Anda di halaman 1dari 4

KERTAS KERJA

KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SK. SANDAU


KINABATANGAN 2014
1. Pengenalan
Sukan Merentas Desa ialah satu aktiviti fizikal yang bersifat saingan. Ia merangkumi
beberapa acara berlainan yang berasaskan kepada pergerakan-pergerakan semula jadi
seperti berlari secara jarak jauh. Bentuk awal lahraga yang dikellakan secara tersusun
telah dikenali berlaku pada zaman klasikal terutamanya Sukan !limpik "un.
Sepertimana kita tahu# lehraga bermula dari Sukan !limpik Mden pertama di $thens
dalam tahun %&'( dan kewujudan I$$) * +ertubuhan !lahraga $matr $ntarabangsa ,
dalam tahun %'%-. Sejak itu# prgram lahraga telah diubahsuaikan dan
diperkembangkan secara berterusan. !lahraga merupakan elemen yang paling penting
dalam Sukan !limpik Mden. Ia dipraktikkan di semua .egara kerana nilai
pendidikannya dan peranannya dalam peningkatan keadaan fizikal individu. Ia juga
merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi ptimum dalam sukan lain. /ambahan
pula ia menawarkan peluang kepada penyelidikan untuk mengkaji pergerakan manusia.
2. RASIONAL
+enyertaan dalam pertandingan ini selaras dengan kehendak "ementerian +elajaran
Malaysia yang ingin mewujudkan mdal insane yang seimbang dari segi
intelek#rhani#jasmani dan emsi melalui penyertaan dalam k-kurikulum.
3. MATLAMAT
Matlamat prgram ini adalah untuk member pendekatan kepimpinan dan disiplin dalam
sukan yang perlu ada dalam setiap pelajar. Ia bertujuan untuk mrningkatkan keyakinan
diri serta menguji ketahanan fizikal dan mental setiap pelajar. $ktiviti dalam prgram ini
agar sifat kerjasama dalam setiap pelajar dapat ditnjlkan dan dapat diaplikasi dalam
menempuh cabaran yang mendatang. +rgram ini juga dapat memberikan setiap individu
merancang strategi bagi memperleh sebuah piala.
4. OBJEKTIF
I. Memberi peluang kepada pelajar merasai pengalaman dalam menyertai sesebuah
pertandingan.
II. Membentuk pelajar yang mampu bekerjasama dan mampu menyesuaikan diri
dalam sesebuah pasukan.
III. Melatih para pemain untuk memupuk memupuk sikap tleransi dan kerjasama
dalam sesebuah pasukan.
I0. Meningkatkan keberanian dan keyakinan diri semasa menyertai pertandingan ini.
0. Melahirkan para pelajar yang berupaya untuk mengeluarkan strategi-strategi yang
bernas semasa mereka menyertai pertan dingan ini.
0I. Memupuk sikap bekerjasama dan mengikis sikap mementingkan diri sendiri.
0II. Melahirkan pelajar yang seimbang dari segi intelek# sukan# emsi dan ssial.
5. SASARAN
%1& rang murid dan semua guru penasihat %M %S
6. TARIKH PELAKSANAAN
%(.12. -1%2
/empat 3 Sk. Sandau hingga ke 4adang Sandau
7. ANGGARAN KOS
5ujuk 4ampiran %.
. S!MBER KE"ANGAN
+eruntukan pihak seklah
#. PEN!T!P
Diharapkan agar apa yang dirancang ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.
Semga segala ilmu dan pelajaran sepanjang pertandingan ini dapat dipraktikan dalam
kehidupan seharian pelajar demi untuk melahirkan mdal insan yang cemerlang. !leh itu#
diharapkan kertas kerja cadangan ini dapat menerangkan tentang pertandingan yang
disertai dan dipertimbangkan supaya segala yang telah dirancang sebelum ini dapat
dilaksanakan.
Disediakan leh#
666666666666666
$ EN. HERMAN EMRAN %
Setiausaha ". "urikulum
S" Sandau "inabatangan.
Disemak leh#
666666666666666
$ EN. &!LKIFLI AG PI!T %
+enlng "anan "-"urikulum#
S" Sandau "inabatangan.
Disahkan leh#
666666666666666
$ PN. SALMAH MOH'. (!N!S%
7uru Besar#
S" Sandau "inabatangan.
La)*+,an 1
7. ANGGARAN KOS
HA'IAH AMPER RM - 1. ORANG $ LELAKI %
RM - 1. ORANG $ PEREMP!AN %
RM ....
RM ....
J!MLAH RM 16....