Anda di halaman 1dari 23

Isi kandungan

Bil Tajuk Muka Surat


1.0 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Buku
1.2 Sinopsis Buku
3
2.0 Definisi Dadah Dan Penalahgunaan Dadah 3
3.0 Penalahgunaan Dadah Mengikut Pandangan !ga"a
3.1 Pandangan !ga"a Isla"
3.2 Pandangan !ga"a #indu
$%&
$.0 'enis Dadah
$.1 'enis Perangsang
$.2 'enis Penekanan
$.3 'enis #alusinogen
$.$ 'enis (akotik
&%)
&.0 *a+tor Penalahgunaan Dadah
&.1 *aktor I,u Bapa
&.2 *aktor Perasaan Ingin Tahu -ang .uat
&.3 *aktor Perasaan Ingin Tahu -ang .uat
&.$ *aktor Menghilangkan .erungsingan
&.& *aktor Sekolah
/%10
).0 Bagai"ana 0ntuk 1uru Mengenal Pasti Pelajar -ang Menagih
Dadah
10%11
/.0 .esan Penalahgunaan Dadah
/.1 Dari !spek *i2ikal
/.2 Dari !spek 3"osi
12%1$
4.0 Men+egah Penalahgunaan Dadah
4.1 Strategi Dan .a5alan Dadah Di Sekolah
4.2 Perkhid"atan Bi",ingan Dan .aunseling
4.2.1 Peringkat !5alan
4.2.2 Peringkat .edua
4.2.3 Tata+ara 6ujukan
4.2.$ Perkhid"atan Selian Dan Susulan
4.3 Melalui Peranan I,u Dan Bapa
1$%17
1
4.$ Melalui Masarakat
4.& Melalui Diri Sendiri
7.0 .ritiakan 17%21
10.0 8adangan 21
11.0 Penutup 21%22
12.0 Bi,liografi 23
1.0 Pendahuluan
1.1 L!T!6 B3L!.!(1 B0.0
2
Tajuk buku yang di ulas ialah dadah strategi dan kawalan di sekolah-sekolah yang telah di
karang oleh Abdul Ghafar Taib. Buku ini telah di terbitkan oleh oleh Mazara Sdn Bhd pada
tahun 1!!. Buku yang "e"punyai #$1 hala"an ber%etak dan 1& bab ini telah di a"bil daripada
'erpustakaan (ni)ersiti 'endidikan Sultan *dris pada 1 +ebruari #&&.
1.2 SI(9PSIS B0.0
Buku ini "e"bin%angkan tentang per"asalahan sosial yang dihadapi oleh "asyarakat di
Malaysia iaitu penyalahgunaan dadah. ,al ini "enjadi suatu keperluan untuk ditangani dala"
konteks negara kita sedang "enuju ke era pe"bangunan dan "en%apai status negara "aju. buku
ini "en%adangkan agar pendidikan dijadikan perkara yang paling asas untuk "enangani "asalah
ini dan seterusnya "enyu"bang kepada pe"bangunan negara. -usteru itu. peranan keluarga
adalah ko"ponen yang paling asas dala" proses pe"bentukan "asyarakat dan negara
keseluruhannya. *bu bapa "erupakan pendidik uta"a anak-anak di"ana setiap pe"belajaran
hidup ber"ula di ru"ah. Buku ini turut "e"bin%angkan tentang strategi kawalan dadah di
sekolah. 'un%a-pun%a serta kesan penyalahgunaan dadah juga ada di %eritakan di dala" buku ini
se%ara "endala"nya agar pe"ba%a lebih "e"aha"i dan "endapat pengetahuan yang lebih jelas
tentang bahaya penyalahgunaan dadah.Selain itu. buku ini turut "e"bin%angkan perkhid"atan
bi"bingan dan kaunseling iaitu kaedah pendidikan yang boleh digunakan untuk "endidik anak-
anak "enerusi nasihat dan bi"bingan serta pe"upukan kesedaran se%ara berterusan bahawa
pendidikan adalah alat penebus "artabat bangsa selain daripada peranan yang sepatutnya di
"ainkan oleh se"ua pihak.
2.0 D3*I(ISI D!D!# D!( P3(-!L!#10(!!( D!D!#
Berdasarkan buku yang telah saya ba%a. dadah di ertikan sebagai apa-apa bahan ki"ia sa"a ada
yang asli atau yang tiruan yang apabila di suntik. dihidu. di hisap atau di"akan boleh "engubah
fungsi tubuh badan. perasaan atau kelakuan seseorang. /adah dari sudut saintifiknya sangat
berguna dala" perubatan na"un penyalahgunaanya "e"bawa kepada kesan negatif yang boleh
"enyebabkan ke"atian. 'enyalahgunaan dadah ber"aksud penggunaan dadah dengan tujuan
yang salah teruta"anya jika penggunaannya "enjejaskan syste" urat saraf. Seseorang akan
bergantung kepada dadah apabila dia "en%ubanya berkali-kali. dan berasa senang dan khayal.
Se"akin la"a dia akan se"akin bergantung kepada dadah se%ara psikologi.
3
3.0 P3(-!L!#10(!!( D!D!# M3(1I.0T P!(D!(1!( !1!M!
3.1 Pandangan !ga"a Isla"
Mengikut fatwa yang di keluarkan oleh "ufti A0 /*12 A0 Masriah Al Sabi3 4 Bekas
Mufti Mesir5 Al Syeikh ,asanin Makluf /ala" 6itabnya +atwa Al-Syri7yah.hala"an
1!$. "engatakan bahawa 8dadah adalah hara" huku"nya dari segi penggunaan 9
'e"berian dan penjualan. "engikut Mazhab ,anafi. Mazhab Syafie /an Al Syeikh Al
*sla" *bn Tai"iyah /ari (la"a ,a"bali. Syeikh Al *sla" *bn Tai"iyah "engeluarkan
fatwa berdasarkan beberapa aspek. Antaranya. dadah boleh "e"abukkan dan berbahaya
kepada "anusia dan "asyarakat seluruhnya. -adi dadah ter"asuk dala" kategori hadis
yang ber"aksud 8tiap-tiap yang "e"abukkan adalah hara":. 4 di riwayatkan oleh
Bukhari dan Musli"5 berdasarkan keterangan daripada beberapa aspek yang tersebut di
atas serta pendapat ula"a tentang dadah dan huku"nya "aka jawantankuasa fatwa telah
"enetapkan bahawa huku" sebarang penyalahgunaan dadah adalah hara" dan di tegah
sa"a sekali dan dadah hanya boleh di gunakan untuk tujuan perubatan yang sah
"engikut syarak.
