Anda di halaman 1dari 6

Nyanyian dan lagu dalam Aspek Perkembangan Kanak-kanak

Nyanyian
Nyanyian adalah salah satu aktiviti yang menyeronokkan pada kanak-kanak.
Kanak-kanak prasekolah berasa seronok menyanyi bersama-sama atau dalam
kumpulan yang besar. Mereka pada masa kini pandai menyanyi lagu kompleks dan
berbagai-bagai jenis lagu. Suara dijadikan satu alat muzik semula jadi dimana kanak-
kanak dapat menggunakan dibahagikan kepada beberapa di bawah. Ia kebiasaannya
dicipta bagi memnuhi tema-tema tertentu dalam pengajaran dan pembelajaran.
ontohnya tema haiwan! tumbuhan! konsep dalam pengajaran nombor dan pantun
seloka. Ketegori lagu kanak-kanak adalahseperti permaian jari! lagu beraksi! lagu
rakyat! lagu permainan! lagu unsure nasihat! lagu ucapan dan lagu serantau.
"elbagai muzik vocal boleh dilakukan iaitu nyanyian secara solo ataupun
secara berkumpulan ataupun nyanyi dua lapisan suara. Nyanyian dapat memberi
respon kepada pelbagai aspek tentang karya atau persembahan muzik vocal seperti
konsep muzik iaitu berbentuk irama! melodi! bentuk dan ekspresi. Ia juga ber#ungsi
sebagai muzik iaitu perayaan! tarian serta upacara dan digunakan sebagai teknik
persembahan.
Bidang Nyanyian
$idang nyanyian memberi penumpuan dan penegasan kepada aspek postur!
pendengaran! sebutan! perna#asan dan eknik pengeluaran suara. Kegiatan ensemble
vocal diadakan bagi seimbang. %malan nilai-nilai murni yang berkaitan dengan
disiplin diri dan kerjasama diutamakan dalam kegiatan ensemble.penerapan nilai-nilai
murni juga dipupuk melalui lirik lagu terutama melalui lagu yang berunsur budaya
tanah air masyarakat Malaysia. Konsep muzik yang ditegaskan dalam bidng ialah
melodi dan irama.
%ntara kegiatan yang diadakan adalah seperti Mari menyanyi tiga bntuk
nyanyian iaitu dengan menyanyikan lagu yang digemari iaitu lagu beraksi dan lagu
berentak tradisional! lagu pusingan dan lagu suara lapisan! menyanyi secara spontan
dan ha#alan! serta menyanyi secara dengan menggunakan skor muzik.
Selain itu antara kegiatan yang diadakan ialah menyanyi secara muzikal.
Menyanyi secara muzikal adalah seperti menyanyi lagu dalam pelbagai meter dengan
member penegasan kepada tekanan dan latihan sebutan berirama dan menyanyi
pebagai jenis lagu dengan member tumpuan kepada pic! tempo! corak irama! melodi
dan ekspresi mengikut mud dan dinamik.
Selain itu antara kegiatan yang diadakan ialah penekanan teknik dan cara
menyanyi iaitu dengan membuat latihan vocal dengan member tumpuan kepada skel
dan warna ton. &i sini juga kanak-kanak dapat membuat latihan teknik menyanyi
untuk mengenal bentuk kontur! urutan dan rangkai lagu dengan tumpuan kepada
perna#asan! pengeluaran suara! artikulasi! sebutan dan postur.
Selain itu antara kegiatan yang diadakan ialah meneroka dan mengenal muzik
nyanyian. &engan adanya kegiatan ini kanak-kanak dapat melatih mendegar dan
menyanyi dalam beberapa jenis jalinan suara seperti mono#oni dan poli#oni. Kanak-
kanak juga dapat membuat pelbagai improvisasi dengan mengolah konsep muzik
seperti pic! irama dan lirik seperti cara nyanyiannya. Kanak-kanak dapat mendengar
dan menilai pelbagai jenis lagu dan nyanyian dari aspek seperti lirik! melodi! cara
menyanyi dan cara persembahan. Kanak-kanak juga dapat mendengar secara bebas
dan berpandukan dengan member perhatian kepada konsep muzik dan jenis muzik
vokal berbual mengenai sesuatu lagu dari segi cara hidup! alam sekitar! lagenda dan
tokoh. Selain itu juga! kanak-kanak dapat member respon mengikut lagu dari segi
perasaan dan pengalaman diri. mereka juga dapat mendengar dan mengenali pelbagai
jenis lagu yang berunsur tradisional dan lagu dari Negara lain.
Nyanyian dan lagu dalam Aspek Perkembangan Bahasa
Melalui nyanyian juga dapat membantu perkembangan bahasa kanak-kanak.
