Anda di halaman 1dari 7

SJH 3103 KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH

SOALAN PERBINCANGAN SEMASA SESI INTERAKSI TUTORIAL / KULIAH


1. Membincangkan tentang latar belakang, ben!k, elemen merentas kurikulum
dan kurikulum berasaskan standard dalam KSSR.
Laa" Belakang
Transformasi Kurikulum Kebangsaan
Keputusan Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil. ! "##$.
%ipengerusikan oleh &. B. Menteri 'ela(aran.
'ada ") Mei "##$.
Satu usaha penambahbaikan dalam sistem pendidikan peringkat
sekolah rendah.
Bertu(uan memenuhi keperluan dan cabaran semasa serta akan
datang.
Transformasi Kurikulum Sekolah Rendah
merupakan penyusunan semula dan penambahbaikan kurikulum
persekolahan rendah sedia ada.
Tu(uan transformasi * memastikan murid dibekalkan dengan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang rele+en dengan keperluan
semasa untuk menghadapi cabaran abad ke , "1.
-okus transformasi * kemahiran membaca, menulis dan mengira .)M/
dan turut mengambil kira kemahiran menaakul, kreati+iti dan ino+asi,
teknologi Maklumat dan Komunikasi .TMK/ serta elemen
keusaha0anan.
%alam proses transformasi, K'M melakukan penandaarasan dengan
kurikulum persekolahan negara ma(u * memastikan kurikulum
kebangsaan yang dibangunkan setanding dengan pendidikan global.
K'M dapat input dari pelbagai pihak berkepentingan .'ertubuhan
Bukan Kera(aan, industri, akademik dan ibu bapa/ untuk
1
membangunkan konsep kurikulum persekolah rendah berasaskan
standard.
Konsep kurikulum persekolahan rendah mendapat kelulusan
Mesyuarat Ja0atankuasa Kurikulum 'usat Bil. ) ! "##1 pada "
2ktober "##1.
K'M bangunkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah .KSSR/
berasaskan prinsip , prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
.KBSR/ serta berlandaskan -alsafah 'endidikan Kebangsaan .-'K/.
Kurikulum 'endidikan Khas turut terlibat dibangunkan.
'elaksanaan rintis dilakukan di sekolah rendah terpilih di seluruh
negara, bertu(uan memastikan kurikulum itu mantap.
3asrat KSSR
Melahirkan insan yang seimbang, berfikiran kreatif, kritis dan ino+atif
melalui tun(ang , tun(ang komunikasi, sains dan teknologi,
perkembangan fi4ikal dan estetika, keterampilan diri, kemanusiaan dan
kerohanian, sikap dan nilai.
KSSR berteraskan -'K dan %asar 'endidikan Kebangsaan .%'K/.
KSSR mengambil kira cabaran abad ke5"1, Model Baru 6konomi
.MB6/ dan teori pembela(aran terkini.
KSSR mengguna pakai 7 tonggak pendidikan 896S:2 iaitu
i Bela(ar untuk mengetahui . learning to know /
ii Bela(ar untuk bertindak . learning to do /
iii Bela(ar untuk hidup bersama . learning ti live together /
i+ Bela(ar untuk membentuk peribadi . learning to be /
Murid yang mengikuri KSSR akan mempunyai asas , asas berikut *
;nsan yang seimbang dari segi intelek,rohani, emosi, (asmani
dan sosial.
<arga negara yang bertanggung(a0ab.
<arganegara yang boleh berperanan diarena global . Global
Player /.
'eker(a ilmu.
2
'rinsip KSSR
Mengekalkan kesemua prinsip KBSR kerana sesuai dan rele+an untuk
melahirkan insan yang seimbang dan holistik.
'rinsip , prinsip tersebut adalah seperti berikut *
i 'endekatan Bersepadu
5 8nsur , unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai digabung
untuk 0u(ud kesepaduan dari segi intelek, rohani, emosi,
(asmani dan sosial.
ii 'erkembangan ;ndi+idu Secara Menyeluruh
5 Semua mata pela(aran berperanan memenuhi keperluan
intelek, rohani, emosi, (asmani dan sosial . potensi murid
dikembang secara bersepadu /.
iii 'endidikan Saksama 8ntuk Semua Murid
5 Beri peluang yang luas dan saksama kepada semua murid
untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang
menyeluruh dan seimbang.
i+ 'endidikan Seumur hidup
5 Menyediakan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan
oleh semua murid sebagai asas untuk menghadapi cabaran
kehidupan dan pendidikan sepan(ang hayat.
Ben!k K!"#k!l!$
Konsep Tun(ang
%iperkenalkan dalam KSSR.
Satu bentuk pengklasifikasian bidang ilmu, kemahiran dan nilai.
Berfokus kepada pembentukan modal insan seimbang dari segi
(asmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
Terdapat tun(ang dikenal pasti me0akili bidang ilmu, kemahiran dan
nilai yang men(adi asas pembangunan insan yang berfikiran kreatif,
kritis dan ino+atif.
3
Tun(ang menggambarkan penstrukturan secara eksplisit bidang ilmu,
kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai murid.
Setiap tun(ang saling berhubung kait dan bersepadu.
Senarai tun(ang ialah seperti berikut *5
1. Tun(ang Komunikasi
