Anda di halaman 1dari 31

kAMuS

L8kAALAnImp|ementas| Strateg| erkapa|an (IS)
2010

kata Def|n|s|
A.
Arus Mlnyak korporaL uaLa yang berlsl predlksl [umlah kebuLuhan crude
oll unLuk Llap-Llap kllang, LlngkaL hasll produksl
kllang, kebuLuhan 88M dlLlap-Llap unlL emasaran
& nlaga dan kebuLuhan lmporL crude & 88M unLuk
menuLupl kekurangan LlngkaL kebuLuhan kllang &
88M ualam negerl.
Agen Luar negerl SuaLu perusahaan pelayaran yang berkedudukan dl
luar negerl yang dlLun[uk unLuk mengums semua
keperluan kapal dan ln/ouL clearance kapal
mlllk/cbottet 1. erLamlna (ersero) yang
beroperasl dl pelabuhan Luar negerl.
Advance lund englrlman se[umlah uang ke agen luar negerl
unLuk keperluan blaya operasl kapal selama dl
pelabuhan seLempaL.
Agency lee 8laya [asa yang harus dlbayarkan oleh plhak kapal
kepada agennya unLuk [asa yang Lelah dlberlkan ke
kapal.
Agency CosL 8laya yang dlperlukan kapal unLuk kelancaran
operasl seperLl blaya komunlkasl radlo panLal,
Lelepon, foLocopy dll.
Addendum er[an[lan Lambahan karena adanya perubahan darl
keLenLuan yang LercanLum dalam konLrak.
AcLual 1lme Arrlval (A1A) WakLu kedaLangan kapal sebenamya dl pelabuhan,
dlhlLung saaL kapal melewaLl buoy Lerluar aLau
sLaslon pandu.
AcLual 1lme ueparLure (A1u) WakLu keberangkaLan kapal sebenarnya darl
pelabuhan, dlhlLung saaL kapal melewaLl buoy
Lerluar aLau sLaslon pandu.
AwalLlng 1lme !angka wakLu kapal menunggu dl pelabuhan.
AbandonmenL engallhan hak kepemlllkan kapal.
ALu / Auu AcLual looJloq uaLe / AcLual ulscbotqe uaLe.
All Level Salah saLu cara pengambllan conLoh calran dalam
Lankl dengan menggunakan boLol (Lhleg), dlmana
pada saaL dlLurunkan boLol LerLuLup, kemudlan
seLelah sampal dl baglan bawah/dasar Lankl LuLup
boLol dlbuka dan boLol dlLarlk keaLas sehlngga
calran akan masuk kedalam boLol. (conLoh secara
konLlnue seLelah sampal dlpermukaan, boLol Lerlsl
80.)

Average Ad[usLer SuaLu badan hukum lndependenL yang berLugas
unLuk membuaL rlnclan/perhlLungan klalm asuransl
LauL, berdasarkan dokumen klalm Lanpa melakukan
survey ke obyek perLanggungan yang mengalaml
kecelakaan/ kerusakan dan oJjostet lnl dlLun[uk
oleh plhak asuransl.
Amended 8erlLa Acara erbalkan uokumen MuaLan, yang
menyaLakan adanya kekellruan penullsan aklbaL
salah baca Lable, pengaruh cuaca dan keLldak
akuraslan alaL ukur yang dlgunakan, dlLandaLanganl
oleh penglrlm, nakhoda dan penerlma muaLan
mlnyak dan 88M.
AA8 AlaL emadam Apl 8lngan/yang dapaL dl [ln[lng yang
dlgunakan unLuk memadamkan kebakaran kecll.
Asoslasl lndusLrl kemarlLlman Asoslasl-asoslasl yang bergerak dlbldang lndusLrl
kemarlLlman yang Lelah dlakul secara naslonal
maupun lnLernaslonal, mlsalnya, lnSA, CClMl, lCS
dll.
AddlLlonal 8epalr eker[aan Lambahan yang berkalLan dengan
penyelesalan peker[aan lnduk (l8L) dalam hal
perbalkan kapal.
A8C/A8l Anggaran 8elan[a Cperasl/Anggaran 8elan[a
lnvesLasl.
ApreclaLlon uomesLlc roducL (Au) Apreslasl produksl dalam negerl.
Awak kapal konLrak (Akk) eker[a pada kapal-kapal mlllk aLaupun kapal-kapal
cbottet perusahaan Mlgas, unLuk wakLu LerLenLu
sesual dengan er[an[lan ker[a LauL (kL) yang
mengacu kepada kuPu.
8.
8unker 8ahan 8akar (MlC, MuC, PSu) unLuk mesln
penggerak kapal.
8unker 8ecelpL uokumen Landa penerlmaan bunker dlaLas kapal
yang dlLandaLanganl oleh nakhoda.
8lue Card SerLlflkaL dana [amlnan ganLl rugl pencemaran lauL.
8laya Sewa 8laya yang dlkeluarkan unLuk pembayaran kapal
cbottet dan slsLem sewa kapal yang dllakukan
dengan Lrayek dan kuanLlLas yang Lelah dlLenLukan
(ConLracL of AffrelghLmenL/CCA).
8roker erwakllan pemlllk kapal yang dl cbottet oleh 1.
erLamlna (ersero) yang berada dl lndonesla.
8unker ConsumpLlon !umlah pemakalan bahan bakar dalam saLu harl
pada saLu voyage.
8uslness lan Poldlng 8encana sLraLeglc blsnls korporaL 1. erLamlna
(ersero).
8lll of looJloq SerLlflkaL yang menyaLakan angka-angka
menuruL perhlLungan dalam cettlflkot of
Ooootlty looJeJ (CCL), sl penerlma muaLan
dlbebanl pembayaran aLas dasar angka 8/L Lhl.
SuraL keLerangan muaLan kapal yang
dlLandaLanganl oleh nakhoda kapal
berdasarkan perhlLungan dl Lankl penglrlm.
uokumen yang menyaLakan [umlah muaLan
(kargo) yang dlLerlma dlaLas kapal.
uokumen muaLan yang dlgunakan sebagal alaL
Lransaksl aLas se[umlah muaLan yang
dlserahkan oleh penglrlm kepada plhak kapal
dan dlLandaLanganl oleh nakhoda, yang berlsl
daLa :
lhak penglrlm
!umlah muaLan
nama pelabuhan dan Langgal muaL
lhak penerlma
nomor 8/L
lhak pengangkuL
uenslLy/1emp Cbs.
8efore 8reaklng 8ulk (888) SlsLem pembayaran lrelghL CosL yang dllaksanakan
sebelum pembongkaran muaLan.
8efore !olnlng Shlp 1ralnlng (8!S1) Arahan para Manager/AslsLen Manager kepada
erwlra kapal LenLang kebl[akan, peraLuran dan
prosedur/pedoman mana[emen keselamaLan,
pencegahan pencemaran, Langgap daruraL/
keadaan daruraL, kondlsl Leknls kapal dan
Lrayek/operasl kapal serLa lnformasl pelabuhan.
8are 8oaL Plre urchase
(88P)
kapal 1anker Mlllk yang LercaLaL dalam harLa benda
modal sebagal aseL erkapalan 1. erLamlna
(ersero).
8aslc ueslgn 1ahapan desaln yang mengembangkan semua
perhlLungan yang dllakukan pada Lahapan
ptellmlooty Jeslqo, dlka[l dan dlanallsa leblh deLall
unLuk menghasllkan produk yang akan dl[adlkan
dasar unLuk membuaL desaln yang deLall (deLall
deslgn) yang akan dlgunakan sebagal dasar dalam
melaksanakan pembangunan kapal.

C.
Commlslon uays (Cu) Parl-harl ker[a operasl kapal.
!umlah harl operasl kapal, dlmana kapal Lldak
keluar operasl dalam l (saLu) Lahun.
ConLracL of AffrelghLmenL (CCA) SlsLem sewa kapal yang dllakukan dengan Lrayek
dan kuanLlLas kargo yang Lelah dlLenLukan.
cbottet lotty 8enLuk konLrak yang menglkaL anLara 1. erLamlna
(ersero) sebagal plhak pencarLer (cbotteter) dan
plhak lll sebagal brokers/owners dan berlaku
selama wakLu konLrak dlLeLapkan dalam lkaLan
sewa menyewa kapal
Crew LlsL uafLar nama awak kapal yang dlLandaLanganl oleh
nakhoda.
cbottet Plre 8laya sewa kapal yang harus dlbayar oleh 1.
erLamlna (ersero).
Cash Lo MasLer (C1M) Se[umlah uang yang dlklrlm dan ownershlp yang
dlLu[ukan kepada MasLer kapal yang dlcbottet oleh
1. erLamlna (ersero).
Cargo Surveyor engawas Lerhadap [umlah muaLan kapal. SaLu kall
kedaLangan kapal dl pelabuhan bongkar/muaL.
Call SaLu kall kedaLangan kapal dl pelabuhan
bongkar/muaL.
CapaclLy lan Cambaran umum darl profll/baglan dalam kapal
yang menerangkan/menun[ukkan kapaslLas maslng-
maslng kapal dan Lankl-Lankl bahan bakar maupun
alr Lawar, dan leLaknya LlLlk beraL darl maslng-
maslng ruangan LersebuL.
Cargo MuaLan angkuLan lauL.
Crewlng engawakan kapal lauL.
CusLomer Care 1lndakan yang dllakukan unLuk menanggulangl
keluhan darl mlLra ker[a.
CerLlflcaLe CuanLlLy ulscbotqe (CCu)

SerLlflkaL/dokumen yang dlkeluarkan oleh unlL
Cperasl seLempaL, mengenal [umlah muaLan
yang dlLerlma dl daraL.
SerLlflkaL/dokumen yang dlbuaL oleh penerlma
yang menyaLakan hasll perhlLungan mlnyak
yang dlLerlma dl pelabuhan bongkar (cotqo
tecelveJ).
CerLlflcaLe of CuanLlLy Loaded (CCL)

SerLlflkaL yang dlbuaL oleh penglrlm yang
menyaLakan hasll perhlLungan mlnyak yang dlmuaL.

