Anda di halaman 1dari 4

MINIT MESYUARAT KURIKULUM 1/2012

SEKOLAH KEBANGSAAN MENUANG, LIMBANG


Tarikh : 21 Februari 2012
Masa : 2.00 petang
Hari : Selasa
Tempat: Bilik Guru
Kehadiran:
1) n Bernard !hung "Guru Besar)
2) n. Geri#eh $ngk%h "&K1)
') n. (sli Matus%p "&K HM)
)) &n. Hasnah $smail "&K K*)
+) !ik Munirah *thman
,) &n Sherila Mal%ng
-) &n. Heanritta .itt/ Kuan/in
0) n. Shakri1an Murni
2) n. Me1alan Hambali
10)n. Ha#i (bdul 3amit $smail
11)n. 4ulkanean (kim
12)!ik Siti 5%%r Fashida (rshad
1')&n. .iah Mamang
1))!ik 6amilah .emli
1+)&n. 6ailin Siti Bai1urah 6asli
1,)!ik &he/ Suk !hern
1-)&n. 6enni7er Martha Sigar
10)&n. .%sanah Kahar
12)n. (nth%n/ (nak 8pe
20)&n. 3il/ 3a9ren:e
21)n. Busrah Tani
22)&n. .%hani Suhaili
2')n. .eten ; (drian Bin Gusup
2))n. <ahed Bin Kamis
2+)&n. .a7idah Fred
Tidak Hadir:
1) n. &elebius Kul%p "bersebab)
1
(genda:
1) Kata=kata (luan Guru Besar
2) Mengesahkan Minit Mes/uarat 3epas
') &erkara=perkara Berbangkit
)) (nalisis 8&S. 2011 dan &KS. 2011
+) &eran:angan (kti>iti Kurikulum "3ap%ran Ketua &anitia)
,) &r%gram=pr%gram Meningkatkan &restasi 8&S. 2012
1. Kata-kata Aluan Guru B!ar
1.1Guru Besar mengu:apkan selamat datang kepada semua guru dan #uga
mengalu=alukan kedatangan !ik 6amilah .emli "&r%gram 6=?(F) ke SK
Menuang.
1.2Beliau #uga mengu:apkan terima kasih kepada guru=guru /ang dapat
hadir dalam mes/uarat ini kerana ia adalah sangat penting. Sek%lah
9u#ud kerana kurikulum /ang merupakan core business sesuatu sek%lah.
1.'Menurut Guru Besar@ 5e9 Aeal 5K.( ban/ak bergantung kepada
akademik.
1.),0 peratus dari 5e9 Aeal diambil dari akademik dan )0 peratus dari
pengurusan /ang lain.
1.+Aalam analisis 8&S. 2011= peratus keseluruhan meningkat '.0B dan
berada pada n%mb%r 2,C'+ dalam &&A 3imbang. Aari segi kualiti pula
gred purata ialah 2.-, dan berada pada kedudukan ')C'+.
1.,Target 8&S. pada tahun ini ialah -+.-,B dan G&S 2.)'.
1.-Semua panitia diminta supa/a akti7kan akti>iti panitia.
1.0Guru Besar mengingatkan semua guru sedar teantang kedudukan dan ke
mana halatu#u "expect to work very hard)
Tindakan: Semua Guru
2. Mn"!a#kan M$n$t M!%uarat L&a!
&en:adang : n. Ha#i (bdul 3amit $smail
Ais%k%ng %leh : n. 4ulkanean (kim
2
'. (rkara-&rkara Br)an"k$t
Tiada perkara berbangkit
*. Anal$!$! U(SR 2011 +an (KSR 2011
).1(nalisis 8&S. 2011
.u#uk 3ampiran (nalisis Keputusan 8&S. 2011
).2(nalisis &KS. 2011
).2.1 Guru Besar men:adangkan guru=guru memasukkan unsur=unsur
penulisan pada tahap 1.
).2.2 &anitia Bahasa $nggeris perlu melihat perubahan antara tahap 1 dan
tahap 2.
).2.' .u#uk 3ampiran (nalisis Keputusan &KS. 2 2011.
Tindakan: Guru=guru Bahasa
Mala/sia dan Bahasa $nggeris
,. (ran-an"an Akt$.$t$ Kur$kulu/ 0La&1ran Ktua (an$t$a2
+.1.u#uk lap%ran peran:angan akti>iti kurikulum daripada Ketua &anitia.
3. (r1"ra/-&r1"ra/ Mn$n"katkan (r!ta!$ U(SR 2012
,.1Ma:s 6&5 Sara9ak
,.2Gerak Gempur 6&5C&&AC 4%n !
,.'Kelas Tambahan
,.)&r%gran $ntensi7 8&S.
,.+Klinik 8&S.
,.,!eramah TipC Teknik Men#a9ab S%alan 8&S.
,.-&r%gram M%ti>asi
,.0Guru Muda
,.2Sistem Gan#aran
,.10 Hadiah 3a9atan
Tindakan: Semua Guru
3
4. Hal-#al La$n
-.1Guru Besar men:adangkan supa/a bagi pr%gram BuddyCGuru Muda perlu
ada rek%d dan sediakan hadiah bagi pasangan buddy /ang terbaik.
-.2Guru Besar #uga memaklumkan SK Menuang akan mengan#urkan 8p
<ith nglish !amp pada '0 Ma:=1 (pril 2012. &r%gram ini #uga
melibatkan button badges dan la9atan. $a melibatkan + buah sek%lah di
ba9ah sub=:luster Madam 3is Aa .%:ha.
-.'Guru=guru #uga diingatkan supa/a semua pr%gram did%kumentasikan.
-.)Guru Besar mengu:apkan terima kasih kepada senua guru /ang hadir
dan berharap semua pr%gram dapat dilaksanakan dengan e7ekti7 untuk
tahun 2012.
Tindakan: Semua Guru
Mes/uarat ditangguhkan pada #am ).'0 petang.
Ai:atat %leh: Aisahkan %leh:
................................. ....................................
"!$K M85$.(H *THM(5) "5 B.5(.A !H85G)
S8 Kurikulum Guru Besar
SK Menuang@ 3imbang SK Menuang@ 3imbang

4