Anda di halaman 1dari 16

FORMULA TATABAHASA

1. pecahan ditulis di akhir ayat bukan di tengah


1. dua setengah kilogram ( X )
2. dua kilogram setengah ( )
3. tiga setengah minit ( X )
4. lima liter suku ( )
5. tiga suku jam ( X )
2. ayat pasif(kata ganti nama 12) tiada oleh di !"# 3 ada di..oleh
1. $oti itu dimakan oleh saya. ( X )
2. $oti itu saya makan. ( )
3. $oti itu kamu makan. ( )
%. $oti itu dimakan oleh mereka.( )
5. $oti itu mereka makan. ( X )
3. membuat & berbuat ' abstrak&bukan benda
1. (angan membuat bising. ( X )
2. (angan berbuat bising. ( )
3. berbuat begitu ( )
%. membuat begitu ( X )
5. berbuat demikian ( )
%. antara(bukan tempat) & di antara(tempat)
1. )ntara hobi saya ialah membaca buku. ( )
2. *i antara hobi saya ialah membaca buku. ( X )
3. $umah saya terletak di antara tingkat satu dengan tingkat tiga. ( )
%. +atihah duduk di antara (ulia dengan ,ariam. ( )
5. )ntara alat-alat tulis yang dibeli olehnya ialah pensel pembaris pen dan
pemadam. ( X )
5. di dalam (lubang&ruang) & dalam (abstrak&tidak nampak)
1. di dalam ingatannya ( X )
2. dalam ingatannya ( )
3. di dalam bilik ( )
%. dalam mesyuarat ( )
5. di dalam hatinya ( X )
.. ialah(kata namakata kerja) & adalah(kata sendikata adjektif)
1. $amli ialah abang saya. ( )
2. $amli adalah abang saya. ( X )
1
3. ,esyuarat itu adalah dari pukul /011 pagi hingga 11011 pagi. ( )
%. 2unca pencemaran adalah seperti pembuangan sisa toksik oleh pihak
kilang. ( )
5. 3obi saya adalah bermain badminton. ( X )
4. 55555 jangan ' 3arap sahaja
1. 3arap jangan merokok. ( )
2. 6ila jangan merokok. ( X )
3. 7olong jangan merokok. ( X )
%. 8sah jangan merokok. ( X )
5. (angan merokok. ( )
/. me#-9-i (orang) & me#-9-kan (benda)
1. menasihati )li ( )
2. menasihatkan )li ( X )
3. menghidangkan tetamu ( X )
%. menghidangkan nasi lemak ( )
5. menaiki bendera ( )
:. (orang)di-9-i(benda) & (benda) di-9-kan (orang)
1. 2ingat kecemerlangan dihadiahkan kepada +atimah. ( )
2. +atimah dihadiahkan pingat kecemerlangan. ( X )
3. +atimah dihadiahi pingat kecemerlangan. ( )
%. ,enteri itu dianugerahkan pingat kebesaran. ( X )
5. 2ingat kebesaran dianugerahkan kepada menteri itu. ( )
11. memper (kata adjektif) & memper-9-kan (kata kerja)
1. memperdalamkan lubang itu ( ; )
2. memperdalam lubang itu ( )
3. mendalamkan lubang itu ( )
%. memperkatakan hal itu ( )
5. memperkata hal itu ( ; )
11. memperisterikan (mengah<inkan orang lain)
memperisteri(berkah<in dengannya)
1. 3aji =sa memperisterikan seorang gadis kampung. ( X )
2. 3aji =sa memperisteri seorang gadis kampung. ( )
3. 3aji =sa memperisterikan anak lelakinya dengan
seorang gadis kampung. ( )
%. 3aji =sa memperisteri anak lelakinya dengan
2
seorang gadis kampung. ( X )
5. 3aji =sa mempersuamikan anak daranya dengan
seorang pemuda kampung. ( )
12. me#-9-kan(orang) ' buat&beli untuk orang lain
1. 6iti #urhali>a membuatkan ayahnya seca<an teh. ( )
2. 6iti #urhali>a membuat ayahnya seca<an teh. ( X )
