Anda di halaman 1dari 37

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
KECERGASAN
1. Daya Tahan Kardiovaskular ialah
A k!"!ka#an $an%un& '!n&!darkan darah k! s!luruh (adan
) k!'a'#uan 'aksi'u' o%o% '!n&a*asi s!sua%u rin%an&an
+ k!'a'#uan ki%a '!r!&an&kan o%o% s!'asa '!lakukan ak%ivi%i
D k!'a'#uan o%o% '!lakukan #!r&!rakan (!rulan& kali dala'
%!'#oh yan& la'a
2. Ak%ivi%i (!rlari dan (!r$alan #an%as 1000 '!%!r '!ru#akan ak%ivi%i yan&
(!rkai%an d!n&an
A i'(an&an
) daya %ahan o%o%
+ ko'#osisi %u(uh (adan
D daya %ahan kardiovaskular
,. P!s!r%a 'ara%hon ialah "on%oh a%li% yan& '!'#unyai
A daya %ahan kardiovaskular
) daya %ahan o%o%
+ k!kua%an o%o%
D -l!ksi(ili%i
.. Ak%ivi%i naik %urun (an&ku da#a% '!'(ina //////// #ada o%o% kaki.
A k!la$uan
) K!kua%an
+ K!#an%asan
D K!l!n%uran
0. //////// adalah %aha# k!'a'#uan o%o% un%uk (!k!r$a.
A K!kua%an
) K!#an%asan
+ Daya Tahan 1%o%
D Daya Tahan Kardiovaskular
2. Ta#ak sokon&an yan& di&unakan s!'asa '!lakukan ak%ivi%i %!kan %u(i
(a&i 'urid l!laki ialah
1
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
A %an&an dan lu%u%
) k!dua3dua (!lah lu%u%
+ k!dua3dua (!lah %a#ak %an&an dan kaki
D skala sokon& sisi d!n&an s!(!lah %an&an
7. )!riku% '!ru#akan lakuan yan& '!'!rlukan k!kua%an kecuali
A '!lo'#a% %in&&i sa'(il '!ny!n%uh dindin&
) ski# dan %ukar arah
+ '!'(alin& (ola s!&ar
D (!r&ayu% #ada #alan&
4. Di an%ara ak%ivi%i (!riku% yan& 'anakah (!rkai%an d!n&an k!l!n%uran5
I. 6!n%ik (adan
II. Duduk $an&kau
III. +ui% !kor
I7. T!kan %u(i
A I dan II
) I dan III
+ II dan I7
D III dan I7
Soalan 9 berdasarkan Rajah 1
)!rlari #!"u%
Tarik %ali
)an&ki% %u(i
Rajah 1
8. 9a$ah 1 '!nun$ukkan (!(!ra#a ak%ivi%i yan& (!rlandaskan ko'#on!n
A :l!ksi(ili%i
) k!kua%an o%o%
+ daya %ahan o%o%
D daya %ahan kardiovaskular
10. //////// adalah (!rkai%an d!n&an ak%ivi%i %olak (ahu (!r#asan&an.
A I'(an&an
) K!l!n%uran
2
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
+ K!kua%an 1%o%
D Daya Tahan Kardiovaskular
11. Ak%ivi%i (!r&alo# da#a% '!'(!n%uk
I Kuasa
II K!l!n%uran
III I'(an&an
I7 K!%an&kasan
A I dan II
) I dan III
+ II dan I7
D III dan I7
12. An%ara (!riku% yan& 'anakah '!ru#akan ak%ivi%i i'(an&an5
A Jalan
) Jalan a%as (an&ku
+ Jalan (a*ah (an&ku
D Jalan d!#an (an&ku
1,. ;an& 'anakah an%ara (!riku% %idak (!nar %!n%an& as#!k k!s!la'a%an
s!'asa '!lakukan ak%ivi%i i'(an&an5
A 6a%ihan yan& sis%!'a%ik
) P!rs!ki%aran yan& s!suai
+ Tidak #!rlu #!ny!liaan dan (i'(in&an &uru
D M!n&!nal#as%i k!'a'#uan %aha# dan k!"!r&asan 'urid
1.. Aksi dirian (an&au '!'!rlukan ki%a '!nd!#an&kan k!dua3dua (!lah
A )ahu
) Tan&an
+ Kaki
D 6!n&an
10. )!riku% yan& 'anakah (ukan ko'#on!n k!"!r&asan (!rasaskan
k!siha%an5
A Daya %ahan o%o%
) Koordinasi
+ I'(an&an
D K!la$uan
,
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
12. Kuasa ialah
A K!(ol!han '!n&!kalkan k!s%a(ilan %u(uh (adan.
) K!'a'#uan '!n&&unakan s!&ala k!kua%an yan& ada d!n&an
#an%as.
+ K!"!ka#an '!n&u(ah arah dan #osisi d!n&an "!#a% s!'asa
'!lakukan ak%ivi%i.
D K!(ol!han (!r&!rak #an%as dari sa%u %!'#a% k! %!'#a% yan& lain
dala' 'asa yan& sin&ka%.