3.2 Pandangan !ga"a #indu
Menurut pandangan Aga"a ,indu di antara falsafah dan kitab Ta"il 46ural5 ada
"enyebut bahawa98/ipisahkan daripada deria adalah "ereka yang "e"abukkan diri
4pengguna dadah5. tidak ada bezanya "ereka daripada yang tidur "ahupun yang telah
"ati:.Manusia adalah "akhluk yang berfikir. diharap dapat "engawal dan "e"bendung
segala tindak tanduknya dengan kuasa pe"ikirannya dan tidak sekali-kali "e"biarkan
pe"ikirannya "enyeleweng daripada sebab "e"asukkan dadah ke dala" badan. yang
bukan sahaja "e"usnahkan pe"ikiran tetapi juga tubuh fizikal./ha"a ,indu
"enyatakan bahawa setiap tindakan seseorang adalah dikawal oleh /har"a atau sifat
yang terpuji. Setiap perbuatan atau tingkah laku yang salah. "erbahaya atau
"en%ederakan diri "ereka atau orang lain dikira 8adhar"i%:yang "ana pe"balasannya
adalah penderitaan. ;leh kerana itu. penggunaan dadah juga dianggap 8adhar"i%:.Tubuh
badan "anusia dianggap sebagai "akhluk tertinggi oleh penganut aga"a ,indu. tetapi
kesu%ian ini telah dikaburi oleh kebodohan dan keangkuhan dengan "enga"bil
4
dadah./aripada hujah dan pandangan di atas. "aka jelaslah bahawa penganut aga"a
,indu dilarang "enggunakan dadah.
$.0 '3(IS D!D!#
Mengikut buku yang telah saya ba%a dadah pada a"nya yang sering di salahgunakan boleh di
bahagikan kepada e"pat jenis iaitu. perangsang 4sti"ulant5. penekanan 4depressant5
.halusinogen dan narkotik.
$.1 'enis Perangsang
/adah jenis perangsang sa"a ada yang asli atau yang tiruan boleh "erangsang akti)iti
syste" saraf pusat. /adah jenis ini boleh "erangsang otak dan "enjadikan seseorang
ge"ar ber%akap. /adah jenis inilah yang boleh "e"buatkan seseorang kurang keinginan
untuk tidur dan sentiasa ingin ber%akap. 2a"ai dala" kalangan pelajar "enga"bil dadah
jenis ini untuk belajar kerana ia dapat "enghilangkan rasa "engantuk. *ni "e"berikan
ga"baran kepada pelajar bahawa dengan "enga"bil dadah jenis ini "ereka dapat belajar
dengan lebih tekun lagi sedangkan jika dadah ini di a"bil terus "enerus ia boleh
"enyebabkan seseorang itu pita" dan tidak sedarkan diri. Antara dadah yang tergolong
dala" jenis ini ialah kokain.kafein epinefrina dan ephedrine.
$.2 'enis Penekanan
/adah jenis penekanan pula dari segi perubatan di gunakan sebagai ubat tidur. bagi
"engubati penyakit sukar untuk tidur. /adah jenis ini "enjadikan seseorang berasa
senang dan ge"bira serta "elegakan ketegangan dan rasa terikat . akibatnya seseorang
tidak rasa segan silu.sebaliknya "enjadi yakin dan banyak ber%akap. Bagai"ana pun
kadangkala seseorang itu akan hilang perti"bangan dan sukar "engawal diri. Seseorang
akan "enjadi "abuk jika dadah jenis ini di a"bil se%ara berlebihan. /ia akan "engantuk
dan tidak sedarkan diri "alah akhirnya boleh "e"bawa "aut. /adah asli yang ter"asuk
dala" golongn ini ialah kurare "anakala tiruannya ialah ubat penentera" bartirurat yang
bertujuan untuk "enekan syste" saraf pusat.
$.3 'enis #alusinogen
5
/adah jenis halusinogen ialah apa jua dadah atau bahan ki"a yang "enyebabkan
halusinasi. /adah yang ter"asuk dala" golongan ini lazi"nya "enghasilkan perubahan
penga"atan terhadap rupa bentuk. Misalnya warna yang di lihat kelihatan lebih terang.
Muzik yang di dengar lebih "engandungi erti dan orang yang "enga"bil dadah jenis ini
akan "elihat %orak yang spontan. /adah 0S/ dan "es%aline "enghasilkan kesan yang
ganjil seperti perubahan i"ej tubuh. "enyebabkan seseorang penagih berasa dirinya
"e"besar dan berasa tubuhnya boleh "elayang . jika berada di bangunan tinggi dia
berasakan bahawa bangunan itu rendah sahaja dan apabila dia terjun dia "erasakan
bahawa dirinya "elayang dan boleh terbang. Terdapat juga penagih yang "enbunuh
orang lain dan "e"bunuh diri sendiri se"asa di bawah pengaruh dadah ini. Antara dadah
yang ter"asuk dala" jenis ini yang asi ialah ganja.peyote 4"es%aline5 hallu%inogeni%
"ushroo"s4psilo%ybin5. "oring glory seeds "anakala yang tirunannya ialah lysergi% a%id
diet 40S/5 /iethyltrypta"ine4 /1T 5 di"ethyltrypta"ine 4/MT5
ST'4do"5.phen%y%lidine 4'<'5.
$.$ 'enis (akotik
/adah jenis nakotik adalah dadah yang paling bahaya sekali dan yang paling banyak
disalahgunakan . dadah dala" golongan ini ialah %andu. heroin. "orfin dan kokain. *tu
adalah jenis yang asli "anakala yang tiruan ialah petidiana 4"epuidine=/e"erol5.
"etadon 4dolophine5. /adah jenis ini akan "enghilangkan rasa ke%ewa."arah takut dan
sebagainya. Selepas "en%uab beberapa kali seseoarng itu akan "enyi"pan keinginan
yang hebat untuk "en%uba lagi. Akhirnya seseorang itu "e"erlukan dadah untuk
bergerak se%ara nor"al. Seseorng akan "engala"i pengunduran diri seperti "untah
.%irit-birit kadangkala pita" dan boleh "e"bawa "aut jika dadah tidak di a"bil.
&.0 *!.T96 P3(-!L!#10(!!( D!D!#
6
'usat 'enyelidikan /adah (n)ersiti Sains Malaysia telah "enjalankan kajian bagi "engkaji
sebab-sebab seseorang itu "enjadi penagih dadah. 6ajian yang perta"a telah di jalankan pada
tahun 1>?=1>@ keatas "urid-"urid sekolah "enengah di Selangor dan di 'ulau 'inang.
&.1 *aktor I,u Bapa
Mereka "ula "enagih kerana di dorong oleh beberapa faktor antaranya ialah pergolakan
dengan ibu bapa jurang perbezaan antara ibu bapa dengan anak-anak re"aja begitu ketara
sekali. *bu bapa khususnya adalah salah satu faktor persekitaran yang "e"pengaruhi
pe"bentukan dan perke"bangan personaliti atau sahsiah re"aja. *ni kerana ibu bapa
"enjadi su"ber uta"a dan perta"a proses pe"belajaran dan pe"bentukan keperibadian
re"aja. ,akikat ini jelas dinyatakan oleh bapa psikologi "oden +reud 1!A oleh itu ibu
bapa yang tidak "e"ainkan peranan dala" pe"bentukkan tingkah laku re"aja
"enyebabkan berlakunya ke"unduran pe"bentukan dan perke"bangan personality atau
sahsiah re"aja tersebut. 'ara re"aja sering bersikap "e"berontak. Mereka lazi"nya
lebih "enga"bil langkah "enurut darah "uda "ereka .ini ialah se"ata-"ata "ereka
ingin "endapatkan perhatian B "ungkin "ereka "erasa "ereka tidak di kasihi. berasa
tersingkir. berasa sunyi dan sebagainya. Masalah yang "endorong re"aja pada "asa kini
"enga"bil dadah ialah "asa re"aja adalah "asa perantaraan dari ala" kanak-kanak ke
ala" dewasa.