Cargo off Spec 1er[adlnya perubahan pada muaLan balk perubahan
Jeoslty maupun warna yang menyebabkan muaLan
Lldak sesual dengan spec-nya.
CuL olnL 8aLas reaksl anLara plLa ukur dengan calran/mlnyak
dalam pengukuran mlnyak.
Cargo asslng erplndahan calran/mlnyak darl Lankl/
komparLemen yang saLu ke Lankl/komparLemen
yang laln dengan Lldak dlsenga[a aLau dlaklbaLkan
kebocoran, kerusakan dan kelalalan.
ComparLemenL Log SheeL SuraL keLerangan/dokumen yang berlsl
[umlah/volume, LemperaLur dan Jeoslty
muaLan (kargo).
SuraL keLerangan/dokumen yang menyaLakan
[umlah dan [enls muaLan dl
Lankl/komparLemenL kapal seLelah dlmuaL dan
sebelum dlbongkar.
cbottet 8aLe per-uay 1arlf/blaya cbottet kapal yang dlLenLukan darl raLa-
raLa cbottet tote kapal yang dlsewa 1. erLamlna
(ersero) dlsesualkan dengan umur dan uW1.
Cargo Loss Sellslh volume mlnyak dan 88M pada 8l, 82, 83,
aLau 84.
CerLflcaLe of CuallLy SuraL keLerangan yang menyaLakan kuallLas dan
speslflkasl mlnyak yang dlLandaLanganl oleh kepala
LaboraLorlum.
CerLlflcaLe Cf Servlces/8e-lnspecLlon CerLlflcaLe SerLlflkaL aLau suraL keLeranganm yang menyaLakan
bahwa seluruh alaL-alaL keselamaLan dl aLas kapal
sesual dafLar Lelah dl-servlce dan dalam kondlsl
berfungsl balk.
ConLlnous Survey Machlnery (CSM) emellharaan mesln secara berkala.
Class 8adan yang berwenang memerlksa/
mengeluarkan serLlflkaL lulus dl dalam
pengu[lan/pemerlksaan bagl kapal-kapal yang
dlLeLapkan pada closs LersebuL.
8adan legallLas yang berLanggung [awab aLas
penerblLan serLlflkasl kekuaLan konsLruksl kapal
dan serLlflkaL permeslnan.
CosL lnsurance and lrelghL (Cll) Parga pembellan barang dlLambah asuransl
dlLambah blaya LransporLasl sampal pelabuhan
Lu[uan.
en[ual mempunyal kewa[lban yang sama
seperLl dalam syaraL perdagangan Cl8, dengan
Lambahan bahwa pen[ual harus menuLup
asuransl LauL Lerhadap reslko yang dlhadapl
pembell karena kemungklnan rusak aLau
hllangnya barang selama dalam pengangkuLan
(pen[ual menuLup konLrak asuransl dan
membayar preml asuransl).
CosL and lrelghL (Cl8) en[ual wa[lb membayar ongkos-ongkos dan uang
Lambahan yang perlu unLuk membawa barang-
barang ke pelabuhan Lu[uan yang dlsebuLkan,
namun reslko hllang aLau rusak aLas barang,
Lermasuk blaya Lambahan yang dlsebabkan oleh
perlsLlwa yang Ler[adl seLelah barang-barang
dlmuaL dl aLas kapal berallh darl pen[ual kepada
pembell LerhlLung se[ak barang-barang melewaLl
pagar kapal dl pelabuhan pengapalan.
CosLumer SaLlsfacLlon 1lngkaL kepuasan pelanggan.
ConcepL ueslgn kapal 1ahap awal proses desaln, dlmana persyaraLan
serLa lde dlLuangkan kedalam bahasa llmu
perkapalan (naval archlLecLure), seperLl ukuran
uLama kapal (pan[ang, lebar, Llnggl dan saraL),
kecepaLan yang dllnglnkan, kapaslLas Lankl muaLan,
[arak [ela[ah dan boboL maLl kapal.
ClasslflcaLlon SocleLy SuaLu lembaga pengawas (surveyor) lndependenL
yang berwenang mengeluarkan serLlflkasl unLuk
lambung, permeslnan dan peralaLan yang Lerpasang
dl aLas kapal, pengu[lan maLerlal dan pengawasan
selama masa pembangunan Lerhadap keselamaLan
konsLruksl, permeslnan dan perlengkapan kapal.
D.
uellvery / 8edellvery of CerLlflcaLe uokumen yang berlsl LenLang wakLu (harl, Langgal
dan [am) saaL kapal dlsewa/dlpuLus sewanya oleh
1. erLamlna (ersero) dan 8C8 (8emaln on 8oard
aLau [umlah kargo dlaLas kapal pada saaL kapal
dlnyaLakan dellvery/redellvery) serLa bunker dlaLas
kapal yang dlLandaLanganl oleh nakhoda berLlndak
sebagal pemlllk dan perusahaan ka. kk Wllayah
berLlndak sebagal pencarLer kapal aLau pemlllk
muaLan/cargo.
uellvery WakLu yang menyaLakan saaL dlmulalnya kapal
dlsewa.
uocklng 8epalr emerlksaan kapal/perbalkan kapal dl uok yang
sudah Ler[adwal dalam rangka pembaharuan
serLlflkaL kapal.
keglaLan perbalkan/perawaLan kapal yang
harus dlker[akan sesual peraLuran yang
berlaku, pada lnLerval wakLu LerLenLu dan
dllaksanakan dl aLas galangan/uok dl dalam
negerl aLau dl luar negerl. keglaLan
pemerlksaan/perawaLan/ perbalkan kapal yang
dlrencanakan sesual keLenLuan pemerlnLah dan
klaslflkasl unLuk memperLahankan/
menlngkaLkan kondlsl kapal lalk LauL LeruLama
peker[aan perbalkan kapal yang berada dl
bawah permukaan alr.
ulsbursemenL AccounL Seluruh perhlLungan blaya yang dlkeluarkan selama
kapal dl pelabuhan.
uahsusklm kemudahan khusus kelmlgraslan, merupakan lzln
Llnggal semenLara unLuk warga negara aslng yang
Llnggal dl lndonesla yang dlkeluarkan oleh ulL[en.
erhubungan LauL.
uropplng uana englrlman se[umlah uang darl 1. erLamlna
(ersero) usaL ke unlL/Wllayah.
uW1 1radlng/MuaLan SaLuan yang menun[ukan [umlah muaLan yang
LerangkuL per-uead WelghL (uW1) darl armada
Lanker Lradlng dalam suaLu prlode LerLenLu.
uemurrage 8laya demurrage (frelghL cosL/blaya angkuL + blaya
bunker) yang dlpakal oleh cbotteters (penyewa)
apablla kapal Lldak dapaL menyelesalkan wakLu
looJloq dan Jlscbotqe (lay Llme/wakLu sewa kapal)
sesual wakLu yang dlsepakaLl dalam konLrak/
per[an[lan.
uemurrage 8aLe Parga yang dlsepakaLl oleh plhak penyewa dan
pemlllk kapal yang dlpergunakan dalam
perhlLungan klalm demurrage.
ulscbotqe orL elabuhan dlmana dllaksanakan pembongkaran
kargo.
uW1 Scale Skala dlmana dlluklskan JeoJ welqbt copoclty sesual
dengan saraL/drafL yang bermacam-macam
dlanLara kapal kosong (llqbtsblp) dan kapal
bermuaLan penuh (looJeJ Jlsplocemeot).
uemollLlon MarkeL asar kapal scrap.
ulscbotqe Aqteemeot kesepakaLan anLara plhak kapal dengan plhak daraL
(unlL Cperasl) yang lslnya meneLapkan volume
pembongkaran Llap [am dan baLas wakLu
makslmum Lekanan plpa pada manlfol kapal.
uenslLy kerapaLan calran aLau beraL [enls.
ulglLal urafL 8ecord SlsLem pembacaan drafL secara dlglLal yang
LerdapaL pada cotqo coottol toom.
ulpplng Cara mengukur Llnggl/kuanLlLas calran dl suaLu Lankl
dengan slsLem loooqe.
urafL Angka skala yang LerLera pada baglan burlLan,
lambung dan haluan kapal yang menun[ukan LlngkaL
kesaraLan kapal.
ueducLlble SuaLu [umlah/nllal uang LerLenLu yang LercanLum
dalam polls yang men[adl beban/Langgung [awab
LerLanggung (besarnya deducLlble maslng-maslng
kapal LercanLum dalam polls).
ury CerLlflcaLe SuraL keLerangan oll lnspecLor aLau looJloq masLer
yang menyaLakan bahwa Lankl/komparLemen kapal
benar-benar dalam keadaan kosong, kerlng, berslh
dan dlsakslkan oleh nakhoda kapal.
uellvery Crder (uC) SuraL permlnLaan pengeluaran barang/maLerlal.
uokumen elauL kelengkapan dokumen pelauL yang harus dlmlllkl
seLlap awak kapal yang berLugas dlaLas kapal sesual
keLenLuan dan persyaraLan naslonal dan
lnLernaslonal (lMC).
ueflclensl 8eporL/non ComflrmlLy (nC8) 1emuan hasll pemerlksaan safeLy/keselamaLan
kapal balk dllaksanakan oleh awak kapal, eLugas
Syahbandar, Surveyor 8lro klaslflkasl, lnspekLor
maupun AudlLor.
uo noL SubslLuLe 8arang / !asa 8arang/!asa yang mempunyal krlLerla Leknls khusus
sehlngga hanya menun[uk pada klLL merek/brand
LerLenLu dan Lldak dapaL dlganLlkan oleh barang /
[asa laln.
uellvered uuLy unpald (uuu) en[ual memenuhl kewa[lbannya unLuk
menyerahkan barang, blla barang-barang lLu Lelah
Lersedla dl LempaL yang dlsebuL dl negara
penglmporL.en[ual wa[lb memlkul blaya dan reslko
yang berhubungan dengan pengangkuLan barang
LersebuL sampal ke LempaL yang dlLun[uk (kecuall
bea masuk, pa[ak dalam rangka lmporL dan
punguLan resml lalnnya yang dlkenakan aLas barang
lmporL bukan men[adl Langgung [awab pen[ual).
uellvered uuLy ald (uu) en[ual memenuhl kewa[lbannya unLuk
menyerahkan barang, blla barang Lelah Lersedla dl
LempaL yang dlsebuL dl negara penglmporL dan
pen[ual wa[lb memlkul reslko dan blaya Lermasuk
bea masuk, pa[ak dalam rangka lmporL, serLa
punguLan resml lalnnya yang berkenaan dengan
penyerahan barang sampal dl LempaL Lu[uan dan
Lelah dllaksanakan pula formallsasl porLnya.