3. !akak menjahitkan ibunya sepasang baju kurung. ( )
%. !akak menjahit ibunya sepasang baju kurung. ( X )
5. !akak menjahit sepasang baju kurung untuk ibunya. ( )
13. kata bilangan ?ber@ ' 2X
1. berpuluh tahun ( X )
2. berpuluh-puluh tahun ( )
3. beribu-ribu penonton ( )
%. beribu penonton ( X )
5. ribuan penonton ( )
1%. kata bilangan ?ke@ ' 2X tidak perlu penjodoh bilangan
1. kedua-dua anaknya ( )
2. kedua anaknya ( X )
3. anaknya yang kedua ( )
%. ketiga-tiga ekor kucing itu ( X )
5. ketiga-tiga kucing itu ( )
15. kata bilangan ' A 1
1. semua murid-murid ( X )
2. semua murid ( )
3. para pelajar ( )
%. semua kanak-kanak ( )
5. ramai budak ( )
1.. ramai (meriah&seronok) & banyak (bilangan&bukan suasana)
1. $amai pelanggan di pasar raya itu. ( )
2. Aanyak pelanggan di pasar raya itu. ( X )
3. $amai orang menonton konsert nasyid itu. ( )
%. Brang ramai menonton konsert nasyid itu. ( )
5. 8sta> )Cil 3ayy mempunyai banyak peminat ( )
14. ,e#-9-kan(7=*)! 2D$E8 7D#7)#") & ber ()*) 7D#7)#")
3
1. Fikgu #orida menceritakan tentang pengalamannya. ( X)
2. Fikgu #orida menceritakan pengalamannya. ( )
3. Fikgu #orida bercerita tentang pengalamannya. ( )
%. 3ambali sentiasa memikirkan masalah dirinya. ( )
5. 3ambali sentiasa berfikir masalah dirinya. ( X )
1/. kata bantu dalam ayat pasif ' 6DADE8, B$)#"
1. Gau itu akan saya buat. ( )
2. Gau itu saya akan buat. ( X )
3. 6urat itu telah saya tulis. ( )
%. 6urat itu saya telah tulis. ( X )
5. Brang gila itu pernah kamu lihatH ( )
1:. sebab(!)7) #),) )A67$)!)
kerana & oleh sebab(!)7) 38A8#") & oleh kerana(7=)*))
1. (alil tidak datang ke sekolah sebab demam. ( X )
2. (alil tidak datang ke sekolah kerana demam. ( )
3. (alil tidak datang ke sekolah oleh sebab demam. ( )
%. (alil tidak datang ke sekolah oleh kerana demam. ( X )
5. 1leh sebab demam (alil tidak datang ke sekolah. ( )
21. ia ' B$)#"
1. 6aya ada seekor kucing.=a bernama 6i Fomel. ( )
2. 6aya ada seekor kucing yang bernama 6i Fomel. ( )
3. !amus itu sangat mahal.=a berharga $,.1.11. ( X )
%. Aersikap rajin amat penting kerana ia menjamin kejayaan. ( X )
5. !ereta 6aIIy buatan ,alaysia.=anya sangat murah.( X )
21. ayat pasif ' 4 jenisJ 1.di..oleh 2. di 3. kena..oleh %. kena..
5. ter9oleh .. ke9.an 4. tiada di oleh(!"# 12)
1. !uih itu dimakan oleh bapa. ( )
2. !uih itu dimakan bapa. ( )
3. !uih itu dimakan oleh bapa. ( )
%. !uih itu termakan oleh bapa. ( )
5. !uih itu termakan bapa. ( ; )
.. !uih itu kena makan oleh bapa. ( )
4. !uih itu kena makan bapa. ( )
/. 2encuri itu tertangkap polis. ( ; )
:. 2encuri itu kena tangkap polis. ( )
11. *ia basah kuyup kerana kehujanan. ( )
4
11. 6aya tertarik dengan keindahan tasik itu. ( ; )
12. 6aya tertarik oleh keindahan tasik itu. ( )
22. angka-huruf ' ada -
1. 1:51an ( X )
2. 1:51-an ( )
3. 1:51 an ( X )
%. lima puluhan ( )
5. lima puluh an ( X )
23. lain ' di akhir ayat1;
1. masalah-masalah lain ( )
2. lain-lain masalah ( ; )
3. perkara-perkara lain ( )
%. lain-lain perkara ( ; )
5. hal-hal lain ( ; )
