Anda di halaman 1dari 6

R1

UJIAN SEMESTER PTE


JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FT UNDIP
SEMARANG
NAMA
NIM
KERJAKAN PADA KERTAS INI JUGA
1. Dibawah ini elemen utama item tena!a lit"i# #e$uali %
a. Sitem Pemban!#it
b. Sitem T"anmii
$. Sitem Dit"ibui
&. Sitem Pen!etanahan
e. Semua bena"
'. Dibawah ini te"mau# &alam item Pemban!#it the"mi #e$uali
a. PLTP
b. PLTA
$. PLTG
&. PLTU
e. Semua bena"
(. Si#lu Ran#ine te"&a)at )a&a )"*e )emban!#it &ibawah ini
a. PLTA
b. PLTD
$. PLTS
&. PLTU
e. Semua alah
+. Gene"at*" ,an! &a)at &i!una#an untu# )emban!#it i*late& a&alah
a. !ene"at*" in#"*n
b. !ene"at*" ain#"*n
$. !ene"at*" ta# e"em)a#
&. emua bena"
e. emua alah
-. Da"i !amba" &ibawah ,an! me"u)a#an #u".a
/. Dibawah ini me"u)a#an item 0eni item )en!etanahan %
a. Tan)a &itanah#an
b. Pentanahan lan!un!
$. Pen!etanahan &en!an tahanan
&. Semua 1a2b2$3 bena"
e. Semua 1a2b2$3 alah
a. Pembebanan !ene"at*"
b. Ka"a#te"iti# t"a4*
$. Ka"a#te"iti# m*t*" &$
&. Semua bena"
e. Semua alah
5. A#ibat )embebanan lebih ma#a a)a ,an! ha"u &ila#u#an
a. Menai#an item e#6itai
b. Menu"un#an item e#itai
$. Men!atu" )*ii A7R
&. Menambah )a*#an ene"!i )"ime" ,an! men!!e"a#an tu"bin
e. Semua alah
8. F"e#weni &a)at &iatu" )a&a ii %
a. Pemban!#it
b. Ga"&u in&u#
$. Ja"in!an &it"ibui &an &it"ibui
&. Semua bena"
e. Semua alah
9. Te!an!an &a)at &iatu" &en!an
a. Menai#an item e#6itai
b. Menu"un#an item e#itai
$. Men!atu" )*ii A7R
&. Semua bena"
e. Semua alah
1:. ;eban "uan! ;':/ a&alah 1' buah TL < '618 =att2 PF :2/- la! > L?D 1:: 7A 2 PF :.9
la! > S*un& ,atem 5- = PF :.8- la! ma#a %
a. Da,a T*tal 1=att3
b. Da,a 7AR
$. P*we" Fa#t*" ;':/
R'
UJIAN SEMESTER PTE
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FT UNDIP
SEMARANG
NAMA
NIM
KERJAKAN PADA KERTAS INI JUGA
1. Gene"at*" ,an! &a)at &i!una#an untu# )emban!#it i*late& a&alah
a. !ene"at*" in#"*n
b. !ene"at*" ain#"*n
$. !ene"at*" ta# e"em)a#
&. emua bena"
e. emua alah
'. Dibawah ini elemen utama item tena!a lit"i# #e$uali %
a. Sitem Pemban!#it
b. Sitem T"anmii
$. Sitem Dit"ibui
&. Sitem Pen!etanahan
e. Semua bena"
(. Dibawah ini te"mau# &alam item Pemban!#it the"mi #e$uali
a. PLTP
b. PLTA
$. PLTG
&. PLTU
e. Semua bena"
+. Si#lu Ran#ine te"&a)at )a&a )"*e )emban!#it &ibawah ini
a. PLTA
b. PLTD
$. PLTS
&. PLTU
e. Semua alah
-. F"e#weni &a)at &iatu" )a&a ii %
a. Pemban!#it
b. Ga"&u in&u#
$. Ja"in!an &it"ibui &an &it"ibui
&. Semua bena"
e. Semua alah
/. Te!an!an &a)at &iatu" &en!an
a. Menai#an item e#6itai
b. Menu"un#an item e#itai
$. Men!atu" )*ii A7R
&. Semua bena"
e. Semua alah
5. A#ibat )embebanan lebih ma#a a)a ,an! ha"u &ila#u#an
a. Menai#an item e#6itai
b. Menu"un#an item e#itai
$. Men!atu" )*ii A7R
&. Menambah )a*#an ene"!i )"ime" ,an! men!!e"a#an tu"bin
e. Smua alah

8. Semua alah Da"i !amba" &ibawah ,an! me"u)a#an #u".a
9. Dibawah ini me"u)a#an item 0eni item )en!etanahan %
a. Tan)a &itanah#an
b. Pentanahan lan!un!
$. Pen!etanahan &en!an tahanan
&. Semua 1a2b2$3 bena"
e. Semua 1a2b2$3 alah
1:. ;eban "uan! ;':- a&alah 1' buah TL < '618 =att2 PF :2/- la! > L?D ':: 7A 2 PF :.9
la! > S*un& ,atem 8: = PF :.8- la! ma#a %
a. Da,a T*tal 1=att3
b. Da,a 7AR
$. Fa#t*" &a,a Ruan! ;':-
UJIAN SEMESTER MATA UJI P( TT
a. Pembebanan !ene"at*"
b. Ka"a#te"iti# t"a4*
$. Ka"a#te"iti# m*t*" &$
&. Semua bena"
e. Semua alah
R'
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FT UNDIP
SEMARANG
=a#tu 5- menit
@a"iATan!!al Senin2 11 Janua"i ':1:
Si4at ;UKU TER;UKA
Jumlah '+
1. @ail &a"i Pe!u0ian DGA ebuah t"an4*"mat*" &i)e"*leh &ata
Gas
Nomor Sample
Rata2
1 2 3
H2 334 337 336 336
CH4 42 40 38 40
CO 185 191 201 192
C2H4 56 56 57 56
C2H6 49 48 48 48
C2H2 300 250 375 308
TDCG 966 922 1055 981
Den!an men!!una#an met*&a Rogers Ratio intepretasikan kondisi hasil test
tersebut
'. Jela#an tu0uan2 4un!i &an inte)"etai )en!u0ian SFRA.
(. Jela#an )e"be&aan )e!u0ian UST1Un!"*un& S)e$imen Tet 3 &an
GST1G"*un&e& S)e$imen Tet3.
UJIAN SEMESTER MATA UJI P( TT
R1
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FT UNDIP
SEMARANG
=a#tu 5- menit
@a"iATan!!al JumBat2 8 Janua"i ':1:
Si4at ;UKU TER;UKA
Jumlah (:
1. @ail &a"i Pe!u0ian DGA ebuah t"an4*"mat*" &i)e"*leh &ata
Gas
Nomor Sample
Rata2
1 2 3
H2 334 337 336 336
CH4 42 40 38 40
CO 185 191 201 192
C2H4 56 56 57 56
C2H6 49 48 48 48
C2H2 300 250 375 308
TDCG 966 922 1055 981
Den!an men!!una#an met*&a Doemenburg intepretasikan kondisi hasil test
tersebut.
'. Jela#an 0eni !a ,an! &alam tet DGA C
(. Jela#an )e"be&aan )en!u0ian ?@DL &an ?@DG