Anda di halaman 1dari 16

SULIT

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISPEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER 2 SESI 2006/2007
KOD : KPD 2053 KURSUS: PEDAGOGI BACELOR PENDIDIKAN

TARIKH : MASA :

ARAHAN
KERTAS INI MENGANDUNGI MUKA SURAT BERCETAK TERMASUK KULIT

NO. PENDAFTARAN:
(dengan perkataan) (dengan angka)
NO. KAD PENGENALAN :
NAMA PENSYARAH : DR SHAHEDA USOF
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI
SEHINGGA DIBERI ARAHANSULIT
KPD 2053 Pedagogi Pendidikan
Arahan kepada calon: Baca dan pilih serta hitamkan dalam kertas OMR dengan pensil 2B
1. Seorang graduan universiti bergraduat dengan kelas pertama tetapi setelah tiga tahun masih lagi
tidak memperolehi pekerjaan yang setimpal dengan ijazahnya. Apakah kecerdasan yang mungkin
kurang dalam dirinya
A. raktikal
!. Analitis
". #reati$
%. #ontemplati$
&. %iantara yang berikut yang manakah menggambarkan kecerdasan praktikal'
A. Seorang anak guru mengambil jurusan pendidikan kerana ingin mengikuti jejak langkah
ibunya yang sedang menjadi pengetua di sekolah.
!. Seorang anak pelukis mempelajari seni arca untuk mengembangkan bakatnya.
". Seorang anak petani mengambil jurusan pertanian kerana ingin mengerjakan tanah bapanya.
%. Seorang anak tentera mendalami bidang ketenteraan untuk berbakti pada negara.
(. Langkah pertama dalam penyelesaian masalah )odel Sternberg ialah mengenal pasti masalah.
*ang manakah antara berikut menunjukkan seorang pelajar itu TI%A# memahami langkah
pertama ini'
A. )encari data berkaitan kekosongan ja+atan yang ada semasa memilih program pengajian di
universiti.
!. )enganalisa kekurangan dan kekuatan diri dan mencari kursus,kursus yang boleh
membantunya memperbaik diri.
". )eneruskan pengajian +alapun dilaporkan seniornya masih ramai yang menganggur.
%. Semasa ditahun akhir pengajian- mencari kursus,kursus keusaha+anan.

KPD 2053 Pedagogi Pendidikan
.. %alam penyelesaian masalah )odel Sternberg- langkah terakhir adalah pemantauan. Apakah
yang harus dipantau'
I. roses mengenal pasti masalah
II. roses mende$inisi masalah
III. roses pembinaan strategi
I/. roses pelaksanaan strategi
/. roses memaparkan maklumat
/I. roses memperuntukan sumber
A. I- II- III- I/
!. II- III- I/- /
". III- I/- /- /I
%. I- II- /- /I
0. erkataan )asteri merujuk kepada
A. pengunaan ujian taksiran sumati$ untuk mengesan prestasi pelajar.
!. pemilihan aktiviti yang pelbagai untuk memenuhi kehendak para pelajar.
". penetapkan aras yang perlu dikuasai sebelum pengajaran bermula.
%. pengurangan peranan guru semasa pengajaran.
1. elaksanaan endekatan )asteri adalah berasaskan $alsa$ah
A. semua pelajar boleh menguasai dengan guru yang cemerlang mengajar.
!. penggalakkan pengajaran disokong dgn ganjaran $izikal.
". masa sahaja merupakan pemboleh ubah untuk menguasai pelajaran.
%. ketekunan guru mengajar dan strategi yang sesuai.
2. Seorang masih tidak menguasai pelajaran setelah suatu strategi pengajaran. Apakah yang
TI%A# harus dilakukan oleh guru'
A. 3una strategi lain.
!. !eri lebih masa semasa taksiran.
". )udahkan soalan taksiran.
%. !eri lebih perhatian.