2%. akan ' tiada imbuhan
1. menyayangi akan anaknya ( ; )
2. sayang akan anaknya ( )
3. sayang anaknya ( ; )
%. merindui ibunya ( )
5. rindu akan anaknya ( )
25. saling ' 1;tidak perlu ganda
1. *aud dan )rif saling kejar-mengejar ( ; )
2. *aud dan )rif saling mengejar ( )
3. *aud dan )rif kejar-mengejar ( )
%. 2erompak dan anggota polis itu saling menembak. ( )
5. 2erompak dan anggota polis itu tembak-menembak. ( )
2.. kata ganda bagi imbuhan pinjaman'2;
1. juru-juruterbang ( ; )
2. juruterbang-juruterbang ( )
3. olahraga<an-olahraga<an ( )
%. olah-olahraga<an ( ; )
5. seniman-seniman ( )
24. kata ganda bagi kata nama ' 2; kata pertama
1. guru-guru besar ( )'banyak guru besar
5
2. guru besar-guru besar ( ; )
3. guru besar-besar ( )'banyak guru yang besar
%. alat-alat tulis ( ; )
5. alat tulis-alat tulis ( )
2/. kata penguat bebas'sas
1. sangat cantik ( )
2. cantik sangat ( )
3. amat kejam ( )
%. kejam amat ( )
5. bijak sungguh ( )
2:. sekali ' tidak perlu ter dan paling
1. !EFF tertinggi sekali. ( )
2. !EFF tertinggi. ( )
3. !EFF tinggi sekali. ( )
%. !EFF paling tinggi sekali . ( ; )
5. !EFF tinggi sekali. ( )
31. ku& kau ' 1 perkataan kau tidak boleh di akhir
tidak boleh ada kahtiada imbuhan
1. Auku itu telah kuambil. ( )
2. Auku itu telah kumengambil. ( ; )
3. !e mana kaupergi tadiH ( )
%. =tu adikkauH ( X )
5. !ausakitkahH(X)
31. kah ' kata tanya a<al ayat mesti adadi akhir ayat tidak perlu
di tengah boleh
1. 6iapakah nama saudariH ( )
2. 6iapa nama saudariH ( ; )
3. #ama saudari siapaH ( )
%. #ama saudari siapakahH ( ; )
5. Kang manakah basikal kamu H ( )
.. Fikgu )li sudah datangkahH ( ; )
4. Fikgu )li sudah datang H ( )
/. 6udah datangkah Fikgu )liH ( )
32. baharu 'benda & baru'masa'2,$&62, sama
1. )bu Aakar memakai baju baharu. ( )
6
2. )bu Aakar memakai baju baru. ( ; )
3. *ia baru sampai pagi tadi. ( )
%. 2engantin baru itu baru sampai dengan kereta baru. ( ; )
5. Aaru-baru ini terdapat kes ragut di kampung saya. ( )
33. apaH & apa-apa & manaH & mana-mana & bila-bila & siapa-siapa
1. 6aya tidak tahu apa yang berlaku. ( ; )
2. 6aya tidak tahu apa-apa yang berlaku. ( )
3. !ami tidak ke mana-mana semalam. ( )
%. !ami tidak ke mana semalam. ( ; )
5. *atanglah ke rumah saya bila ada masa. ( ; )
3%. ber-9-kan'kata sendi tidak perlu & ber
1. Brang tua itu tidur bertilamkan surat khabar lama. ( )
2. Brang tua itu tidur bertilam surat khabar lama. ( ; )
3. Brang tua itu tidur bertilamkan dengan surat khabar lama. ( ; )
%. )hli pengakap itu mencari jalan berpandukan peta. ( )
5. )yah tidur berbantalkan dengan lengan. ( ; )
35. belaka ' A 1
1. Aaju itu murah-murah belaka.
2. Aaju-baju itu cantik-cantik belaka. ( ; )
3. ,ereka bijak-bijak belaka. ( ; )
%. ,ereka bijak belaka. ( )
5. ,ereka-mereka bijak-bijak belaka. ( ; )
3.. daripada9.kepada'perbe>aan & dari9..ke'masajaraktempat
1. ,arkah Aahasa ,elayunya telah meningkat dari /1L ke :1L. (;)
2. ,arkah Aahasa ,elayunya telah meningkat daripada /1L kepada :1L.
