :
1. Permainan Sahibba
merupakan
permainan
dalaman.
2. Menggunakan
kemahiran berfikir.
3. Menjadikan fikiran

1. Murid-murid diminta merujuk buku teks
muka surat 36.
2. Murid-murid diminta membaca petikan
selama dua minit secara individu.
3. Murid-murid disoal tentang isi petikan.
4. Murid-murid mendengar penerangan guru
tentang cara bermain permainan Sahibba.
5. Murid-murid diminta menyenaraikan kosa
kata yang digunakan dalam petikan.
6. Murid-murid mendengar penerangan guru
tentang kosa kata itu.

BBB :
-Petikan dalam
buku teks.

TKP :
-Verbal
-Interpersonal

BCB :
-Kemahiran
membaca

KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH (SMP) : HBEF4303
4 |

cerdas.

Kosa Kata :
-seramai
-berfaedah
-pengetahuan
-mengatur
7. Murid-murid di minta mengeluarkan kata
sendi nama yang digunakan dalam petikan
itu.
8. Guru membimbing aktiviti murid

Nilai :
-Sentiasa
berdisiplin.


Langkah 2
(20 minit)

Paparan Power
Point tentang Kata
Sendi Nama (Peta
minda) :
1. Kata sendi nama
ialah kata tugas
yang digunakan
sebelum kata nama
atau frasa nama.
2. Contoh : di, ke,
dari, daripada,
kepada, pada,
untuk & oleh.

1. Murid-murid diminta menyaksikan
paparan power point tentang nota kata
sendi nama dalam bentuk peta minda dan
mendengar penerangan oleh guru.
2. Selepas mendengar penerangan guru,
murid-murid diberikan helaian nota Kata
Sendi Nama dalam bentuk peta minda.
3. Murid-murid dikehendaki membaca nota
secara mentalis.
4. Murid-murid mendengar penerangan guru
tentang contoh-contoh kesalahan
penggunaan kata sendi nama yang
dilakukan oleh murid.
5. Murid-murid diminta membina ayat
tunggal dengan menggunakan kata sendi
nama tersebut.
6. Setiap kumpulan diminta menghantar
wakil untuk membaca ayat yang dibina.
7. Guru membimbing dan memperbetulkan
binaan ayat yang salah.

TKP :
-Verbal

KB :
-Mengenalpasti

BCB :
-Kemahiran
Membaca
-Kemahiran
menulis


Langkah 3
(15 mint)

Aktiviti :
1. Kuiz Kata Sendi
Nama

1. Murid diminta menyertai aktiviti kuiz
kata sendi nama mengikut kumpulan
masing-masing.

BBB :
-Lembaran kuiz
bertulis.

KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH (SMP) : HBEF4303
5 |

(di, ke, pada, akan,
kepada, hingga &
bagi)

2. Lembaran Kerja
Kata Sendi Nama :
Mengisi lakaran
peta minda dengan
maklumat kata
sendi nama yang
betul.


2. Setiap kumpulan diajukan soalan kuiz oleh
guru mengikut giliran.
3. Kumpulan yang Berjaya menjawab
dengan betul akan diberikan hadiah oleh
guru.
4. Murid-murid diberikan lembaran kerja
yang mengkehendaki murid mengisi
mengisi lakaran peta minda dengan
maklumat kata sendi nama yang betul.
5. Beberapa orang murid dikehendaki
membaca jawapan mereka.
6. Murid diberi peneguhan berbentuk pujian
bagi yang dapat menjawab dengan betul.
7. Murid yang memberi jawapan yang salah
dibimbing oleh guru.
8. Guru mengutip kesemua lembaran kerja.

TKP :
-Verbal
-Kinestetik

KB :
-Menyelesaikan
masalah

BCB :
-Kemahiran
membaca
-Kemahiran
menulis

Penutup
(5 minit)

Rumusan isi
pelajaran

Kognitif :
Kata Sendi Nama1. Murid-murid disoal tentang kegunaan kata
sendi nama.
2. Murid-murid diminta menyatakan kata
sendi nama yan g dipelajari.
3. Murid-murid diminta menyatakan nilai-
nilai murni yang dipelajari.

TKP :
-Verbal
-Interpersonal
-Intrapersonal

Refleksi : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH (SMP) : HBEF4303
6 |


LAMPIRAN 1
Nota : Kata Sendi Nama (Menggunakan Peta Minda : Aplikasi Mind Maple)
KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH (SMP) : HBEF4303
7 |


LAMPIRAN 2
Soalan Kuiz Kata Sendi Nama
(Dua soalan untuk setiap kumpulan)

1. Tren komuter itu __________________________ Bandar Tasik Selatan.
(dari/daripada).
2. Azik menerima tawaran untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kedoktoran
___________________________ (dari/daripada) universiti itu.
3. Puan Maimunah sangat sayang _____________________________ (pada/kepada)
anak-anaknya.
4. _______________________ (Dari/Daripada) duduk di rumah sahaja, lebih baik saya
berkebun.
5. Jam tangan itu ada _________________________ (pada/kepada) Azlan.
6. Ahmad berpaut __________ (di/pada) dahan itu.
7. Tangisan bayi itu kedengaran ____________________ (hingga ke/hingga) rumah
saya.
8. Ayah bekerja _____________________ (di/dari) pagi _________________________
(hingga/hingga ke) petang.
9. Saya sanggup berkorban ___________________________ (demi/demi untuk) negara.
10. Saya membeli buku itu __________________ (untuk/bagi) adik.
KAJIAN TINDAKAN BERASASKAN SEKOLAH (SMP) : HBEF4303
8 |


LAMPIRAN 3
Lembaran Kerja (Mengisi Peta Minda Kata Sendi Nama)
Nama : _____________________________________
Kelas : _____________________________________
Isi peta minda berikut dengan maksud Kata Sendi Nama dan contoh-contohnya :-Kata Sendi Nama

_________
________
_____
________
_______
______
__________
_________
Maksud:
_________________
_________________
_________________

Contoh :