MANGGA DIKOPI KALIH DIEDIT SALAM SAKING AGUS TRIYANTO SDN KALIPANG III KEC. GROGOL KAB.

KEDIRI

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu

: SDN KALIPANG III : Basa Jawa : V (Lima) : I (Satu) :

Standar Kompetensi Standar Kompetensi : Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran, panemu, gagasan lan pangrasa lesan mawa tanggap wacana, crita wayang, lan paragan pacelaton lan wawan rembug nganggo ernaning basa Jawa kanthi unggah ungguh basa Jawa kang trep. Kompetensi Dasar Mendengarkan : Ngrungoake Crita wayang Berbicara : Maragaake pacelaton cendhek kang gumatok karo bocah Membaca : Maca pangertene crita wayang Menulis : Nulis Karangan Indikator 1. bebarengan ngrungoake crita wayang kang diwaca kancane 2. mangsuli pitakon kang ana wacan 3. nyritaake maneh miturut ukarane dhewe 4. maragaake pacelaton cendhak 5. paring rembug marang drama kang dipragakne kancane 6. nuntun siswa nggawe rangkuman 7. maca crita wayang 8. mangsuli pitakon ana waca 9. blajar maca aksara jawa 10. nulis karangan kanti irah-irah kang ditemtoake guru 11. maca karangane ana ngarep kelas 12. Siswa blajar nulis jawa kanthi parentah kang ana LKS/ saka guru Tujuan Pembelajaran 1. Siswa bisa ngolah indra pangrungu lan pengertene ne kanti midangetake crita wayang 2. Siswa bisa maragaake drama cendhak 3. Siswa bisa paring rembug marang drama kang dipragakne kancane 4. Siswa bisa maca lan ngerti salah siji lelakon utawa paraga ing crita wayang 5. Siswa bisa maca aksara jawa 6. Siswa bisa nulis karangan kanti irah-irah kang ditemtoake guru 7. Siswa blajar nulis jawa kanthi parentah kang ana LKS/ saka guru Materi Ajar Nyatet tokoh wayang lan sipate Crita nganggo basane dhewe Nyimpilake isi crita Dialog kang lancar lan pangucap kang bener Watak sipate tokoh Nindaake tokoh miturut watakane Njawab pitakon wacan Maca Aksara jawa Gawe karangan Nulis Aksara Jawa Pendekatan dan Metode Pembelajaran Ceramah Praktek Demontrasi Diskusi Kelompok

Langkah-langkah Kegiatan A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Patemon Kawitan : (………x 35 menit) 1. Siswa bebarengan ngrungoake crita wayang kang diwaca kancane 2. Siswa mangsuli pitakon kang ana wacan 3. Siswa nyritaake maneh miturut ukarane dhewe 4. Siswa maragaake drama cendhak 5. Siswa paring rembug marang drama kang dipragakne kancane 6. Guru nuntun siswa nggawe rangkuman Patemon kang kapindho (………x 35 menit) 1. Siswa kanthi dituntun guru maca crita wayang 2. Siswa kanthi tenang mangsuli pitakon ana waca 3. Guru ngajar Siswa blajar maca aksara jawa 4. Guru paring tulada 5. Siswa nyoba nggarap dhewe Patemon kaping telu (………x 35 menit) 1. Guru paring pangerten cara nulis karangan kanti warangka karangan. 2. Siswa nggawe kerangka karangan 3. Siswa nulis karangan kanti irah-irah kang ditemtoake guru 4. Guru paring tuladha carane nulis jawa 5. Siswa blajar nulis jawa kanthi parentah kang ana LKS/ saka guru C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Tes Praktek Tes Tulis Sajerone proses Kepala SDN Kalipang III Guru Kelas V

H. WARIS, S.PD NIP : 19640403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP : 19820810 200901 1 008

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Reng-rengan Piwulangan Basa Jawa