Nyanyian melibatkan bahasa dapat merangsang minda kanak-kanak menguasai dan
membantu mereka menambah perbendaharaan kata. Mereka juga menyedari setiap
objek di persekitaran mereka mempunyai nama dan peranan yang tersendiri. 'uru
boleh menjalankan aktiviti bagi memberi peluang kepada kanak-kanak meluaskan
perkembangan bahasa melalui aktiviti menyanyi secara Mari menyanyi! menyanyi
secara muzikal dan penekanan teknik dan cara menyanyi.
Melalui aktiviti nyanyian dijalankan guru dapat menggalakkan kanak-kanak
melahirkan perasaan seperti bercerita! berimaginasi! dan menyanyi sambil bermain.
(leh itu! secara tidak langsung! perbendaharaan kata kanak-kanak akan bertambah.
Melalui nyanyian ini juga kanak-kanak akan ekspresi perasaan mereka samada suka!
gembira! sedih dan sebagainya. 'uru juga hendaklah memberi perangsang dengan
mengemukakan beberapa soalan yang boleh menggalakkan kanak-kanak berbual dan
bercerita mengenai aktiviti yang mereka lakukan.
%ktiviti nyanyian juga boleh menggalakkan perkembangan bahasa di kalangan kanak-
kanak. Sewaktu menyanyi! kanak-kanak dapat meniru perwatakan ahli perwatakan
orang-orang di sekeliling mereka seperti keluarga! doktor! anggota polis! guru!
peniaga! binatang atau haiwan sebagainya seperti yang terkandung di dalam lirik lagu
tersebut. %ktiviti yang baik ini perlu dipupuk tetapi perlu ada kawalan dan batasan
daripada guru. Melalui aktiviti ini aspek perkembangan bahasa kanak-kanak dapat
dipertingkatkan.
Selain itu! aktiviti main sambil menyanyi juga adalah satu cara bagaimana
kanak-kanak memperkembangkan penguasaan bahasa mereka. &engan nyanyian juga
dapat memperkenalkan pelbagai konsep dan bahasa dapat ditingkatkan kerana ia
mudah diingati dan di#ahami oleh kanak-kanak. "eningkatan perkembangan bahasa
dapat berkembang melalui sebutan semasa menyanyi.
ontoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah menyanyi lagu )ow )ow *our
$oat atau dalam bahasa Melayu ialah &ayung &ayung Sampan sambil membuat aksi
mendayung sampan secara berpasangan. Kanak-kanak memegang tangan
pasangannya dan kaki bertemu kaki pasangannya. Kemudian! tangan dan kaki
bergerak secara berselang-seli seperti mendayung sampan sambil menyanyi lagu
tersebut dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dengan iringan muzik. Sepanjang
aktiviti tersebut kanak-kanak kelihatan sangat gembira. %ktiviti tersebut diulang
beberapa kali sehingga kanak-kanak dapat menyebut lirik lagu itu. Melalui aktiviti ini
kanak-kanak dapat mempelajari perkataan-perkataan baru dan secara langsung kosa
kata kanak-kanak akan semakin bertambah.
Kanak-kanak belajar bahasa melalui pelbagai cara. %ntaranya dengan meniru
bunyi yang pernah didengarinya. Mereka belajar dengan meniru orang dewasa dan
rakannya bercakap dan meluahkannya dengan cara tertentu. ontohnya! permainan
lagu berantai membolehkan kanak-kanak mengha#al! menghasilkan ! mempelbagaikan
dan memanipulasikan perkataan dalam pelbagai situasi. Mereka membina perkataan
yang lucu! mudah! dan mereka cerita khayalan daripada pengalaman mereka sendiri.
&engan cara ini! kanak-kanak guru dapat meningkatkan perkembangan bahasa kanak-
kanak. ontoh permainan lagu berantai ialah seperti+
,Malam yang sepi pi- pi
"ak Mat jual topi pi-pi
.opinya koyak yak-yak
"ak Mat jual tempoyak yak-yak
.empoyaknya basi si-si
"ak Mat jual nasi si- si/
Nyanyian dan lagu dalam Aspek Perkembangan Sosial
%ktiviti nyanyi juga dapat meningkatkan perkembangan sosial kanak-kanak.
"erkembangan sosial amat penting dalam kehidupan manusia dan dipelajari sejak
kecil. Kemahiran asas sosial yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak ialah kemahiran
menarik perhatian orang lain! berkongsi dan memberi! meminta dan bertanya!
memberi idea dan memuji atau memberi penghargaan. Ini termasuklah cara kanak-
kanak berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan orang dewasa dalam kehidupan
mereka. Kemahiran sosial termasuklah berkongsi! bekerjasama dan mematuhi
peraturan semasa aktiviti nyanyian dijalankan.
