Anda di halaman 1dari 7

Tugasan 2 (individu)

Tuliskan satu esei refleksi bertajuk buktikan sifat keusahawanan yang tinggi dalam
kalangan guru berupaya meningkatkan pencapaian murid / sekolah dan prestasi
akademik
Pengenalan
!atlamat utama pendidikan di !alaysia ialah untuk menampung keperluan
tenaga kerja dan mencapai perpaduan negara melalui perkembangan individu yang
bersepadu dan menyeluruh dari segi jasmani" emosi" rohani dan intelek (#$%&)
selaras dengan 'alsafah (endidikan )ebangsaan ('()) *agi menyempurnakan
hasrat '() ini" para guru telah diamanahkan untuk menjalankan tanggungjawab
sebagai pendidik bukan sahaja dari segi penyebaran ilmu bahkan dalam
pembentukan sahsiah anak didiknya +enerasi yang berilmu dan berakhlak tinggi
dapat melahirkan bangsa yang bertamadun
,pabila '() dihayati" guru harus sedar bahawa mereka sebenarnya memikul
tanggungjawab yang amat berat +uru perlu mencurahkan ilmu kepada pelajarnya di
samping peka dengan perubahan semasa dan menyesuaikannya secara bijak bagi
menangani masalah pengajaran dan pembelajaran terutama yang berkaitan dengan
disiplin pelajar !ereka bukan sahaja perlu berkemahiran mengajar dan
mengembangkan ilmu" malah sikap" tingkah laku dan disiplin diri harus dibentuk ke
arah profesional
-istem pendidikan negara yang berkualiti merupakan salah satu faktor
utama yang akan mencetuskan kejayaan agenda pembangunan modal insan dan
pemupukan minda kelas pertama sebagaimana yang ditetapkan dalam !isi .asional
dan %ancangan !alaysia )e/-embilan (elbagai pelan juga dirangka" bagi
meningkatkan lagi kualiti guru di setiap pelusuk tanahair sebagaimana (elan &nduk
(embangunan (endidikan (200122030) ()ementerian (elajaran !alaysia" 2001) dan
dilanjutkan pula dengan (elan (embangunan (endidikan (2032/2024)
Tun ,bdullah bin 5aji ,hmad *adawi (2001)" dalam ucapan bajet tahun 2006
menyatakan kesan dan akibat globalisasi ini" bidang pendidikan dijadikan sebagai
landasan oleh kebanyakan negara di seluruh dunia dengan matlamat untuk
melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan dilengkapi dengan pelbagai kemahiran
seperti hard skills, soft skills, competitive skills dan employability skills graduan perlu
memiliki bukan sahaja kelayakan akedemik tetapi kebolehan dan kemahiran yang
memberikan nilai tambah yang mampu menarik minat majikan bagi memenuhi
ekspektasi majikan dan cabaran pekerjaan yang semakin meningkat (-aid" 2001)
1
(endidikan abad ke/23 menuntut agar warga pendidik meningkatkan
kemahiran sedia ada dan memupuk kemahiran baru secara berterusan dalam aspek
kepakaran" profesionalisme dan kepimpinan 7arga pendidik perlu peka dan
responsif terhadap keperluan mempertingkatkan sistem pendidikan !alaysia yang
bertaraf dunia untuk keperluan modal insan memenuhi ekonomi berasaskan
pengetahuan *agi membangunkan sistem pendidikan alaf baru" guru perlu
mempunyai watak dan minda profesional supaya dapat menghayati serta
mengaplikasi ilmu daripada pelbagai sumber ke arah penambahbaikan berterusan
selaras dengan perkembangan ilmu yang dinamik dan progresif
8isi dan misi )ementerian (elajaran !alaysia ()(!) dan *ahagian
(endidikan +uru (*(+) adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan guru yang
bertaraf dunia dari segi kualiti untuk memastikan agar guru/guru sentiasa
berketrampilan bagi memenuhi aspirasi negara !alaysia #usteru itu" salah satu
objektif *(+ adalah untuk melahirkan guru yang berkualiti *uku (anduan (rogram
&ja9ah -arjana !uda (erguruan ((&-!() yang dikeluarkan oleh *(+ (2006) juga
telah menggariskan lapan hasil pembelajaran program *erdasarkan hasil
pembelajaran yang ke lapan" para lulusan (&-!( berkemampuan menjadi guru
sekolah rendah yang mempraktikkan semangat dan ciri/ciri keusahawanan dalam
mengendalikan kehidupan seharian -elain pencapaian akademik cemerlang" guru
pelatih perlu mempunyai kemahiran insaniah yang tinggi termasuk komunikasi
secara berkesan dan beberapa kemahiran lain seperti kemahiran kepimpinan" kerja
berpasukan" pemikiran kritis" keusahawanan" pembelajaran berterusan dan
pengurusan maklumat serta etika dan moral profesional

2
Buktikan sifat keusahawanan yang tinggi dalam kalangan guru berupaya
meningkatkan pencapaian murid / sekolah dan prestasi akademik.