Soalan 17 dan 1 berdasarkan Rajah !
Rajah !
17. Rajah ! di a%as '!nun$ukkan ak%ivi%i lo'#a%
A Jauh
) Kan&&aru
+ Kuardran
D S!%!'#a%
14. )!r#andukan Rajah ! di a%as< ak%ivi%i %!rs!(u% da#a% '!n&u$i ////////
s!s!oran&.
A K!la$uan
) K!kua%an
+ k!l!n%uran
D K!%an&kasan
.
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
18. 6ari #!"u% 00 '!%!r '!ru#akan ak%ivi%i yan& (!rkai%an d!n&an
A lon$akan
) K!la$uan
+ I'(an&an
D daya %ahan kardiovaskular
Soalan !" berdasarkan Rajah #
Rajah #
20. )!rdasarkan #!nya%aan 9a$ah , di a%as< ko'#on!n k!"!r&asan yan&
'anakah be$ul%
A K!#an%asan
) K!%an&kasan
+ Masa Tindak )alas
D Daya Tahan Kardiovaskular
21. K!la$uan #!n%in& dala' olahra&a< %!ru%a'anya dala' a"ara lari #!"u%.
Ko'#on!n lain yan& %!rli(a% ialah
I I'(an&an
II -l!ksi(ili%i
III Koordinasi
I7 K!kua%an o%o%
A I dan II
) I< II dan III
+ II< III dan I7
D I< II< III dan I7
22. )!riku% adalah ak%ivi%i yan& (!rkai%an d!n&an kuasa kecuali
A So:(ol
) 9!nan&
+ lon%ar #!luru
D %a! k*an do
Soalan !# berdasarkan Rajah &
0
Ah'ad san&a% ak%i: dala' (idan& s!ni
'!'#!r%ahankan diri iai%u Ta! K*an Do dan s!rin&
'!'!nan&i #in&a% !'as dala' di #!rin&ka% s!kolah
dan da!rah.
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
Rajah &
2,. )!rdasarkan #!rnya%aan Rajah & di a%as< a#akah ko'#on!n k!"!r&asan
yan& (ol!h dikai%kan d!n&an #!ny!r%aan M. J!&a%h!san dala'
#!r%andin&an %!rs!(u%5
A Kuasa
) K!la$uan
+ Koordinasi
D Masa %indak (alas
2.. Na'akan ko'#on!n k!"!r&asan (a&i s!oran& #!n$a&a &ol yan& da#a%
'!n!#is (ola yan& %!rlindun& ol!h rakan s!#asukannya5
A I'(an&an
) -l!ksi(ili%i
+ Daya %ahan o%o%
D Masa %indak (alas
Soalan !5 berdasarkan Rajah 5
Rajah 5
20. )!riku% adalah lan&kah k!s!la'a%an s!'asa '!lakukan ak%ivi%i %!rs!(u%.
A#akah ak%ivi%i yan& di'aksudkan5
2
'( )e*a$hesan ialah Raja +ecu$ 'ala,sia ,an* $elah -e-enan*i
.in*a$ e-as dala- acara 1"" -e$er den*an ca$a$an -asa 1"(# saa$
dala- $e-as,a Sukan Asia di /an*kok0 Thailand .ada $ahun 191!(
=n%uk '!n&u$i kuasa
M!n&&unakan kasu% yan& s!suai
M!ndara% d!n&an k!dua3dua (!lah kaki di(!n&kokkan
M!n&hayunkan k!dua3dua (!lah %an&an k!%ika
'!lo'#a%
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
A 6o'#a% $auh
) 6o'#a% %in&&i
+ 6o'#a% kan&&aru
D 6o'#a% %in&&i (!r&alah
22. Di an%ara (!riku%< ak%ivi%i yan& 'anakah (ol!h '!nin&ka%kan
k!%an&kasan
s!s!oran&5
I Duduk $an&kau
II Naik %urun (an&ku
III 6o'#a% kuadran
I7 Ski# dan %ukar arah
A I dan II
) II dan III
+ III dan I7
D II dan I7
Soalan !7 berdasarkan Rajah 1
Rajah 1
27. A#akah yan& s!dan& dilakukan ol!h 'urid dala' &a'(ara$ah di a%as5
A >alo#
) 6ari #!"u%
+ 6o'#a% s!%!'#a%
D Ski# dan %ukar arah
7
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
24. 1%o% 'anakah yan& %!rli(a% s!'asa '!lakukan $arin&an dala'
#!r'ainan (ola (alin&5
I 1%o% kaki
II 1%o% 'uka
III 1%o% k!#ala
I7 1%o% %an&an
A I dan II
) II dan III
+ III dan I7
D I dan I7
Soalan !9 berdasarkan Rajah 7