3. 3arga minyak petrol telah naik daripada $,1.11 kepada $,1.11 seliter. ( )
%. 3arga minyak petrol telah naik dari $,1.11 kepada $,1.11 seliter. ( ; )
5. (arak dari 7apah ke 6lim $iIer ialah 51km. ( )
34. boleh'kei>inan & dapat'memperolehguna tenaga
1. !amu boleh balik setelah menyiapkan kerja itu. ( )
2. 6elepas kakinya sembuhdia boleh menunggang basikal. ( ; )
3. *ia boleh menja<ab soalan itu dengan tepat. ( ; )
%. *ia dapat menja<ab soalan itu dengan tepat. ( )
5. )pabila membaca surat khabar kita boleh mengetahui
pelbagai berita terkini. ( ; )
7
3/. kata bantu' boleh bersama
1. 6aya belum pernah makan durian. ( )
2. )dik Eily masih belum bersekolah. ( )
3. !arim masih sedang menulis surat.( )
%. Kati sudah pernah mela<at (epun. ( )
5. 2uan !ok sedang hendak ke pasar. ( )
3:. sekalian ' A 1
1. 2ara hadirin sekalian ( ; )
2. 3adirin sekalian ( )
3. 3adirin yang dihormati ( )
%. 3adirin yang dihormati sekalian ( )
5. 7uan-tuan dan puan-puan ( )
%1. hanya & sahaja' tidak boleh bersama
1. Eamin akan berada di =poh hanya seminggu sahaja. ( ; )
2. Eamin akan berada di =poh hanya seminggu. ( )
3. Eamin akan berada di =poh seminggu sahaja. ( )
%. 3anya 6hi ,ei yang lulus ujian itu. ( )
5. 6hi ,ei sahaja yang lulus ujian itu. ( )
%1. 1. alat pengha<a dingin ( ; )
2. alat ha<a dingin ( ; )
3. pendingin ha<a ( ) ' ha<a yang panas perlu didinginkan
%. pengha<a dingin ( ; )
5. penyaman udara ( )
%2. 1. nasionalisma ( ; )
2. nasionalisme ( ) isme bukan isma
3. plasma ( )
%. plasme ( ; )
5. patriotisme ( )
%3. kami sekeluarga & kami semua & kita semua' tidak perlu ulang A
1. 6aya dan keluarga akan berkelah di 7eluk Aatik. ( )
!ami sekeluarga akan pergi esok. ( ; )
2. 6aya dan keluarga akan berkelah di 7eluk Aatik. ( )
!ami akan pergi esok. ( )
3. !ami semua akan berkelah di 7eluk Aatik. ( ; )
%. !ami akan berkelah di 7eluk Aatik. ( )
5. !ita semua haruslah bekerjasama. ( ; )
8
%%. di ' sudah tibasedia ada & ke belum tiba
1. ,ereka sudah sampai di 7apah. ( )
2. ,ereka sudah sampai ke 7apah. ( ; )
3. )pabila mereka tiba di tepi pantai mereka pun membina khemah. ( )
%. )pabila mereka tiba ke tepi pantai mereka pun membina khemah. ( ; )
5. !ami akan pergi ke sana sebentar lagi. ( )
%5. 1. menengok teleIisyen ( )
2. menonton teleIisyen ( )
3. memotong getah ( ; ) ' lisan
%. menoreh getah ( )
5. menggantung baju di ampaian ( ; )' menyidai
%.. manakala ' 23.. orang & sementara'1 orang
1. =bu menanak nasi sementara kakak saya menyiang ikan.(;)
2. =bu menanak nasi manakala kakak saya menyiang ikan.