Buku ini "engatakan bahawa pada "asa inilah para re"aja dile"a dala"
"engenal pasti peribadinya. 6ewujudan nor"a-nor"a dan nilai hidup dirinya dan
peran%angan "asa hadapannya. 'ara re"aja begitu sensitif kerana pada "asa itu ti"bul
e"osi yang bergolak B "ereka "e"punyai %ara pe"ikiran yang tersendiri yang perlu di
selaraskan dengan sikapnya. nilai hidupnya dengan nor"a keluarganya sendiri. kawan-
kawan dan "asyarakat di sekitar kehidupannya. Apabila terjadi pen%anggahan pe"ikiran
atau krisis identiti "aka dia biasanya akan %enderung bersikap agresif. "enonjolkan diri
sendiri dan kadangkala "enentang sikap tradisi "asyarakatnya. /ala" keadaan begini
jika keluarganya khususnya ibu bapa dan saudara-"ara yang tertua tidak dapat
"e"berikan perhatian dan tidak "e"aha"i perasaanya yang sede"ikian dan jika tiada
kepi"pinan keluarga yang baik. besar ke"ungkinan si re"aja akan "en%ari jalan
keluarnya sendiri supaya dapat "enyelesaikan "asalah yang di hadapinya.
7
Maka dari sinilah ber"ulanya pengaruh-pengaruh luar yang negatif seperti kawan-kawan
yang de)ian 0azi"nya "ereka akan beralih kepada golongan tertentu lain yang dapat
"e"aha"inya 9 golongan yang sebaya dan sealiran dengannya. /ia akan "en%uba
"e"buat dirinya di teri"a oleh ku"pulan baru itu. 'ada "asa inilah "ereka "udah
terperangkap dengan golongan penagih dadah yang sentiasa "en%uba "endapatkan ahli-
ahli baru bagi "e"enuhi hasrat pengedar dadah yang sentaasa berusaha untuk
"endapatlkan pelanggan. Sebagai usaha "enghilangkan tekanan "ereka akan berpaling
kepada ubat-ubat yang dapat "enghilangkan ketegangan "ereka atau keungsingan yang
"ereka hadapi itu. 0azi"nya golongan re"aja akan "enga"bil pil-pil yang dapat
"e"berikan ketentera"an se"entara seperti ubat tidur .barbituaratlibriu" dan
sebagainya. 'ada "ulanya pil ini di a"bil sebagai per%ubaan sahaja tetapi la"a-kela"aan
ia akan "enjadi satu tabiat.
&.2 Perasaan Ingin Tahu -ang .uat
+aktor lain ialah perasaan ingin tahu. setiap orang "e"punyai perasaan atau naluri ingin
"engetahui sesuatu perkara. tidak kira perkara itu baik atau tidak baik bagi dirinya. ;leh
sebab keinginan inilah seseorang itu boleh terjeru"us ke le"bah yang hina. Mereka
boleh terjebak dengan dadah kerana di tipu oleh perasaan "ereka. oleh ke"ahuan
"ereka. Mereka "enganggap bahawa "en%uba sekali tidak akan "endatangkan bahaya.
Tetapi perlu di tekankan bahawa dadah tidak boleh di %uba walaupun sekali. Seterusnya
tidak "engetahui akan bahaya dadah. 6ebodohan atau kejahilan tentang bahaya setiap
jenis dadah "eyebabkan seseorang "udah di tipu oleh pengedar atau penagih dadah yang
sentiasa "en%ari jalan "elibatkan orang lain.
&.3 Pengaruh 6akan Se,aa
+a%tor yang seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya. 2akan "e"punyai pengaruh yang
kuat terhadap seseorang. 6erana rakan seseorang itu "enjadi baik. dan berkawan kerana
rakan juga seseorang boleh "enjadi jahat. -ika berkawan dengan penagih dadah la"a C
kela"aan kita akan terpernagkap sa"a ."e"ang pada "ulanya kita tidak "ahu terlibat
tetapi penagih dadah akan "e"perdayakan kita dengan berbagai-bagai %ara supaya kita
terlibat sa"a. 0a"a kela"aan kita akan tertipu atas kelalaian kita sendiri. Selain itu juga.
8
re"aja sekarang lebih suka kepada %abaran dan "udah terikut dengan gaya. %ara hidup
lain daripada orang lain.. 'erkara sede"ikian hanya "engundang pada keruntuhan
akhlaknya sendiri.
&.$ Menghilangkan Segala .erungsingan
Selain itu faktor lain yang di bin%angkan dala" buku ini dadah digunakan untuk
"enghilangkan -alan "udah yang "ereka a"bil untuk "enghilangkan segala
kerunsingan ialah dengan "enga"bil dadah. 6ononnya dadah dapat "enghilangkan
segala "asalah dan penderitaan hidup "ereka. Tetapi "ereka tidak sedar atau sengaja
tidak "ahu sedar bahawa kehilangan itu adalah se"entara sahaja iaitu se"asa "enga"bil
dadah hanya khayalan sahaja bukan realiti. Malah akan ti"bul pula "asalah lain
"isalnya "asalah kewangan yang di perlukan untuk "e"beli dadah. "asalah
"endapatkan dadah.gejala tarikan dan sebagainya lagi.
&.& *aktor Sekolah
2e"aja "enghabiskan ha"pir seluruh "asanya di sekolah. 'engaruh sekolah adalah
tidak kurang pentingnya berbanding dengan pengaruh keluarga. ;rganisasi dan struktur
belajar di sekolah seperti pengagihan pelajar "engikut pen%apaian. pihak berkuasa yang
"enekankan peperiksaan. bentuk. struktur ganjaran dan huku"an. sikap dan harapan
guru. kese"uanya "enggalakkan "asalah disiplin di kalangan pelajar-pelajar yang le"ah
daripada segi akade"ik 4T. Mari"uthu. 1!&5. -enis kepi"pinan dan suasana sekolah
"e"pengaruhi perke"bangan personaliti re"aja. <ontohnya pengetua yang tegas
"elaksanakan disiplin pasti "enegaskan kepada re"aja. keadaan disiplin adalah penting
bagi "enja"in kejayaan pelaksanaan satu-satu tugasan Sebaliknya pengetua yang tidak
tegas boleh "endatangkan kesan yang negatif pula. *ni boleh "enyebabkan re"aja
"enjadi pasif. "enarik diri. takut "enga"bil risiko. kurang ino)atif dan takut
"endatangkan perubahan. Sifat-sifat kepi"pinan juga terbantut perke"bangannya
/isa"ping itu terdapat juga guru yang "elabelkan pelajar sebagai %erdik dan bodoh.
pelajar yang pada "ulanya ber"inat dan ber"oti)asi pasti "enunjukkan "inat yang
bertentangan setelah dilabelkan oleh guru sebagai pe"alas atau bodoh. ini boleh "enjejas
pen%apaian pelajar dala" pelajaran 40a%ey. 1>&5. ,al ini seterusnya "enyebabkan
9
keinginan untuk ponteng dari kelas atau sekolah. kerana se"angat untuk belajar kian
luntur dari diri re"aja terbabit. Apabila gejala ponteng telah "enyerap "asuk ke dala"
diri re"aja. "aka. pelbagai pengaruh negatif akan "elanda re"aja tersebut antaranya
ialah penyalahgunaan dadah.