uamage 8epalr keglaLan perbalkan yang dlaklbaLkan oleh
kecelakaan aLau kerusakan yang Lldak dlpredlksl
sebelumnya.
ueLall ueslgn Merupakan Lahap akhlr darl suaLu proses desaln
darl suaLu rangkalan proses desaln pembuaLan
kapal, yang berlsl rlnclan peker[aan yang akan
dllakukan.
uokumen Lelang SuaLu dokumen yang dlberlkan kepada peserLa
lelang yang berlsl LenLang persyaraLan-persyaraLan
yang harus dlpenuhl dalam menglkuLl pelclangan
balk berslfaL Leknls maupun non Leknls.
L.
LffecLlve Load lacLor (LLl) LfekLlvlLas kemampuan muaL kargo suaLu kapal.
lakLor yang dapaL menun[ukan makslmum
muaLan yang dapaL dlangkuL raLa-raLa dalam
prlode LerLenLu. 8esaran angka prosenLase
perbandlngan anLara kapaslLas muaL kapal
Lerhadap muaLan yang dlangkuL.
LlecLlve Cargo Carrler (LLC) 90 x uW1
LxpendlLure AuLhorlLy kewenangan pembelan[aan.
LsLlmasl erhlLungan harga yang dlpakal sebagal
pembandlng unLuk mengevaluasl penawaran
rekanan guna mendapaLkan harga yang pallng
kompeLlLlf.
Lnglneer Maker abrlk pembuaL aLau lndusLrl pembuaL mesln
lnduk/mesln banLu kapal.
I.
llxLure noLe SuraL/noLa kesepakaLan aLau per[an[lan semenLara
sewa menyewa kapal sebelum cbottet lotty selesal
dlbuaL aLau dlLandaLanganl.
llCS llnanclal lnLegraLed Cnllne SysLem.
lrelghL CosL 8laya angkuL yang hams dlbayar oleh pemlllk
muaLan (kargo) kepada pemlllk kapal (owner) aLas
se[umlah muaLan (kargo) berdasarkan 8lll of
looJloq.
lrelghL MarkeL asar harga sewa kapal.
lAC-1 lormullr Anggaran Cperasl - 1, LenLang 8encana
ker[a
lAC-2 lormullr Anggaran Cperasl - 2, LenLang kalkulasl
Parl ker[a.

lAC-3

lormullr Anggaran Cperasl - 3, LenLang 8lnclan usul
Anggaran Cperasl.
lAl lormullr Anggaran lnvesLasl (ruLln dan non ruLln).
llnal 8epalr LlsL (l8L) roduk yang dla[ukan unLuk proses lelang.
erlnclan perbalkan kapal yang dlbuaL/ dlsusun
oleh owner superlnLendenL bersama plhak
kapal aLas dasar Lelex/facslmlle darl kapal.
lrame ConLracL 8enLuk perlkaLan/per[an[lan anLara pembell dengan
pemasok unLuk pengadaan maLerlal dengan
harga, [umlah dan wakLu penyerahan yang Lelah
dlsepakaLl serLa berlaku unLuk [angka wakLu
LerLenLu dengan suaLu perklraan [umlah dan nllal
LerLenLu.
lree Carrler (lCA) en[ual memenuhl kewa[lbannya unLuk
menyerahkan barang-barang, bllamana dla Lelah
menyelesalkan formallLas ekspor dan melakukan
Llmbang Lerlma aLas barang lLu dengan pengangkuL
yang dlLun[uk oleh pembell dl LempaL aLau pada
LlLlk LersebuL.
lree Cn 8oard (lC8) en[ual memenuhl kewa[lbannya menyerahkan
barang-barang, blla barang-barang lLu Lelah
melewaLl pagar kapal dl pelabuhan pengapalan
yang dlsebuLkan.
G.
Ceneral AgenL erwakllan yang dlLun[uk darl prlnclpal aLau pemlllk
kapal.
CuaranLe LeLLer SuraL [amlnan yang dlkeluarkan oleh 1. erLamlna
(ersero) yang menyaLakan bahwa crew aslng
LersebuL benar-benar akan beker[a dl kapal cbottet
1. erLamlna (ersero).
Ceneral ArrangemenL 8encana aLau bagan umum yang menggambarkan
slLuasl pembaglan kapal general cargo dan muaLan
campuran.
Calangan kapal SuaLu lndusLrl/perusahaan yang melaksanakan
perbalkan aLau pembangunan dan aLau membuaL
flslk kapal.
n.
Pandllng AgenL erwakllan Ceneral AgenL unLuk mengurus operasl
kapal (ln/ouL clearance) dl pelabuhan seLempaL.
Parbour uues !asa Labuh.

PeaLlng Coll AlaL pemanas mlnyak yang dlpasang dldalam
Langkl/komparLemen kapal unLuk memanaskan
calran muaLan guna men[aga LeLap enLer dan slap
dlpompakan seLlap wakLu.
Pell erbedaan secara mellnLang (ttoosvetsol) anLara
drafL Lengah sebelah klrl dengan drafL Lengah
sebelah kanan, dlukur dalam saLuan dera[aL
kemlrlngan.
PydromeLer AlaL yang dlpakal unLuk mengukur kerapaLan calran
aLau beraL [enls.
PoLwork AssessmenL keglaLan pemerlksaan dan verlflkasl berkenaan
dengan syaraL-syaraL ker[a panas sebelum
peker[aan dlmulal.
Plre urchase(Sewa 8ell) 8enLuk ker[a sama penyewaan barang/[asa aLau
peralaLan yang dlserLal plllhan/opsl kepada
penyewa unLuk membell barang/[asa aLau
peralaLan LersebuL pada akhlr prlode sewa.
Plre (Sewa) 8enLuk ker[a sama penyewaan barang/[asa
peralaLan dlmana kepemlllkannya maslh LeLap
berada pada plhak yang menyewakan.
I.
lnvolce SuraL Laglhan plhak lll berlsl nllal Laglhan, nllal
konLrak Lermasuk n dlkurangl coocellotloo ([lka
ada).
lnnage SuaLu slsLem/cara pengukuran Llnggl/kuanLlLas
calran dl suaLu Lankl, dengan [alan mengukur Llnggl
darl permukaan calran sampal dengan ke me[a
ukur, dlmana plLa ukur dlLenggelamkan seluruhnya
ke dalam calran.
lnsurance 8laya yang dlkeluarkan unLuk membayar preml
asuransl kapal.
lnspeksl keglaLan verlflkasl dengan cara memerlksa dan
menellLl dl lapangan apakah pedoman, prosedur,
persyaraLan dan lnsLruksl yang Lelah dlLeLapkan
bersama Lelah dl[alankan.
lnLernal AudlL SuaLu proses verlflkasl secara slsLemaLls dan
LerdokumenLasl unLuk memperoleh lnformasl dan
mengevaluasl bukLl secara obyekLlf guna
menenLukan apakah slsLem Lelah dl[alankan sesual
pedoman, prosedur, persyaraLan dan lnsLruksl yang
Lelah dlLeLapkan Lelah dllaksanakan dengan benar
aLau sebagalmana mesLlnya oleh AudlLor lnLernal
AudlL.
lnformasl kemarlLlman lnformasl-lnformasl yang berkalLan dengan masalah
pelayaran dan perkapalan, mlsalnya perubahan
keLenLuan-keLenLuan baru mengenal Leknls dan
nauLls, bahaya navlgasl dan keselamaLan pelayaran
darl badan berwenang,
Pldral (Pldrografl AngkaLan LauL),
ulL[en.erhubungan LauL, 8adan MeLeorologl &
Ceoflslka (8MC), 8lro klaslflkasl.
lnvesLasl SuaLu Llndakan melepas dana saaL sekarang dengan
harapan unLuk dapaL menghasllkan arus dana pada
masa yang akan daLang, dlmana [umlahnya leblh
besar darlpada dana yang dllepas.
lnLeresL 8aLe 1lngkaL suku bunga bank yang berlaku saaL
dllakukan lnvesLasl.
lnvenLory Seluruh peralaLan yang menun[ang unLuk keglaLan
operaslonal kapal balk merupakan persyaraLan darl
pemerlnLah maupun sLandar perusahaan.
I.
!l[ln LlekLronlk AlaL ukur yang dapaL mengukur Llnggl calran
muaLan aLau suaLu muaLan serLa dapaL mendeLeksl
ftee wotet dl dasar Lankl.
!olnL Pull CommlLLe lormullr/dokumen yang dlLandaLanganl oleh
nakhoda/lmplnan erusahaan yang menerangkan
lamanya kapal keluar operasl, perubahan poslsl
selama Lay up, alasan perplndahan poslsl,
keLerangan [umlah cargo dan crew kapal.