Rajah 7
28. Ak%ivi%i di a%as '!nin&ka%kan %aha# //////// dan //////// s!s!oran&.
A k!la$uan < 'asa %indak (alas
) k!la$uan < :l!ksi(ili%i
+ k!kua%an o%o% < kuasa
D k!%an&kasan < daya %ahan kardiovaskular
,0. Dala' '!nin&ka%kan kuasa< k!s!la'a%an yan& #!rlu di (!ri #!rha%ian
dala' ak%ivi%i lon$ak sa'(il '!r!$a' (ola adalah s!#!r%i (!riku% kecuali
A '!n&&unakan kasu% yan& s!suai
) '!ndara% d!n&an k!dua3dua lu%u% di (!n&kokkan
+ '!'as%ikan ki%a '!nahan na:as s!'asa '!'(ua% r!$a'an
4
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
D '!n&hayunkan k!dua3dua (!lah %an&an k!%ika '!lo'#a%
KE'AH2RAN
1. S!rvis -lik dala' #!r'ainan (ad'in%on '!'!rlukan k!kua%an
di (aha&ian
A Ta#ak
) T!n&ah
+ )!lakan&
D P!r&!lan&an
2. K!'ahiran '!n&han%ar (ola dala' #!r'ainan ra&(i s!n%uh %!rda#a% %i&a
:asa s!#!r%i (!riku% kecuali
A :asa susulan
) :asa iku% la$ak
+ :asa #!rs!diaan
D :asa #!rlaksanaan
,. A#akah $!nis #ukulan yan& %!rda#a% dala' #!r'ainan (ad'in%on5
A Pukulan kilas
) Pukulan lo(
+ Pukulan $una'
D S!'ua di a%as
.. Ko'#as di&unakan un%uk '!n!n%ukan
A Arah
) 9a$ah
+ 6aluan
D )!arin&
8
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
Soalan 5 berdasarkan Rajah

Rajah
0. >a'(ara$ah di a%as '!nun$ukkan sa%u #!r&!rakan >i'nas%ik Ar%is%ik.
Na'akan #!r&!rakan %!rs!(u%5
A )!r$alan
) M!lo'#a%
+ 6an&kah ski#
D 6an&kah k! sisi &!lon&sor
Soalan 1 berdasarkan Rajah 9
2. >a'(ara$ah di a%as '!nun$ukkan salah sa%u #!r&!rakan >i'nas%ik
Ira'a. Na'akan #!r&!rakan %!rs!(u%5
A 6o'#a% k!%in%in&
) >!rak !dar d!n&an ala%an
+ Pusin&an s!%!'#a% d!n&an ala%an
D 9an&kaian #!r&!rakan d!n&an ala%an
10
Rajah 9
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
7. Dua ala% u%a'a yan& di&unakan dala' sukan ori!n%!!rin& ialah
A ko'#as dan #!%a
) $a' randik dan #!%a
+ kad ka*alan dan *is!l
D kan%a #!'(!sar dan $a' randik
4. An%ara yan& (!riku% 'anakah bukan asas k!'ahiran so:(ol5
A M!'ukul (ola
) M!nanduk (ola
+ M!'(alin& (ola
D M!nya'(u% (ola
8. S!s!oran& yan& in&in '!ny!r%ai sukan ori!n%!!rin& '!s%ilah 'ahir
'!n&&unakan
A #!%a
) ko'#as
+ kad *ak%u
D kad #!raka'
Soalan 1" berdasarkan Rajah 1"
Rajah 1"
10. P!r'ainan yan& '!n&&unakan ala%an s!#!r%i di a%as ialah
A hoki
) %!nis
+ (ad'in%on
D (ola s!#ak
11. An%ara (!riku% yan& 'anakah bukan a"ara olahra&a5
A 6ari 100 '!%!r
) 6o'#a% %in&&i
+ 6o'#a% kuadran
D 6ari (!r&an%i3&an%i
12. K!'ahiran asas yan& %!rda#a% dala' #!r'ainan 9a&(i S!n%uh ialah
I M!n&han%ar (ola
II M!nan&ka# (ola
11
RAKET0 )AR2NG0 /U3U TANGK2S
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
III M!n&!l!"!k dan '!n&!lak
I7 M!n&hadan& dan '!ny!n%uh
A I dan II
) I< II dan III
+ II< III dan I7
D I< II< III dan I7
1,. //////// (ol!h dilakukan k!%ika (ulu %an&kis (!rada %in&&i di udara.
A Pukulan s!rvis
) Pukulan hada#an
+ Pukulan kilas
D Pukulan s'!sy
1.. P!r'ainan 9a&(i S!n%uh di'ainkan ol!h //////// oran& s!#asukan.
A 2
) 7
+ 4
D 10
10. Tindakan yan& %idak di(!narkan dala' #!r'ainan ra&(i s!n%uh ialah
I '!nolak dan '!na'#ar
II '!'(!n%!s
III '!nu'(uk dan '!n"akar
I7 '!lakukan r!'#uhan kasar
A I dan II
) II dan III
+ I< II dan III
D I< II< III dan I7
12. 1lahra&a %!r(aha&i k!#ada dua (aha&ian iai%u
A lari #!"u% dan #adan&
) larian dan lo'#a%an
+ (ala#an dan #adan&
D (ala#an dan lo'#a% $auh
Soalan 17 berdasarkan Rajah 11
12
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5

Rajah 11
17. Aksi kaki dan (adan yan& '!l!#asi #alan& s!#!r%i yan& di%un$ukkan
dala' &a'(ar di a%as adalah lo'#a% %in&&i &aya
A >un%in&
) P!lana
+ Ti'ur
D :or(ury
Soalan 1 berdasarkan Rajah 1!