).0 B!1!IM!(! 0(T0. 1060 M3(13(!L P3L!'!6 -!(1 M3(!1I# D!D!#
Da"un begitu. untuk "engesan ."engenal dan "enge%a" "ereka yang terlibat dengan dadah
a"atlah sukar sekali.teruta"a sekali jika "ereka yang baru berada di peringkat per%ubaan atau
baru berjinak-jinak dengan dadah. Seseorang penagih dadah tidak "ahu "engakui
penglibatannya dengan dadah. Malah "ereka akan "engasingkan diri daripada "asyarakat dan
hanya bergaul dengan ku"pulan penagih sahaja. Meraka juga pandai "enipu. berdalih dan
"enye"bunyikan dadah yang di gunakannya. Sebagai pendidik atau sesiapa sahaja yang
bertanggunagjawab .kebolehaan "engenali dan "enge%a" tanda-tanda dan keadaan penagih
dadah a"at penting sekali. Tanda-tanda ini boleh di lihat daripada perubahan rupa. kelakuan
dala" perkerjaan. perlakuan sosial dan %orak pergaulan sesorang yang sedang "enagih dadah.
'ada a"nya perlakuan boleh berubah tanpa sebab-sebab yang nyata.
'erubahan ini antaranya ialah daripada seseorang yang periang "ungkin bertukar
"enjadi pendia".suka "e"enda" perasaan. Seorang yang sihat %ergas dan bertenaga "enjadi
kaku.uzur dan bertenaga. 'erubahan yang lain "ungkin dapat dilihat daripada seorang yang suka
"e"bantu dan boleh di harapkan kepada tidak "e"pedulikan orang lain.tidak boleh di harap
atau di per%ayai. Bagi guru pula terdapat tanda-tanda yang "e"bolehkannya "engenali pelajar
yang terlibat dengan penagihan dadah. Antaranya ialah pelajar selalu tidak hadir ke sekolah dan
pelajar yang terlibat ini tidak hadir pada hari-hari tertentu sahaja. "isalnya pada "inggu perta"a
"ereka tidak akan hadir pada hari isnin dan selasaB pada "inggu yang berikutnya "ereka tidak
akan hadir pada hari kha"is pula. Begitulah seterusnya pada "inggu yang lain. guru-guru
tingkatan perlu "engawasi bentuk pola kehadiran "urid-"urid. Selain itu . ke"ajuan dala"
pelajarn "erosot dengan "endadak. tabiat belajar dan perlakuan berubah. sering ke tandas.
selalu "engantuk. dan selalu "enga"bil tindakan yang luar biasa untuk "elindungi lengan atau
te"pat yang terdapat tanda suntikan.
10
6egiatan penagihan dadah boleh "enjejaskan diri. "e"porak perandakan kehar"onian
keluarga. "erosakkan nilai-nilai tradisi "asyarakat yang baik dan seterusnya boleh "engan%a"
kesela"atan Degara. *a adalah bertentangan dengan kehendak aga"a. Seseorang penagih akan
hilang "aruah diri dan tidak "enghor"ati ibu bapa dan orang-orang tua. 6ehidupan "ereka
hanya berkisar kepada usaha untuk "e"peroleh bekalan dadah. sehingga "ereka sanggup
"en%uri daripada keluraga sendiri dan "elakukan jenayah supaya dapat terus "enyara tabiat
penagihan . dadah juga akan "engubah. "e"pengaruhi dan "engawal perlakuan seseorang
sehingga "enyebabkan penderitaan dan kesengsaraan .dari segi kesihatan. keupayaan seseorang
penagih dadah se%ara langsung atau tidak telah "endedahkan diri "ereka kepada berbagai-bagai
penyakit kerana "ereka berkongsi "enggunakan alat-alat penyuntik yang kotor. /ala" jangka
"asa panjanng. kehar"onia "asyarakat dari segi so%ial akan tergugat. *"ej diri dan penyesuaian
so%ial penagih-penagih dadah tidak nor"al lagi kerana "ereka harus "endapatkan bekalan
dadah daripada pun%a-pun%a yang hara".
Mereka "ula "enghadkan hubungan sosial "ereka dan hanya bergaul dengan sesa"a
penagih dan pengedar dadah sahaja. Ealaupunse orang penagih "erupakan seorang yang tidak
anti so%ial sebelu" ini tetapi selepas dia terperangkap ke dala" jerat dadah. dia akan
"e"ikirkan %ara-%ara hara" juga "enda /adah yang disalahguna "e"punyai i"pikasi atau
risiko yang "enjejaskan kesihatan tubuh badan "anusia. Setiap jenis dadah yang dia"bil
"e"punyai tindakbalas yang berbeza. Sebagai %ontoh kesan penga"bilan dadah jenis
Sti"ulants 4'erangsang5 seperti A"pheta"ine "enyebabkan seseorang itu "engala"i
perubahan tekanan darah. berpeluh. "untah. kehilangan berat badan. sakit dada. ko"a dan lain-
lain. Malahan. kesan jangka panjang hasil penga"bilan dadah tersebut berke"ungkinan diserang
sakit jantung yang "enyebabkan ke"atian.
11
/.0 .3S!( P3(-!L!#10(!!( D!D!#
/.1 Dari !spek *i2ikal
Se%ara rasionalnya. perke"bangan fizikal re"aja akan terjejas akibat penyalahgunaan
dadah. Menurut teori tugas perke"bangan ,a)inghurst. di peringkat re"aja seseorang
"anusia "engala"i pertu"buhan fizikal yang pesat. -a"es 1. Gardner "enyebut fasa
re"aja sebagai "asa turbulen%e 4"asa penuh gelojak5. /i peringkat ini. re"aja
pere"puan %enderung untuk "enjaga pena"pilan diri supaya kelihatan "enarik. Tanpa
bi"bingan yang betul. ada di antara "ereka ini "enga"bil dadah untuk "elangsingkan
badan. 6esannya. "ereka akan "engala"i ketagihan dadah tersebut sehingga "engala"i
anoreFia ner)os iaitu keadaan di "ana seseorang indi)idu itu "engala"i gangguan diet
pe"akanan yang serius sehingga "enyebabkan susut berat badan yang terla"pau.2e"aja
lelaki pula pada awalnya terlibat dala" akti)iti "erokok sehingga segelintir "ereka ini
ingin %uba "en%ari sesuatu yang lebih "e"beri i"pak kepada "ereka.
/adah "erupakan jalan penyelesaian untuk "ereka "e"enuhi keinginan "ereka ini.