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu

: Sekolah Dasar (SD) : Basa Jawa : V (Lima) : I (Satu) :

Standar Kompetensi Siswa bisa nerangake ukara pakon, mangertening sekabehing jinising tembung ing Basa Jawa, unggah-ungguh basa, aran-aran ing basa jawa uga mangerti apresiasi sastra mawa tetembangan ing Budaya Jawa Kompetensi Dasar Paramasastra : Kawruh Basa Kasusastran : : Mangerteni Ukara Pakon Mangerteni Jinising tembung Mangerteni Unggah-ungguh Basa Arane anake wong/ bocah sukerta Paring apresiasi marang susastra Jawa Nyritaake crita wayang Mangerteni Tembang Tengahan, Tembang Gedhe, Tembang Macapat Nyoba nggawe geguritan gagrag anyar

Indikator 1. paring tuladha ukara pakon. 2. nggawe ukara pakon 3. paring tuladha tembung kang mawa panambang –ake 4. paring pangerten bab jinising tembung aran (kata benda) tembung kriya (kata kerja), tembung wilangan, tembung kahanan, tembung katrangan, tembung panguwuh, tembung sandangan, tembung panyambung, tembung pengarep. 5. Paring pangerten unggah-ungguh basa 6. bisa nggawe tuladha ukara kang ana sesrawungan mawa basa krama 7. paring pangerten arane sukerta 8. nyritaake crita wayang bab kang disuwun guru. 9. paring pangeten bab Tembang Tengahan, Tembang Gedhe, Tembang Macapat 10. nggawe geguritan gagrag anyar I. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) 1. Siswa bisa paring tuladha ukara pakon lannggawe ukarane 2. Siswa paring tuladha tembung kang mawa panambang –ake 3. Siswa bisa paring pangerten bab jinising tembung aran (kata benda) tembung kriya (kata kerja), tembung wilangan, tembung kahanan, tembung katrangan, tembung panguwuh, tembung sandangan, tembung panyambung, tembung pengarep. 4. Siswa paring pangerten unggah-ungguh basa lan nggawe tuladha ukara kang ana sesrawungan mawa basa krama 5. Siswa paring pangerten arane sukerta 6. Siswa nyritaake crita wayang bab kang disuwun guru. 7. Siswa bisa paring pangeten bab Tembang Tengahan, Tembang Gedhe, Tembang Macapat 8. Siswa bisa nggawe geguritan gagrag anyar II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) Mangerteni Ukara Pakon Panambang –ake Jinising tembung Unggah-ungguh Basa Arane anake wong/ bocah sukerta Paring apresiasi marang susastra Jawa Nyritaake crita wayang Tembang Tengahan, Tembang Gedhe, Tembang Macapat Geguritan gagrag anyar

III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran • Ceramah • Praktek • Demontrasi • Diskusi • Kelompok IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah Kegiatan ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Patemon Kawitan : (………x 35 menit) 1. Guru paring tuladha ukara pakon. 2. Siswa banjur nggawe ukara pakon 3. Guru paring tuladha tembung kang mawa panambang –ake 4. Siswa nggawe ukara kang mawa panambang –ake 5. guru paring pangerten bab jinising tembung aran (kata benda) tembung kriya (kata kerja), tembung wilangan, tembung kahanan, tembung katrangan, tembung panguwuh, tembung sandangan, tembung panyambung, tembung pengarep. 6. Siswa nggawe tuladha tembung aran (kata benda) tembung kriya (kata kerja), tembung wilangan, tembung kahanan, tembung katrangan, tembung panguwuh, tembung sandangan, tembung panyambung, tembung pengarep. 7. guru paring pangerten unggah-ungguh basa. 8. siswa banjur nggawe tuladha ukara kang mawa basa krama 9. Siswa paring pangerten arane sukerta sawisa nampa panerangane guru Patemon kang kapindho (………x 35 menit) 1. Guru nyritaake crita wayang bab watake paraga-paraga ing Kitab Mahabharata. 2. Siswa diskusi mbahas tugas kang diparingake guru 3. guru paring pangeten bab Tembang Tengahan, Tembang Gedhe, Tembang Macapat 4. Guru paring pangerten geguritan gagrag anyar C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Tape recorder + kaset tembang dolanan, tembang macapat, tembang gedhe VI. Penilaian Tes Praktek Tes Tulis Sajerone proses

