Anda di halaman 1dari 4

AZRIMAHWATI BINTI MURAJAN

BA 11110048
HUBUNGAN INDUSTRI DI EROPAH (BELGIUM)
PERKARA : KESATUAN SEKERJA DI NEGARA EROPAH (BELGIUM)
Kesatuan sekerja merupakan sebuah organisasi pekerja yang berkumpul bersama-sama dalam usaha
kea rah mencapai matlamat yang sama seperti memperjuangkan keadaan gaji yang lebih baik, faedah
pekerjaan dan insurans. Sebuah kesatuan akan menyediakan bantuan dan sokongan kepada pekerja-
pekerja dalam masa-masa tertentu yang melibatkan perbicaraan tatatertib, mogok, penilaian aduan dan
sebarang rundingan yang dijalankan. kesatuan sekerja mempunyai pemimpin atau wakil kesatuan
yang bertanggungjawab dalam proses tawar-menawar, berundng dengan ahli majikan bagi pihak ahli-
ahli kesatuan bagi kontrak buruh. Hal ini termasuk rundingan gaji, peraturan kerja, dasar yang
berkaitan dengan pengambilan pekerja, keselamatan pekerja atau promosi pekerjaan. Fungsi biasa
yang dilakukan oleh kesatuan sekerja adalah untuk mengekalkan atau memperbaiki syarat-syarat
dalam pekerjaan.
Kesatuan sekerja yang terdapat di Belgium merupakan salah satu organisasi kebangsaan. iga
kesatuan sekerja utama yang terdapat di Belgium adalah yang pertama iaitu Christelijk Vakverbond
yang memiliki seramai !." juta orang keahlian. Kesatuan yang kedua pula adalah Belgian General
Federation of Labour diasaskan pada tahun !#$# yang memiliki keahlian seramai !.% juta orang di
manakala Federation of Liberal Trade Unions of Belgium memiliki seramai &'(,((( orang keahlian.
)alaupun keahlian dalam kesatuan sekerja di negara-negara *ropah semakin berkurang dari tahun ke
tahun, namun ia berbe+a di Belgium kerana berlaku peningkatan positif dalam kalangan masyarakat
untuk berkesatuan. ambahan lagi, persekitaran kesatuan sekerja lebih stabil di Belgium dengan kadar
'!.#, pada tahun &((# yang dianggap lebih baik daripada tahun yang sebelumnya.
Selain itu, di Belgium juga terdapat program yang melibatkan kesatuan sekerja yang
berlangsung sejak tahun &((& yang melibatkan -nstitute for -nternational )orkers.s *ducation
/--)*0, -nternational rade 1nion raining -nstitute /-FS-0 dan -nternational Solidarity 2o3ement
/-S-20. Bentuk kerjasama yang berlaku dalam hal ini telah melibatkan perjanjian diantara kesatuan
sekerja di Belgium pada 4 5un &((", yang meliputi pembangunan pekerja yang lebih berdikari,
demokrasi dalam berkesatuan sekerja, menyokong pembangunan dalam kesatuan sekerja kebangsaan
dan mana-mana organisasi yang tidak mengambil keuntungan. 6isamping itu, program ini juga adalah
bertujuan untuk menyedarkan masyarakat pekerja untuk mendapatkan keadilan tanpa memikirkan
tingkat pekerjaan yang mereka duduki. ambahan lagi program ini juga amatah menggalakkan dialog
diantara masyarakat awam, majikan syarikat dan mana-mana kesatuan sekerja yang terdapat di
Belgium untuk membincangkan hal-hal berkaitan pekerjaan.