k.
klalm nllal yang harus dlkemballkan oleh pemlllk kapal
kepada 1. erLamlna (ersero) aLau seballknya
karena adanya penylmpangan aLuran/cbottet lotty
yang Lelah dlsepakaLl bersama.
kapal keagenan Selaln kapal mlllk dan kapal cbottet.
kapal Mlllk kapal yang dlmlllkl oleh 1. erLamlna (ersero).
kapal cbottet kapal plhak lll yang dl-cbottet oleh 1. erLamlna
(ersero).
konLrak er[an[lan LerLulls anLara plhak-plhak yang
menglkaLkan dlrl dalam hal lnl 1. erLamlna
(ersero) dan lhak lll dalam suaLu lkaLan
ker[asama yang meneLapkan hak dan kewa[lban
maslng-maslng plhak mengenal ob[ek yang
dlper[an[lkan.
er[an[lan LerLulls anLara dua plhak aLau leblh
unLuk memberlkan sesuaLu aLau melakukan
sesuaLu aLau Lldak melakukan sesuaLu sesual
yang Lelah dlper[an[lkan.
klalm Slow Speed enyelesalan ganLl rugl aLas kapal Lanker dan non-
Lanker cbottet (1C aLau L11C) yang mengalaml
keLerlambaLan Llba dl pelabuhan Lu[uan yanq
dlsebabkan oleh kapal lLu sendlrl dan bukan oleh
sebab yang laln.
klalm Cver 8unker enyelesalan ganLl rugl aLas kapal Lanker dan non-
Lanker cbottet (1C aLau L11C) yang pemakalan
bunkernya meleblhl [umlah yang dlsepakaLl darl
keLenLuan yang dlLeLapkan/dlaLur dalam cbottet
lotty yooq dlsebabkan oleh kapal lLu sendlrl dan
bukan oleh sebab yang laln.
klalm Cff Plre enyelesalan ganLl rugl Lerhadap kapal cbottet (1C
dan L11C) yang mengalaml kerusakan, kecelakaan,
perbalkan (Jockloq tepolt) aLau keluar operasl yang
menyebabkan kapal Lldak dapaL memberlkan [asa
kepada perusahaan.
klalm Slow umplng enyelesalan ganLl rugl Lerhadap kapal cbottet (1C
dan L11C) yang mengalaml keLerlambaLan wakLu
bongkar dl pelabuhan sesual kesepakaLan dalam
cbottet lotty dan/aLau Jlscbotqe oqteemeot
dengan unlL Cperasl.
klalm 1ransporL Loss

enyelesalan ganLl rugl aLas kapal cbottet (1C aLau
L11C) yang mengalaml kekurangan [umlah muaLan
dalam saLuan barrel yang dlangkuL darl pelabuhan
muaL ke pelabuhan bongkar meleblhl baLas
Loleransl (0,2 ) yang dlLeLapkan dldalam cbottet
lotty.
klalm Cargo off Spec enyelesalan ganLl rugl aLas kapal Lanker dan non
Lanker cbottet (1C aLau L11C) aklbaL Ler[adlnya
kerusakan muaLan pada Lankl kapal pada saaL
looJloq, Jlscbotqe dan berlayar yang dlsebabkan
oleh kapal lLu sendlrl dan bukan oleh sebab yang
laln.
konLamlnasl

SuaLu kerusakan/penurunan muLu produk LerLenLu
oleh karena Lercampur dengan sebaglan produk
yang grade (LlngkaL muLu) leblh rendah.
koreksl Peel koreksl yang dllakukan pada olloqe Lable volume
Lankl muaLan kapal karena adanya heel.

koreksl 1rlm koreksl yang dllakukan pada olloqe Lable volume
Lankl muaLan kapal karena adanya Lrlm pada
umumnya koreksl Lrlm sLem (+) dan by ahead (-).
kecelakaan LauL SuaLu ke[adlan kecelakaan kapal balk yang
dlsebabkan oleh lnLernal maupun eksLernal kapal
yang dapaL mengaklbaLkan keruglan harLa benda,
[lwa manusla maupun pencemaran llngkungan lauL
(Lumburan, kebocoran, kandas, kebakaran aLau
Lenggelam) dll.
kecelakaan ker[a SuaLu ke[adlan kecelakaan ker[a dl aLas kapal yang
dlsebabkan oleh kelalalan, kecerobohan, aklbaL
Lldak dllkuLlnya prosedur/lnsLruksl ker[a oleh
peker[a aLau awak kapal yang dapaL menyebabkan
keruglan harLa benda, korban [lwa, luka, aLau cacaL
dll.
konLrak Supply SuaLu konLrak pengadaan barang kaLegorl
coosomoble maLerlal (habls pakal) unLuk keperluan
perawaLan, perbalkan dan pengusahaan,
berdasarkan harga saLuan yang pasLl dan LeLap
unLuk seLlap [enls barang dengan speslflkasl Leknls
LerLenLu, Lanpa [umlah yang pasLl unLuk seLlap [enls
barang, dlmana Langgung [awab penyedla barang
menyerahkan barang LersebuL sampal dlaLas kapal
dan berlaku dalam baLas wakLu LerLenLu (saLu Lahun
aLau leblh) dan pembayarannya sesual dengan
[umlah dan [enls barang yang dlLerlma aLas dasar
suraL pesanan yang dlLerblLkan.
ka[lan keekonomlan SuaLu ka[lan yang dllakukan Lerhadap suaLu rencana
lnvesLasl unLuk mengeLahul apakah rencana
lnvesLasl LersebuL dapaL memberlkan keunLungan
secara ekonomls.
ka[lan 1eknls

SuaLu ka[lan yang dllakukan Lerhadap suaLu rencana
lnvesLasl unLuk mengeLahul apakah rencana
lnvesLasl LersebuL dapaL memberlkan keunLungan
aLau manfaaL darl aspek Leknls operaslonal.
konLrak 1SM (1oLal Supply ManagemenL) Merupakan konLrak yang mellpuLl penyedlaan
maLerlal yang Lermasuk dalam kaLegorl vlLal dan
nllalnya Llnggl conLoh, maLerlal unLuk compressor,
Lurblne dll dlmana Lermasuk pemasangan aLau [enls
lalnnya yang dllakukan oleh vendor yang sama,
dalam per[an[lan LersebuL harus ada klausul yang
menLargeLkan keamanan dan kehandalan operasl
unlL bersangkuLan (garansl).

konLrak konslnyasl

Merupakan konLrak yang dldasarl pada slsLem
pembellan maLerlal dlmana pemasok berkewa[lban
menyedlakan maLerlal unLuk suaLu [umlah LerLenLu
dengan harga saLuan yang Lelah dlsepakaLl,
pemasok beker[asama dengan fungsl LoglsLlk secara
Lerus menerus memanLau dan menganallsa [umlah
persedlaan sehlngga dlyaklnl dapaL memenuhl
permlnLaan pemakal seLlap saaL, dalam hal
penaglhan dan pembayaran dllakukan sesual [umlah
yang dlambll darl persedlaan dan Lahap
pembayaran hams dlsepakaLl dalam per[an[lan,
sedangkan dalam hal lalnnya pemasok
berkewa[lban beker[asama dengan fungsl LoglsLlk
unLuk memellhara dan mengawasl persedlaan,
dlmana unLuk sLaLus kepemlllkan barang LersebuL
maslh ada pada pemasok.
klck of MeeLlng 8apaL koordlnasl dalam awal pembangunan kapal
yang akan memblcarakan sLandarlsasl dalam
pelaksanaan pembangunan kapal baru.
L.
Long 1erm 1lme cbottet (L11C) SlsLem sewa kapal [angka pan[ang (berklsar 10 s/d
13 Lahun).
LeLLer of AppolnLmenL SuraL penun[ukan darl pemlllk kapal sebagal
Ceoetol Aqeot.
Lay - Can 8aLas wakLu penyerahan dan pembaLalan kapal.
looJloq orL elabuhan dlmana dllaksanakan pemuaLan kargo.
Legal urafLlng roses penyusunan dan pembenLukan dokumen
hukum yang dl[adlkan sebagal landasan hukum bagl
perusahaan.
LeLLer of roLesL SuraL proLes yang dlbuaL balk oleh plhak kapal
maupun plhak daraL (unlL Cperasl) apablla
Ler[adl keLerlambaLan pemompaan yang
meleblhl baLas wakLu yang dlsepakaLl.
SuraL proLes yang dlbuaL oleh
penglrlm/penerlma muaLan aLau oleh nakhoda
kapal [lka LerdapaL perbedaan muaLan meleblhl
prosenLase yang dlsepakaLl.
Lay 1lme / Lead 1lme WakLu yang dlpergunakan kapal unLuk
melaksanakan cbottet lotty aLau kesepakaLan
anLara pen-cbottet dan pemlllk kapal. (wakLu sewa
kapal)