*erdasarkan kepada visi dan misi tersebut guru yang telah lama mengajar
juga perlu mempunyai ciri/ciri keusahawanan dalam diri mereka agar
mereka tidak ketinggalan dalam arus kemodenan :sahawan dalam bahasa
&nggeris" usahawan diterjemahkan sebagai Entrepreneur. (erkataan ini
diterjemahkan dari perkataan (erancis entrepremdre yang membawa
maksud memikul tugas atau mencuba ;alam *ahasa !elayu" :sahawan
membawa maksud orang yang mengusahakan sesuatu perniagaan
Usahawan ditakrifkan sebagai orang yang mengendalikan sesebuah
perniagaan dan mengambil risiko perniagaan yang diceburinya !c<lelland
(3=13) menyatakan usahawan sebagai berdaya inovatif dan kehendak
pencapaian tinggi (high need for achievement) :sahawan berjaya
cenderung ke arah mengambil risiko yang telah direncanakan dan
mempunyai kawalan dalaman yang tinggi -chumpeter (3=>?)" mentakrifkan
usahawan sebagai individu yang melakukan pembaharuan atau inovasi
untuk kesejahteraan organisasinya sendiri *eliau menyatakan terdapat
beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh individu usahawan tersebut
!ar9ita (200>) dalam rencananya menegaskan seorang guru cemerlang
selalunya sentiasa peka terhadap perubahan yang berlaku dipersekitaran
-elaras dengan itu" segala tindakannya akan berubah selari dengan
desakan keadaan agar tidak ketinggalan dengan perkembangan semasa
-eperti mana yang dinyatakan dalam Tema +uru 200> iaitu @+uru *erkualiti
&nspirasi .egaraA Tema ini mengambarkan bahawa seorang guru yang
berkualiti mestilah memiliki ciri/ciri guru cemerlang serta mampu melahirkan
tenaga kerja yang dicitakan oleh sesebuah negara #usteru" untuk
melahirkan guru berkualiti mestilah wujud daripada ((+ yang cemerlang
;alam rencana mar9ita tadi jelas menunjukkan bahawa ciri/ciri seorang
guru cemerlang berkait rapat dengan seorang usahawan +uru dan
usahawan perlu peka terhadap ransangan sekeliling dimana usahawan
perlu peka terhadap pesaing" barangan atau produk baru dan pesaing
mereka *egitu juga guru yang cemerlang perlu peka terhadap kaedah
pembelajaran yang baru" isu/isu terkini dalam pendidikan dimana ianya
menjadi tanggungjawab mereka dalam merencana arah tuju pelajar mereka
3
pada masa akan datang )eupayaan seorang guru diukur apabila
pelajarnya berjaya dalam peperiksaan seperti :(-%" (!%" -(! dan
-T(!