Akibat yang ditanggung bukan sedikit. kesan negatif pada perke"bangan fizikal seperti
ke"erosotan berat badan dan daya ketahanan badan "ungkin akan berlaku. 6aedah
perkongsian jaru" suntikan u"pa"anya "enyebabkan seseorang re"aja itu terdedah
kepada penyakit berjangkit "alahan lebih teruk lagi "ereka ini "ungkin "eneri"a risiko
penyakit ,*G Aids. Se%ara u"u"nya. kesan penyalahgunaan dadah di kalangan re"aja
akan "eren%atkan proses perke"bangan fizikal re"aja yang pesat berlaku.
/.2 Dari !spek 3"osi
Eillia" -a"es 41!!$5 "enyatakan e"osi adalah perubahan perasaan yang bertindak
sebagai reaksi kepada sesuatu yang "enarik yang berlaku disekeliling. /i peringkat usia
re"aja. "ereka "engala"i konflik atau krisis "en%ari identiti dan kekeliruan peranan.
+asa re"aja sering dianggap sebagai fasa yang sangat tidak stabil dala" perke"bangan
"anusia. 'endapat 1lkind "enyatakan bahawa re"aja "e"iliki se"a%a" perasaan
in)ulnerability iaitu keyakinan bahawa diri "ereka tidak "ungkin "engala"i keadaan
yang "e"bahayakan diri. 6eadaan ini "enyebabkan re"aja seringkali terjebak dengan
12
penyalahgunaan dadah. 6esan e"osi yang ketara hasil tindak balas dadah terhadap
re"aja tersebut seperti %epat "arah. panik dan "ungkin "engala"i ke"urungan.
2e"aja yang ketagihan dadah "enunjukkkan perubahan e"osi yang sangat jelas. sa"a
ada "enjadi terlalu ge"bira. asyik ketawa. berperangai buruk atau "enjadi pendia" dan
tidak "ahu "elakukan akti)iti. 2e"aja yang "enga"bil ganja suka bunyi bising. jadi
"ereka "ungkin "e"asang radio atau tele)isyen sekuat hati. 1"osi akan "enjadi tidak
stabil akibat kesan dadah. Apabila "enga"bil dadah. "ereka berasa lebih yakin dan
ge"bira. sebaliknya "enjadi "urung dan gelisah jika tidak "endapat dadah. Apabila
keinginan untuk "endapatkan dadah tidak dapat dipenuhi. akan berlaku gangguan dan
ketidaktentera" jiwa. 2e"aja yang dala" keadaan ketagihan dadah yang "e"un%ak
"ungkin akan bertindak agresif untuk "enghilangkan ketagihan dadah yang sedang
diala"i. Menurut Teori 1"osi 'lut%hik 41!&5. gabungan e"osi pri"er "arah dan ben%i
akan "enghasilkan e"osi sekunder iaitu e"osi agresif. 1"osi agresif akan diterje"ah
"elalui tindakan agresif re"aja yang ketagihan dadah. (ntuk "engatasi rasa gian dadah
re"aja sanggup "elakukan apa sahaja sehingga bertindak ganas "alahan sanggup
"elakukan pe"bunuhan.
Menurut 'erunding Terapi 'enagihan <hris Sekar. kesan kronik penyalahgunaan dadah
adalah kebergantungan kepada dadah yang dipe%ahkan kepada tiga jenis iaitu
kebergantungan yang "e"bolehkan seseorang itu berfungsi seperti berasa ge"bira.
kebergantungan fizikal seperti badan ada keinginan "e"un%ak pada dadah dan
kebergantungan "inda seperti fikiran asyik tertu"pu pada dadah. 'enyalahgunaan dadah
seperti ganja "e"beri i"pak yang kuat kepada otak sehingga "enyebabkan penagih
"engala"i psikosis iaitu sakit "ental yang teruk. 'erke"bangan sosial pada waktu
re"aja lebih "elibatkan kelo"pok te"an sebaya dibandingkan orang tua 4<ongar. 11B
'apalia H ;lds. #&&15. /ala" tahap perke"bangan psikososial yang dike"ukakan oleh
1rikson. tugas uta"a yang dihadapi oleh re"aja ialah "e"bentuk identiti yang stabil.
kesedaran "engenai perubahan pengala"an dan peranan yang "ereka "iliki dan
"engakhiri za"an kanak-kanak dan "e"asuki ala" dewasa yang akan "ereka te"puhi
4Ste)ens-0ong H <obb. 1A5.
13
6egagalan "enyedari peranan dan "e"bentuk personaliti yang betul dan faktor tekanan
psiko-sosial "enyebabkan re"aja sering terjebak dala" kan%ah najis dadah dan juga
pelbagai perkara negatif yang lain. Se%ara u"u"nya. re"aja yang terjebak dengan
penyalahgunaan dadah akan "ula "enjauhkan diri daripada keluarga dan rakan-
rakannya. Mereka lebih %enderung untuk bersa"a kelo"pok yang terlibat sa"a dala"
akti)iti penyalahgunaan dadah. 6ebanyakan penagih akan hilang "inat dan tidak
"e"perdulikan tanggungjawab terhadap dirinya sendiri. keluarga da "asyarakat. 'restasi
dala" bidang akade"ik "ahupun pekerjaan "erosot. tingkah laku dan sikap berubah
daripada apa yang biasa dia"alkan atau diperhatikan sebelu"nya. Mereka juga tidak
"enghiraukan kesihatan dan kebajikan sebelu"nya. 2e"aja yang ketagihan dadah tiada
ke%erdasan interpersonal.
6e%erdasan *nterpersonal "enurut teori pelbagai ke%erdasan Gardner ialah keupayaan
untuk "e"aha"i niat orang lain dan "engenalpasti "atla"at pendorong orang lain
untuk bekerja. Mereka ini tidak suka "e"punyai ra"ai kawan. tidak ge"ar "enyertai
akti)iti berku"pulan dengan rakan-rakan dan tidak bijak bersosialisasi dala"
"asyarakat.6esan 'enyalahgunaan dadah "endorong re"aja "elakukan jenayah seperti
"ero"pak. "en%uri dan jenayah yang boleh "enjejaskan ketentera"an "asyarakat.
*"plikasi dadah juga "engakibatkan re"aja hilang kawalan dala" pergaulan sosial.
Mereka %enderung untuk "elakukan seks bebas di bawah pengaruh dadah. 6esan
penga"bilan dadah Meta"feta"in atau *<1 "isalnya boleh "enyebabkan re"aja
tersebut bertindak ganas dan berke"ungkinan terlibat dala" pergaduhan dan %enderung
"elakukan delinkuen
4.0 M3(831!# P3(-!L!#10(!!( D!D!#
Buku ini juga "e"bin%angkan tentang pen%egahan penyalahgunaan dadah. -ika seseorang
palajar itu terlibat dengan dadah.sudah pasti dia tidak akan "endapat "anfaat daripada taraf
pendidikan yang tinggi yang di sediakan di dala" dan di luar sekolah. 'elajaran dan pe"belajarn
a"at "ustahak bagi pe"bangunan Degara dan beliakita yang terlibat dengan dadah akan
"enjejaskan segala usaha kerajaan untuk "e"bina "asyarakat yang dina"ik dan "aju. Se%ara
14
u"u"nya bilangan pelajar sekolah "enengah bantuan penuh kerajaan yang di laporkan terlibat
dala" penyalahgunaan dadah adalah ke%il dan dan terkawal. /i antara tahun 1!A hingga 1!@
terdapat sebanyak A&& buah sekolah "enengah bantuan penuh kerajaan telah "elaporkan yang
pelajarnya terlibat dengan dadah.