Log 8ook 8uku caLaLan harlan kapal mengenal keglaLan dl
aLas kapal yang Lerdlrl darl oqloe loq 8ook dan
ueck loq 8ook.
Lay up enghenLlan pengoperaslan kapal unLuk semenLara
oleh pemlllk kapal/perusahaan kareaa secara
ekonomls Lldak mengunLungkan dlsebabkan
kurangnya muaLan aLau sebab lalnnya.
looJloq MasLer eLugas/engawas yang berLanggung[awab dl
dalam pelaksanaan bongkar aLau muaL kapal dl
elabuhan.
M.
MasLer Cable

8erlLa yang dlklrlm melalul Lelex/facslmlle oleh
plhak kapal (dlLandaLanganl oleh nakhoda) berlsl
lnformasl anLara laln: LenLang laporan basll
pelaksanaan "perlnLah" seperLl yang dllnsLrukslkan
oleh fungsl Cperasl 1anker, LenLang permlnLaan
bunker dan seluruh keglaLan/berlLa kapal pada saaL
kapal melakukan operasl.
MasLer rogram

uaLa yang berlsl LenLang [adwal nomlnasl kargo
yang akan dlangkuL, pelabuhan bongkar/muaL, [enls
dan kuanLlLas kargo yang akan dlangkuL, ALu/Auu
darl engolahan dan emasaran & nlaga.
Moorlng/unmoorlng keglaLan lepas aLau sandar kapal balk dl dermaga
maupun anLara kapal dengan kapal (5blp 1o 5blp).
MasLer

Sebagal penguasa Lunggal dl aLas kapal dan
berLlndak sebagal wakll perusahaan.
MarkeL lnformaLlon 1anker lnformasl mengenal pasar kapal-kapal Lanker.
MarkeL lnLelegency uaLa anallsa pasar.
MarkeL 8eporL/MarkeL ubllcaLlon

kumpulan lnformasl mengenal kondlsl pasar yang
dlrangkum dalam sebuah kemasan berupa buku
aLau buleLln dlmana para pemlnaL dapaL
berlangganan.
MasLer 1hermomeLer

AlaL pengukur suhu calran muaLan yang
berserLlflkasl kallbrasl darl badan resml yang dlakul
secara naslonal aLau lnLemaslonal dan hanya
dlgunakan sebagal Lera/pembandlng dldalam
pelaksanaan lnLernal kallbrasl Lerhadap alaL
pengukur suhu operaslonal.
ManlfesL

SerLlflkaL yang dlLandaLanganl oleh nakhoda kapal,
yang menyaLakan bahwa [umlah yang Lelah dlmuaL
ke kapal adalah [umlah yang sama dengan angka-
angka dalam 8/L dan CCL.
MaLerlal lssue voucher (Mlv)

lormullr/dokumen yang dlgunakan unLuk
permlnLaan pengadaan barang/maLerlal.
8on pengeluaran barang ex-sLock gudang
LoglsLlk Armada.
MaLerlal 8equlslLlon (M8) lormullr/dokumen permlnLaan barang dengan
pembebanan langsung (Jltect cbotqes) yang
dllakukan user dengan menggunakan dokumen
permlnLaan barang (formullr 11).
Medlcal CerLlflcaLe Pasll pengu[lan/pemerlksaan bagl eker[a LauL
sebagal persyaraLan muLlak unLuk dlLugaskan ke
kapal.
MSL (Mlnlmum SLock Level) 8aLas mlnlmal [umlah pengadaan kebuLuhan
barang/maLerlal yang dlperlukan.
MaLerlal CosL Savlng enghemaLan blaya maLerlal.
MA8CL (Marlne olluLlon) eraLuran lnLernaslonal yang mengaLur LenLang
pencemaran dl lauL.
Mesln 8anLu (Auxlllary Lnglne/AL) Mesln yang menggerakkan generaLor unLuk
menghasllkan llsLrlk yang akan dlgunakan dalam
kapal.
Mesln lnduk (Maln Lnglne/ML) Mesln penggerak uLama unLuk menggerakkan
kapal.
N.
nomlnasl lnsLruksl unLuk mengangkuL kargo dengan
menyebuLkan wakLu, nama pelabuhan
muaL/bongkar dan [enls kargo yang akan dlangkuL
(qtoJe).
number of lncldenL kecelakaan ker[a = hllang harl ker[a > 2 x 24
[am.
kebakaran = keruglan> uS$ 10.000
encemaran mlnyak > 13 barel
enyaklL aklbaL ker[a = dlsebabkan
peker[aannya aLau llngkungan ker[a.
new 8ulldlng MarkeL asar pembangunan kapal.
noLlce of 8eadlness (nC8) ernyaLaan LerLulls darl plhak kapal yang
dlLandaLanganl oleh nakhoda/MasLer yang
menyaLakan bahwa kapal sudah slap unLuk
melaksanakan keglaLan bongkar/muaL.
noLulen SafeLy CommlLLee MeeLlng (nSCM) noLulen aLau caLaLan hasll rapaL pembahasan
masalah sofety kapal yang dladakan secara perlodlk
Lerhadap kapal mlllk 1. erLamlna (ersero).

C.
Cn/Cff Plre CerLlflcaLe uokumen yang berlsl LenLang wakLu (harl, Langgal
dan [am) saaL kapal dlsewa/dlpuLus sewanya oleh
1. erLamlna (ersero) dan 8C8 (8emaln on 8oard
aLau [umlah kargo dl aLas kapal pada saaL kapal
dlnyaLakan dellvery/ redellvery) serLa bunker dlaLas
kapal yang dlLandaLanganl oleh nakhoda (berLlndak
scbagal pemlllk kapal) dan ka. kk Wllayah
(berLlndak sebagal pen-cbottet).
Cff Plre WakLu yang menyaLakan saaL dlmulalnya kapal
dl luar sewa oleh 1. erLamlna (ersero).
!umlah harl kapal keluar operasl dan Lldak
dlbayarkan sewanya, namun kapal maslh dalam
sLaLus cbottet oleh 1. erLamlna (ersero).
kondlsl kapal cbottet yang dalam keadaan dl
luar sewa aLau dalam keadaan Lldak dapaL
memberlkan [asanya (keluar operasl) pada
perusahaan yang dlaLur dl dalam cbottet lotty.
Cn Plre WakLu yang menyaLakan saaL dlmulalnya kapal
dl dalam sewa oleh 1.erLamlna (ersero).
kondlsl kapal cbottet kemball ke dalam keadaan
slap memberlkan [asa aLau beroperasl kemball.
CperaLlon SheeL uaLa kapal berlsl LenLang segala keglaLan kapal pada
saaL kapal melaksanakan operaslnya.
Cpsl Pak pengambllan aLas Lambahan masa sewa bagl
penyewa [lka masa konLrak uLama Lelah berakhlr.
Cwner LsLlmaLe LsLlmasl blaya sewa darl kapal yang akan
dlcbottet/dlsewa dengan memperhaLlkan flukLuasl
harga dan keLersedlaan kapal dl pasar (vessel
ovolloblllty) serLa alokasl anggaran sesual rencana
anggaran sewa Lahun ber[alan.
Cll Company lnLernaLlonal MarlLlme lorum
(CClMl)
lorum kemarlLlman erusahaan Mlnyak
lnLernaslonal.
Cwner MaLLer enyelesalan Laglhan plhak lll dlLambah fee (blaya
[asa) yang harus dlbayarkan oleh pemlllk kapal
cbottet dan kapal keagenan.
Cverhead 8laya yang dlkeluarkan unLuk keperluan operasl
mellpuLl: sewa gedung, llsLrlk, Lelepon, kompuLer
dll.
CuLage/ullage SuaLu slsLem/cara pengukuran Llnggl/kuanLlLas
calran dl suaLu Lankl dengan [alan mengukur
Llngglnya ruang kosong pada Lankl LersebuL, yang
dlhlLung darl permukaan calran sampal tefeteoce
motk.
Cwner SuperlnLendenL (CS) koordlnaLor pengawas yang berLanggung [awab
Lerhadap pelaksanaan peker[aan dl lapangan dan
berkewa[lban melaporkan kepada
pengelola/pemlllk kapal seLlap keglaLan peker[aan
dan perkembangan peker[aan serLa blaya yang
Llmbul aklbaL perbalkan kapal (Jockloq otoo toooloq
tepolt).
Cwner Surveyor (CS) eLugas yang dlberl wewenang unLuk mengawasl
[alannya pembangunan kapal agar sesual dengan
konLrak pembangunan kapal dan berLanggung
[awab pada pemlllk kapal.
.
orL uays !umlah harl pada saaL kapal dl pelabuhan (A1A
ke A1u).
WakLu dl pelabuhan yang dlhlLung se[ak Llba dl
buoy luar sampal dengan keberangkaLan darl
buoy luar pelabuhan LersebuL.
erformance Cwners dan kapal uaLa penllalan dan pengoperaslan kapal-kapal mlllk
dan cbottet serLa ownernya.
elsus (elabuhan khusus) elabuhan yang dlbangun oleh 1. erLamlna
(ersero) khusus unLuk bongkaL/muaL Mlgas.
rlnclpal emlllk kapal.
ower of ALLorney SuraL kuasa penuh dan pemlllk kapal ke broker
unLuk mewaklll hal-hal berkalLan penyewaan kapal.
emberlLahuan engoperaslan kapal Aslng
(kA)
SuraL l[ln Lrayek unLuk kapal berbendera aslng yang
dlkeluarkan oleh ulL[en. erhubungan LauL.
emberlLahuan keagenan kapal Aslng (kkA) SuraL l[ln Lrayek unLuk keagenan kapal-kapal aslng
yang dlkeluarkan oleh ulL[en. erhubungan LauL.
lloLage lee !asa andu.
orL Charges