KPD 2053 Pedagogi Pendidikan
4. Seorang murid yang telah berjaya mengusai sesuatu isipelajaran haruslah diberikan semua yang
berikut #5"UALI
A. diberi peluang membantu rakannya masih gagal menyempurakan tugasan.
!. diberi ganjaran yang setimpal dengan usahanya pada kali pertama percubaan.
". dikecualikan dari objekti$ pembelajaraan seterusnya.
%. memberi dorongan yang berterusan.
6. 5ksperimen dikatakan sebagai salah satu kaedah yang menggalakkan konstruktivisme. %alam
keadaan bagaimanakah eksperimen TI%A# menggalakan konstrukstivisme'
A. elajar menggubal eskperimen mereka sendiri.
!. elajar diminta menneutkan apa yang ingin mereka kaji.
". elajar diminta menyenaraakn alat yang mereka perlukan.
%. elajar diminta mengikut langkah yang terdapat dalam manual makmal.
17. %iberi satu permasalahan- strategi yang manakah menggambarkan pendekata konstruktivisme'
A. )urid menulis satu artikel berdasarkan bahan,bahan dalam internet.
!. )urid membuat eksperimen yang guru telah guru huraikan teorinya terlebih dahulu.
". )urid diminta mengemukakan soalan,soalan yang mana ja+apan guru hanyalah terbatas
kepada ya atau tidak sahaja.
%. )urid melakarkan apa yang guru katakan dalam bentuk simbol gra$ik.
11.Antara prinsip pembelajaran konstruktivis adalah lebih banyak yang telah dipelajari- lebih
banyak yang boleh dipelajari. Ini bermaksud
A. murid harus mempunyai mindanya yang akti$ dan tidak semestinya $izikalnya yang akti$.
!. murid yang telah mengalami sesuatu lebih mudah diajar.
". pembelajaran perlu lebih masa dengan dorongan dan kesabaran guru.
%. penekanan kepada gaya belajar kinestetik dan bukan kepada auditori atau visual.
1&. eranan guru dalam pendekatan konstruktivisme meliputi semua yang berikut tetapi yang lebih
utama adalah
A. terokai idea murid.
!. sediakan soalan yang memudahkan murid merumus sesuatu pernyataan masalah.
". menggalakkan murid berkoloborasi.
%. menggalakkan murid buat re$leksi.

KPD 2053 Pedagogi Pendidikan
1(. Setelah bergraduat dan mengajar disekolah- guru dapati apa yang dipelajarinya di universiti
berkaitan strategi pengajaran tidak dapat dilakukan di sekolah. Apakah peringkat yang perlu
dilakukan untuk mengesan sejauh mana apa yang dipelajarinya itu berkesan'
A. 8e$leksi
!. enilaian
". Trans$ormasi
%. Adapatasi
1.. Seorang yang telah mengajar selama &7 tahun tetapi masih lagi menggunakan strategi
pengajaran yang sama saban tahun menunjukkan yang ia TI%A# melakukan perkara berikut9
A. ke$ahaman baru
!. representasi
". persediaan
%. pemilihan
10.*ang manakah antara komponen objekti$ boleh menguji kecekapan seseorang pelajar'
I A!dien
II Beha"ior
III #ondition
I$ Desired criteria
A. I- II- III
!. II- III I/
". I- III- I/
%. I- II- I/
11. Anak seorang guru muzik amat berkebolehan dalam memainkan alat muzik apatah lagi dia
bergaul dengan rakan sebaya yang juga minat dengan muzik. :alau bagaimana pun adiknya
sendiri adalah ;tone dea$<. Apakah yang dapat dirumuskan'
A. #ecerdasan bukan hanya satu tret.
!. #ecerdasan boleh diajar.
". #ecerdasan bergantung kepada budaya
%. #ecerdasan