Rajah 1!
14. J!nis #ukulan yan& di%un$ukkan dala' &a'(ar di a%as ialah
A s!rvis %in&&i
) s!rvis :lik
+ #ukulan kilas
D #ukulan s'!sy
18. Na'a lain (a&i &lo: dala' #!r'ainan so:(ol ialah
A %o#!n& 'uka
) #!lindun& kaki
+ sarun& %an&an
D #!lindun& dada
1,
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
Soalan !" berdasarkan Rajah 1#
Rajah 1#
20. )!rdasarkan &a'(ar di a%as ialah (ola
A Ta'#ar
) Jarrin&
+ S!#ak
D So:(ol
21. Di an%ara (!riku% yan& 'anakah a"ara #adan& kecuali
A lari lo'#a% #a&ar
) l!'#ar "ak!ra
+ lo'#a% %in&&i
D lon%ar #!luru
22. >i'ra'a Ar%is%ik '!n!kankan k!#ada #!r&!rakan %i&a k!'ahiran
u%a'a. An%ara yan& (!riku% yan& 'anakah bukan an%ara k!'ahiran
%!rs!(u%5
A K!la$uan
) 6o'(ol
+ K!'a%an&an
D Daya %ahan kardiovaskular
1.
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
2,. Nya%akan ala% yan& di&unakan ol!h #!lari dala' a"ara (!r&an%i3&an%i5
A Kayu
) )lok 'ula
+ )a%on
D Kon
2.. T!rda#a% dua "ara dala' k!'ahiran '!'!&an& rak!% iai%u
A #!&an&an hada#an dan #!&an&an %!n&ah
) #!&an&an hada#an dan #!&an&an kilas
+ #!&an&an kilas dan #!&an&an (!lakan&
D #!&an&an hu$un& dan #!&an&an kilas
Soalan !5 berdasarkan Rajah 1&

Rajah 1&
20. 9a$ah di a%as dikai%kan d!n&an #!r'ainan
A Hoki
) T!nis
+ So:(ol
D )ad'in%on
10
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
22. Nya%akan ala%an yan& di&unakan dala' >i'nas%ik Ira'a.
I. )ola
II. >!lun&
III. 9!(!n
I7. )!lan%an
A I dan II
) I7 saha$a
+ I< II dan I7
D I< II< III< dan I7
27. Di an%ara (!riku% yan& 'anakah a"ara (ala#an5
A )ola (alin&
) 6on%ar #!luru
+ 6o'#a% %in&&i
D 6ari 100 '!%!r
24. 1ri!n%!!rin& ialah s!$!nis sukan r!kr!asi yan& '!n&&unakan #!%a dan
ko'#as. Sukan ini 'iri# #!r'ainan '!n"ari
A ru'ah
) k!dai
+ s!kolah
D har%a karun
28. Arah yan& di%un$ukkan anak #anah #ada ko'#as dina'akan
A ind!ks
) kan%a
+ (!arin&
D skala
,0. T!knik asas larian %!rdiri dari#ada %!knik d!ka'< %!knik asas (!rlari dan
%!knik asas
A '!lan&kah
) '!'!"u%
+ '!'in%as
D '!na'a%kan larian
Soalan #1 berdasarkan Rajah 15
12
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
Rajah 15
,1. )!rdasarkan #!rnya%aan di a%as a#akah k!#!rluan yan& #!rlu di (a*a
ol!h A(u un%uk '!ny!r%ai ak%ivi%i #!rkh!'ahan %!rs!(u%5
I Kh!'ah
II P!%i #!r%olon&an "!'as
III Tali
I7 S!li'u%
A I saha$a
) II< III dan I7
+ II dan I7
D I < II dan III
KESUKANAN
1. Dala' a"ara (ala#an< a"ara yan& %idak di#!r%andin&kan ialah
A 6ari #!"u%
) 6ari (!r#a&ar
+ 6ari (!r&an%i3&an%i
D 6ari (!rhalan&an
Soalan ! berdasarkan Rajah 11

A(u '!ru#akan salah s!oran& ahli k!la( r!kr!asi. )!liau
'!ru#akan salah s!oran& ahli k!la( yan& ak%i: dala'
ak%ivi%i #!rkh!'ahan.
17
Pas%ikan #alan& dan %ian& kukuh
dan s!la'a% di&unakan.
Pas%ikan k!%!(alan dan k!dudukan
%ila' adalah s!suai dan (!%ul.