Kepala SDN Kalipang III

Guru Kelas V

H. WARIS, S.PD NIP : 19640403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP : 19820810 200901 1 008

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu

: Sekolah Dasar (SD) : Basa Jawa : V (Lima) : I (Satu) :

Standar Kompetensi Siswa bisa ngrungokake lan mangerteni sarta nanggapi sadengah jenis wacana lesan non sastra awujud tanggap wacana/ sambutan/ khotbah/ guneman ing wawan rembug lan musyawarah ing sadengan basa Jawa Kompetensi Dasar Membaca : Maca crita bab Pahlawan Mendengarkan : Midangetake crita rakyat Berbicara : Paring rembung lan saran bab masalah Membaca : Maca teks pidato Menulis : Nulis layang kang ngemu pitedah Indikator 1. Paring pangerten bab Pahlawan kang ana wacan 2. Nyritaake crita rakyat 3. paring urun rembug bab masalah 4. bisa praktek maca pidato 5. bisa maca aksara jawa 6. nulis layang 7. bisa nulis aksara jawa I. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) 1. Siswa bisa paring pangerten bab Pahlawan kang ana wacan 2. Siswa bisa nyritaake crita rakyat 3. Siswa bisa paring urun rembug bab masalah 4. siswa bisa praktek maca pidato 5. Siswa maca Aksara Jawa 6. siswa bisa nulis layang 7. Siswa nulis Aksara Jawa II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) 1. teks wacan Pahlawan 2. Crita rakyat 3. Urun rembug bab masalah 4. Teks pidato 5. Aksara Jawa III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran • Ceramah • Praktek • Demontrasi • Diskusi • Kelompok IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah Kegiatan ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Patemon Kawitan : 1. Siswa maca wacan Pahlawan. 2. Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo wacan 3. Siswa ngrungoake crita rakyat 4. Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo crita rakyat 5. Guru paring masalah banjur siswa paring urun rembug

Patemon kang kapindho 1. Guru paring tuladha maca pidato kanti pangucapan kang trep 2. siswa praktek maca pidato Patemon kaping telu 1. guru paring tuladha maca lan nulis Aksara Jawa 2. Guru paring tuladha layang kang ngemu urun rembug 3. Siswa nyoba nggawe layang kang ngemu urun rembug C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi 3. Guru paring PR V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Parag gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Tes Praktek Tes Tulis Sajerone proses

Kepala SDN Kalipang III

Guru Kelas V

H. WARIS, S.PD NIP : 19640403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP : 19820810 200901 1 008

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Reng-rengan Piwulangan Basa Jawa Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : Sekolah Dasar (SD) : Basa Jawa : V (Lima) : I (Satu) : (………x 35 menit)

