Anda di halaman 1dari 2

SILABUS MATA KULIAH

PROGRAM MAGISTER (S2) PENDIDIKAN OLAHRAGA


Program Pascasarjana - Uni!rsi"as P!n#i#i$an In#on!sia
A. IDENTITAS MATA KULIAH
Nama Ma"a K%&ia' ( )i&sa*a" #an T!ori O&a'raga
Ko#! Ma"a K%&ia' ( OR+,-
.%m&a' SKS ( 2
K!&om/o$ Ma"a K%&ia' (
Dos!n P!nangg%ng .a0a1 ( Pro*2 Dr2 H2 R%s&i L%"an 3 Dan% Ho!#a4a5 P'2D2
Ko#! Dos!n ( 6762 3 6++8
B. DESKRIPSI MATA KULIAH
Ma"a $%&ia' ini m!m1a'as /!rsoa&an *i&sa*a" o&a'raga 4ang $ons!/"%a& #an !"i$a&
si*a"n4a2 Kons!/"%a& 1!r$!naan #!ngan /!ma'aman "!n"ang $ons!/ #an i#! 4ang
#i"!ra/$an #a&am #%nia o&a'raga 1!s!r"a /!rmasa&a'ann4a 4ang m%nc%& s!cara
!m/iri$2 P!m1a'asan masa&a' $ons!/"%a& #an i#!a& ini m!m/!rg%na$an /!n#!$a"an
on"o&ogi$5 s!#ang$an /!rsoa&an !"i$a& 1!r$!naan #!ngan /!ri&a$% i#!a& #an mora&
#a&am o&a'raga 1!s!r"a /!rmasa&a'ann4a 4ang s!ring m%nc%& #a&am /ra$"!$-/ra$"!$
o&a'raga2
C. TUJUAN MATA KULIAH
M!&a&%i $!gia"an #is$%si5 ana&isis $as%s5 1rains"orming5 c!rama' mini5 #an
/!m1%a"an ma$a&a' 4ang 'ar%s #i/r!s!n"asi$an5 ma'asis0a #i'ara/$an mam/%
m!ng!m1ang$an /!na&arann4a #a&am m!nc!rma"i is%-is% *i&oso*is5 1ai$ s!cara
$ons!/"%a& ma%/%n /ra$sis5 4ang 1!r$!naan #!ngan si$a/ #an /!ri&a$% man%sia #i
#a&am 1!r1agai $!gia"an o&a'raga2
D. SISTEM EVALUASI
,2 K!'a#iran #a&am /!r$%&ia'an
22 Ra"a-ra"a "%gas in#ii#% #an $!&om/o$
72 UTS #an UAS
92 P!ni&aian( (2 : T%gas-"%gas) ; (, : UTS) ; (2 : UAS)
NA < =
E. PUSTAKA
,2 H4&an#5 Dr!05 A2 (,>>6)2 Philosophy of sport2 N!0 ?or$( Paragon Ho%s!2
22 L%m/$in5 A25 S"o&&5 S2K25 @ A!&&!r5 .2M2 (,>>9)2 Sport ethics: Application for
fairplay2 S"2 Lo%is5 Misso%ri( Mos14-?!ar Aoo$5 Inc2
72 P'i&i/ Bam5 In-S%$ B'a5 Mar$ Tam"'ai5 @ Ramon R!4!s (E#s)2 (,>>>)2
Philosophy, culture and education2 S!o%&( Kor!an Na"iona& Bommission *or
Un!sco2
92 R%s&i L%"an2 (266,)2 Olahraga dan etika fairplay2 .a$ar"a( Dir!$"ora"
P!m1!r#a4aan I&m% P!ng!"a'%an #an T!$no&ogi O&a'raga5 Dirj!n O&a'raga5
D!/#i$nas2
=2 Simon5 R2L2 (,>>,)2 Fair play: Sports, values, and society2 Ao%&#!r5 Bo&ora#o(
C!s"i!0 Pr!ss2
-2 Simon5 R2L2 (,>8=)2 Sports and social values2 Eng&!0oo# B&i**s5
N!0 .!rs!4( Pr!n"ic!-Ha&&5 Inc2
F. POKOK BAHASAN
Pertemuan Pokok Baa!an
, )i&sa*a"5 1%#a4a5 #an /!n#i#i$an
2 )i&sa*a" #an /!n#i#i$an jasmani3 o&a'raga
3 Presentasi Singkat 12 T!ma( Si$a/ #an ni&ai #a&am /!ri&a$% o&a'raga
9 P!na&aran mora& #a&am o&a'raga
= K!sa"%an Dmin# an# 1o#4E #a&am $!gia"an o&a'raga
6 Presentasi Singkat 22 T!ma( *air /&a43 s/or"mans'i/ #an /!n!$anan
1!r&!1i'an
/a#a $!m!nangan
+ Is%-is% !"is #a&am o&a'raga
8 O&a'raga #an /!ma'aman-#iri
A. U"#an Ten$a Seme!ter
,6 In"imi#asi #an $!$!rasan #a&am o&a'raga
,, Kom!rsia&isasi #a&am o&a'raga
12 Presentasi Singkat 32 T!ma( O&a'raga /r!s"asi #an /!r%1a'an ni&ai
,7 K!s!"araan Dg!n#!rE #a&am o&a'raga
,9 P!ngg%naan #o/ing #a&am o&a'raga /r!s"asi
,= E&iminasi #ari $!gia"an o&a'raga
16 Presentasi !akalah "# T!ma( Do/ing5 mo"i* 1!r/r!s"asi5 /!ng'argaan5
#an $ons!/ #iri2
1$ Presentasi !akalah ""# T!ma( Do/ing5 mo"i* 1!r/r!s"asi5 /!ng'argaan5
#an $ons!/ #iri2
1% B. U"#an Ak#r Seme!ter

Anda mungkin juga menyukai