7aporan mengenai penurunan ahli dalam kesatuan sekerja di Belgium bukanlah satu isu
penting dalam kesatuan sekerja. Hal ini kerana kesatuan sekerja melalui laporan mereka menyatakan
bahawa keahlian dalam kesatuan semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan wujudnya
kesedaran dalam kalangan pekerja untuk menuntut hak mereka. erdapat kajian yang menyatakan
bahawa telah berlaku perpecahan dalam unit kesatuan di Belgium namun isu ini dianggap telah
ditangani dengan cara yang tidak langsung. iga kesatuan utama yang terdapat di Belgium lebih
menekankan kepada cara bagaimana kesatuan menganjurkan sesuatu mogok atau bantahan kolektif
yang melibatkan pengangkutan awam pekerja, gaji atau kondisi pekerjaan.
Kesatuan sekerja di Belgium juga telah menjadi salah satu badan yang mereksut pekerja
dalam isu-isu penganjuran mana-mana mogok atau piket yang diadakan. Satu tempoh utama dalam
sejarah Belgium selepas tahun !$4#, telah berlaku gelombang konflik sosial iaitu diantara tahun !$4$
dan !$"4. 8kibat daripada hal ini, bilangan mogok telah meningkat secara spontan terutamanya dalam
industri yang masih baru dibangunkan dan masih belum kukuh. Kebiasaannya pekerja-pekerja yang
terlibat adalah dalam kalangan pekerja-pekerja muda seperti buruh-buruh pendatang daripada luar
Belgium. 9amun demikian, akibat permintaan gaji yang lebih tinggi pada waktu itu oleh kesatuan,
mereka telah dikritik. 2aka pada ketika itu, kesatuan-kesatuan sekerja dianggap telah kehilangan
kuada mereka, namun beberapa lama kemudian mereka kembali mengawal industri dengan
menggunakan dua starategi iaitu dengan mengasingkan dan menindas mereka-mereka yang dianggap
militan radikal dalam pekerjaan dan yang kedua menggunakan cara dinamik untuk menyelesaikan
isu. Hasil daripada hal ini, kesatuan sekerja yang terdapat disana pada ketika itu telah berjaya
mengukuhkan kedudukan.
:elbagai langkah juga telah diambil sejak beberapa tahun lalu untuk meningkatkan kesatuan
sekerja di kalangan wanita di Belgium. Berdasarkan pelbagai resolusi kongres maka telah bermula
kempen dalaman untuk meningkatkan bilangan penyertaan dalam kesatuan sekerja wanita dan
meningkatkan penglibatan perwakilan wanita dalam badan-badan yang mentadbir. :ada tahun &((4,
kuota satu pertiga daripada kalangan wanita dalam kesatuan akhirnya telah tercapai. 6i samping itu,
tiga negara konfederasi telah menandatangani :iagam Kesamaan bagi wanita dan lelaki dalam
kesatuan perdangan. Kesatuan sekerja persekutuan telah diguna pakai untuk mempersoalkan prinsip-
prinsip gender dengan mewujudkan perwakilan wanita dalam organisasi itu sendiri. :ada masa yang
sama juga kesatuan sekerja sosialis telah menganjurkan dua kempen mengenai satu Hari ;aji yang
sama. :ada bulan 2ei &((# pula pilihan raya ditempat kerja telah diadakan di seluruh sektor swasta di
Belgium. Sepanjang tempoh berkempen, kesatuan sekerja menggesa calon wanita untuk menjalankan
pelbagai cara untuk meningkatkan perwakilan wanita dalam mana-mana syarikat di Belgium.
RUJUKAN.
http<==www.eurofound.europa.eu=eiro=studies=tn($(!(&#s=be($(!(&$>.htm
http<==www.worker-participation.eu=9ational--ndustrial-?elations=@ountries=Belgium=rade-
1nions
http<==business-finance.blurtit.com=!!$'$(=what-are-the-functions-of-a-trade-union-
http<==www.academia.edu=$%'&!!=8AHalfA@enturyAofAradeA1nionA2embership.AheA@yc
licalA2acro-6eterminantsAofA:ostwarA1nionA;rowthAinABelgium
http<==www.eesc.europa.eu=BiCportal.en.the-trade-union-mo3ement-in-belgium