KPD 2053 Pedagogi Pendidikan
12. Strategi utama pengajaran seorang guru ialah mengedarkan nota lengkap berkaitan sesuatu
tajuk lengkap dengan label dan +arnanya yang menarik. Seterusnya pelajar diuji dengan soalan
taksiran. Untuk memberi peluang untuk murid auditori- guru seharusnya
A. memberi peluang untuk murid bertanya.
!. menerangkan apa yang terdapat dalam nota tersebut.
". membenarkan murid berjalan,jalan dalam kelas untuk berkomunikasi dengan rakan sekelas.
%. menunjukkan isi penting.
14.Salah satu daripada strategi pengajaran dalam pendekatan pembelajaran koperati$ adalah
menggunakan sistem kumpulan pakar. #elemahan sistem ini adalah
A. ahli yang diberi tanggungja+ab tidak memenuhi tanggung ja+abnya.
!. mengambil masa yang terlalu lama dengan dua set pembahagian ahli.
". Tiada bentuk pentaksiran yang sesuai kerana nisbah pelajar,isipelajaran.
%. #eberkesanan tidak dapat dipastikan
16. Antara ciri yang membezakan kumpulan pembelajaran koperati$ berbanding kumpulan
pembelajaran tradisional adalah yang berikut #5"UALI
A. kumpulan yang mendapat skor tertinggi diberi hadiah.
!. dapat dipastikan sumbangan setiap ahli.
". melibatkan persaingan antara pasukan.
%. mengambil kira prestasi para ahli.
&7. Sebelum pengajaran yang melibatkan pengiraan- seorang guru telah mempamerkan semua
$ormula dan rumusan yang akan digunakan dalam pengiraan. Semasa pengajaran- beliau akan
merujuk $ormula yang berkaitan dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang
terdapat dalam buku teks. =ika $ormula adalah satu contoh ad"ance organi%er- yang manakah
antara berikut adalah !U#A> ad"ance organi%er&
A. 8ajah organisasi yang diberikan sebelum pengajaran pentadbiran #ementerian elajaran
)alaysia.
!. Lukisan bendera )alaysia sebelum diajar senikata lagu negara ku.
". Agihan markah taksiran kursus elekti$ sebelum kursus tersebut dimulakan.
%. otret perdana menteri sebelum dihuraikan elan 8ancangan )alaysia #esembilan.

KPD 2053 Pedagogi Pendidikan
&1. %iantara yang berikut yang manakah menggambarkan kecerdasan praktikal'
A. Seorang anak guru mengambil jurusan pendidikan kerana ingin mengikuti jejak langkah
ibunya yang sedang menjadi pengetua di sekolah.
!. Seorang anak pelukis mempelajari seni arca untuk mengembangkan bakatnya.
". Seorang anak petani mengambil jurusan pertanian kerana ingin mengerjakan tanah bapanya.
%. Seorang anak tentera mendalami bidang ketenteraan untuk berbakti pada negara.
&&. %alam penyelesaian masalah )odel Sternberg- langkah terakhir adalah pemantauan. Apakah
yang harus dipantau'
I. roses mengenal pasti masalah
II. roses mende$inisi masalah
III. roses pembinaan strategi
I/. roses pelaksanaan strategi
/. roses memaparkan maklumat
/I. roses memperuntukan sumber
A. I- II- III- I/
!. II- III- I/- /
". III- I/- /- /I
%. I- II- /- /I
&(. %alam setiap pengajaran- seorang guru mengemukakan isi pelajaran sepenuhnya. %engan cara
ini beliau mengharapkan akan dapat memenuhi sukatan pelajaran dengan lebih cepat. Apakah
kriteria yang tidak dipenuhinya'
A. Integrasi
!. )otivasi
". Turutan
%. #ontinuiti

KPD 2053 Pedagogi Pendidikan
&.. Semasa mengajar seorang guru menekankan pengajaran sejarah zaman batu. !ila murid
bertanya bagaimana kita boleh pastikan umur batu yang kononnya beribu tahu- guru tersebut
mengatakan apa yang ditanya tidak penting. Ini menunjukkan guru tersebut
A. tidak mengamalkan integrasi.
!. tidak pentingkan murid bertanya.
". mengutamakan isipelajaran.
%. ingin cepat menamatkan sukatan pelajaran.
&0. %alam memilih tujuan berikut ?)urid mengenal pasti langkah,langkah menjaga kesihatan
jantung dalam matapelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan dikalangan pelajar tahun . di
sekolah rendah<- apakah yang TI%A# diambil kira semasa merumuskan tujuan ini'
A. %ari akar konten
!. %ari segi $alsa$ah
". %ari segi psikologi
%. %ari segi pelajar sendiri
&1. Sesuatu isipelajaran itu dirasakan amat penting diketahui oleh para pelajar. Setelah dipilih
strategi pengajaran yang berkesan- pelajaran tersebut diajar dan seterusnya nya dinilai dengan
dengan soalan lisan terhadap sebahagian pelajar.
Apakah yang telah TI%A# diambil kira dalam menentukan kriteria tujuan tersebut'
A. #ualiti bahan pengajaran
!. rosedur pengajaran
". Taksiran pemahaman pelajar
%. #esempurnaan minat