8laya yang harus dlbayarkan oleh kapal selama
slnggah dl pelabuhan yang besarnya Lelah
dlLeLapkan oleh peraLuran (Sk ulreksl 1.ellndo l,
ll, lll dan lv, -14/2000, aLau kM 28/1997, SuraL
er[an[lan 8ersama/S8-72).
elabuhan

1empaL bersandar/LambaL kapal unLuk keglaLan
bongkar aLau muaL.
umplng 8aLe !umlah kargo yang dlpompa dalam 1on WaLer
per-Pour (1WP).
!umlah volume muaLan yang dlbongkar darl
kapal dalam saLuan kllo llLer (kL) Llap [amnya.
lanned/unplanned CuL of CperaLlon lrekuensl kapal ke luar operasl sesual rencana dan
Lldak dlrencanakan.
lplng ulagram Cambar plpa-plpa dl aLas kapal.
oslLlon LlsL kumpulan lnformasl mengenal keberadaan kapal dl
pasar pada suaLu daerah LerLenLu.
erformance ulscharge 8ecord

CaLaLan mengenal pomploq tote dan Lekanan plpa
dalam keglaLan kapal pada saaL bongkar yang
dlbuaL oleh unlL Cperasl.
orL 1lme WakLu kapal saaL berada dl pelabuhan.
aymenL AuLhorlLy kewenangan keuangan.

urchase Crder (C)
SuraL pesanan pembellan darl pembell kepada
pemasok sesual perlkaLan/kesepakaLan unLuk
pengadaan barang/[asa, yang memuaL speslflkasl,
[umlah, harga, wakLu penyerahan serLa persyaraLan
umum dan khusus lalnnya yang dlmlnLa.
lLa ukur Meosotemeot 1ope dengan bandulan berskala.
rovlan / Leave ay erhlLungan blaya yang dlkeluarkan unLuk
pembellan kebuLuhan konsumsl/permakanan dl
aLas kapal.
encemaran LauL encemaran lauL yang dlsebabkan oleh Lumpahan
mlnyak yang berasal dan kapal Lanker, balk berasal
darl muaLan maupun bunker kapal.
and l Club SuaLu clob darl para pemlllk kapal yang berLu[uan
unLuk memberlkan banLuan (kompensasl) kepada
maslng-maslng pemlllk kapal apablla kapalnya
menlmbulkan polusl/pencemaran mlnyak dl lauL
dan kecelakaan/Lumburan kapal.
reml Asuransl Se[umlah uang yang harus dlbayar oleh erLamlna
sebagal LerLanggung kepada 1. ll sebagal
penanggungan yang Llmbul berdasarkan per[an[lan
perLanggungan.
olls er[an[lan LerLulls anLara LerLanggung dengan
penanggung mengenal asuransl.
rlce LlsL SuraL penawaran harga pabrlk, agen, dlsLrlbuLor
yang bersLaLus agen yang dlLun[uk oleh pabrlk.
eLLy Cash kapal 1anker (Ck1) !umlah uang yang ada dl aLas kapal sesual dengan
Llpe kapal yang dlgunakan unLuk kebuLuhan-
kebuLuhan operasl kapal yang mellpuLl,
embayaran upah Awak kapal, uang Saku 1aruna
rola. uang emanduan kapal, uang Swakelola dan
uang AngkuLan ulnas dan AdmlnlsLrasl.

8CLA (royek LauL)

ersyaraLan bagl calon erwlra kapal yang
dllaksanakan oleh para 1aruna selama 1 (saLu)
Lahun dl aLas kapal.
W1 eker[a WakLu 1erLenLu.
er[an[lan ker[a LauL (kL) er[an[lan anLara peker[a lauL dan plmplnan
perusahaan yang dlbuaL secara khusus guna
mengadakan hubungan ker[a unLuk wakLu LerLenLu
bagl awak kapal konLrak (Akk).
eker[aan anas eker[aan yang berhubungan dengan suhu Llnggl
yang dapaL menlmbulkan kebakaran darl maLerlal
LerLenLu dan campuran gas yang mudah Lerbakar dl
LempaL ker[a:
uengan apl Lerbuka, pengelasan dengan llsLrlk,
pengelasan dengan gas dan pemoLongan
dengan gas.
1ldak dengan apl Lerbuka, peker[aan gerlnda,
sooJ blostloq dan peker[aan yang menlmbulkan
bunga apl llsLrlk.
orL SLaLe ConLrol

emerlnLah negara seLempaL (pelabuhan) yang
berwenang melaksanakan pemerlksaan
keselamaLan kapal berbedera aslng yang memasukl
wllayah pelabuhan yang berada dl bawah
pengawasannya.
engadaan 8arang / !asa

usaha aLau keglaLan pengadaan melalul pembellan,
penyewaan, pengupahan dan perbalkan maupun
pembuaLan barang/[asa dalam rangka memenuhl
kebuLuhan usaha.
redellvery

ermlnLaan kepada pemasok unLuk menglrlmkan
maLerlal yang dlperlukan mendahulul penerblLan
SuraL esanan (S)/urchase Crder (C).
anlLla rakuallflkasl

anlLla yang dlLun[uk oleh perusahaan sesual
keLenLuan dan perundang-undangan unLuk
mengadakan reglsLrasl, kuallflkasl dan klaslflkasl
Lerhadap calon penyedla barang/[asa.
rlce 8ullL-up

roses perhlLungan harga penawaran aLas
barang/[asa yang dlLawarkan dalam benLuk maLa
uang aslng dengan syaraL penyerahan negara asal
ke dalam harga dalam benLuk maLa uang ruplah.
lan MalnLenance SysLem
(MS)
erawaLan kapal mlllk yang Lerencana secara
perlodlk dan berkeslnambungan dalam slklus 3
(llma) Lahun darl speslal survey ke speslal
survey berlkuLnya dengan memasukkan unsur-
unsur klaslflkasl dan sLaLuLory.
SlsLem perencanaan perawaLan dan perbalkan
kapal secara compotetlze yang Lerkoordlnasl
dan LerlnLegrasl.
rlce AgreemenL

konLrak Parga aLau suaLu benLuk per[an[lan
pembellan maLerlal anLara pembell dengan
pemasok unLuk pengadaan dan penyerahan
maLerlal LerLenLu dengan harga saLuan dan wakLu
penyerahan yang Lelah dlsepakaLl berlaku unLuk
[angka wakLu LerLenLu.
embellan Langsung

SuaLu benLuk pembellan maLerlal secara Lunal
langsung ke Loko, pasar aLau pabrlk Lanpa dldahulul
suaLu benLuk per[an[lan/perlkaLan dan Lanpa
kewa[lban kelengkapan SuraL SeLoran a[ak (SS-
n).
rellmlnary

