Anda di halaman 1dari 4

LAMPIRAN A

SENARAI SEMAK PENGURUSAN ASET ALIH DAN STOR KERAJAAN DI JABATAN PELAJARAN
NEGERI (JPN)/ PEJABAT PELAJARAN DAERAH (PPD) DAN SEKOLAH.
BIL. PERKARA
ADA () /
TIDAK (X)
CATATAN
A Pengurusan Aset Alih
1. Minit Mesyuarat JKPAK
2.
Surat Pelantikan oleh Pegawai Pengawal
(Lantikan Kementerian Pelajaran Malaysia)

a. Pegawai Aset

b. Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan
Inventori


c. Lembaga Pemeriksa Pelupusan
(KEW.PA-15)

d. Jawatankuasa Penyiasat (KEW.PA-29)
3.
*KEW.PA-1 (Laporan Penerimaan Aset Alih
Kerajaan)

4. KEW.PA-2 (Daftar Harta Modal)
5. KEW.PA-3 ( Daftar Inventori)
6. KEW.PA-4 (Senarai Daftar Harta Modal)
7. KEW.PA-5 (Senarai Daftar Inventori)
8.
KEW.PA-6 (Daftar Pergerakan Harta Modal &
Inventori)

9. KEW.PA-7 (Senarai Aset Alih Kerajaan)
10.
KEW.PA-8 (Laporan Tahunan Harta Modal &
Inventori)

11.
KEW.PA-9 (Borang Aduan Kerosakan Aset Alih
Kerajaan)

12.
KEW.PA-10 (Laporan Pemeriksaan Harta
Modal)

13. KEW.PA-11 (Laporan Pemeriksaan Inventori)
14.
KEW.PA-12 (Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta
Modal & Inventori)

LAMPIRAN A

BIL. PERKARA
ADA () /
TIDAK (X)
CATATAN
15.
KEW.PA-13 (Senarai Aset yg Memerlukan
Penyelenggaraan)

16.
KEW.PA-14 (Daftar Penyelenggaraan Harta
Modal)

17.

KEW.PA-16 (Perakuan Pelupusan PEP)


18.
KEW.PA-17 (Laporan Lembaga Pemeriksa Aset
Alih Kerajaan)

19.
KEW.PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset
Alih Kerajaan)

20. KEW.PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan)
21.
KEW.PA-20 (Laporan Tahunan Pelupusan Aset
Alih Kerajaan)

22.
*KEW.PA-21 (Kenyataan Tawaran Tender
Pelupusan Aset Alih Kerajaan)

23.
*KEW.PA-22 (Borang Tender Pelupusan Aset
Alih Kerajaan)

24. *KEW.PA-23 (Jadual Tender Pelupusan)
25.
*KEW.PA-24 (Kenyataan Tawaran Sebutharga
Pelupusan Aset Alih Kerajaan)

26.
*KEW.PA-25 (Borang Sebutharga Pelupusan
Aset Alih Kerajaan)

27.
*KEW.PA-26 (Jadual Sebutharga Pelupusan
Aset Alih Kerajaan)

28.
*KEW.PA-27 (Kenyataan Jadual Lelong Aset
Alih Kerajaan)

29.
KEW.PA-28 (Laporan Awal Kehilangan Aset
Alih Kerajaan)

30.
KEW.PA-30 (Laporan Akhir Kehilangan Aset
Alih Kerajaan)

31.
KEW.PA-31 (Sijil Hapus Kira Aset Alih
Kerajaan)

32.
KEW.PA-32 (Laporan Tindakan Surcaj/
Tatatertib)

33.
KEW.PA-33 (Laporan Tahunan Kehilangan dan
Hapus Kira Aset Alih Kerajaan)

34.

Borang BPPA-20 (Borang Kebenaran
Membawa Keluar Peralatan ICT

LAMPIRAN A

BIL. PERKARA
ADA () /
TIDAK (X)
CATATAN

B Pengurusan Kenderaan
35. Pelantikan oleh Ketua Jabatan
a. Pegawai Kenderaan
36. Buku Log Kenderaan
C Pengurusan Stor
37.
Pelantikan oleh Pegawai Pengawal
(Lantikan Kementerian Pelajaran Malaysia)

a. Pegawai Pemverifikasi Stor
38.
Pelantikan oleh Ketua Jabatan
(Jabatan/PPD/Sekolah)

a. Pegawai Stor
b. Pegawai Pemeriksa
39. * KEW.PS-1 (Borang Terimaan Barang-Barang)
40.
* KEW.PS-2 (Borang Laporan Terimaan
Barang-Barang)

41.
* KEW.PS-3 (Kad Kawalan Stok)

42.
KEW.PS-4 (Kad Petak)

43.
KEW.PS-5 (Senarai Daftar Kad Kawalan Stok)

44.
*KEW.PS-6 (Tambahan Barang-Barang
Standard)
45.
*KEW.PS-7 (Penentuan Kumpulan Stok)

46.
KEW.PS-8 (Label Masuk-Dahulu-Keluar-Dahulu
(MDKD))
47.
KEW.PS-9 (Senarai Stok Bertarikh Luput)

48.
*KEW.PS-10 (Borang Pesanan Dan

LAMPIRAN A

BIL. PERKARA
ADA () /
TIDAK (X)
CATATAN
Pengeluaran Stok)
49.
KEW.PS-11 (Borang Permohonan StokBPS)

50.
*KEW.PS-12 (Senarai Pembungkusan)

51.
KEW.PS-13 (Laporan Kedudukan Stok)

52.
KEW.PS-14 (Laporan Pemeriksaan/ Verifikasi
Stor)
53.
KEW.PS-15 (Laporan Tahunan Keseluruhan
Pengurusan Stor)
54.
*KEW.PS-16 (Laporan Tahunan Verifikasi Stor)

55.
*KEW.PS-17 (Penyata Penyelarasan Stok)

56.
*KEW.PS-18 (Perakuan Ambil Alih)

57.
KEW.PS-19 (Laporan Pelupusan Stok Bernilai
rendah)
58.
KEW.PS-20 (Laporan Tahunan Pelupusan
Stok)
59.
KEW.PS-21 (Laporan Hapus Kira Kekurangan
Stok Bernilai Rendah)
60.
KEW.PS-22 (Laporan Tahunan Kehilangan dan
Hapus Kira Stok)
* Jika berkenaan atau Stor Pusat dan Stor Utama