!enurut Tuner dan *ash dalam !ohd -ani (2002) pula" guru cemerlang
menunjukkan ciri/ciri seperti )omitmen profesional yang tinggi" (akar dalam semua
bidang" sedia berkonsi pengalaman" )ebolehan mengajar idea utama dan
kandungan subjek" )ebolehan mengurus pelajar" boleh bekerjasama dengan pelajar"
rakan sejawat dan ibu bapa" mampu melayan perkembangan nilai sosial dan
budaya !enunjukkan komitmen yang tinggi -aya tertarik dengan ciri kebolehan
mengurus pelajar ;alam menjadi usahawan pula kebolehan megurus perlu ada
kerana setiap aspek harus diteliti dan diurus sebaik mungkin" antaranya termasuklah
mengurus kewangan barangan atau perkhidmatan dan perkerja (rinsip dan ciri ini
akan menjamin berjaya atau tidak seseorang usahawan itu
!cgrath etal (3==2) menyimpulkan bahawa mereka yang berjaya dalam
bidang keusahawanan mempunyai ciri/ciri yang unik dan hampir sama antara satu
dengan yang lain )ent (3==0) dalam kajiannya mendapati ramai orang mempunyai
potensi atau ciri/ciri keusahawanan tetapi tidak menjadi usahawan (endapat ini turut
disokong oleh kajian .or ,ishah (2002) yang menyatakan bahawa seseorang yang
mempunyai sikap dan semangat keusahawanan adalah seorang yang sentiasa ingin
berjaya dan berusaha bersungguh/sungguh dalam segala bidang yang diceburi tidak
kira sama ada beliau adalah pengurus" peniaga" juruteknik atau guru <iri/ciri
seorang guru yang berjaya juga menyamai sikap usahawan saya amat bersetuju
dengan pendapat ini -etelah lebih 30 tahun berkecimpung dalam profesion
perguruan -aya melihat keupayaan seseorang individu bergelar guru akan
berusaha bersungguh/sungguh untuk melihat anak didiknya berjaya &ni dapat
dibuktikan dengan pengorbanan seorang guru yang sanggup mengorbankan masa
mereka mengadakan kelas tambahan pada sebelah petang bahkan waktu malam
juga mereka sanggup datang ke sekolah demi melihat kejayaan murid seterusnya
pencapaian peringkat sekolah mereka sendiri
:sahawan dan keusahawanan selalunya dikaitkan dengan perniagaan
)urang sekali istilah tersebut dikaitkan dengan guru atau pendidik mahupun
pentadbir sekolah 7alau bagaimanapun" ciri/ciri keusahawanan adalah ciri/ciri
murni yang boleh juga dijadikan asas kepada bakal/bakal guru dan pentadbir
sekolah supaya mereka menjadi seperti usahawan berupaya mencari peluang dan
memberi peluang kepada orang lain dalam konteks sekolah Bihat sahaja sekolah
4
dalam negeri )edah atau (erlis dan jadikan contoh beberapa sekolah yang
keputusan -(! mereka adalah antara yang terbaik dalam .egara -!) sains
)ubang (asu misalnya yang menjadi sekolah terbaik dalam negeri )edah dan antara
30 tempat terbaik di .egara )omitmen dan pengorbanan guru/guru mahupun
pentadbir sekolah begitu menitik beratkan hasil yang memberansangkan :saha
mereka yang tanpa mengenal penat Tidak pernah berputus asa dalam mendidik
merupakan kunci kejayaan sekolah itu
:sahawan ialah individu yang bukan sahaja mencipta kekayaan" tetapi turut
mendorong pembahagian kekayaan yang dimiliki" seterusnya menyumbang kepada
kesejahteraan ekonomi ()(T" 2006) :sahawan juga adalah individu yang bersedia
untuk mengadunkan kreativiti" inovasi" mengambil risiko" kesungguhan untuk bekerja
bagi membentuk dan membangunkan perniagaan" memaksimumkan potensi diri dan
memanfaatkan peluang yang diperoleh (.or ,ishah *uang" 2002)
)eusahawanan merangkumi sikap" kemahiran dan pengetahuan Terminologi
usahawan kini tidak hanya merujuk kepada yang menjalankan perniagaan" malah
dikembangkan kepada individu yang mempunyai ciri /ciri keusahawanan yang tinggi"
yang tidak memiliki perniagaan sendiri seperti usahawan dalaman dan usahawan
sosial ()(T" 2006) #usteru bidang pendidikan perlu menerapkan ciri/ciri tersebut
terutamanya kepada guru/guru" supaya mereka menjadi usahawan sosial yang
boleh mengadun sumber/sumber yang terhad di sekeliling mereka supaya berjaya
melahirkan keuntungan dari segi melahirkan graduan sekolah yang seimbang
-ejajar dengan cabaran globalisasi dan liberalisasi menuntut guru menjadi
lebih dinamik dan agresif dalam menangani pelbagai masalah di sekolah dan
kekuatan sesebuah sekolah juga adalah bergantung pada kompetensi gurunya
-ammons (3=== dalam 'ullan" 2003) menyatakan almost every single study of
school efffectiveness has shown both primary and secondary leadership to be a key
factors !ereka perlu mempunyai satu set kemahiran yang komprehensif
)emungkinan dengan penerapan ciri /ciri keusahawanan" bidang pendidikan di
!alaysia akan lebih berjaya kerana pengurus atau guru sekolah -eorang pelajar
yang mempunyai ciri/ciri keusahawanan akan menunjukkan tingkah laku
keusahawanan ,pabila mereka merancang sesuatu yang strategik mereka akan
berusaha dengan bersungguh/sungguh untuk mencapainya &a boleh mempengaruhi
orang lain untuk mencapai tujuan" tekun dan sabar mengejar tujuan secara
berterusan tanpa mengira halangan dan berkorban untuk mencapai tujuan tersebut
<iri/ciri keusahawanan yang perlu ada pada usahawan berjaya adalah
komitmen dan kesungguhan" keinginan untuk bertanggungjawab" pengambil peluang
dan pencapai matlamat" bertoleransi tinggi dengan risiko" berkeyakinan diri" kreatif
5
dan fleksibel" inginkan maklum balas yang segera" bertenaga" bermotivasi untuk
berjaya dan cemerlang" berorientasikan masa hadapan" kesanggupan untuk belajar
melalui kesilapan dan mempunyai kebolehan memimpin (Timmons 3==?)