1ahap dlmana lde dan persyaraLan yang LerLuang
dalam Jeslqo coocept dlkembangkan unLuk
mendapaLkan karakLerlsLlk dan performance kapal
yang memenuhl kebuLuhan perusahaan dengan
blaya yang eflslen dan efekLlf.
hyslcal rogress nllal prosenLase kema[uan pembangunan kapal
secara perlodlk/bulanan.
.
CuoLaLlon engadaan sewa kapal (umumnya dalam [angka
wakLu 1 s/d 3 bulan) yang pada prlnslpnya Lldak
dlanggarkan pada rencana anggaran Lahun ber[alan
menglngaL slfaLnya yang emetqeocy, namun alokasl
pembayarannya dlusahakan Lldak melanggar prlnslp
eflslensl anggaran.
Cuay uues !asa 1ambaL.
k.
8C8 (8emaln on 8oard) !umlah kargo dl aLas kapal pada saaL kapal
dlnyaLakan Jellvety/teJellvety.
8ound 1rlp uays (81u) Lamanya wakLu (harl) yang dlperlukan dalam saLu
kall voyage (saLu kall pelayaran darl pelabuhan
muaL (A1A) kemball ke pelabuhan muaL berlkuLnya
(A1A).
8edellvery WakLu yang menyaLakan saaL pemuLusan sewa
kapal sehubungan dengan berakhlmya masa
konLrak.
8encana ola 1rayek (81) SuraL l[ln Lrayek unLuk kapal yang berbendera
lndonesla yang dlkeluarkan oleh ulL[en
erhubungan LauL.
8unnlng 8epalr emerlksaan/perbalkan kapal dlaLas alr.
keglaLan perbalkan/perawaLan yang
dlrencanakan/mendesak pelaksanaannya saaL
kapal beroperasl, guna memperLahankan
petfotmooce kapal lalk lauL dan memenuhl
sLandar operasl.
8eference Mark 1empaL dlcanLumkannya Landa yang dlbuaL
sedemlklan rupa, balk berupa garls aLau
ben[olan/Lekukan logam pada blblr lubang ukur,
merupakan LlLlk LerLlnggl dalam pengukuran.
8l erbedaan anLara angka kapal (SlAL) dengan angka
daraL (8/L) dl pelabuhan muaL.
82 erbedaan anLara angka kapal (SlAL) dl pelabuhan
muaL dengan angka daraL (8/L) dl pelabuhan
bongkar.
83 erbedaan anLara angka kapal (SlAL) dengan angka
daraL (CCu) dl pelabuhan bongkar.
84 erbedaan anLara angka daraL (8/L) dengan angka
daraL (CCu), dl pelabuhan bongkar.
8encana ker[a (8k) 8encana keglaLan dalam rangka mencapal suaLu
Lu[uan suaLu fungsl dalam kurun wakLu saLu Lahun
anggaran yang berorlenLasl pada proflL.
8encana Anggaran (8A) uaLa yang berlsl [umlah LoLal blaya yang dlperlukan
suaLu fungsl unLuk penyelenggaraan keglaLan usaha
dan pencapalan uk1.
8equlslLlon LlsL (8L) uokumen/blanko dafLar permlnLaan kebuLuhan
maLerlal.
8epalr LlsL (8/L) erlnclan perbalkan kapal yang dlbuaL/dlsusun oleh
owoet sopetloteoJeot bersama plhak kapal aLas
dasar Lelex/focslmlle darl kapal.
8equesL lor rofosal SuraL ermlnLaan enawaran (S) yang dlgunakan
unLuk produk yang belum dlkeLahul spaslflkaslnya
aLau sudah dlkeLahul LeLapl belum pemah dlu[l coba
aLau maslh dalam proses u[l coba.
S.
Sea uays
Parl operasl kapal dl lauL (A1A ke A1u).
!umlah harl dl lauL yang dlgunakan unLuk
menyelesalkan saLu voyoqe (Lldak Lermasuk sblp
ooteoJy)
Shlp MovemenL uaLa kapal yang berlsl LenLang keglaLan kapal dl
pelabuhan muaL (looJloq) dan pelabuhan bongkar
(oolooJloq).
SpoL cbottet Sewa kapal unLuk pelayaran Lunggal dengan Lelah
dlLenLukan pelabuhan muaL dan bongkar
sebelumnya.
SubsLlLusl engadaan kapal pengganLl unLuk kapal-kapal
cbottet yang off blte dengan tetm dan kondlsl yang
sama.
Speslflkasl kapal SyaraL-syaraL Leknls kapal, uLamanya uW1 (boboL
muaL kapal), ?C8 (yeot of bollt/Lahun pembuaLan
kapal), cotqo took copoclty dan LCA (leoqtb ovetoll)
dll.
Shlp Cwners emlllk kapal yang dl-cbottet oleh 1. erLamlna
(ersero).
SluAL SuraL l[ln usaha elayaran AngkuLan LauL.
Servlce lee endapaLan dalam benLuk uang (tecovetles) yang
dldapaL plhak 1.erLamlna (ersero) aLas
pen[ualan [asa kepada plhak lll/MlLra.
SafeLy Surveyor engawas Lerhadap hal-hal yang berkalLan dengan
keselamaLan [lwa maupun benda.
Sea 1lme WakLu dl lauL yang dlhlLung se[ak darl buoy
pelabuhan keberangkaLan sampal dengan buoy luar
pelabuhan yang dlLu[u.
Speed kecepaLan yang dlLempuh kapal.
Second Pand MarkeL asar kapal bekas.
Shlpplng ConsulLancy 8adan/Lembaga penyedla [asa lnformasl markeL
Lanker.
Shlpplng 8uslness keglaLan blsnls perkapalan.
Slow Speed dan Cver 8unker kecepaLan kapal saaL berlayar darl saLu pelabuhan
ke pelabuhan lalnnya yang Lldak sesual dengan yang
dlpersyaraLkan dl dalam cbottet lotty yang
mengaklbaLkan wakLu berlayar kapal LersebuL leblh
lama darl wakLu yang dlper[an[lkan serLa pemakalan
bunker meleblhl [umlah yang dlsepakaLl.
SLaLemenL of lacL ernyaLaan LerLulls darl plhak kapal yang
menyaLakan Langgal, [am, 8C8 bunker dan
penyebab kapal LersebuL dalam kondlsl dlluar
sewa aLau Lldak dapaL memberlkan [asanya
(keluar operasl).
SuraL pernyaLaan yang dlbuaL oleb plhak daraL
aLau kapal mengenal penyebab dan usaha-
usaha penanggulangan yang Lelah dllaksanakan.
Slow umplng embongkaran muaLan aLau bollost kapal yang
Lldak sesual dengan persyaraLan dalam cbottet
lotty aLau Jlscbotqe oqteemeot yang
mengaklbaLkan kapal LersebuL bongkar leblh lama
darl wakLu yang dlper[an[lkan.
Shlp llgure AfLer Loadlng (SlAL)

erhlLungan [umlah muaLan dl aLas kapal, yang
dlhlLung berdasarkan volume Lankl, LemperaLure
dan Jeoslty muaLan dl kapal seLelah selesal muaL.
Shlp llgure 8efore ulscharge (Sl8u) erhlLungan [umlah muaLan dlaLas kapal, yang
dlhlLung berdasarkan volume Lankl, LemperaLur dan
denslLy muaLan dl kapal pada saaL sebelum
bongkar.
SLaLemen of usage/ 1anker SLaLemenL

uokumen berlsl pernyaLaan pemakalan kapal
cbottet oleh 1.erLamlna (ersero).
Salvage AgreemenL

er[an[lan penylngklran/pemlndahan bangkal kapal
aLau kapal yang kandas, Lenggelam, rusak beraL ke
LempaL yang dll[lnkan/dlseLu[ul oleh ulL[en.
erhubungan LauL anLara pemlllk kapal dan salvor.
Salvor

!asa pelayanan penylngklran/pemlndahan bangkal
kapal aLau kapal yang kandas, Lenggelam, rusak
beraL dl lauL/pelabuhan.
Shlp arLlcular uaLa kapal yang dlsesualkan dengan kondlsl kapal
yang Lerus berubah seLlap Lahunan.
SP aLau 8equesL lor CuoLaLlon (8lC) SuraL ermlnLaan enawaran Parga kepada
pemasok unLuk menga[ukan penawaran sesual
dengan speslflkasl, [umlah dan persyaraLan yang
dlmlnLa.
SLandard WakLu dl elabuhan 8esaran wakLu yang dlLeLapkan oleh penguasa
pelabuhan seLempaL unLuk saLu kapal unLuk
mengadakan akLlvlLas muaL aLau bongkar dl
pelabuhan.
S8 SuraL enganLar 8arang.
Slmpul 1all/lLa 1anda yang dlcanLumkan pada [arak Llap saLu kakl
aLau meLer balk berupa slmpul aLau lkaLan yang
berwarna dlmaksudkan unLuk menenLukan
Lurunnya alaL ukur yang dlkehendakl.
Speclal Survey

