Anda di halaman 1dari 2

DRAMA BHS BALI

OM SWASTYASTU
TAN ELING SARENG-SARENG
Kacerita mangkin Ring sekolah SMANDAPURA wenten kelompok sisia sareng pat-
pat. Sisia-sisia punika wantah Tata, Dede, Anang, Budi. Kaceritayang mankin indik geginan
parasisia puniki ring sekolah lan geginan sane pacang kalaksanaang ritatkala wenten ulangan.
Sedek dina anu, rikala sampun wusan nerima pelajahan ring kelas sadurun mawali ke
jero soang-soang samian marencana lakar malajah bareng-bareng sawireh benjang wenten
ulangan.

Tata : Nang, mani iraga payu ulangan?


Anang : Tiang ten nawang pasti, coba Dede takenin!
Lantas teka dede sareng lik Bud
Tata : De! Bin mani iraga payu lakar ulangan?
Dede : Nggih, mani iraga payu lakar ulangan buin mani!
Budi : Nggh mani payu raga ulangan!! Mara tiang maan orahina ngajak timpal-
timpal ne lenan
Anang : Seken nika?
Dede lan Budi : Seken!!!!!!
Yond :Nggih men keto buin mani kan payu raga ulangan, nyanan di umah tiange
malajah bareng-bareng. Ken-ken setuju napi ten?
Dede : Nggih dadi masih,
Budi : Nggih, jam kuda lakar nyidayang nyanan?
Anang : Jam 7 gen pun!
Tata : Nggih setuju ampun jam 7!

Sesampune marunding samian mawali ke jero soang-soang. Galah nyansan sanje, risampune
jam 7 peteng, Anang lan Dede sampun teka!
Dede : Ta….Ta….
Tata : ooeeekkkk…
Tata : Mriki macelep!
Sampun neked ring tengah
Tata : Ken lik Bud??
Anang : Kari ring perjalanan, ten?! Ye kan umahne ejoh, kan tusing ngidang becat-
becat, masi ne suba peteng kan. Selamete alih!
Tata : Nah sambilang ngantiang, raga malajah be maluan yuk???
Dede : Nggih maluan pun. Bin kejep pasti teka!
Wau lakar mesuang buku, saget wenten anak makaukan!
Budi : Ta...Ta.....(lik bud sampun teka)
Anang : oooeeeekkkk......meriki Bud, pun antiange uli tunyan!
Budi : Seken sampung uli tunyan driki?yen tawang kenten selidan tiang majalan.
Tata : Ten, tiang macanda, mara pesan Dede jak Anang neked.
Budi : Sampunang kenten, tiang kan ten biasa uluk-uluka.
Tata : Nggih-nggih.. ampura Bud! Mecelep yuk!!
Budi : Nggih ten kenapi.
Sesampunne neked ring jeroan, dede lan bond sampun sayaga lakar malajah.
Dede : Ngujang makelo bud?
Anang : kanti tuh driki ngatiang!!
Budi : Seken? Kan patuh mara teka masih!
Tata : Nggih suud amonto, yen kenten buin pidan raga lakar malajah!?! Pesuang
ampun bukune
Sesampune meseuang buku, makejang pun bengong, mawinan buku sane kapesuang
malianan. Anang mesuang buku agama hindu, Tata mesuang buku geografi, Dede mesuang
buku matematika, lan Budi mesuang buku biologi.
Anang : Sane beneh ene ane engken?
Tata : Kan mani maan geografi, kaden tiang iraga lakar ulangan geografi.
Dede : Seinget tiange mani ulangan matematika. Kan sampun usan materi sane
ajahina tunyan, makane tiang ngaba buku matematika.
Tata : Adi teng ngorahang ragane, de!
Budi : Dinane sane ampun liwat kan ampung orahina iraga lakar ulangan biologi
ngajak bapak guru.
Dede : Ten kan matematika sampun usan materine, artinne mani raga lakar ulangan.
Bu Ida kan ngorahang ”anak-anak kalau materi sudah habis, kita ulangan”
Anang : Ngorahang bu Ida kar buin mani De?
Dede : Ten.(dede lantas mendep)
Tata : Sekenang anake, sane encen kar ulangan buin mani?
Budi : Nggih mani ulangan biologi, pasti nika bapake kan ngorahin.
Tata : Aah,, ten mani ten maan biologi buin puang raga ulangan biologi pun. Kan
ampun orahina raga ”anak-anak hari rabu nanti kita ulangan, materi tentang
ini saja” keto bapakae maraosan.
Budi : Yee...saj hari napi mangkin? benjang hari napi? Tiang Cuma matakon
ulangan gen tunyan, malh ten nakonang napi sane kar ulangan.
Anang : Patuhan iraga ne, tusing nawang sane ken lakar ulangan buin mani. Melahan
mangkin takonin timpale sane lenan,, Agung Indra takonin ken ulangan buin
mani..de coba sms Agung!
Dede : Bih... nang tiang teng ngelah pulsa, kantun gerit gati ting mangkin mangkin!
Tata : Ting ampung ng’sms agung, mankin tiang kari begeh ngelah pulsa!
Budi : Nggih ajumang pun!
Teka sms saking agung indra,
Tata : Agung ngorahang, benjang iraga ulangan kimia!
Anang, Budi, Dede...???????!!!!!!??????!?!?!??!?!?!?!?!?!?!??!??!?!?!
Budi : Nah tiang ten ngaba buku kimia mangking, buku tatane pun anggon nggih
pang bareng-bareng!?
Tata : Nggih-nggih kanggoang ngidang mahas soal-soal dogen!
Anang : Nggih ten kenapi, ne penting maan malajah. Mahas soal masih madan
malajah.
Dede : Betul Nang!
Sawetara sampun makelone malajah.
Budi : (nyingakin jam) Ampun jam 11 niki. Tiang ampun suud ngaenin, tiang lakar
mulih malunan nggih. Niki ampun jam 11, tiang ten bani mulih lewat ken
jam 11.
Dede : Nggih tiang masi, niki kan ampun wusan masih. Ampun mantap masi, buin
mani bisa-bisaan nganggon dogen.
Anang : Nggih tiang masi lakar mulih, sampun wengi niki. Tiang takut, nyanan
sampun kancingina ngajak ibu kos. Disisin jalne nyanan tiang masare.
Tata : Nggih, niki sampun kaliwat wengi sampun mantap kan? Mani sareng-sareng
berjuang, pang manang nilai luung, ten remidi gen kanggo.
Anang : Patut ampun nika nika.

Sawireh galah sampun wengi pisan, makasami mawali ka jero soang-soang. Buin mani
semenganne, makejang sampun sayaga lakar ulangan kimia. Saking bucu kauh gantos bucu
kelod, ten wenten sane ten sayaga.
Sapunika kaceritayang indik geginan sisia-sisia ring SMANDAPURA. Lan asapunika
taler sane dados baan kapabalihang. Yening wenten sane nenten manut ring pikayun idadane
soang-soang, titiang lang sawitran-sawitran tiange nunas gengrene pangampura.

Pinaka penguntat kasineb antuk parama santih.

OM SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM

boNd7_

Anda mungkin juga menyukai