Standar Kompetensi Siswa bisa paring pangerten dasanama, sinonim, tembung entar, nggawe ukara pangajab, ngudal ukara, aranaran ing basa Jawa, lan bisa nembangake macapat. Kompetensi Dasar Paramasastra : Mangerteni dasanama (sinonim) Mangerteni Tembung Entar Mangerteni Ukara Pangajab Mangerteni Jejer (Subyek) , Wasesane (Predikat) Ukara Kawruh Basa : Mangerteni arane lemah, arane wit, arane kembang, jinising woh-wohan lan arane tandiran uga arane isi Kasusastran : Paring apresiasi marang crita rakyat utawa crita dongeng Nembangake tembang macapat Mangerteni profile wayang (satriane, ratune, abdi kinasih, dasanamane, jimate lsp.) Indikator Paramasastra : paring pangerten dasanama (sinonim) paring pangerten Tembung Entar paring pangerten Ukara Pangajab paring pangerten Jejer (Subyek) , Wasesane (Predikat) Ukara Kawruh Basa : siswa paring pangerten arane lemah, arane wit, arane kembang, jinising woh-wohan lan arane tandiran uga arane isi Kasusastran : Paring apresiasi marang crita rakyat utawa crita dongeng Nembangake tembang macapat Paring pangerten profile wayang (satriane, ratune, abdi kinasih, dasanamane, jimate lsp.) I. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) Paramasastra : siswa bisa nerangake dasanama (sinonim) siswa bisa nerangake Tembung Entar siswa bisa nerangake Ukara Pangajab siswa bisa nerangake Jejer (Subyek) , Wasesane (Predikat) Ukara Kawruh Basa : siswa bisa paring pangerten arane lemah, arane wit, arane kembang, jinising woh-wohan lan arane tandiran uga arane isi Kasusastran : siswa bisa paring apresiasi marang crita rakyat utawa crita dongeng Siswa bisa nembangake tembang macapat Siswa bisa mangerteni profile wayang (satriane, ratune, abdi kinasih, dasanamane, jimate lsp.) II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) • Dasanama • Tembung entar • Ukara pangajab • Ngudhal ukara • Arane woh, kembang, tanduran, lan jinising who-wohan. • crita dongeng • Tembang macapat • profile wayang III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran Ceramah Praktek Demontrasi Diskusi

IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah Kegiatan ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Patemon Kawitan : Guru paring pangerten dasanama (sinonim) Siswa njawab pitakon dasanama kanti diskusi Guru nerangake Tembung Entar Siswa mangsuli putakon bab tembung entar Guru paring pangerten Ukara Pangajab Siswa nyoba nggawe ukara Pangajab Siswa nggawe ukara kang ana Jejer (Subyek) , Wasesane (Predikat) Patemon kang kapindho siswa mbukak Buku Sapala Basa Siswa paring wangsulan ana pitakon ceceg-ceceg kang ngemu bab pangerten arane lemah, arane wit, arane kembang, jinising woh-wohan lan arane tandiran uga arane isi Patemon kaping telu siswa maca crita rakyat utawa crita dongeng Guru nerangake pesen utawa wulangan moral kangan kandhut ana crita Guru nembangake tembang macapat Dandhanggula (semut ireng) Siswa bebarengan nembangake macapat Guru nerangake profile wayang (satriane, ratune, abdi kinasih, dasanamane, jimate lsp.) Siswa nggarap pitakon bab nerangake profile wayang (satriane, ratune, abdi kinasih, dasanamane, jimate lsp.) C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi 3. Guru paring PR V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Tape recorder + kaset tembang dolanan, tembang macapat, tembang gedhe VI. Penilaian Tes Praktek Tes Tulis Sajerone proses

Kepala SDN Kalipang III

Guru Kelas V

H. WARIS, S.PD NIP : 19640403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP : 19820810 200901 1 008

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu

: SDN KALIPANG III : Basa Jawa : V (Lima) : I (Satu) : (………x 35 menit)

