Anda di halaman 1dari 42

Dalam bahagian ini, kita akan

membincangkan 3 aspek, iaitu:Proses Kelompok
Penapisan Pra Kelompok
Tahap-tahap Kaunseling Kelompok
Burlingame dan Fuhrimen (dalam Nystul
2003) menggariskan 4 aspek penting:
Penglibatan
ahli untuk berkongsi perasaan
sesama mereka.

Melalui perkongsian seperti ini,
kejelekitan dan kesejagatan
kelompok akan meningkat.
Fokus berpusatkan kelompok lawan
berpusatkan individu
o Kedua-dua fokus diberi perhatian pada satu
masa.

o Kehadiaran pembantu pemudahcara amat
penting dimana seorang akan bertumpu kepada
kebimbangan ahli secara individu, manakala
seorang lagi kepada isu-isu berkaitan dengan
proses kelompok.
Fokus kepada kini-dan-di-sini
Tugas pemudahcara ialah menarik perhatian
ahli-ahli kepada unsur kini-dan-di-sini

dapat membantu ahli-ahli untuk mengenali diri
dengan lebih mendalam lagi, melalui
pendedahan kendiri dan maklumbalas, sambil
mereka berinteraksi antara satu sama lain.
Matlamat Kelompok
Matlamat kelompok akan menentukan
perjalanan sesi kelompok.

Kelompok yang dibentuk untuk meningkatkan
hubungan interpersonal berkemungkinan akan
tertumpu kepada kaedah eksperiential.
Couch (dalam Nystul, 2003) menjelaskan empat langkah
penting dalam sesi penapisan pra kelompok.


Mengenalpasti keperluan, jangkaan dan komitmen ahli
Mencabar mitos dan miskonsepsi mengenai kaunseling kelompok
Menyampaikan maklumat
Membuat penapisan
Corey dan Corey (dalam Nystul, 2003) telah
mengemukakan model berikut yang mengandungi
empat tahap iaitu:

Tahap satu : Permulaan (Orientasi)
Tahap Dua : Transisi
Tahap ketiga : Bekerja
Tahap Keempat : Penamatan
Tahap 1 : Orientasi

pemudahcara dan ahli akan memberi perhatian
kepada perkara-perkara seperti:

Orientasi
ahli
Struktur
kelompok
Pemudahcara mempunyai beberapa fungsi
utama:

Membantu ahli-
ahli membentuk
peraturan serta
norma kelompok
Merangsang
mereka untuk
melahirkan
ketakutan dan
kebimbangan
masing-masing
Mendorong merka
bersifat terbuka
serta hadir secara
psikologikal
Membantu
mereka untuk
mengenalpasti
matlamat peribadi
yang konkrit
Menggaalakkan
mereka untuk
berkongsi
jangkaan dan
harapan masing-
masing
Pemudahcara perlu merujuk kepada isu-isu penting
untuk dibincangkan bersama bakal ahli.

Tujuan dan matlamat kelompok

Maklumat mengenai prosedur kelompok dan peraturan kelompok

Kesesuaian kelompok dengan keperluan ahli

Kebimbingan ahli

Maklumat mengenai pendidikan, latihan dan kelayakan pemudahcara

Risiko psikologikal yang mungkin timbul akibat sesi kaunseling

Limitasi dan had kerahsiaan

Perkhidmatan lain yang boleh dibekalkan
Tahap 2 : Transisi

pembinaan kepercayaan dan kejelekitan
antara satu sama lain.

ada ahli akan berkongsi sesuatu yang bersifat
peribadi
Pemudahcara bertanggungjawab:

Menggalakkan
ahli-ahli supaya
meluahkan
perasaan
bimbang
mereka
Mengurus
konflik secara
terbuka
Memupuk sifat
autonomi dan
berdikari dalam
kalangan ahli
Capuzzi dan Gros (dalam Sciarra, 2004)
peranan ahli-ahli dibahagiakn kepada tiga:


Peranan
Fasilitatif/membina
Peranan
menyelenggara
Peranan menghalang
Tahap ketiga : Bekerja

ahli-ahli kelompok berasa bebas untuk
meneroka pemikiran dan perasaan masing-
masing.
Fungsi utama pemudahcara ialah:


mendorong ahli-ahli untuk mengubah celikakal
yang terhasil kepada tindakan

membantu mereka melakukan perubahan yang
diperlukan ke arah pencapaian matlamat masing-
masing
Peranan ahli ialah :


ahli-ahli akan mengemukakan isu-isu peribadi yang
sanggup mereka kerjakan

memberi dan menerima maklumbalas

mengaplikasi apa yang dipelajari dalam kehidupan
seharian

memberi sokongan serta dorongan kepada ahli-ahli
yang lain
Penamatan

apabila semua ahli berjaya mencapai matlamat,
kelompok dapat merancang untuk menamatkan
sesi.

Kaunselor menggalakkan ahli-ahlinya membuat
ringkasan dan resolusi hasil daripada sesi tersebut.

ahli-ahli mungkin sudah mempunyai kesedaran
untuk mengimbangkan di antara keperluan diri
dengan kumpulan.


MAKSUD PEMUDAH CARA
Kamus Collins mentakrifkan memudahcara
sebagai menjadi mudah

Beliau akan melaksanakan fungsi dan aktiviti 2
tertentu pada 3 peringkat sesi. Iaitu :- Gerard,dalam Kane , 2006
SELEPAS
Menurut Moore & Feldt (1993),
pemudah cara kaunseling kelompok
mempunyai sekurang-kurangnya 6
peranan
Pengarah
Menentukan matlamat dan tujuan kelompok serta
menjalankan pemilihan ahli dengan sempurna.
Membuat perancangan rapi merangkumi :
Menjadi seorang pemerhati bagi :
mengenal pasti apa yang sedang berlaku,
tingkah laku yang ditunjukkan,
arah yang mana sedang ditujui oleh kelompok .
Pemilihan
tempat
Penentuan masa
yang sesuai
Orang yang berkecuali

Pemudahcara yang berperanan sebagai
seorang yang berkecuali bererti bahawa beliau
harus bersifat objektif terhadap isu
perbincangan ahli.

Orang yang tidak campur tangan
Mengelakkan diri dalam membincangkan
tentang kandungan isu yang berkenaan
Bersifat empati, tulen ( tidak bercampur) dan
menerima klien tanpa syarat
Campur tangan menunjukkan sikap ketidak
prihatinan atau tidak mengendahkan perasaan
dan masalah ahli-ahli kelompok
Akibat : Kaunseling kelompok akan terjejas.
Manipulator
Apabila proses kaunseling sudah menyeleweng
(sesat dari arah yang sebenarnya ) dan menemui
jalan buntu (tertutup)kaunselor bertindak
sebagai manipulator membawa ahli ke pangkuan
yang betul.
Ini menggunakan kemahiran memimpin dan
menyokong.
Menghargai dan mengiktiraf secara positif
sumbangan semua ahli tanpa tunjuk pilih kasih.

Pengurus

Memastikan perbincangan kelompok berjalan
mengikut landasan yang betul dan bergerak
dengan lancar.
Boleh menghentikan tajuk yang tidak
mendatangkan manfaat pada ahli.
Harus dijalankan dengan diplomasi (cara lembut
dalam mempengaruhi orang mengenai sesuatu
perkara )agar tidak menyinggung mana-mana
pihak.

Pemangkin
Berusaha mencapai keseimbangan dimana
semua ahli diberi peluang sama rata.
Memaksimumkan penyertaan ahli dan
meminimumkan sifat dominasi (menguasai) .
Mengoptimumkan pencapaian kelompok dan
keberkesanan


MAKSUD DINAMIKA
DALAM KELOMPOK
Dinamika - tenaga kekuatan, selalu bergerak,
berkembang dan dapat menyesuaikan diri
terhadap keadaan.

Kelompok - dua atau lebih individu yang
berinteraksi antara satu sama lain.

