Anda di halaman 1dari 7

Jawab semua soalan

1. Antara berikut,yang manakah bukan contoh sumber pertama ?


A. Fosil
B. Manuskrip
C. Buku rujukan
. !empat ini menyimpan naskhah,reko" umum "an "okumen sejarah negara. Apakah
tempat yang "imaksu"kan?
A. Mu#ium $egara
B. %aleri &ejarah &ekolah
C. Arkib $egara
'. &iapakah nama tokoh sejarawan (slam yang terkenal?
A. (bnu )utbi
B. (bnu *hal"un
C. (bnu &ina
+. Buku &ejarah Malaysia
Majalah
&urat khabar
*etiga,tiga sumber "i atas a"alah sumber -----.
A. .ertama
B. *e"ua
C. /isan
1
0. Berikut a"alah kae"ah men"apatkan maklumat sejarah *1C2A/(-
A. *ae"ah bertulis
B. *ae"ah merisik
C. *ae"ah arkeologi
3. 4aman ini "ikenali sebagai #aman sebelum kelahiran $abi (sa. 4aman yang
"imaksu"kan ialah -...
A. Masihi
B. &ebelum masihi
C. Ala5 1
6. $amakan gen"ang yang "itemui "i !erengganu..
A. %en"ang ubi
B. %en"ang rebana
C. %en"ang "ongson
7. 8 a"alah hasil tulisan !un &eri /anang yang menceritakan kisah kegemilangan kerajaan
Melayu Melaka.
Apakah 8 ?
A. &ejarah Melayu
B. 9ikayat 9ang !uah
C. &ingapura "ilanggar to"ak
:. $amakan gua tertua "i Asia !enggara.
A. %ua !empurung
B. %ua Batu Ca;es
C. %ua $iah
2
1<. = merupakan kawasan petempatan awal manusia yang "itemui "i *e"ah. Apakah =?
A. Alor &etar
B. Can"i /embah Bujang
C. Can"i Borobo"ur
>.
11. Ben"era "an lencana sekolah merupakan --..yang menja"i kebanggaan setiap muri"
sekolah.
A. Cogan kata
B. /ogo
C. ("entiti
1. (bu bapa yang ingin menemui anak pa"a masa pembelajaran perlu men"apatkan
kebenaran "aripa"a -..
A. .engawal keselamatan
B. %uru Besar
C. *erani
1'. 2rusan berkaitan penta"biran "an kemajuan aka"emik "iuruskan oleh -.
A. %uru .enolong *anan .enta"biran
B. %uru .enolong *anan 9al 1hwal Muri"
C. %uru .enyelia .etang
1+. -----berperanan mengen"alikan akti;iti sukan "an kegiatan luar sekolah.
A. %uru .enolong *anan 9al 1hwal Muri"
B. %uru .enolong *anan *okurikulum
C. %uru &etiausaha .eperiksaan
3
10. Mengapakah >ato? Maharaja /ela "ihukum bunuh?
A. Mencuri harta orang ramai
B. Merancang pembunuhan J@@ Birch
C. Membunuh &ir 9eral" !empler
13. &iapakah nama pengikut >ato?Maharaja /ela yang membunuh J@@ Birch ?
A. /aksamana Bentan
B. &i Bongkok
C. &eputum
16. 4 bertugas menasihati sultan "alam semua hal penta"biran kecuali berkaitan a"at "an
agama (slam.
&iapakah 4 ?
A. Aesi"en (nggeris
B. Ben"ahara
C. *etua *ampung
17. !imbunan besar ais yang bergerak perlahan,lahan menuruni cerun atau merebak ke
permukaan laut
$yatakan apakah 5enomena alam yang "imaksu"kan.
A. Aibut salji
B. .emecahan ais
C. %lasier
4
1:. =ang berikut manakah yang bukan lautan "i "unia ?
A. /autan Artik
B. /autan 9in"i
C. /autan Bceania
<. Apakah yang "imaksu"kan "engan 4aman Air Batu ?
A. 4aman ketika air batu melitupi permukaan bumi
B. 4aman bermulanya penggunaan air batu untuk mengawetkan ikan
C. 4aman berlakunya kepupusan "inosor.
BAHAGIAN B STRUKTUR
A. Berikan jawapan yang betul.
1. $amakan empat benua "i "unia
a. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
b. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
c. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
". CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
5
. $amakan empat lautan "i "unia
a. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
b. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
c. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
". CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
B. .a"ankan penyataan berikut "engan jawapan yang betul
6
Fosil
Masa
Arti5ak
Mu#ium
1<< tahun
$gajat
9ero"otus
&ompotan
(bn *hal"un
/embah Bujang
*ae"ah
arkeologi
*epentingan
&ejarah
&en"uk untuk memasak
!inggalan tumbuhan "an haiwan
Memupuk semangat patriotisme
*ajian terha"ap tinggalan #aman lepas
melalui cari gali.
@arisan alat mu#ik
.etempatan untuk memahami sejarah
awal $egara
.
@arisan tarian
&ejarah menceritakan tentang hal
manusia "an perbuatan,perbuatan
yang berlaku "alam masyarakat
tersebut
Memberi man5aat kepa"a manusia
sekiranya "iuruskan "engan baik
&atu aba" &ejarawan =unani
!empat menyimpan "an mempamerkan
tinggalan sejarah yang berharga
7

Anda mungkin juga menyukai