Terdapat beberapa ciri/ciri keusahawanan yang telah dikenalpasti untuk
membina usahawan yang berjaya dan berdaya saing <iri/ciri keusahawanan ini
boleh diterapkan semasa pengajaran dan pembelajaran di sekolah sama ada secara
formal atau nonformal ,ntara ciri/cirinya ialah inisiatif dan bertanggungjawab"
komitmen yang tinggi" kreatif dan &novatif" keyakinan dan optimistik" berdikari,
semangat berpasukan, lebih bertenaga, fleksibel" mencari maklumbalas, orentasi
peluang, mengambil risiko secara sederhana, kemahiran mengatur, menuju ke arah
kejayaan, kebolehan menentukan visi dan kawalan fokus dalaman.
+uru haruslah sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu baharu sesuai
dengan perubahan dan kehendak semasa selaras dengan status mereka sebagai
kelompok professional &ni adalah penting bagi membolehkan mereka mempunyai
pemikiran kreatif dan imaginatif serta bertindak secara inovatif guru yang cemerlang
berjaya menampilkan diri mereka dengan pengetahuan" pengalaman" kemahiran dan
kemahuan yang boleh diterima oleh warga sekolah berkenaan *agi melahirkan guru
yang cemerlang" guru/guru tersebut perlu berusaha mencari makna dan kefahaman
terhadap sesuatu perubahan tingkah laku khususnya prestasi pengajaran yang
terbaik !ereka juga perlu berjaya berinteraksi dengan agama" kendiri dan juga
dengan masyarakat sekitarnya +uru cemerlang berupaya berfikir secara kreatif"
mampu membuat pertimbangan yang bijak" seterusnya berupaya untuk mengubah
tingkah laku mereka serta mengimbangi diri dengan nilai perenial dan sosial
-eorang guru yang berjaya perlu mempunyai ciri /ciri keusahawanan supaya
sekolah yang diterajui mencapai visi" misi dan matlamat yang ditentukan terutama
sekali bagi memastikan kejayaan murid/murid bukan sahaja dalam akademik tetapi
juga daripada segi sahsiah mereka supaya bidang pendidikan berjaya melahirkan
modal insan yang diperlukan oleh negara +uru/guru yang kreatif telah mampu
menyumbangkan perkhidmatan terhadap sektor kerajaan dan swasta khususnya dari
segi pembangunan kaedah baru dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seperti
yang dinyatakan oleh <huck Bavaroni (3=61)
;ari dulu lagi kita mengetahui bahawa semangat dan kea9aman yang tinggi
untuk berjaya dalam sesuatu bidang haruslah mempunyai kesungguhan -esiapa
sahaja yang ingin berjaya perlu berfikiran positif dan perlu membuang jauh sikap
atau pemikiran negetif Tidak kira apa juga profesion samaada usahawan" guru"
penternak" petani" doktor" jurutera dan sebagianya -emangat kea9aman"
6
kesungguhan" tidak mudah putus asa" sedia menghadapi cabaran merupakan ciri/ciri
sesorang yang ingin berjaya
7

Anda mungkin juga menyukai