3. )>mi membaca buku sementara menunggu bapanya pulang. ( )
%. 6ementara menunggu bapanya pulang )>mi membaca buku.( )
5. *anny menyapu sampah manakala 3alim mencuci tandas. ( )
%4. atas'bukan tempat & di atas' tempat
1. 7erima kasih atas pertolongan saudara. ( )
2. 7erima kasih di atas pertolongan saudara. ( ; )
3. 7ahniah di atas kejayaan kamu. ( ; )
%. Auku kamu ada di atas meja itu. ( )
5. Aurung berterbangan di atas a<an. ( ; )
%/. kata tanya dalam ayat penyata ' tidak boleh
1. 6aya tidak tahu siapa namanya. ( ; )
2. 6aya tidak tahu namanya. ( )
3. 2olis akan menangkap siapa yang mencuri. ( ; )
%. 6aya tidak tahu di mana Fikgu 6haari tinggal.( ; )
5. 6aya tidak tahu tempat tinggal Fikgu 6haari. ( )
%:. tidak'kata kerjakata adjektif & bukan'kata nama
1. *ia bukan abang saya. ( )
2. !omputer ini bukan berat.( ; )
3. 6oalan ini bukan susah. ( ; )
%. 6oalan ini tidak susah. ( )
9
5. "illian tidak suka bermain bola sepak. ( )
51. mempunyai' untuk oranghai<an & terdapat & ada
1. 6ekolah saya mempunyai sebuah padang. ( ; )
2. 6ekolah saya terdapat sebuah padang. ( )
3. 6ekolah saya ada sebuah padang. ( )
%. 6emua serangga mempunyai enam kaki. ( )
5. 6aya mempunyai empat orang anak. ( )
51. untuk ' diperuntukkan sesuatu
bagi ' mendapat sesuatupendapatboleh tukar ganti dengan ?untuk@ (kaji ayatnya)
1. =tulah satu pengalaman indah untuk diri saya. ( ; )
2. =tulah satu pengalaman indah bagi diri saya. ( )
3. Aagi diri saya itulah satu pengalaman indah. ( )
%. 2asukan tentera berjuang demi untuk negara. ( ; )
5. )srama itu adalah bagi pelajar-pelajar tingkatan 1.( )
52. kata-kata singkat
1. tak mau '55555tidak mahu5555555
2. tak tau '55555tidak tahu555
3. nak pi '55555hendak pergi
%. mak saya '5555emak saya5555
5. tuk saya '5555datuk saya55555555
.. dah tau '5555sudah tahu55555555
4. kak saya '5555kakak saya55555555
/. tak nak '5555tidak hendak555555
:. keta tu '5555kereta itu55555555
11. mai sini '5555mari sini555555555
53. adakah' yatidak & apakah'bendaperkarahai<an
1. )dakah kamu sakitH ( )
2. )pakah kamu sakitH ( X )
3. )pakah nama hai<an ituH ( )
%. )dakah yang ada di dalam kotak ituH ( X )
5. )pakah yang terjadiH ( )
5%. dan sebagainya 'sama jenis & dan lain-lain lagi' berlainan jenis
1. #elayan itu mendapat banyak ikan seperti ikan pari ikan
parang dan sebagainya. ( )
2. #elayan itu mendapat banyak ikan seperti ikan pari ikan
10
parang dan lain-lain lagi. ( ; )
3. !amus buku rujukan buku cerita dan lain-lain lagi
ada di dalam perpustakaan itu. ( ; )
%. !amus buku rujukan buku cerita dan sebagainya
ada di dalam perpustakaan itu. ( )
5. Auah-buahan tidak bermusim adalah seperti nanasciku
pisang dan lain-lain lagi.( ; )
55. raya ' 2 perkataan kecuali dijadikan nama khas
1. pasar raya ( )
2. pasaraya ( ; )
3. bandar raya ( )
%. Aandaraya !uala Eumpur ( )
5. Aandar $aya !uala Eumpur ( ; )
.. Aandaraya =poh ( )
4. pilihan raya ( )
/. jalan raya ( )
:. hari raya ( )
11. lebuhraya ( ; )
5.. goreng ' nak makan&goreng apaH
1. 6aya suka goreng pisang. ( ; )
2. 6aya suka pisang goreng. ( )
3. 7olong goreng pisang itu. ( )
%. "oreng pisang itu digoreng oleh ibu saya. ( ; )
5. 6aya suka menggoreng pisang. ( )
54. kepada & ke ' tidak perlu selepas kata kerja kecuali
melaporkanmelancong
1. memberitahu kepada Fikgu 6iti ( ; )