-u"lah yang terlibat ialah sera"ai !#? orang iaitu >> orang lelaki dan #! orang pelajar
pere"puan. ("ur "ereka yang terlibat ialah di antara 1#-1! tahun yakni yang berada dala"
tingkatan satu hingga tingkatan ena". Begitula serba ringkas keadaan dan pola atau %orak
penyalahgunaan dadah dala" kalangan pelajar sekolah sebagai"ana yang di laporkan oleh
pegawai-pegawai khas di jabatan-jabatan pendidikan negeri. (saha pasukan yang gigih untuk
"en%apai hasil kerja yang baik dan "e"uaskan belu" lagi "en%apai "atla"at yang di
kehendaki teruta"a sekali dala" usaha kita untuk "engesan penglibatan awal pelajar kita dala"
penyalahgunaan dadah. Masanya telah tiba untuk kita "engkaji satu syste" yang boleh di
praktikkan untuk "enjalankan tanggungjawab teruta"a di dala" bidang penyelian. pengawasan
dan pengawalan di se"ua peringkat. 'entingnya syste" penyelian. pengawasan dan pengawalan
di dala" sesebuah sekolah perlulah di tegaskan lagi kerana tanpanya segala usaha kita tidak
dapat "en%apai "atla"at yang di harap-harapkan. -usteru itu usaha kita untuk "en%egah
penyalahgunaan dadah dala" kalangan pelajar tidak berkesan.
4.1 Strategi ka5alan dadah di sekolah
Syste" yang akan di laksanakan ini di na"akan syste" kawalan dadah 4S6/5. S6/ ini
"erupakan suatu %ara untuk "eli%inkan penyelarasan penyelesaian dan "e"berikan
pengawalan yang berkesan ke atas pelajar di se"ua peringkat di dala" tingkatan khasnya
dan di sebuah sekolah a"nya. Syste" ini "e"beri peluang kepada ketua
penyelia4pengetua5 untuk "engetahui segala akti)iti dan tanggungjawab se"ua golongan
"urid di sekolahnya supaya ia dapat "enentukan ke%ekapan bagi "endapatkan "atla"at
yang di kehendaki. Selain daripada itu syste" ini juga dapat "e"berikan peluang "elalui
penyelarasan penyelian serta %ara latihan di dala" sesebuah pengurusan yang efektif dari
peringkat atasan hingga ke bawah.
Syste" ini juga "e"bolehkan pengetua atau guru tingkatan "engawasi dengan
sepenuhnya setiap indi)idu di sa"ping itu "eni"bulkan perasaan berwaspada se"asa
15
"elakukan sesuatu perkara. /engan ini di harapakan setiap pelajar dapat "en%apai
kejayaan yang %e"erlang di dala" se"ua bidang. Syste" ini juga dapat "elahirkan
perasaan bertanggungjawab dan kerjasa"a dala" kalangan se"ua pelajar se"asa
"enjalankan tugas "ereka. *ni akan "endatangkan hubungan yang lebih rapat bukan
sahaja di antara pelajar tetapi juga di antara pelajar dan juga guru. *ni "e"bolehkan
"ereka bersatu tenaga bagi "enjayakan segala bidang yang di %eburi.
4.2 P36.#IDM!T!( BIMBI(1!( D!( .!0S3LI(1
'erkhid"atan bi"bingan dan kaunseling "e"ainkan peranan yang penting dala" usaha
untuk "en%egah penyalahgunaan dadah dala" kalanngan pelajar. 1"apt peranan itu
adalah pen%egahan peringkat awalan. pen%egahan peringkat kedua. tata%ara rujukan. dan
perkhid"atan selian dan susulan.
4.2.1 Pen+egahan Peringkat !5alan
'en%egahan peringkat awalan ini "enu"pukan perhatian kepada indi)idu-
indi)idu yang "e"punyai "asalah dan berada dala" keadaan yng berisiko. 'ada
peringkat ini "atla"at "enyeluruh ialah "enentukan yang indi)idu-indi)idu
yang tidak pernah "en%uba dadah. tidak akan "en%uba dan "enggunakan dadah.
Tugas guru bi"bingan dan kaunseling ialah "engesan pelajar yang "e"punyai
"asalah agar "ereka boleh di berika pertolongan dengan segera. Guru bi"bingan
dan kaunseling perlulah "endapatkan "aklu" balas tentang pelajar yang
"e"erlukan pertolongan dan harus bertindak sebagai penggalak untuk
"e"astikan yang "asalah pelajar tersebut dapat di selesaikan dengan baik dan
"e"uaskan. Selain itu ialah "enggunakan pakar untuk "e"berikan %era"ah
tentang dadah yang boleh di gunakan untuk "engesan pelajar yang ber"asalah.
/isa"ping itu teknik penjelasan nilai juga boleh di gunakan. Teknik ini
"enyogokkan "asalah-"asalah yang di reka dan penyelesaian yang di buat oleh
pelajar. 6aedah kaunseling indi)idu juga boleh di gunakan untuk "engesan paljar
yang ber"asalah. Ealaupun kaedah ini kadangkala "e"akan "asa tetapi ia dapat
"enolong pelajar "e"perbaiki konsep diri. keyakinan diri dan "en%ari jalan
16
yang positif untuk "enyelesaikan "asalah. "enyesuaikan dan "elaksanakan
tugas tanpa "enggunakan dadah
4.2.2 Pen+egahan Peringkat .edua
'en%egahan peringkat kedua ini ialah untuk "engesan dan "enolong "ereka
yang baru "en%uba dadah "elalui kaunseling. supaya "ereka tidak "engala"i
pergantungan dari segi psikologi. Guru bi"bingan dan kaunseling boleh
"enggunakan berbagai-bagai teknik untuk "e"pengaruhi pelajar. /i antaranya
ialah dengan "engadakan kaunseling indi)idu. "odel-"odel gentian. teknik
penjelasan nilai dan penggunaan alat pandang dengar yang di pilih. <ara-%ara
rujukan juga perlu untuk "erujukkan pelajar kepada agensi-agensi yang tertentu
yang lebih berkeupayaan untuk "e"berikan pertolongan yang khusus
4.2.3 Tata+ara 6ujukan
Tata%ara rujukan di gunakan untuk "engesan "ereka yang "enagih dan
"e"bolehkan rawatan dan pe"ulihan di berikan kepada pelajar yang berkenaan.
Selain daripda itu kaunseling bersa"a di antara ibu dan bapa dengan pelajar juga
boleh diadakan untuk "enasihati "ereka supaya "en%ari pertolongan perubatan
dan pe"ulihan serta "enerangkan kepada "ereka jenis rawatan dan pe"ulihan
ter"asuk kesan-kesannya. /i sa"ping itu galakan dan sokongan perlu di berikan
kepada pelajar dan ibu bapa dengan "e"buat rujukan tentang pelajar yang
"enjadi penagih dadah itu kepada agensi-agensi rawatan dan pe"ulihan.