Standar Kompetensi Siswa bisa nglairake / mbeberake pikiran, panemu, gagasan, lan pangrasa kanthi lesan lumantar celathu sastra, nambah kawruh babagan aksara jawa, ngringkes wacan. Kompetensi Dasar Membaca : Maca crita bab Prastawa/ Legenda Mendengarkan : Midangetake pacelaton (dialog) Berbicara : Nindhakake wawancara kanthi basa kang basa kang sopan tur trep. Membaca : Maca crita dongeng Maca Aksara Jawa Menulis : Nulis ringkesan wacan Nulis Aksara Jawa Indikator Membaca : Maca crita bab Prastawa/ Legenda Mangsuli pitakon ana wacan Mendengarkan : Midangetake pacelaton (dialog) Mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelaton Berbiacara : Nindhakake wawancara kani basa kang basa kang sopan tur trep. Mangsuli pitakon kang magepokan karo wawancara Membaca : Maca crita dongeng Mangsuli pitakon kang magepokan karo wawancara Maca Aksara Jawa Menulis : Nulis ringkesan wacan Nulis Aksara Jawa I. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) Membaca : Siswa bisa Maca crita bab Prastawa/ Legenda lan mangsuli pitakon ana wacan Mendengarkan : Siswa bisa midangetake pacelaton (dialog) lan mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelaton Berbiacara : Nindhakake wawancara kani basa kang basa kang sopan tur trep. Membaca : Siswa bisa mangerteni piwulang kang kandhut ana crita dongeng Siswa bisa maca Aksara Jawa Menulis : Siswa bisa nulis ringkesan wacan Siswa bisa nulis Aksara Jawa II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) 1. Teks wacan legenda 2. Nyemak pacelaton 3. Wawancara 4. Crita dongeng 5. Aksara Jawa 6. Ngringkes wacan III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran • Ceramah • Praktek • Demontrasi • Diskusi • Kelompok IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah Kegiatan ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride

B. Kegiatan Inti Patemon Kawitan : (………x 35 menit) 1. Siswa Maca crita bab Prastawa/ Legenda 2. Siswa Mangsuli pitakon ana wacan 3. Siswa maragake pacelaton banjur liane midangetake pacelaton (dialog) 4. Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelaton 5. Siswa nerangake carane wawancara 6. Nindhakake wawancara singkat kanti basa kang basa kang sopan tur trep. Patemon kang kapindho (………x 35 menit) 1. Siswa maca crita dongeng 2. Guru paring piwulang kang kandhut ana dongeng 3. Guru nerangake cara maca aksara Jawa 4. Siswa bisa maca Aksara Jawa Patemon kaping telu (………x 35 menit) 1. Guru paring tuladha carane nulis ringkesan 2. Siswa nggawe ringkesan wacan 3. Guru nerangake nulis Aksara Jawa 4. Siswa bisa nulis Aksara Jawa C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi 3. Guru paring PR V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Parag gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Tes Praktek Tes Tulis Sajerone proses

Kepala SDN Kalipang III

Guru Kelas V

H. WARIS, S.PD NIP : 19640403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP : 19820810 200901 1 008

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Reng-rengan Piwulangan Basa Jawa Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : SDN KALIPANG III : Basa Jawa : V (Lima) : I (Satu) : 11

Standar Kompetensi Siswa bisa paring pangerten ukara pitakon, mangerteni paribasan lan tembung saroja, paring apresiasi bab tembang dolanan. Kompetensi Dasar Paramasastra : Mangerteni Ukara pitakon Mangerteni panambang - i, -ake, -ne, -ane, -ke, -a, -ana, -na, - ku, -mu, -en Kawruh Basa : Mangerteni tembung mesthi, kudhu, lan durung mesthi Mangerteni Paribasan Mangerteni Tembung Saroja Kasusastran : Paring Apresiasi bab crita bocah Mangerteni tembang dolanan Indikator Paramasastra Kawruh Basa Kasusastran : Nerangake Ukara pitakon : Nerangake tembung mesthi, kudhu, lan durung mesthi Nerangake Paribasan Nerangake Tembung Saroja : Paring Apresiasi bab crita bocah Nembangake tembang dolanan

I. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) Paramasastra : Siswa bisa nerangake Ukara pitakon Siswa bisa nerangake -i, -ake, -ne, -ane, -ke, -a, -ana, -na, - ku, -mu, -en Kawruh Basa : Siswa bisa nerangake tembung mesthi, kudhu, lan durung mesthi Siswa bisa nerangake Paribasan Siswa bisa nerangake Tembung Saroja Kasusastran : Siswa Paring Apresiasi bab crita bocah Siswa bisa nembangake tembang dolanan II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) 1. Ukara Pitakon 2. Panambang -i, -ake, -ne, -ane, -ke, -a, -ana, -na, - ku, -mu, -en 3. Tembung Kudu, mesthi, durung ,mesthi 4. Paribasan 5. Tembung Saroja 6. Crita bocah 7. Tembang dolanan III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran • Ceramah • Praktek • Demontrasi • Diskusi • Kelompok IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah Kegiatan ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride

B. Kegiatan Inti
Patemon Kawitan : Paramasastra : Guru nerangake Ukara pitakon Siswa nyoba nggarap soal kang ngemu pangerten ukara pitakon Guru nerangake panambang -i, -ake, -ne, -ane, -ke, -a, -ana, -na, - ku, -mu, -en Siswa nyoba nggarap soal kang ngemu pangerten panambang -i, -ake, -ne, -ane, -ke, -a, ana, -na, - ku, -mu, -en Kawruh Basa : Guru nerangake tembung mesthi, kudhu, lan durung mesthi Guru nerangake nerangake Paribasan Siswa nyoba nggarap soal tembung mesthi, kudhu, lan durung mesthi tembung mesthi, kudhu, lan durung mesthi lan paribasan. Guru nerangake Tembung Saroja banjur siswa nyoba nggarap soal kang ngandhut tembung saroja Patemon kang kapindho Kasusastran : Siswa maca crita bocah Guru paring piwulang kang kandhut ana wacan bocah Guru nembangake tembang dolanan banjur ditiroake siswa C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi 3. Guru paring PR V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Tape recorder + kaset tembang dolanan, tembang macapat, tembang gedhe VI. Penilaian Tes Praktek Tes Tulis Sajerone proses

Kepala SDN Kalipang III

Guru Kelas V

H. WARIS, S.PD NIP : 19640403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP : 19820810 200901 1 008

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu

: SDN KALIPANG III : Basa Jawa : V (Lima) : I (Satu) : (………x 35 menit)

Standar Kompetensi Siswa bisa ngrungokake lan mangerteni sarta nanggapi sadengah jenis wacana lesan non sastra kang nduwe tema lingkungan awujud tanggap wacana, nulis karangan lan nambah kawruh ing babagan Aksara Jawa. Kompetensi Dasar Membaca : Maca crita bab lingkungan lan mangsuli pitakon ana wacan Mendengarkan : midangetake pacelaton (dialog) kang ngemu basa krama lan mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelaton. Berbiacara : Nindhakake wawancara kani basa kang basa kang sopan tur trep. Mangsuli pitakon kang magepokan karo wawancara Membaca : Maca geguritan bab prastawa Maca Aksara Jawa Menulis : Nulis karangan ekposisi Nulis Aksara Jawa Indikator Membaca : Maca crita bab lingkungan mangsuli pitakon ana wacan Mandengarkan : midangetake pacelaton (dialog) kang ngemu basa krama mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelaton. Berbicara : Nindhakake wawancara. Urun rembug bab wawancara kang disimak Mangsuli pitakon kang magepokan karo wawancara . Membaca : Maca geguritan bab prastawa Maca Aksara Jawa Menulis : Nulis karangan ekposisi Nulis Aksara Jawa I. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) Membaca : Siswa bisa nerangake wacan crita bab lingkungan Mendengarkan : Siswa bisa nerangake basa krama kang dirungoake. Siswa bisa nindhaake pocapan lan panulisan kang bener Berbicara : siswa bisa nindhaake wawancara. Membaca : Siswa bisa maca uga mangerteni piwulang geguritan bab prastawa Siswa bisa maca Aksara Jawa Menulis : Siswa bisa nggawe karangan ekposisi Siswa bisa nulis Aksara Jawa II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) 1. Teks lingkungan 2. Basa krama 3. Pocapan/panulisan 4. Wawancara 5. Geguritan 6. Aksara Jawa III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran • Ceramah • Praktek • Demontrasi • Diskusi • Kelompok

IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah Kegiatan ) Pertemuan pertama A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Patemon Kawitan Maca Ngrungoake Wicara : : Siswa Maca crita bab lingkungan Siswa mangsuli pitakon ana wacan : Siswa midangetake pacelaton (dialog) kang ngemu basa krama Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelaton. Guru nerangake bab pocapan lan panulisan : Guru nerangake bab tatacara nindhakake wawancara. Siswa nindhake wawancara Urun rembug bab wawancara kang disimak

Patemon kang kapindho Maca : Siswa maca geguritan bab prastawa Guru paring piwulang kang kandhut ana geguritan Guru nerangake maca aksara Jawa Siswa nyoba nyalin aksara jawa kanthi tulisan latin nulis : Siswa nggawe karangan ekposisi Siswa nyoba nyalin tulisan biasa kanthi Aksara Jawa C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi 3. Guru paring PR V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Tape recorder + kaset tembang dolanan, tembang macapat, tembang gedhe VI. Penilaian Tes Praktek Tes Tulis Sajerone proses

Kepala SDN Kalipang III

Guru Kelas V

H. WARIS, S.PD NIP : 19640403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP : 19820810 200901 1 008

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu

: SDN KALIPANG III : Basa Jawa : V (Lima) : I (Satu) :

Standar Kompetensi Siswa bisa nindhaake identifikasi babagan purwakanthi, tembung saroja, mastani arane anak kewan,panggone, bisa gawe cangkriman lan wangsalan. Kompetensi Dasar Paramasastra : Mangerteni Purwakanthi Mangerteni tembung saroja Kawruh Basa : Ngarani anak kewan, panggonan kewan, cangkriman, lan wangsalan Kasusastran : Ngerti tembang macapat. Indikator Paramasastra Kawruh Basa : Nerangake Purwakanthi Nerangake tembung saroja : Ngarani anak kewan Ngarani panggonan kewan Paring lan Mbatang cangkriman Mangerti wangsalan : Nembangeke tembang macapat

Kasusastran

I. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) Paramasastra : Siswa bisa nerangake Purwakanthi Siswa bisa nerangake tembung saroja Kawruh Basa : Siswa bisa ngarani anak kewan Siswa bisa ngarani panggonan kewan Siswa bisa Paring lan Mbatang cangkriman Siswa bisa mangerti wangsalan Kasusastran : Siswa bisa nembangeke tembang macapat II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) Paramasastra : Purwakanthi tembung saroja Kawruh Basa : arane anak kewan, panggon kewan, cangkriman, lan wangsalan Kasusastran : tembang macapat Kinanthi, Gambuh III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran • Ceramah • Praktek • Demontrasi • Diskusi • Kelompok IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah Kegiatan ) Pertemuan pertama A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Patemon Kawitan Paramasastra Kawruh Basa : : Guru nerangake Purwakanthi lan Tembung Saroja Siswa nggarap soal pitakon kang ngandhut bab Purwakanthi lan tembung saroja : Guru nerangake arane anak kewan, panggonan kewan, cangkriman lan wangsalan Siswa nggarap soal pitakon kang ngandhut bab arane anak kewan, panggonan

Kasusastran

kewan, cangkriman lan wangsalan : Guru paring piwulang nembangeke tembang macapat Siswa nembangake tembang macapat

Patemon kang kapindho C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi 3. Guru paring PR V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Tape recorder + kaset tembang dolanan, tembang macapat, tembang gedhe VI. Penilaian Tes Praktek Tes Tulis Sajerone proses

Kepala SDN Kalipang III

Guru Kelas V

H. WARIS, S.PD NIP : 19640403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP : 19820810 200901 1 008