2. memberitahu Fikgu 6iti ( )
3. mela<at ke !uala Eumpur ( ; )
%. mela<at ke datuknya ( ; )
5. melaporkan kepada pihak polis ( )
5/. ter ' ada sangat atau !2gtsalah diletakkan pada !)dj
1. *ia tersangat nakal. ( )
2. *ia sangat ternakal. ( ; )
3. Aaju itu amat termahal. ( ; )
%. Aaju itu amat mahal. ( )
11
5. Aaju itu termahal. ( )
5:. ke99ke & untuk9..untuk9.. & di99di ' 2;
1. 6aya tidak tahu sama ada dia ke =poh atau ke (ohor. ( )
2. 6aya tidak tahu sama ada dia ke =poh atau (ohor. ( ; )
3. 3adiah ini adalah untuk ibu bukan ayah. ( ; )
%. 3adiah ini adalah untuk ibu bukan untuk ayah. ( )
5. !ami tidak pasti sama ada kakak kamu ada di kantin
atau perpustakaan. ( ; )
.1. se99 & se9..se ' 2; 191
1. dari masa ke semasa ( ; )
2. dari semasa ke semasa ( )
3. dari masa ke masa ( )
%. dari hari ke hari ( )
5. dari hari ke sehari ( ; )

.1. setengah ' M & sesetengah ' jumlahsebilangan
1. 6etengah orang tidak suka akan durian. ( ; )
2. 6esetengah orang tidak suka akan durian. ( )
3. 6etengah-setengah orang tidak suka akan durian. ( )
%. 6etengah-tengah orang tidak suka akan durian. ( ; )
5. 6etengah daripada sebuku roti itu dimakan )rif. ( )
.2. beberapa ' jumlah & berapa ' soalan
1. Aeberapa orang pelajar telah menyertai kursus itu. ( )
2. Aeberapa pelajar telah menyertai kursus itu. ( ; )
3. Aerapa orang pelajar telah menyertai kursus itu. ( ; )
%. Aerapa orang pelajarkah telah menyertai kursus ituH ( )
5. Aeberapa hari yang lalu saya tidak sihat. ( )
.3. ' hendak makan apaH naik apaH ke manaH
1. bas mini ( )
2. mini bas ( ; )
3. sos cili ( )
%. cili sos ( ; )
5. )minah !edai (ahit ( ; )
.%. telur apa H ayam apa H daging apaH
1. ayam telur ( )
12
2. telur ayam ( )
3. ayam daging ( )
%. daging ayam ( ) kuning telur
.5. 1. Aahasa ,elayu ( ) ' nama khas bagi mata pelajaran
2. bahasa ,elayu ( ) ' nama am bagi bahasa
3. berbahasa ,elayu ( )
%. berAahasa ,elayu ( ; )
... benda N orang
1. bapa kereta ( ; )
2. kereta bapa ( )
3. saya punya <ang ( ; )
%. <ang saya ( )

.4. kata ganda separa N ber9an ' A 1 1 A
1. dedaun berguguran ( ; )
2. daun berguguran ( )
3. lelayang bergantungan ( )
%. layang-layang bergantungan ( )
5. kekacang bertaburan ( ; )
./. selain ' tidak perlu daripadadari
1. 6elain daripada mengaji dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. ( ; )
2. 6elain dari mengaji dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. ( ; )
3. 6elain mengaji dia juga terpaksa mengulang kaji hari ini. ( )
%. !ita mestilah rajin.6elain itukita haruslah berani. ( )
5. !ita mestilah rajin.6elain dari itukita haruslah berani ( ; )
.:. (1rang) menghiaskan &(Aenda) menghiasi &(benda) mengotori
(orang)mengotorkan
1. ,ereka sedang menghiaskan pentas itu. ( )
2. ,ereka sedang menghiasi pentas itu. ( ; )
3. 2elbagai bunga menghiaskan pentas itu. ( ; )
%. 2elbagai bunga menghiasi pentas itu. ( )
5. )dik mengotori lantai itu. ( ; )
41. penjodoh bilangan
1. seketul pemadam
2. seutas tali leher
13
3. sebuah jam dinding
%. sepuluh butir telur ayam ( )
5. lima buah rumah-rumah ( ; )

41. saja juga lagi ' di akhir
1. $umah saya rumah batu juga.( )
2. $umah saya juga rumah batu.( ; )
3. "adis itu tersenyum saja. ( )
%. "adis itu saja tersenyum. ( ; )
5. 3aji )li ke ,akkah lagi.( )
42. kata penguat(tidak perlu) N kata ganda berirama
