Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH
Mata Pelajaran dan
Kelas
Sejarah Tahun 4 Cemerlang
Tema/Tajuk Zaman Pra Sejarah
Masa 10.45 11.45 pagi
Fokus
Standard Kandungan
3.1 Mengetahui dan memaham kehidupan manusia prasejarah
Standard Pem!elajaran
3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah.
3.1. Menyatakan l!kasi prasejarah.
3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah
3.1.4 Mengenal pasti alatan dan kegunaannya dalam
masyarakat prasejarah
3.1.5 Menyatakan keper"ayaan manusia prasejarah.
"!jekt#$
Pada akhir pengajaran dan pem#elajaran$ murid akan dapat%
i. Menyatakan maksud prasejarah.
ii. Menyatakan kehidupan masyarakat prasejarah.
iii. Menyatakan keper"ayaan manusia prasejarah
Akt#%#t#
1. Men!nt!n persem#ahan p!&er p!int gam#ar'gam#ar
penemuan pra sejarah.(TM)*
. +er"erita tentang gam#ar terse#ut.
3. Murid mendengar penerangan daripada guru.
4. Murid melakukan akti,iti yang disediakan !leh guru.

EMK
-ilai Murni #ersyukur$ kasih sayang
)PS ' .lemen asas sejarah
/imensi )e&arganegaraan #er#angga dengan sejarah asal'
usul negara.
TM) ' #elajar melalui TM)
)eusaha&anan ' 0igih
&a'an &antu &elajar
)!mputer$ 1C/$/2/$ slaid p!&erp!int$ lem#aran latihan$ alat
tulis$
Pen#la#an Pengajaran
dan Pem!elajaran
(SP
&)(*E)
Menyatakan3
i. maksud prasejarah
ii. kegiatan masyarakat prasejarah
iii. keper"ayaan manusia prasejarah
Re$leks#
30 !rang daripada 34 !rang murid telah men"apai !#jekti5 P6P.
Murid yang #elum menguasai di#eri #im#ingan.
Murid yang telah menguasai di#eri latihan pengayaan.
Nama+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ta'un+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ara'an Ja,a! soalan d# !a,a'+
)+ N-atakan maksud .rasejara'
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
/+ Senara#kan 0 keg#atan mas-arakat .rasejara'
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*+ N-atakan ke.er1a-aan manus#a .rasejara'
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
B1D3E1