&2. %alam usaha menangani salah laku para pelajar- guru menggunakan pujian. Apakah yang
boleh menerangkan kesan strategi ini jika terlalu kerap digunakan perkataan yang sama'
A. ujian guru jadi tidak bermkana
!. enggunaan perkataan sesuai tidak banyak.
". engagihan pujian tidak dilakukan dengan adil.
%. Intonasi guru dalam penyampaian boleh meyakinkan pelajar akan keikhlasan guru.
&4. %alam menentukan sesuatu peraturan kelas- guru perlu pastikan peraturan tersebut
A. boleh dikuatkuasa.
!. dipersetujui ramai.
". bermena$aat padanya.
%. boleh menunjukkan kuasa guru.

KPD 2053 Pedagogi Pendidikan
&6. Semasa melakukan trans$ormasi- guru telah membaca dan memahami sesuatu isispelajaran dan
membuaat nota yang berkaitan. Seterusnya guru menyediakan analogi yang sesuai supaya
muridnya mudah $aham. Ini semuanya didapati dari guru lain yang lebih berpengalaman :alau
bagaimanapun semasa penyampaian- perancangan yang diimplementasikan ini tidak dapat
disampaikan sepenuhnya kerana kekurangan masa. #enapakah hal ini berlaku'
A. 3uru baru ini tidak mengambil kira masa yang diperuntukkan.
!. 3uru tidak mengambil kira isipelajaran.
". 3uru tidak mengambil kira respon para pelajar.
%. 3uru tidak mengambil kira kehendak kurikulum.

(7. Tujuan dilakukan trans$ormasi kepada isipelajaran yang akan diajar adalah kerana
A. ini yang telah diarahkan oleh pihak sekolah.
!. dalam keadaan asalnya murid mungkin tidak $aham isipelajaran tersebut.
". guru perlu mengubah dari apa yang ia tahu kepada apa yang murid perlu tahu.
%. guru ingin memaparkan tara$ akademiknya.
(1. Setelah bergraduat dan mengajar disekolah- guru dapati apa yang dipelajarinya di universiti
berkaitan strategi pengajaran tidak dapat dilakukan di sekolah. Apakah peringkat yang perlu
dilakukan untuk mengesan sejauh mana apa yang dipelajarinya itu berkesan'
A. 8e$leksi
!. enilaian
". Trans$ormasi
%. Adapatasi
(&. Seorang yang telah mengajar selama &7 tahun tetapi masih lagi menggunakan strategi
pengajaran yang sama saban tahun menunjukkan yang ia TI%A# melakukan perkara berikut9
A. ke$ahaman baru
!. representasi
". persediaan
%. pemilihan

KPD 2053 Pedagogi Pendidikan
((. %alam memilih tujuan berikut ?)urid mengenal pasti langkah,langkah menjaga kesihatan
jantung dalam matapelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan dikalangan pelajara tahun . di
sekolah rendah<- apakah yang TI%A# diambil kira semasa merumuskan tujuan ini'
A. %ari akar konten
!. %ari segi $alsa$ah
". %ari segi psikologi
%. %ari segi pelajar sendiri
(.. !erikut adalah benar mengenai pembelajaran masteri #5"UALI
A. Semua pelajar diajar pelajaran yang sama pada a+al pelajaran
!. #urikulum dibahagikan kepada beberapa unit,unit kecil pembalajaran
". #eputusan ujian sumati$ digunakan untuk menentukan keperluan memberi pengajaran ulangan
atau aktiviti pemulihan.
%. %alam aktiviti pemulihan- guru harus menjelaskan sesuatu konsep dengan cara lain daripada
pengajaran asal.
(0. #aedah heuristik boleh digunakan sebagai panduan dalam pendekatan penyelesaian masalah.
"iri,ciri di atas merujuk kepada teknik heuristik-
A. Analisa cara
!. A+al ke akhir
". Akhir ke a+al
%. =ana @ uji