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
Rajah 11
2. M!ru$uk #ada ra$ah di a%as< lan&kah3lan&kah k!s!la'a%an %!rs!(u%
adalah un%uk a"ara
A 6on%ar P!luru
) 6o'#a% Jauh
+ 6o'#a% Tin&&i
D 6on%ar 6!'(in&
,. )!riku% adalah lan&kah3lan&kah k!s!la'a%an s!'asa (!rsukan.
I M!lakukan ak%ivi%i '!'anaskan (adan s!(!lu' 'ulakan ak%ivi%i.
II M!nd!n&ar dan '!n&iku% arahan k!%ua dar$ah
III M!n&&unakan ala%an sukan yan& s!suai d!n&an ak%ivi%i
I7 M!'akai #akaian sukan yan& s!suai d!n&an ak%ivi%i
A I<II dan III
) II< III dan I7
+ I< III dan I7
D I< II dan I7
.. Ki%a #!rlu '!n&!%ahui s!r%a '!'a%uhi ////////dan ////////
'!n&&unakan ala%an sukan.
A nasiha%< %!&uran
) nasiha%< #anduan
+ arahan< %!&uran
D arahan< #anduan
0. >!lun& ro%an yan& //////// #!rlu disi'#an di%!'#a% %in&&i dan
s!la'a%.
A rosak
) %u'#ul
+ (aik
D (!ra"un
2. 7i%a'in K '!'#!r"!#a%kan //////// darah dan '!n&h!n%ikannya
dari#ada %!rus k!luar dari %!'#a% luka.
A '!n&h!n%ikan
) #!n&aliran
+ #!n"airan
D #!'(!kuan
7. A#akah :un&si 7i%a'in +5
A '!n$a&a 'a%a dan kuli%
) '!n&ua%kan o%o% dan sara:
+ '!'(an%u k!siha%an %ulan&< &i&i dan &usi
D '!'(an%u #!r%u'(uhan %u(uh (adan
4. Ahli3ahli sukan yan& '!n&a'(il dadah akan
14
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
A %!r$!$as k!siha%annya
) %idak akan dihor'a%i
+ dihar&ai k!'!nan&annya
D k!na %indakan undan&3undan&
8. K!(anyakan dadah yan& dia'(il ol!h ahli sukan adalah dadah $!nis
A #!n!nan&
) #!ran&san&
+ #!n&&alak
D (!ra"un
10. P!nyalah&unaan dadah da#a% dik!san '!lalui
A u$ian (!r%ulis
) u$ian air liur
+ u$ian air k!n"in&
D u$ian k!"!r&asan
11. M!n&uran&kan k!u#ayaan d!ria rasa saki% adalah k!san n!&a%i: dadah
$!nis
A >an$a
) +o"ain!
+ )!%a )lo"k!rs
D Ana(oli" S%!roid
12. Sia#akah yan& (!r%an&&un&$a*a( '!la%ih s!s!(uah #asukan5
A P!n&urus
) Jurula%ih
+ >uru sukan
D K!%ua #asukan
1,. A#a(ila (!rada dala' s!s!(uah #asukan< ki%a haruslah '!'a%uhi
A P!&a*ai #!ru(a%an
) K!%ua #asukan
+ P!n&urus #asukan
D >uru sukan
1.. Sua%u #anduan %in&kahlaku yan& harus dia'alkan k!%ika (!rsukan
adalah d!:inisi (a&i
A S!'an&a% K!sukanan
) E%ika Sukan
18
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
+ A"ara Sukan
D Pr!s%asi Sukan
10. Ak%ivi%i yan& da#a% '!'(an%u ahli sukan '!r!dakan %!kanan #!rasaan
d!n&an '!n&uran&kan k!l!suan :i?ikal s!"ara (!ransur3ansur adalah

A ak%ivi%i '!'anaskan (adan


) ak%ivi%i '!ny!$ukkan (adan
+ ak%ivi%i #!r'ulaan a"ara
D ak%ivi%i r!kr!asi
Padankan su'(!r 'akanan d!n&an vi%a'in yan& dis!naraikan.
42TA'2N SU'/ER
20
Ha%i< susu< %!lur< lo(ak '!rah
dan sayuran *arna or!n
Ha%i< %!lur< %o'a%o dan daun
hi$au sayuran
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
1(
!(
#(
&(
5(
+ENGURUSAN A3ATAN SUKAN
)!rdasarkan &a'(ar di (a*ah< %uliskan na'a ala%an yan& dis!diakan
(!rdasarkan #!r'ainan a%au sukan yan& (!rkai%an.
>lo: Dan )ola )ola )ola Kasu%
21
A
B
C
E
K
)uah3(uahan< sayuran s!&ar
dan susu i(u
K!ka"an&< (i$iran yan& %idak
dikilan&kan< kunin& %!lur dan
susu
M!n%!&a< (i$iran< ro%i &andu'
dan 'inyak k!la#a sa*i%
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
So:(ol K!ran$an& S!#ak s#ik!