Menurut "hilip 012213 kemahiran sosial membawa maksud tingkah laku-
tingkah laku yang prihatin untuk melakukan perhubungan interpersonal yang e#ekti#.
Sebaliknya .hacker 012243 pula mende#inisikan kemahiran sosial sebagai keupayaan
untuk berkomunikasi secara e#ekti# dengan individu lain dalam situasi sosial atau
kerja.
(leh itu! jelas menunjukkan bahawa aktiviti-aktiviti menyanyi ini
menggalakkan kanak-kanak bergaul dengan rakan dan secara langsung membantu
perkembangan sosial mereka. Semasa bermain dengan kanak-kanak lain! kanak-kanak
akan cuba belajar dan mengekalkan hubungan yang sedia terjalin. Ini adalah kerana
penyesuaian semasa bergaul adalah asas kepada proses sosialisasi kanak-kanak.
Nyanyian dan lagu dalam Aspek Perkembangan Emosi
.erdapat pelbagai cara untuk memupuk perkembangan emosi kanak-kanak di
peringkat prasekolah. &engan aktiviti menyanyi yang dijalankan semasa berada di
sekolah. Kepentingan emosi dalam kehidupan telah mula diakui oleh ahli-ahli #alsa#ah
sejak zaman 'reek lagi. .idak hairanlah jika "lato! %ristotle! Spinoza! &escartes!
5obbes! dan 5ume telah mengemukakan teori-teori berkaitan emosi yang menjadi
asas kepada penyelidikan tentang emosi dan kaitannya dengan kehidupan manusia.
6mosi bermaksud jiwa yang kuat. Manusia adalah makhluk yang mempunyai
perasaan yang tinggi dan paling halus. 6mosi juga boleh dimani#estasikan melalui
bahasa badan ataupun gerak geri seseorang. $ahasa badan ialah pergerakan badan
seperti postur dan ekspresi wajah. Mengikut &aniel 'oleman 0 1227 3! emosi merujuk
kepada sesuatu perasaan dan pemikiran tersendiri di bawak keadaan psikologikal dan
biological! serta ada kecenderungan yang berbeza-beza untuk bertindak. Ini bermakna
emosi biasanya digambarkan dengan bahasa badan #izikal ! iaitu bahasa bukan lisan.
Menurut "lato! terdapat tiga komponen asas dalam minda manusia iaitu daya
taakulan! kehendak 0desire3! dan komponen emoti#. %ntara komponen emoti# yang
dimaksudkan ialah kegembiraan! kesedihan! ketakutan! dan kemarahan. $agi %ristotle
juga! emosi mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan
manusia secara keseluruhannya.
"erkembangan emosi bagi seseorang kanak-kanak adalah sangat penting.
Sekiranya seseorang kanak-kanak gagal berkembang secara positi#! mereka mungkin
tidak akan berjaya menghadapi tekanan-tekanan yang bakal dihadapi dalam hidup.
(leh sebab itulah di peringkat prasekolah pemupukan emosi positi# amat dititik
beratkan seperti aktiviti menyanyi dijalankan. Ini adalah kerana nyanyian juga dapat
membantu memberikan kepuasan dan ketenangan emosi kepada kanak-kanak
terutamanya apabila mereka diberikan kebebasan berkreati# dan berimaginasi tanpa
gangguan.
%ntara aktiviti yang boleh dijalankan untuk guru menilai dan menggalakkan
perkembangan emosi kanak-kanak ialah melalui aktivitimenyanyi. Ini kerana aktiviti
ini memberi peluang untuk kanak-kakak menyampaikan perasaan! karya! meluahkan
emosi! dan kebolehan
Selain itu! perkembangan sosioemosi juga boleh dipupuk semasa guru
mengajar aktiviti nyanyian! serta muzik dan gerakan. 5al ini demikian kerana muzik
digemari secara semula jadi oleh kanak-kanak. Kanak-kanak dapat meluahkan
perasaan gembira atau seronok melalui aktiviti muzik. %ktiviti muzik dapat
membantu menggalakkan perkembangan emosi kanak-kanak. %ntaranya semasa
penyertaan kanak-kanak dalam aktiviti nyanyian berkumpulan! kanak-kanak akan
menyanyi dan menari bersama rakan-rakan yang lain. &engan cara ini! mereka dapat
meluahkan perasaan gembira yang ditunjukkan melalui ekspresi muka semasa aktiviti
nyanyian ini dijalankan. (leh itu! guru dapat menilai sejauh mana meningkatnya
perkembangan emosi seseorang kanak-kanak.

Anda mungkin juga menyukai