4.2.$ Perkhid"atan Selian Dan Susulan
Matla"at perkhid"atan selian dan susulan ialah untuk "en%egah tabiat ke"bali
se"ula kepada dadah dan "enggalakkan proses sosialisasi di sekolah supaya
pajar berkenaan dapt "enyesuaikan diri. Teknik yang perlulah di gunakan
ter"asuklah teknik yang bertujuan "en%apai "atla"at jangka panjang. Antara
teknik yang boleh di gunaka ialah guru bi"bingan dan kaunseling "e"berikan
kaunseling kepada ibu bapa dan pelajar bekas penagih dadah supaya ketiga-tiga
17
pihak akan "e"ainkan peranan "asing-"asing dala" proses "elaksanakan
perkhid"atan susulan yang berkesan dan 'erjanjian berdasarkan keadaan yang di
tandatangani oleh pelajar bekas penagih dadah. ibu dan guru bi"bingan dan
kaunseling.
4.3 Peranan i,u ,apa
Men%egah penyalahgunaan dadah dari yang perta"anya "elalui 'eranan *bu Bapa. Telah
kita ketahui antara pun%a uta"a dala" penagihan dadah adalah kurangnya perhatian dan
kasih sayang daripada ibu bapa dan keluarga. Bagi "engatasi "asalah ini dari terus
berpanjangan. para ibu bapa seharusnya "e"beri perhatian. kasih sayang dan bi"bingan
kepada anak-anak "ereka lebih-lebih lagi pada peringkat re"aja. *ni bertepatan dengan
teori "oti)asi Maslow 41?$5 yang "enyatakan teori "oti)asi "elalui hirarki keperluan.
Manusia perlu "e"enuhi keperluan peringkat asas atau keperluan hayat atau fisiologi
terlebih dahulu sebelu" ti"bul keperluan peringkat berikutnya iaitu keperluan
kesela"atan. Seterusnya keperluan kasih sayang dan pada peringkat berikutnya
keperluan peringkat kendiri. 'eringkat yang terakhir adalah se"purna kendiri.
Berdasarkan teori ini kasih sayang diletakkan pada peringkat ketiga di "ana "e"beri
ga"baran bahawa penghargaan dan kasih sayang sangat penting kepada "anusia lebih-
lebih lagi diperingkat re"aja. *ni ter"asuklah keinginan kasih sayang dari ibu bapa atau
rakan sebaya dala" ku"pulannya. Sekiranya ibu bapa kurang atau tidak "e"beri kasih
sayang yang se%ukupnya "aka anak-anak akan "en%ari kasih sayang tersebut dari orang
lain seperti rakan sebaya.
4.$ Melalui Masarakat
'en%egahan "erupakan strategi jangka panjang yang bertujuan "en%egah seseorang
daripada terlibat dengan dadah. Sungguh pun "asalah dadah ber"ula dengan "asalah
indi)idu tetapi jika tidak dibendung ianya akan "e"beri kesan kepada keseluruhan
"asyarakat sekitarnya. Masalah dadah berkaitan rapat dengan "asalah jenayah.
keganasan. kesela"atan dan ,*G=A*/S di satu-satu kawasan. ;leh itu se"ua pihak
"estilah "ewujudkan kesedaran tentang kesan dan bahaya dadah disa"ping "erangsang
18
penglibatan seluruh "asyarakat sete"pat dala" usaha "e"erangi dadah. Setiap indi)idu.
keluarga dan "asyarakat di satu-satu kawasan bekerjasa"a dan "e"punyai peranan
dala" pen%egahan dadah dan "e"astikan kawasan "ereka bersih daripada gejala dadah.
'e"i"pin-pe"i"pin "asyarakat sete"pat juga perlu ta"pil ke hadapan bagi "e"bantu
kerajaan teruta"anya Agensi Antidadah 6ebangsaan dala" "elaksanakan progra"-
progra" pen%egahan dadah di kawasan "ereka. Strategi jangka panjang ini juga untuk
"ewujudkan kesedaran kepada se"ua lapisan "asyarakat bahawa dadah akan "e"bawa
"udarat kepada diri. keluarga dan "asyarakat. ;leh itu dala" "enangani "asalah dadah.
penglibatan se%ara sukarela "asyarakat sete"pat a"at diperlukan.
4.& Melalui Diri Sendiri
Selain itu ialah "en%egah "elalui itu sendiri. 2e"aja perlu bijak "engawal diri dan
"aklu" tentang bahaya dadah. Mereka perlu diberi "aklu"at tentang bahaya dadah.
'endedahan tersebut perlu datang dari ibu bapa. sekolah dan juga "asyarakat. Mereka
perlu dibi"bing dala" "e"bina identiti dan personaliti diri "ereka. 'erhatian dan
sokongan dari se"ua pihak penting untuk "e"bantu re"aja dala" "e"bentuk
keyakinan dan kekuatan diri dala" "ene"puh kehidupan yang penuh %abaran. /engan
wujudnya kekuatan ini. setiap indi)idu akan berjaya "en%egah dirinya daripada dengan
gejala negati)e ini walaupun ia "udah dan senang diperolehi. Strategi ini dianggap
paling berkesan dala" usaha "e"banteras "asalah penyalahgunaan dadah./isa"ping
itu. "e"ilih rakan yang baik juga perlu dia"bil kira. *ni kerana rakan "e"punyai peng
aruh yang besar dala" pe"bentukkan akhlak re"aja. 6awan yang baik akan "e"bawa
kepada perkara kebaikan "anakala kawan yang tidak ber"oral akan "e"bawa kepada
sebaliknya.
7.0 .6ITI.!(
Berdasarkan kepada buku yang dikaji. saya berpendapat terdapat pelbagai il"u yang saya tidak
tahu tentang penyalahgunaan dadah di %eritakan di dala" buku ini %ontohnya tentang pandangan
dari aspek aga"a tentang penyalahgunaan dadah. Apa yang "enariknya di sini ialah pandangan
aga"a lain selain daripada aga"a isla" iaitu aga"a hindu yang juga "elarang penganutnya
"enyalahgunakan dadah. /i sini jelas "e"buktikan bahawa aga"a-aga"a lain selain daripada
19
aga"a isla" juga tidak "e"benarkan penganutnya "elakukan perkara-perkara yang boleh
"e"udaratkan diri. Apalagi perkara itu akan "e"berikan kesan negati)e kepada
"asyarakat.bangsa dan Degara.
'enulis telah "enyatakan bahawa keluarga "erupakan ko"ponen penting dala" faktor
terjadinya penyalahgunaan dadah. Saya bersetuju dengan pandangan tersebut kerana setiap
indi)idu "ula "engenali dan belajar tentang nilai-nilai "oral. akhlak. adab. keper%ayaan. kasih
sayang dan hubungan sesa"a ahli keluarga di ru"ah "ereka sebelu" "elangkah ke peringkat
seterusnya. Menurut /ato7/r.Mohd.+adzilah 6a"sah H Doralina ;"ar 4#&&>5. ibu bapa
"erupakan agen sosialisasi paling asas dan uta"a kepada anak. *nstitusi keluarga yang har"oni
akan "elahirkan warga "asyarakat yang berta"adun. *ni bersesuaian dengan "atla"at
6urikulu" 'endidikan Moral iaitu untuk "e"bentuk insan berakhlak "ulia. bertanggungjawab
dan boleh "enyu"bang ke arah kehar"onian dan kestabilan negara serta "asyarakat global.