Ja' 9ak!% )ola Pi%a
)a%on
9andik %!nis %a'#ar =kur
)ola +ak!ra 6!'(in& P!luru Kayu )lok Mula
Jarin& Hoki
KU'+U3AN A3ATAN
1. 1lahra&a @ a"ara #adan& A
2. 1lahra&a @ a"ara (ala#an A
,. P!r'ainan @ #adan& A
.. P!r'ainan @ &!lan&&an& A

2SU52SU 6A3A' +EN6262KAN )AS'AN2 6AN SUKAN
Tandakan @ B A #ada #!rnya%aan yan& (!%ul dan @ C A #ada #!rnya%aan yan&
salah
22
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
1. Dala' (idan& #!ru(a%an yan& di(!narkan ol!h k!ra$aan< dadah
di&unakan s!(a&ai u(a% #!nahan saki%
2. Dala' $an&ka #an$an&< a%l!% yan& '!n&a'(il dadah (ol!h
dis!ran& #!nyaki% (uah #in&&an&
,. K!san dadah $!nis S%!roids Ana(oli" adalah un%uk
'!na'(ahkan k!u#ayaan d!ria rasa saki%.
.. Dadah %idak di(!narkan sa'a s!kali un%uk k!&unaan s!lain
#!ru(a%an k!rana (ol!h '!n$!$askan k!siha%an
0. A%l!% yan& '!n&a'(il dadah akan '!ny!(a(kan dirinya
'!n$adi l!(ih a&r!si:
KES2HATAN 62R2 6AN KE3UARGA
1. S!ksuali%i ialah k!s!daran ki%a %!rhada# #!ru(ahan #ada ////////<
/////// dan ////////.
I :i?ikal
II %in&kah laku
III #!rs!ki%aran
2,
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
I7 sis%!' r!#roduk%i:
A I< II dan III
) I< II dan I7
+ I< III dan I7
D II< III dan I7
2. )!riku% adalah #!nyaki% D #!nyaki% yan& %idak (!r$an&ki% kecuali
A dia(!%!s
) $an%un&
+ k!#ialu
D as'a
,. S!s!oran& yan& '!n&ala'i %!kanan akan '!nun$ukkan k!adaan s!#!r%i
(!riku% kecuali
A &!'(ira
) 'urun&
+ &!ra'
D 'arah
.. P!ru(ahan :i?ikal s!'asa #ros!s //////// $u&a (ol!h '!'#!n&aruhi
!'osi dan %in&kah laku s!s!oran& r!'a$a.
A #!'(!la$aran
) k!r!'a$aan
+ k!'a%an&an
D k!%uaan
Soalan 5 berdasarkan Rajah 1
Rajah1
0. P!rnya%aan di a%as '!ru#akan #!ranan sokon&an r!'a$a dala'
A s!kolah
) k!luar&a
+ 'asyaraka%
D n!&ara
2. )!riku% adalah #ros!s yan& '!ny!(a(ka( #!ru(ahan k!#ada
#ara r!'a$a
2.
- Taa% k!#ada i(u (a#a
- )!rsika# (aik d!n&an adik3(!radik
- )!k!r$asa'a
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
I :i?ikal
II #!rasaan
III k!siha%an
I7 #!r*a%akan
A I dan II
) I< II dan III
+ II< III dan I7
D I< II< III dan I7
7. )!riku% adalah "ara #!n"!&ahan (a&i #!nyaki% dia(!%!s kecuali
A '!n$auhkan diri dari#ada rokok
) '!n&a'alkan &aya hidu# siha%
+ a'alkan #!'akanan yan& s!i'(an&
D '!n&!kalkan (!ra% (adan yan& un&&ul
4. A#akah yan& di'aksudkan d!n&an S!n&&u&u%5
A P!ru(ahan hor'on dala' (adan
) K!luar air 'ani s!"ara %idak dis!dari
+ Darah yan& k!luar dari :ara$ s!la'a (!(!ra#a hari
D K!saki%an dan rasa l!n&uh di(a*ah #!ru% dan (!lakan&
Soalan 9 berdasarkan Rajah !
Rajah !