Proses kelompok yang selalu bergerak,
berkembang dan dapat menyesuaikan diri
dengan keadaan yang selalu berubah-ubah
Dinamika Kelompok bererti suatu kumpulan dari dua atau
lebih individu di mana perubahan individu satu dapat
mempengaruhi individu lain (Drs. Soelaiman Joesoyf)
Dinamika dalam kelompok merupakan kuasa sosial
yang wujud dalam kelompok
Iaitu interaksi yang berlaku antara ahli kelompok

Dinamika digunakan sebagai kayu pengukur
(Perhubungan antara ahli)
Dinamika menimbulkan rasa kekitaan dalam kalangan
ahli kelompok
KEBAIKAN KAUNSELING
KELOMPOK
1. Membangkitkan kepekaan diri
seorang anggota kelompok terhadap
anggota kelompok lain.
2. Menimbulkan rasa saling
menghormati dan saling menghargai
pendapat orang lain
3. Menciptakan komunikasi yang
terbuka terhadap sesama anggota
kelompok
Mewujudkan Individu yang
berkerjasama antara satu sama lain.
Waktu untuk penyelesaian dapat diatur
secara tepat dan efektif
Individu yang berinteraksi antara satu sama lain
dan memainkan peranan masing-masing

Berpeluang mempelajari cara-cara
mengambil keputusan, dan mengetahui
bagaimana mengatasi perselisihan pendapat.
Dapat melihat persepsi yang berbeza diantara
anggota kelompok yang akhirnya persepsi
tersebut dapat diterima sebagai norma kelompok
Mempermudah dalam pengambilan
keputusan
Mempermudah dalam mencapai
tujuan
KEKURANGAN KAUSELING
KELOMPOK


Unsur kerahsiaan dalam ahli kelompok
Kurang sesuai bagi klien yang mengalami
kecelaruan mental
Klien berasa terancam atau terserang akibat
konfrantasi
Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok
Proses teraputik terhad antara
kaunselor dengan seorang
individu sahaja.
Proses teraputik berlaku antara
kaunselor dengan beberapa
individu dan antara individu
dalam kelompok itu.
Pertolongan daripada kaunselor
sahaja (sehala).
Perserta berpeluang menerima
pertolongan dari kaunselor atau
peserta lain.
Fungsi kaunselor tidak berubah Fungsi kaunselor sebagai ketua
kumpulan boleh berubah dan
diambil alih oleh peserta lain

Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok
Dapat membina suasa selesa dan
percaya dengan mudah
Sukar membina suasana selesa
dan percaya kerana pesertanya
ramai
Klien hanya tertumpu kepada
masalahnya dan dapat teguran
daripada kaunselor
Peserta memerhati tingkahlaku
proses penyelesaian masalah
dan cara pengendalian masalah
oleh peserta lain.
Kaunselor memberi sepenuh
perhatian
Peserta berasa kurang selamat
dan terancam mempunyai
pilihan untuk berdiam. Perhatian
kaunselor dibahagikan kepada
ramai peserta.
Tidak wujud Semangat tolong- menolong,
bersatu padu, identiti kelompok
wujud antara peserta
KAUNSELING KELOMPOK CIRI PERBEZAAN KAUNSELING KELUARGA
Hanya dapat diperolehi melalui
penglibatan ahli dalam
kelompok tersebut
UNSUR INKLUSIF Hak seseorang sebagai ahli
keluarga
Setiap ahli mempunyai kuasa
yang sama
Struktur Kuasa dalam keluarga
berbentuk hierarki
-Ikatan tidak begitu kukuh
-mungkin baru berjumpa dan
berkenal

Ikatan persaudaraan -ikatan yang kukuh
-ahli keluarga mengenali antara
satu sama lain
-Diterima sebagai sebahagian
kelompok

Peranan pemudah
cara
-Pada permulaan sebagai
orang asing dan perlu
berusaha untuk diterima oleh
semua ahli keluarga
Mewujudkan suasana
kepercayaan dan penerimaan
dalam kalangan ahli
Matlamat Menambah baik kefungsian
keluarga secara menyeluruh

Anda mungkin juga menyukai