Menurut Iazid -aafar et al. kekuatan dan ke"ajuan sesebuah negara itu ber"ula dan terletak
pada keluarga dan "asyarakat. Dilai tentang kekeluargaan dapat diajar se%ara langsung bagi
"ata pelajaran 'endidikan Moral dan 'endidikan *sla" "anakala penerapan nilai-nilai "urni
bagi "ata pelajaran Sains. Bahasa Melayu dan Bahasa *nggeris.
Setiap ibu bapa perlu "e"punyai nilai-nilai a"anah. bertanggungjawab dan kasih sayang
terhadap keluarga "asing-"asing. Se%ara analoginya. bayi yang baru dilahirkan adalah ibarat
sehelai kain putih yang bersih. <orak dan warnanya adalah ditentukan "engikut a%uan yang
dibuat ibu bapa "ereka. ;leh yang de"ikian. peranan dan tanggungjawab ibu bapa sangat
penting dala" "e"bentuk anak-anak "enjadi insan yang berguna kepada "asyarakat. negara
dan aga"a. 6asih sayang serta keperluan asas yang "en%ukupi seperti "akanan. te"pat tinggal.
pakaian dan pendidikan perlu disediakan bagi "e"astikan anak-anak "e"besar dengan baik.
-adi "asalah seperti penyalahgunaan dadah "ungkin tidak akan ti"bul kerana anak di berikan
kasih sayang yang se"purna oleh ibu bapa.
Saya bersetuju dengan penyataan penulis bahawa perkhid"atan bi"bingan dan
kaunseling "e"ainkan peranan yang penting dala" "en%egah penyalahgunaan dadah.
Ta"bahan pula. perkhid"atan yang di tawarkan bukan sahaja "e"bantu untuk "en%egah tetapi
"e"bantu juga pelajar yang telah terjebak dengan penyalahgunaan dadah. 6aunseling
berperanan "eyakinkan pelajar ini untuk di rujuk kepada agensi-agensi yang lebih khusus.
20
Malah dala" kaunseling juga turut "e"beri bantuan dari segi sokongan "oral kepada pelajar
dan ibu bapa pelajar itu sendiri supaya ibu bapa dapat "eneri"a anak "ereka sebagai seorang
penagih dadah dan turtu "e"bantu anak "ereka untuk tidak "engulangi perbuatan "enagih
dadah.
/ari sudut kele"ahannya pula. buku ini tidak "enunjukkan sebarang ga"bar atau
%ontoh-%ontoh kes yang boleh "e"buatkan pe"ba%a lebih tertarik untuk "e"ba%a dan yang
paling penting ialah kefaha"an dan kesedaran pe"ba%a "elalui ga"bar-ga"bar yang di
tunjukkan dan %ontoh-%ontoh kes yang di %eritakan. saya yakin dengan dua %ara ini pe"ba%a
lebih "udah untuk "e"aha"i tentang penyalahgunaan dadah dan sedar akan bahayanya apabila
"elihat sendiri kesan-kesan yang terjadi kepada penagih dadah itu.
10.0 8!D!(1!(
Saya "en%adangkan supaya jika dapat di perbaiki elok rasanya buku ini "ena"bah tentang
%ontoh-%ontoh kes penyalahgunaan dadah yang telah berlaku di "alaysia dari se"asa ke se"asa.
*ni boleh "e"bantu pe"ba%a lebih "e"aha"i tentang penyalahgunaan dadah dan kehidupan
penagih dadah. Selain itu. pe"ba%a juga akan dapat "enghayati dan sedar tentang bahaya
penyalahgunaan dadah kepada diri."asyarakat dan negara apabila "elihat %ontoh kes yang
benar-benar berlaku.
Seterusnya penulis juga boleh "eletakkan ga"bar-ga"bar penagih dadah daripada
pelbagai peringkat untuk pe"ba%a dapat "elihat sendiri kesan penyalahgunaan dadah
teruta"anya dari sudut fizikal. *ni juga dapat "enbantu se%ara tidak langsung pe"ba%a takut
untuk "elakukan penyalahgunaan dadah kerana "elihat sendiri kesannya kepada fizikal penagih.
11.0 P3(0T0P
Se%ara keseluruhannya. hasil daripada kajian yang telah dilakukan dala" tugasan ini penulis
telah "endapati bahawa penyalahgunaan dadah dikalangan re"aja adalah a"at sukar untuk
dibendung tanpa kerjasa"a daripada se"ua pihak teruta"anya ibubapa. sekolah. dan
"asyarakat. Sebagai pewaris kepada kepi"pinan negara pada "asa hadapan tu"puan haruslah
diberikan kepada re"aja dari segenap aspek perke"bangan "ereka. *ni kerana kesilapan pada
satu aras perke"bangan di"ana adanya pihak yang tidak "e"ainkan peranan pada tahap
21
tersebut teruta"anya ibubapa akan "enyebabkan ke%a%atan pada tingkahlaku re"aja yang
seterusnya "engaruh re"aja terlibat dengan akti)iti-akti)iti yang tidak sihat seperti
penyalahgunaan dadah. ;leh itu. kajian terhadap re"aja dari sudut psikologi a"at penting dala"
"en%ari kenapa re"aja itu terlibat dengan penyalahgunaan dadah. "en%ari kesan daripada
kegiatan tersebut dan akhirnya "en%ari %ara untuk "engatasi tingkahlaku negatif tersebut.
Adalah diharapkan hasil daripada buku ini sedikit sebanyak dapat "e"beri penerangan tentang
isu penyalahgunaan dadah dikalangan re"aja yang tidak diketahui bila kesudahan akhirnya
Tanpa "asalah ini sudah pasti prestasi pelajaran dan pe"belajaran pelajar yang berkenaan akan
"en%apai tahap ke"ajuan yang %ukup "e"uaskan. 6ita akan dapat "elahirkan generasi pelajar
dan "asyarakat Malaysia yang berpengetahuan serta bertanggungjawab terhadap aga"a.bangsa
dan Degara.
22
Bi,liografi
Abdul Ghafar Bin Taib.1!!. Dadah Strategi Dan Kawalan Di Sekolah-Sekolah 9 /ewan
Bahasa /an 'ustaka. 4Buku (ta"a5
http9==www.s%ribd.%o"=do%=##1>>=Penyalahgunaan-Dadah-Dikalangan-Remaja-Dari-
Sudut-Psikologi 42ujukan Ta"bahan5
http9==www.s%ribd.%o"=do%=#A!!1!=Apakah-itu-Dadah 42ujukan Ta"bahan5
www."yhealth.go).my/myhealth/bm/remajaJ%ontent.jspK
langLre"ajaHsubL&HbhsL"ayHstoryidL11?$?!&?&@@ - 1k (rujukan tambahan)
23