KPD 2053 Pedagogi Pendidikan
Melaksanakan 'e'erapa tindakan alternati( !nt!k
men)elesaikan masalah
*aksanakan sat! dan lihat tindakan terse'!t men!+! ke
arah pen)elesaian masalah
,impan rekod tentang perc!'aan
Pilihan )ang salah tidak di!langi
(1. enilaian dalam pembelajaran masteri bertujuan untuk A
I. mengenalpasti sebab kelemahan murid dalam suatu unit pembelajaran
II. menentukan aktiviti pemulihan dan pengkayaan yang perlu dijalankan.
III. menentukan keberkesanan kaedah- bahan atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran
I/. mengenalpasti gaya pembelajaran pelajar.
A. I- II dan I/
!. II- III dan I/
". I- II dan III
%. I- II- III dan I/
(2.
Baktor,$aktor di atas boleh menimbulkan masalah di dalam bilik darjah. )asalah ini boleh di
klasi$ikasikan sebagai -
A. masalah prosedur
!. masalah gangguan
". masalah pengajaran
%. masalah motivasI
(4. %oa seorang guru dalam usahanya membantu muridnya adalah seperti berikut ?#urniakanlah
saya kekuatan untuk mengubah apa yang saya boleh ubah.#urniakanlah saya kesabaran untuk
menerima apa yang saya tidak boleh ubah. Apakah kecerdasan yang perlu ada untuk
menggubal doa seperti ini'
A. Linguistik- kinestatik- intrapersonal
!. Lingusitik- logik matematik- visual
". Linguistik- interpersonal- muzik
%. Lingusitik- interpersonal- intrapersonal

Perat!ran k!rang +elas
-iada r!ang )ang c!k!p !nt!k akti"iti
.!r! tidak mem'!at persediaan
Pela+ar tidak dilatih mengik!t r!tin
Peralatan tidak menc!k!pi
KPD 2053 Pedagogi Pendidikan
(6. %alam memilih strategi pengajaran untuk mengajar tajuk kemerdekaan )alaysia- seorang guru
telah memilih gabungan aktiviti berikutA mengadakan lakonan bisu diringi lagu,lagu
instrumental patriotik. #ecerdasan manakah mungkin TI%A# jelas dipaparkan'
A. )uzik
!. Spatial
". Lingusitk
%. #inestetik
.7. Strategi utama pengajaran seorang guru ialah mengedarkan nota lengkap berkaitan sesuatu
tajuk lengkap dengan label dan +arnanya yang menarik. Seterusnya pelajar diuji dengan soalan
taksiran. Untuk memberi peluang untuk murid auditori- guru seharusnya
A. memberi peluang untuk murid bertanya.
!. menerangkan apa yang terdapat dalam nota tersebut.
". membenarkan murid berjalan,jalan dalam kelas untuk berkomunikasi dengan rakan sekelas.
%. menunjukkan isi penting.
.1.Salah satu daripada strategi pengajaran dalam pendekatan pembelajaran koperati$ adalah
menggunakan sistem kumpulan pakar. #elemahan sistem ini adalah
A. Ahli yang diberi tanggungja+ab tidak memenuhi tanggung ja+abnya.
!. )engambil masa yang terlalu lama dengan dua set pembahagian ahli.
". Tiada bentuk pentaksiran yang sesuai kerana nisbah pelajar,isipelajaran.
%. #eberkesanan tidak dapat dipastikan.