emerlksaan dan pengu[lan kapal seLlap 3 (llma)
Lahun Lerhadap keseluruhan mesln dan badan kapal
yang dllaksanakan oleh klaslflkasl dlmana kapal lLu
LerdafLar, unLuk memperLahankan serLlflkaL
klaslflkasl kapal LersebuL.
Shlp's llgure Angka kapal aLau [umlah muaLan mlnyak aLau 88M
dl aLas kapal yang dlukur pada wakLu selesal muaL
(SlAL) aLau sebelum (Sl8u) dalam saLuan 8arrel
(8bls), kllo LlLer (kL), LongLon (L1) aLau MeLrlc 1on
(M1).
Shore's llgure Angka uaraL aLau [umlah mlnyak aLau 88M dl Lankl
daraL yang dlLransfer ke kapal dlsebuL sebagal 8/L
dan [umlah mlnyak aLau 88M yang dlLerlma Lankl
daraL dan pembongkaran kapal (CCu) aLau cotqo
tecelveJ dalam saLuan 8arrel (8bls), kllo LlLer (kL),
LongLon (L1), aLau MeLrlc 1on (M1).
S SuraL esanan, enerlmaan dan embebanan.
SLandard of 1ralnlng
CerLlflcaLlon and WaLch
keeplng for Sea larers
(S1CW)
SerLlflkaL keLerampllan (profeslensl) dan serLlflkaL
keahllan (kompeLensl) yang harus dlmlllkl oleh awak
kapal sesual bendera kapal, mellpuLl :
SerLlflkaL keahllan elauL sesual dengan
LlngkaLannya,
An1-l, ll, lll, lv, v dan An1-u.
A11-l, ll, lll, lv, v dan A11-u
8Lk-1, ll, C8u dan C81.
SerLlflkaL engukuhan keahllan elauL.
SerLlflkaL keLerampllan Awak kapal sesual
dengan [abaLannya,
8S1 (8aslc SafeLy 1ralnlng)
C1S1 (Cll 1anker Speclal 1ralnlng rogram)
MC (Medlcal Care)
MlA (Medlcal llrsL Ald)
SC88 (SafeLy CrafL 8escue 8oaL)
All (Advance llre llghLlng)
8uA (8adar dan A8A SlmulaLor)
CCC-CMuSS (Ceberal CperaLor CerLlflcaLe)
Sku SuraL keLerangan er[alanan ulnas.
Sl! SuraL l[ln !alan.
SM SuraL erlnLah MuLasl.
SlsLem Mana[emen keselamaLan keseluruhan proses keglaLan operasl kapal yang
dlmulal se[ak kapal Llba dl pelabuhan, selama dl
pelabuhan dan selama menyelenggarakan
pelayaran dengan melaksanakan seluruh Lahapan
prosedur, pedoman, persyaraLan dan lnsLruksl
keselamaLan balk sesual keLenLuan perusahaan
(MkS SP-k3LL-SM8: 100/300), naslonal (uu
no.21/1992 elayaran, uu no.23 engelolaan
Llngkungan Pldup) maupun lnLemaslonal (lMC-
Solar ConvenLlon 1974, lSCC11-CClMl/lCS
8ecommendaLlon, MA8CL, lLC, S1CW 1978).
SafeLy LqulpmenL CerLlflcaLe SerLlflkaL aLau suraL keLerangan yang menyaLakan
bahwa seluruh alaL-alaL keselamaLan dl aLas kapal
Lelah memenuhl persyaraLan sesual keLenLuan yang
berlaku dan dlkeluarkan oleh 8lro klaslflkasl dengan
masa berlaku makslmum 3 (llma) Lahun.
Swakelola elaksanaan peker[aan dl aLas kapal balk yang
dlrencanakan maupun berslfaL otqeocy yang
dlker[akan dan dlawasl oleh awak kapal sendlrl yang
dllakukan pada saaL kapal beroperasl dengan blaya
Ck1.
SLaLuLory eraLuran emerlnLah.
Speslflkasl 1eknls SuaLu dokumen yang memuaL secara rlncl
persyaraLan-persyaraLan Leknls kapal yang akan
dlbangun balk yang menyangkuL regulasl, desaln
maupun kebuLuhan Leknls operaslonal.
SCLAS (SafeLy of Llfe aL Sea) eraLuran lnLemaslonal yang mengaLur LenLang
keselamaLan dl lauL yang harus dlpenuhl oleh kapal.
Syahbandar 8adan pemerlnLah yang berwenang mengeluarkan
lzln operasl kapal serLa berhak menerblLkan suraL
lalk lauL kapal/keselamaLan.
Spare arL Merupakan alaL suku cadang yang Lermasuk/
merupakan kesaLuan darl peralaLan yang dlpakal dl
aLas kapal.
1.
1onnage 8evlew roses anallsa dan perhlLungan anLara Lonnage
ovolloblllty vs tooooqe tepoltemeot yang kemudlan
dl[adlkan saLu kesaLuan lnformasl yang Lerdlrl darl
[umlah unlL dan uW1 kapal cbottet dan mlllk yang
sedang beroperasl dlbandlngkan dengan [umlah
unlL dan uW1 kapal yang dlbuLuhkan unLuk
mengangkuL se[umlah kargo LerLenLu.
1lme cbottet lotty er[an[lan sewa-menyewa kapal berdasarkan [angka
wakLu LerLenLu.
1owage lee !asa 1unda.
1lme cbottet (1/C) SlsLem sewa kapal [angka pendek (berklsar 1 s/d 2
Lahun)
1onnage AvalllblllLy !umlah ruang muaL yang Lersedla pada kapal unLuk
mengangkuL nomlnasl kargo yang dlrencanakan.
1onnage 8equlremenL kebuLuhan [umlah ruang muaL pada kapal unLuk
mengangkuL nomlnasl kargo yang dlrencanakan.
1radlng CuL keglaLan penyewaan ruang muaL kapal yang ada dl
1. erLamlna (ersero) kepada mlLra/costomet non
erLamlna.
1onnage 8uang muaL pada kapal unLuk mengangkuL kargo.
1oLal Cargo !umlah muaLan LerangkuL per-uW1.
1ransporLaLlon CosL 8esarnya blaya yang dlkeluarkan unLuk mengangkuL
1 llLer muaLan Crude, 88M dan non 88M.
1anker 1lme SheeL CaLaLan wakLu keglaLan kapal dl suaLu pelabuhan.
1ransporL Loss Sellslh kurang muaLan yang dlangkuL oleh kapal
cbottet anLara SlAL dan Sl8u yang [umlahnya
meleblhl baLas Loleransl (0,2 ) yang dlLeLapkan
dl dalam cbottet lotty.
SlAL dlkurangl (-) Sl8u dlbagl (:) 8lll of Loadlng
(8L), yang [umlahnya meleblhl baLas Loleransl
(0,2 ).
1lme lrame 1abel yang menyaLakan wakLu penyelesalan suaLu
peker[aan.
1oLal CuallLy 8unker !umlah dalam llLer kebuLuhan bahan bakar mesln
kapal/penggerak kapal.
1anker 1lme SheeL SerLlflkaL yang menerangkan perlnclan wakLu dalam
melaksanakan penglslan/muaL dan pembongkaran
muaLan kapal yang dlLandaLanganl oleh Agen dan
nakhoda/MasLer.
1rlm erbedaan secara membu[ur (longlLudlnal) anLara
drafL depan dengan drafL belakang, dlukur dalam
saLuan feet/locbl aLau metet/ceotlmetet.
1emperaLur Suhu suaLu produk yang dlukur dengan
LhermomeLer.
1hermomeLer AlaL yang dlgunakan unLuk mengukur suhu suaLu
produk.
1enLaLlve Schedule SuaLu rencana LaLa wakLu yang dlbuLuhkan unLuk
menyelesalkan suaLu proses keglaLan.
1echnlcal CompleLlon CerLlflcaLe (11C) SerLlflkaL pernyaLaan Leknls kapal.
U.
uk1 (ukuran klner[a 1erplllh) lndlkaLor performa ker[a pada suaLu fungsl.
uang Labuh 8laya kapal karena mengun[ungl suaLu pelabuhan
yang dlhlLung berdasarkan C81 dan lamanya
kun[ungan.
uang 1ambaL 8laya kapal karena menggunakan sarana LambaL
dlLenLukan sesual peraLuran.
uang andu 8laya kapal karena menggunakan [asa pandu sesual
kM 66/1994.
uang 1unda 8laya kapal yang pan[angnya leblh darl 70 meLer,
menggunakan sarana banLu Lunda dan berolah
gerak dl peralran pelabuhan.

uang 8ambu (S8n) 8laya kapal unLuk menggunakan sarana banLu
navlgasl pelayaran.
uang u-7 8laya kapal unLuk [asa pengawasan barang
berbahaya selama Ler[adl bongkar aLau muaL kargo.
underwrlLer Surveyor lndependenL surveyor yang dlLun[uk oleh plhak
asuransl unLuk survey kerusakan kapal, dermaga dll.
ullaglng Mengukur ruang kosong dl aLas calran dl suaLu
Lankl/komparLemen.
ullaglng Pole/Soundlng Pole Lubang LempaL dlukurnya Llnggl calran yang
memlllkl Label volume dan dapaL dlgunakan unLuk
mengukur denslLy dan LemperaLur muaLan.
ullage SLaLemenL AfLer Loadlng !umlah mlnyak yang Lelah dlLerlma dl kapal
menuruL pengukuran Lankl kapal, dlbuaL oleh plhak
kapal dan dlLandaLanganl oleh plhak kapal dan
plhak daraL.
uang !aLah 8ahan Makanan (u!8M) !umlah uang yang dlmlnLa/akan dlpergunakan
unLuk pembayaran/pembellan bahan makanan dl
kapal sesual [umlah awak kapal dan Laruna prola
yang ada dl aLas kapal.
V.
vMlS (vessel ManagemenL lnformaLlon SysLem) uaLabase unLuk mengeLahul daLa harlan kapal dan
performa melalul lnpuL/masukan darl Opetotloo
5beet.
vlsa SuraL l[ln masuk bagl warga negara aslng ke suaLu
negara.
verlflkasl emerlksaan dokumen yang berkalLan dengan
keuangan.
voyage keglaLan kapal se[ak darl pelabuhan muaL sampal
dengan pelabuhan berlkuLnya seLelah
menyelesalkan pembongkaran.
voyage CosL 8esarnya blaya yang dlkeluarkan unLuk mengangkuL
muaLan Crude, 88M, non 88M darl pelabuhan muaL
ke pelabuhan bongkar dan kemball ke pelabuhan
muaL.
veLLlng emerlksaan kapal secara LellLl balk flslk, maupun
Leknls/nauLls Lermasuk dokumen-dokumen kapal.
vessel arLlculars CuesLlonnalre (vC) erLanyaan-perLanyaan LenLang speslflkasl kapal.
vessel lnspecLlon CuesLlonnalre (vlC) erLanyaan-perLanyaan LenLang pemerlksaan kapal.
vlsa 8.436 SuraL l[ln beker[a dl aLas kapal bagl warga negara
aslng.

voyage 8eporL lormullr LenLang laporan daLa kapal yang berlsl
reallsasl wakLu dl lauL, dl pelabuhan dan
muaLannya serLa caLaLan-caLaLan yang men[adl
kendala aLas pengoperaslan kapal, balk dan
performance kapal lLu sendlrl maupun plhak
laln dl pelabuhan dalam saLu voyage
(pelayaran).
Laporan kapal dalam saLu voyage yang berlsl:
ergerakan kapal wakLu dl pelabuhan dan
dl lauL.
!umlah muaLan yang dlmuaL (SLAL) dan
bongkar (Sl8u).
uaLa bahan bakar wakLu keberangkaLan dan
wakLu Llba dl pelabuhan yang dlLu[u.
CaLaLan Lambahan berupa hambaLan-
hambaLan yang dlaklbaLkan plhak laln aLau
darl kapal lLu sendlrl.
volume Cbserver 8esarnya volume calran dalam Lankl/komparLemen
yang dlhlLung berdasarkan ullage.
volume SLandard 13C/60 C 8esarnya calran dalam Lankl/komparLemen pada
sembarang suhu dlkonverslkan men[adl volume
pada LemperaLur 13C/60 C.
W.
Word Scale (WS) nllal acuan yang mencermlnkan LlngkaL frelghL
voyage cbottet dl pasar.

WakLu emompaan
!umlah muaLan yang dlbongkar dalam kllo LlLer
(kL)/MeLrlk 1on (M1) dlhlLung se[ak pompa
dl[alankan sampal dengan pompa dlmaLlkan unLuk
membongkar saLu [enls muaLan (kargo).
WaLer SLlck 8ar 1ongkaL yang berskala mempunyal pan[ang 1
meLer unLuk mengukur keLlngglan alr bebas cargo
Lank.
k.
.
?ear of 8ullL (?C8)
1ahun pembuaLan kapal.
2.