20
7 Tahniah0 'ania-8 Ka-i
ban**a den*an ke.u$usan
ini90 ka$a En( 'uru*an
ke.ada anakn,a(
76a.a$ / la*i( Sa,a
san*kakan se-uan,a A(
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
8. A#akah yan& da#a% ka'u &a'(arkan %!n%an& #!rasaan yan& diala'i
dala' dialo& di a%as5
I >!'(ira
II T!rsin&&un&
III K!"!*a
I7 >!ra'
A I dan II
) I dan III
+ III dan I7
D II dan III
10. S!(a&ai anak r!'a$a Malaysia< ki%a #a%u% '!n&!kalkan nor'a a%au
a'alan 'asyaraka% N!&ara ki%a yan& (!r(ilan& kau'. ;an& 'anakah
nilai3nilai nor'a yan& %idak (ol!h dia'alkan ol!h 'asyaraka% di N!&ara
ki%a5
A Hor'a%3'!n&hor'a%i
) )!r(udi (ahasa
+ So#an san%un
D Tiada %ol!ransi
22
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
GA:A H26U+ S2HAT
1. Makanan s!#!r%i ro%i< nasi dan (i$irin '!n&andun&i
A kar(ohidra%
) vi%a'in
+ #ro%!in
D l!'ak
2. Makanan S!i'(an& ialah 'akanan yan&
A l!n&ka# kandun&an ?a% (!si
) l!n&ka# kandun&an kar(ohidra%
+ l!n&ka# kandun&an kalsiu'
D l!n&ka# kandun&an nu%ri!n
,. Makanan s!#!r%i $!ruk< k!ro#ok a%au 'akanan rin&an (anyak
'!n&andun&i
A (ahan 'udah hada'
) (ahan yan& (!rkhasia%
+ (ahan #!*arna dan #!rasa %iruan
D (ahan (!ra"un
27
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
.. Makanan yan& #!rlu ki%a 'akan d!n&an kadar s!diki% adalah
dari $!nis
A vi%a'in
) l!'ak
+ #ro%!in
D kar(ohidra%
0. Ki%a (ol!h '!"!&ah diri dari o(!si%i d!n&an
A $an&an 'akan
) 'akan '!n&iku% 'asa 'akan
+ 'akan d!n&an kuan%i%i yan& (anyak
D 'akan 'akanan yan& s!i'(an& dan k!ra# (!rs!na'
2. +on%oh 'inu'an (!ralkohol yan& (ol!h '!'a(ukkan adalah s!#!r%i
(!riku% kecuali
A sa'su
) (ir
+ %hinn!r
D *ain
7. )!(!ra#a "on%oh (ahan yan& disalah&unakan s!(a&ai (ahan hidu
adalah
I #!%rol
II &a'
III "a%
I7 &in"u
A I< II dan III
) I< III dan I7
+ II< III danI7
D I< II< dan I7
4. Dadah $u&a dik!nali s!(a&ai u(a%
A #!nahan %idur
) #!na*ar saki%
+ #!nahan saki%
D #!n&u(a% %idur
8. ;an& (!riku% adalah %i&a (!n%uk dadah kecuali
A #il
) "!"air
+ s!r(uk
D (ahan '!n%ah
24
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
10. An%ara (!riku% '!ru#akan dadah yan& (!r(ahaya kecuali
A #il khayal
) #anadol
+ h!roin
D &an$a
28
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
KE/ERS2HAN 6AN KESE3A'ATAN +ERSEK2TARAN
1. )!riku% '!ru#akan ala%an yan& %!rda#a% di dala' #!%i #!r%olon&an
"!'as.
I P!'(alu% luka
II Panadol
III Jaru' sun%ikan
I7 Iodin
A I
) II dan I7
+ I dan I7
D I< II< III< dan I7
2. ;an& (!riku% '!ru#akan lan&kah un%uk '!n"!&ah #!nyaki% (!r$an&ki%
kecuali
A '!n&a*al v!k%or
) '!nda#a%kan i'unisasi
+ '!nu%u# 'akanan dan air yan& %!lah di'asak
D $an&an (!rk!liaran di ka*asan luar ru'ah
,. 6an&kah un%uk '!n&!lak $an&ki%an #!nyaki% "a'#ak adalah
A '!ny!'(ur ra"un s!ran&&a
) %u%u# 'ulu% d!n&an '!n&&unakan sa#u %an&an
+ da#a%kan sun%ikan i'unisasi "a'#ak
D (!r'ain di luar ru'ah
.. A#a(ila anda (!rada di dala' (o%< #as%ikan anda
A duduk di (!lakan& $uru'udi
) '!'akai $ak!% k!s!la'a%an
+ '!n&a'(il &a'(ar
D '!'(a*a (!kalan 'akanan
Soalan 5 berdasarkan Rajah #
,0
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
Rajah #
0. M!ndudukkan 'an&sa dan %undukkan k!#alanya di an%ara dua lu%u%
s!#!r%i yan& di%un$ukkan dala' &a'(ar di a%as adalah un%uk 'an&sa
A l!'as
) saki% #!ru%
+ #i%a'
D saki% $an%un&
2. A#a(ila (an$ir '!landa< (!(!ra#a %indakan s!&!ra #!rlu dia'(il.
Susunkan 'aklu'a% (!riku% '!n&iku% k!u%a'aan.
I S!la'a%kan doku'!n #!n%in&
II M!nu%u# suis !l!k%rik
III S!la'a%kan nya*a s!ndiri
I7 S!la'a%kan (aran& 'akanan
7 )!r#indah k! %!'#a% yan& s!la'a%
7. An%ara (!riku% yan& 'anakah #!nyaki% kuli%5
A Panau dan kura#
) Kura# dan (a%uk
+ Panau dan Aids
D Kudis dan dia(!%is
4. S!*ak%u '!lin%as $alan ka'u h!ndaklah
A )!r$alan %!rus
) Pandan& kanan
+ Pandan& kiri
D Pandan& kanan dan kiri
8. >unakan //////// yan& dika*al ol!h /////// s!'asa '!lin%as $alan
raya.