1. $ambut )fiCah sangat kusut-masai. ( ; )
2. $ambut )fiCah kusut-masai. ( )
3. 6uasana di pasar malam itu sungguh riuh-rendah. ( ; )
%. 6uasana di pasar malam itu riuh-rendah. ( )
5. (alan raya ke Fameron 3ighlands bengkang-bengkok. ( )
43. berkali-kali & berulang kali ' A 1 1 A
1. *anny menggeleng-geleng kepalanya berkali-kali kerana tidak bersetuju.( ; )
2. *anny menggeleng-geleng kepalanya kerana tidak bersetuju ( )
3. *anny menggeleng kepalanya berkali-kali kerana tidak bersetuju ( )
%. $amli mengangguk-angguk berulang kali. ( ; )
5. $amli mengangguk berulang kali. ( )
4%. dia (betul) & dai (salah)
1. diari ( )
2. dairi ( ; )
3. dailek ( ; )
%. dialek( )
5. dialog( )
45. di ' tempat & pada ' benda
1. )da setompok darah di bajunya. ( ; )
2. )da setompok darah pada bajunya. ( )
3. *oktor membalut luka pada kakinya. ( )
%. *oktor membalut luka di kakinya. ( ; )
5. (angan bersandar di dinding itu. ( ; )
45. ayat songsang
14
1.pendepanan frasa kerja transitif
2. pendepanan frasa kerja tak transitif
3. pendepanan frasa adjektif
%. pendepanan frasa sendi&kata hubung
1. 6edang membaca buku murid itu. ( )
2. 7ertidur ,a<i di situ. ( )
3. 6ungguh besar sekolah itu.( )
%. !e ,akkah lagi 3aji )li. ( )
5. !e =poh Fikgu 3aslina pagi tadi. ( )
4.. (pesakit)menjalani & (doktor)menjalankan
1. *oktor 7an sedang menjalankan pembedahan itu.( )
2. *oktor 7an sedang menjalani pembedahan itu. ( ; )
44. dia ' rakanJ <alaupun sebagai ketua kelas &
beliau ' ada pangkatja<atan
(tidak semestinya terkenal sahaja)
1. !etua !elas . ,erah ialah )li. *ia baik hati. ( )
2. !etua !elas . ,erah ialah )li. Aeliau baik hati. ( ; )
3. )malina pelajar terbaik 62,. *ia memang rajin. ( ; )
%. )malina pelajar terbaik 62,. Aeliau memang rajin. ( )
5. )malina pelajar terbaik 62,. =a memang rajin. ( )
4/. "uru Aesar ' nama khas ja<atan
guru besar ' kata majmuk&umum&am
1. Aapa saya guru besar.( )
2. Aapa saya "uru Aesar di 6!. "unung $apat. ( )
3. 6emua guru besar sedang bermesyuarat. ( )
%. 6emua guru penolong kanan sedang bermesyuarat. ( )
5. "uru 2enolong !anan sekolah saya baik hati. ( )
4:. kata bilangan N penjodoh bilangan tidak perlu kecuali ?beberapa@)
1. sebahagian orang murid( ; )
2. sebahagian murid ( )
3. segala ekor binatang ( ; )
%. segala binatang ( )
5. setiap orang rakyat ( ; )
/1. agar & supaya & jika & sekiranya ' 1;
1. 6aya berdoa agar supaya +atin berjaya.( ; )
2. 6aya berdoa supaya +atin berjaya. ( )
15
3. 6aya berdoa agar +atin berjaya. ( )
%. (ika sekiranya saya terlupatolong hubungi saya.( ; )
5. (ika saya terlupatolong hubungi saya ( )
$)36=) A=#) )K)7
$)36=) 1 0 )K)7 )!7=+
siapa Auat apa *i mana mengapa
)Cil sedang membaca
buku
di biliknya untuk menambahkan
ilmu pengetahuannya.
!akak menanam pokok
bunga
di halaman
rumah
kerana hendak
mencantikkan
halaman rumah.
6eorang
budak
lelaki
sedang membeli air
tebu
di sebuah
gerai
kerana dahaga.
$)36=) 2 0 )K)7 2)6=+ 0 !)7) ")#7= #),) 1 O 2 (tiada dioleh)
Aenda !"# 1 O 2(siapa) buat apa bila
!uih itu 6aya makan pagi tadi.
Aeg itu !amu Aeli semalam.
)ku 7ulis
a<ak Auat
$)36=) 3 0 )K)7 2)6=+ 0 !)7) ")#7= #),) 3 &2DE)!8
Aenda di9oleh !"# 3(siapa) bila
!uih itu dimakan
oleh
abang saya pagi tadi.
Aeg itu dibeli oleh Aeliau semalam.
*itulis oleh
*ibuat oleh
16

Anda mungkin juga menyukai