KPD 2053 Pedagogi Pendidikan
.&. Antara ciri yang membezakan kumpulan pembelajaran koperati$ berbanding kumpulan
pembelajaran tradisional adalah yang berikut #5"UALI
A. kumpulan yang mendapat skor tertinggi diberi hadiah.
!. dapat dipastikan sumbangan setiap ahli.
". melibatkan persaingan antara pasukan.
%. mengambil kira prestasi para ahli.
.(. embentukan keahlian sesuatu kumpulan ditentukan oleh semua yang berikut #5"UALI
A. prestasi pelajar yang menunjukkan kepelbagaian.
!. jenis tugasan yang menekankan keakti$an.
". masa yang ada.
%. kebolehan ahli untuk bekerjasama.
... Antara perbezaan utama antara STA%- T3T dengan =igsa+ adalah
A. =igsa+ tidak menekankan persaingan.
!. STA% mengambil kira prestasi a+al ahli.
". =igsa+ menggunakan ujian khas.
%. T3T menetapkan siapa saingan para pelajar.
.0. elajar diminta menghasilkan satu peribahasa baru. Untuk memenuhi tujuan ini- pelbagai
peribahasa sedia ada dipaparkan kepada pelajar. Semasa ini dilakukan peranan, peranan berikut
harus dijalankan oeh guru #5"UALI
A. meminta murid melihat pola,pola peribahasa yang dipamerkan.
!. membincangkan penggunaan peribahasa berkenaan dalam ayat.
". melisankan peribaahsa agar dipastikan ritmanya Cit rhymesD
%. menta$sir makna peribahasa berdasarkan perkataan yang digunakan.
.1. Untuk membentuk konsep semasa pendekatan indukti$- yang manakah TI%A# harus berlaku'
A. 3uru harus menyenaraikan item.
!. )urid seharusnya mengelompokan item.
". 3uru seharusnya melabel item.
%. )urid seharusnya mengkategori item

KPD 2053 Pedagogi Pendidikan
.2. Tujuan menta$sir data dalam pendekatan indukti$ adalah adalah melakukan aktiviti yang
kelihatan me+akili operasi mental yang tidak kelihatan. adanan yang manakah TI%A# tepat
menggambarkan antara aktiviti yang kelihatan dan soalan yang ditanya dalam operasi mental'
A. )embuat in$eren E apakah kesimpulan
!. #enalpasti perkaitan E apakah yang kelihatan
". )eneroka perkaitan E kenapakah ini terjadi
%. )engesahkan $enomena E kenapa terjadi demikian
.4. #eberkesan sesuatu kaedah pengajaran amat bergantung kepada markah yang diperolehi
setelah tamat penggunaan kaedah berkenaan untuk mengajar sesuatu isipelajaran. Antara yang
berikut kaedah yang manakah paling TI%A# tepat menggambarkan kesimpulan diatas'
A. Indukti$
!. %edukti$
". engajaran oleh guru
%. engajaran oleh rakan sebaya
.6. Seseorang itu akan lebih $aham sesuatu pelajaran jika perkara yang diterimanya adalah selaras
dengan kerangka yang terdapat dalam mindanya. Ini adalah asas kepada
A. pendekatan dedukti$.
!. pendekatan indukti$.
". pendekatan transiti$.
%. pendektaan generik.
07. Salah satu cara untuk menambahbaik struktur kogniti$ seseorang ialah dengan memberikannya
ad"ance organi%er
A. di a+al pengajaran.
!. semasa pengajaran.
". di akhir pengajaran.
%. sepanjang pengajaran.

=a+apan Set 1
1 A &1 "
& " &2 A
( " &4 A
. % &6 "
0 " (7 !
1 A (1 !
2 " (& A
4 " (( %
6 % (. "
17 " (0 %
11 ! (1 "
1& ! (2 A
1( ! (4 %
1. A (6 "
10 ! .7 !
11 % .1 A
12 ! .& A
14 A .( %
16 A .. %
&7 % .0 "
&1 " .1 "
&& % .2 %
&( % .4 A
&. A .6 A
&0 % 07 %

Jawapan Pedagogi Sebena D S!a!eda U"o#
=a+apan Set & CSalinan #epada Unit eperiksaanD


1 ! &1 "
& " &2 A
( % &4 %
. " &6 "
0 ! (7 !
1 A (1 "
2 % (& A
4 " (( !
6 ! (. %
17 " (0 %
11 " (1 "
1& ! (2 A
1( % (4 %
1. A (6 "
10 " .7 !
11 % .1 A
12 " .& A
14 A .( %
16 " .. %
&7 % .0 "
&1 ! .1 "
&& % .2 %
&( ! .4 A
&. A .6 A
&0 ! 07 %

Sa$inan
%& PM D Ba"!a! Ab' Ba(a
)& D Na"i Ma"an
*& D Kadi
+& D S!a!eda
,& En Sabi
-& Pn Noaini