'enekanan kepada proses menggabung (alin kemahiran berbahasa
dalam bentuk lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi.
-okus kepada kemahiran bahasa seperti mendengar dan bertutur,
membaca dan menulis serta nilai tambah menaakul.
Bertu(uan menyediakan murid untuk membuat pemilihan bahasa yang
bertepatan dan sistematik dalam interaksi sosial.
%isiplin ilmu dalam Tun(ang Komunikasi ialah BM,B;,B:,BT,B=,B:SK,
BTSK,Bahasa ;ban,Bahasa Kada4andusun dan Bahasa Semai.
". Tun(ang 'erkembangan -i4ikal dan 6stetika
'enekanan kepada perkembangan (asmani dan kesihatan untuk
kese(ahteraan diri dan pemupukan daya imaginasi, kreati+iti, nakat dan
apresiasi.
%isiplin ilmu aspek fi4ikal ialah 'endidikan Jasmani dan 'endidikan
Kesihatan > kreati+iti, bakat dan apresiasi ialah 'endidikan Seni ?isual
dan 'endidikan Mu4ik.
). Tun(ang Kemanusiaan
'enekanan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang masyarakat
dan alam sekitar setempat, negara dan global, serta penghayatan
semangat patriotisme dan perpaduan.
%isiplin ilmu dalam Tun(ang Kemanusiaan ialah Se(arah yang
diperkenalkan mulai Tahap ;; persekolahan.
7. Tun(ang Keterampilan %iri
'enekanan kepada pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui
akti+iti kurikulum dan kokurikulum.
Bertu(uan memberi peluang menyepadukan pengetahuan, kemahiran
dan nilai yang dipela(ari di bilik dar(ah dan mengamalkannya dalam
4
kegiatan kokurikulum serta meningkatkan potensi diri sebagai
pemimpin kepada diri, rakan sebaya, keluarga dan masyarakat.
@. Tun(ang Sains dan Teknologi
'enekanan kepada penguasaan*
5 'engetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik.
5 'engetahuan , kemahiran dan nilai dalam matematik.
5 'engetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi
%isiplin ilmu dalam Tun(ang Aiterasi sains dan Teknologi ialah Sains,
Matematik, Reka Bentuk dan Teknologi . RBT / serta Teknologi
Maklumat dan Komunikasi . TMK /.
. Tun(ang Kerohanian, Sikap dan 9ilai
'enekanan kepada bidang pembela(aran yang berfokus kepada
penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai.
%isiplin ilmu dalam tun(ang merangkumi 'endidikan ;slam . murid
;slam / dan 'endidikan Moral . murid bukan ;slam /.
-okus KSSR
Selepas tahun persekolahan murid mencapai standard pengetahuan,
kemahiran dan nilai yang ditetapkan bagi setiap tahap.
Beri penekanan kepada 7M . membaca, menulis, mengira dan menaakul /
Kemahiran menaakul adalah keupayaan membuat pertimbangan dan
penilaian dengan menggunakan akal atau logik.
Tahap 1
'enga(aran dan pembela(aran menekankan penguasaan asas 7M.
Aiterasi dan numerasi ditekankan untuk membolehkan murid kuasai 7M.
%itekankan (uga kemahiran nilai tambah iaitu kreati+iti dan ino+asi,
keusaha0anan dan TMK.
Tahap "
'enekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran 7M di
samping menguasai kemahiran TMK, penguasaan kemahiran yang lebih
kompleks, pemerolehan pengetahuan dan perkembangan sahsiah.
2rganisasi Kurikulum KSSR
5
%iorganisasikan dalam bentuk modular.
%ikenali sebagai modul kerana mengelompokkan mata pela(aran dalam
kumpulan tertentu.
Mata pela(aran turut diorganisasikan secara modular.
Kandungan mata pela(aran disediakan dalam bentuk modul yang kendiri ,
lengkap . self contained /.
Setiap modul mengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah
dikenal pasti untuk dikuasai oleh murid.
2rganisasi Tahap 1
Kurikulum diorganisasikan dalam *5
1. Modul Teras =sas
Merangkumi bidang pembela(aran asas.
Modul Bahasa, Modul Matematik, Modul 'endidikan Jasmani dan
Modul 'endidikan Kesihatan.
Mesti dipela(ari oleh semua murid.
". Modul Teras Tema
Menggabungkan beberapa disiplin ilmu dalam satu modul.
Terdapat " modul Teras Tema iaitu %unia Kesenian dan %unia Sains
dan Teknologi. %ST /.
%unia Kesenian terdiri daripada %unia Seni ?isual dan %unia Mu4ik.
%ST menggabungkan disiplin Sains, Reka Bentuk Teknologi . RBT /
dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi . TMK /.
Mesti dipela(ari oleh semua murid.
). Modul 6lektif
'ilihan disiplin pilihan yang dita0arkan kepada murid.
B=, B:SK, BTSK, Bahasa ;ban, dan Bahasa Kada4andusun.
%ita0arkan untuk membolehkan murid berkemahiran dalam pelbagai
bahasa.
'emilihan dibuat oleh pihak sekolah, sekurang , kurangnya satu
bahasa dalam Modul 6lektif mengikut kesediaan sekolah dalam aspek>
i 'enyediaan guru
6
ii 'ermintaan daripada murid
iii 'rasarana sekolah
2rganisasi Tahap "
%iorganisasikan secara modular dalam Mata 'ela(aran Teras dan Mata
'ela(aran 6lektif.
Kandungan mata pela(aran disediakan dalam bentuk modul.

7