A Ja'(a%an< askar
) 6oron&< &uru
+ 6in%asan ?!(ra< #!n&a*al lalu 3lin%as
D Jalan raya< &uru (!sar
10. Ala%an yan& di&unakan un%uk '!ny!la'a%kan 'an&sa di air ialah
A %an&an dan %ali #in&&an&
) &alah dan %ali
+ #!la'#un& dan %ayar
D #!la'#un& dan %ali #in&&an&
,1
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
SKEMA JAEAPAN
PENDIDIKAN JASMANI
TAH=N 0
KECERGASAN
1( A
!( 6
#( A
&( /
5( C
1( C
7( /
( A
9( /
1"( C
11( C
1!( /
1#( C
1&( /
15( A
11( A
17( C
1( 6
19( /
!"( C
!1( C
!!( /
!#( /
!&( 6
!5( A
!1( C
!7( 6
!( 6
!9( A
#"( C
KE'AH2RAN
1( C
!( 6
#( 6
&( C
( /
9( /
1"( C
11( C
15( 6
11( C
17( 6
1( 6
!!( C
!#( C
!&( /
!5( /
!9( C
#"( 6
#1( 6
,2
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
5( A
1( /
7( A
1!( 6
1#( 6
1&( /
19( C
!"( 6
!1( A
!1( 6
!7( 6
!( 6
KESUKANAN
1( 6
!( C
#( C
&( 6
5( /
1( 6
7( C
( A
9( /
1"( C
11( /
1!( /
1#( C
1&( /
15( /
SKE'A )A;A+AN
'AKANAN KES2HATAN /ER42TA'2N
ArahanF Padankan su'(!r 'akanan d!n&an vi%a'in yan& dis!naraikan.
42TA'2N SU'/ER
,,
A
B
C
EK
Ha%i< susu< %!lur< lo(ak '!rah
dan sayuran *arna or!n
)uah3(uahan< sayuran s!&ar
dan susu i(u
Ha%i< %!lur< %o'a%o dan daun
hi$au sayuran
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
SKE'A )A;A+AN
+ENGURUSAN A3ATAN SUKAN
)!rdasarkan &a'(ar di (a*ah< %uliskan na'a ala%an yan& dis!diakan
(!rdasarkan #!r'ainan a%au sukan yan& (!rkai%an.
>lo: Dan )ola )ola )ola Kasu%
So:(ol K!ran$an& S!#ak s#ik!
Ja' 9ak!% )ola Pi%a
)a%on
9andik %!nis %a'#ar =kur
)ola +ak!ra 6!'(in& P!luru Kayu )lok Mula
Jarin& Hoki
,.
K!ka"an&< (i$iran yan& %idak
dikilan&kan< kunin& %!lur dan
susu
M!n%!&a< (i$iran< ro%i &andu'
dan 'inyak k!la#a sa*i%
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
KU'+U3AN A3ATAN
1lahra&a @ a"ara #adan& A Cakera, Lembing, Peluru, Pita ukur.
1lahra&a @ a"ara (ala#an A Baton, Jam randik, Blok mula, Kasut
spike.
P!r'ainan @ #adan& A Bola Sepak, Bola Jaring, Glof dan Bola
Sofbol, Kayu Hoki.
P!r'ainan @ &!lan&&an& A Bola Tampar, aket Tenis, Bola
Keran!ang.
SKE'A )A;A+AN
2SU52SU 6A3A' +EN6262KAN )AS'AN2 6AN SUKAN
Tandakan @ B A #ada #!rnya%aan yan& (!%ul dan @ C A #ada #!rnya%aan yan&
salah.
1. Dala' (idan& #!ru(a%an yan& di(!narkan ol!h k!ra$aan< dadah
di&unakan s!(a&ai u(a% #!nahan saki%
2. Dala' $an&ka #an$an&< a%l!% yan& '!n&a'(il dadah (ol!h
dis!ran& #!nyaki% (uah #in&&an&
,0
/

<
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
,. K!san dadah $!nis S%!roids Ana(oli" adalah un%uk
'!na'(ahkan k!u#ayaan d!ria rasa saki%.
.. Dadah %idak di(!narkan sa'a s!kali un%uk k!&unaan s!lain
#!ru(a%an k!rana (ol!h '!n$!$askan k!siha%an
0. A%l!% yan& '!n&a'(il dadah akan '!ny!(a(kan dirinya '!n$adi
l!(ih a&r!si:
SKE'A )A;A+AN
+EN6262KAN KES2HATAN
TAHUN 5
KES2HATAN 62R2 6AN KE3UARGA
1( /
!( C
#( A
&( /
5( C
1( C
7( A
( 6
9( /
1"( 6
GA:A H26U+ S2HAT
1( A
!( 6
#( C
&( /
5( 6
1( C
7( A
( C
9( /
1"( /
,2

<
/
/
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN JPNS 2007

TAHUN 5
KE/ERS2HAN 6AN KESE3A'ATAN +ERSEK2TARAN
1( C
!( 6
#( C
&( /
5( C
1( 2202024040222
7( A
( 6
9( C
1"( C
,7

Anda mungkin juga menyukai